Sang Nhượng Tên Miền

policy

Quy trình chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền “.vn” được cấp không thông qua đấu giá

1. Nguyên tắc thực hiện

Tên miền được phép chuyển nhượng quyền sử dụng khi đáp ứng được các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 49 Luật Viễn thông, ngoại trừ các trường hợp sau đây:

 • Tên miền bảo vệ theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
 • Tên miền đang xử lý vi phạm, đang trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc tên miền đang bị tạm ngừng sử dụng.

Hồ sơ chuyển nhượng và hồ sơ đăng ký lại tên miền bao gồm:

 • Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền.
 • Hồ sơ đăng ký mới tên miền của bên nhận chuyển nhượng.
 • Các giấy tờ thể hiện các bên tham gia chuyển nhượng hoàn thành việc nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Bên nhận chuyển nhượng tên miền thuộc đối tượng được đăng ký, sử dụng tên miền chuyển nhượng theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT và sửa đổi tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT.

Chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền được thực hiện tại Nhà đăng ký quản lý tên miền chuyển nhượng.

Các bên tham gia chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Các bước thực hiện sang nhược tên miền

Bước 1: Xem xét điều kiện trước khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền

Tên miền được phép chuyển nhượng quyền sử dụng khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 49 Luật Viễn thông, ngoại trừ các trường hợp sau:

 • Tên  miền bảo vệ theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
 • Tên miền đang xử lý vi phạm, đang trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc đang bị tạm ngừng sử dụng.

Bên nhận chuyển nhượng tên miền thuộc đối tượng được đăng ký tên miền chuyển nhượng theo quy định.

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng

Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet.
 • Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng.

Bước 3: Nộp hồ sơ chuyển nhượng

Hồ sơ chuyển nhượng được nộp tại Nhà đăng ký quản lý tên miền chuyển nhượng theo các phương thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại các cơ sở của Nhà đăng ký.
 • Gửi hồ sơ đến Nhà đăng ký qua đường bưu chính.

Bước 4: Xem xét và kiểm tra hồ sơ chuyển nhượng và thông báo kết quả

 • Tiêu chí kiểm tra:
  • Tên miền đảm bảo nằm trong điều kiện được chuyển nhượng.
  • Bên nhận chuyển nhượng thuộc đối tượng được đăng ký tên miền chuyển nhượng.
  • Kiểm tra tính đầy đủ và chính xác của hồ sơ chuyển nhượng.
 • Hình thức thông báo kết quả: Thông báo bằng văn bản cho các bên tham gia chuyển nhượng tên miền.
 • Thời hạn thông báo kết quả: Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền theo quy định.

Bước 5: Nộp thuế chuyển nhượng

Nếu nhận được văn bản chấp nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền, bên chuyển nhượng cần hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Bước 6: Đăng ký lại tên miền chuyển nhượng

Các bên tham gia chuyển nhượng hoàn thiện thủ tục đăng ký lại tên miền chuyển nhượng:

 • Thực hiện tại Nhà đăng ký quản lý tên miền chuyển nhượng.
 • Hoàn thiện hồ sơ đăng ký lại tên miền.
  • Bản khai đăng ký tên miền của bên nhận chuyển nhượng (theo mẫu của Nhà đăng ký quản lý tên miền chuyển nhượng)
  • Giấy tờ chứng minh đã hoàn thành việc nộp thuế chuyển nhượng.
 • Bên nhận chuyển nhượng nộp lệ phí đăng ký, phí sử dụng tên miền Internet tại Nhà đăng ký theo đúng quy định.

Bước 7: Thực hiện đăng ký lại tên miền cho bên nhận chuyển nhượng

Nhà đăng ký phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thực hiện chuyển quyền sử dụng tên miền từ bên chuyển nhượng cho bên nhận chuyển nhượng.

Bước 8: Kiểm tra kết quả

Bên nhận chuyển nhượng tên miền kiểm tra kết quả chuyển nhượng trên trang Whois – Tra cứu thông tin tên miền “.vn” để biết thông tin.

Bước 9: Trường hợp rút hồ sơ chuyển nhượng

Trường hợp các bên tham gia chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền muốn hủy hồ sơ chuyển nhượng thì phải có văn bản gửi đến Nhà đăng ký quản lý tên miền chuyển nhượng.

Nội dung được cập nhật lần cuối vào lúc 10:00 AM – Ngày 22 tháng 6 năm 2021