HTML là gì? & vai trò HTML trong code web

HTML là gì? & vai trò HTML trong code website

19/02/2021

HTML là gì?

 • Viết tắt của Hyper Text Markup Language
 • HTML mô tả cấu trúc của một trang web
 • HTML là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn để tạo các trang Web
 • Các phần tử HTML giúp cho trình duyệt biết cách hiển thị nội dung
 • Các phần tử HTML gắn nhãn các phần nội dung như “đây là một tiêu đề”, “đây là một đoạn”, “đây là một liên kết”, v.v.

Tài liệu HTML đơn giản

Ví dụ

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Page Title</title>

</head>

<body>

<h1>My First Heading</h1>

<p>My first paragraph.</p>

</body>

</html>

Giải thích ví dụ

 • Khai báo  <!DOCTYPE html>xác định rằng tài liệu này là một tài liệu HTML5
 • Phần tử <html> là phần tử gốc của trang HTML
 • <head>chứa thông tin meta về trang HTML
 • <title> chỉ định tiêu đề cho trang HTML (được hiển thị trong thanh tiêu đề của trình duyệt hoặc trong tab của trang)
 • <body>xác định phần thân của tài liệu và là vùng  chứa cho tất cả các nội dung hiển thị, chẳng hạn như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, siêu liên kết, bảng, danh sách, v.v.
 • Phần tử <h1>xác định một tiêu đề lớn
 • Phần tử <p> xác định một đoạn

Phần tử HTML là gì?

Một phần tử HTML là gì? Nó được xác định bởi thẻ bắt đầu, một số nội dung và thẻ kết thúc:

< tagname > Nội dung ở đây … < / tagname >

Phần tử HTML là tất cả mọi thứ từ thẻ bắt đầu đến thẻ kết thúc:

< h1 > Tiêu đề đầu tiên của tôi < / h1 >

< p > Đoạn đầu tiên của tôi. < / p >

Start tag Element content End tag
<h1> My First Heading </h1>
<p> My first paragraph. </p>
<br> none none

Lưu ý: Một số phần tử HTML không có nội dung (như phần tử <br>). Các yếu tố này được gọi là các yếu tố trống. Các yếu tố trống không có thẻ kết thúc!

Trình duyệt web

Mục đích của trình duyệt web (Chrome, Edge, Firefox, Safari) là đọc tài liệu HTML và hiển thị chúng chính xác.

Trình duyệt không hiển thị các thẻ HTML, nhưng sử dụng chúng để xác định cách hiển thị tài liệu:

Cấu trúc trang HTML là gì?

Dưới đây là một hình ảnh trực quan của cấu trúc trang HTML:

<html>

<head>

<title> Tiêu đề trang </ title>

</ head>

<body>

<h1> Đây là một tiêu đề </ h1>

<p> Đây là một đoạn văn. </ p>

</ body>

</ html>

Lưu ý: Chỉ nội dung bên trong phần <body> (vùng màu trắng ở trên) mới được hiển thị trong trình duyệt.  Nội dung bên trong phần tử <title> sẽ được hiển thị trên thanh tiêu đề của trình duyệt hoặc trong tab của trang.

Lịch sử HTML

Kể từ những ngày đầu của World Wide Web, đã có nhiều phiên bản HTML:

Year Version
1989 Tim Berners-Lee invented www
1991 Tim Berners-Lee invented HTML
1993 Dave Raggett drafted HTML+
1995 HTML Working Group defined HTML 2.0
1997 W3C Recommendation: HTML 3.2
1999 W3C Recommendation: HTML 4.01
2000 W3C Recommendation: XHTML 1.0
2008 WHATWG HTML5 First Public Draft
2012 WHATWG HTML5 Living Standard
2014 W3C Recommendation: HTML5
2016 W3C Candidate Recommendation: HTML 5.1
2017 W3C Recommendation: HTML5.1 2nd Edition
2017 W3C Recommendation: HTML5.2

Từ những thông tin trên hy vọng sẽ đem lại cho bạn một cái nhìn mới mẻ hơn về HTML là gì và có thể sớm tạo cho mình được một trang web hoàn chỉnh.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments