Web Hosting Cao Cấp

CẤU HÌNH ĐA DẠNG, PHÙ HỢP VỚI MỌI NHU CẦU

100%

ổ cứng NVMe

Công nghệ

chống DDoS hiệu quả

Tăng tốc

12 lần với LiteSpeed Enterprise

icon banner hosting cao cap

Bảng giá Hosting Cao Cấp

Lựa chọn gói Hosting Premium mong muốn của bạn

1 Tháng
3 Tháng
6 Tháng -5%
1 Năm -10%
2 Năm -15%
HOSTING PREMIUM 1 39,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 1GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Áp dụng từ 3 tháng
HOSTING PREMIUM 2 59,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 2GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Áp dụng từ 3 tháng
HOSTING PREMIUM 3 69,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 2GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Áp dụng từ 3 tháng
HOSTING PREMIUM 4 99,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 3GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Áp dụng từ 3 tháng
HOSTING PREMIUM 5 89,300đ -25%
119,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 3GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 6 111,800đ -25%
149,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 4GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 7 164,300đ -25%
219,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 4GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 8 224,300đ -25%
299,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 6GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 9 299,300đ -25%
399,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 8GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 10 411,800đ -25%
549,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 8 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 10GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 1 29,300đ -25%
39,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 1GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 2 44,300đ -25%
59,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 2GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 3 51,800đ -25%
69,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 2GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 4 74,300đ -25%
99,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 3GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 5 89,300đ -25%
119,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 3GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 6 111,800đ -25%
149,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 4GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 7 164,300đ -25%
219,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 4GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 8 224,300đ -25%
299,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 6GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 9 299,300đ -25%
399,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 8GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 10 411,800đ -25%
549,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 8 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 10GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 1 27,800đ -25%
37,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 1GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 2 42,000đ -25%
56,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 2GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 3 49,100đ -25%
65,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 2GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 4 70,500đ -25%
94,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 3GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 5 84,800đ -25%
113,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 3GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 6 106,100đ -25%
141,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 4GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 7 156,000đ -25%
208,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 4GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 8 213,000đ -25%
284,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 6GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 9 284,300đ -25%
379,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 8GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 10 391,100đ -25%
521,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 8 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 10GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 1 26,300đ -25%
35,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 1GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 2 39,800đ -25%
53,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 2GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 3 46,600đ -25%
62,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 2GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 4 66,800đ -25%
89,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 3GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 5 80,300đ -25%
107,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 3GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 6 100,600đ -25%
134,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 4GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 7 147,800đ -25%
197,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 4GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 8 201,800đ -25%
269,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 6GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 9 269,300đ -25%
359,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 8GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 10 370,600đ -25%
494,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 8 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 10GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 1 24,800đ -25%
33,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 1GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 2 37,600đ -25%
50,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 2GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 3 44,000đ -25%
58,600đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 2GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 4 63,100đ -25%
84,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 3GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 5 75,800đ -25%
101,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 3GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 6 95,000đ -25%
126,600đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 4GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 7 139,600đ -25%
186,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 4GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 8 190,600đ -25%
254,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 6GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 9 254,300đ -25%
339,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 8GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 10 350,000đ -25%
466,600đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 8 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 10GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký

Lưu ý: Bảng giá Hosting Cao Cấp chưa bao gồm VAT

qua tang theme va plugin

Nhận miễn phí!

Nhận plugin Rank Math PRO, WP Rocket, Elementor PRO khi đăng ký Hosting tại Vietnix!

Web Hosting cao cấp Vietnix

Cấu hình đa dạng - Phù hợp với mọi nhu cầu

logo vietnix

Web Hosting là gì?

Web Hosting hay Hosting là nơi lưu trữ website hoặc ứng dụng mà bạn muốn xuất bản trên Internet. Khi thuê hosting là bạn đang thuê một không gian trên hệ thống máy chủ để website hay ứng dụng đó có thể xem trực tuyến 24/7.

 

Nếu bạn đang có nhu cầu mua hosting với các tính năng cao cấp thì Web Hosting Cao Cấp của Vietnix là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn.

Bảng so sánh hosting

Thông số kỹ thuật giữa các gói Hosting tại Vietnix

Gói dịch vụ

HOSTING GIÁ RẺ

HOSTING CAO CẤP

BUSINESS HOSTING

Mục đích sử dụng

Dành cho KH muốn sở hữu website nhiều tính năng, tối ưu về chi phí

Phù hợp cho website có lượng truy cập từ trung bình đến lớn

Phù hợp cho website sử dụng nhiều tài nguyên và có lượng truy cập cao

Ổ cứng

SSD

NVMe Enterprise

NVMe Enterprise

Backup tự động

2 lần / ngày (lưu trữ 7 ngày)

2 lần / ngày (lưu trữ 7 ngày)

4 lần / ngày (lưu trữ 7 ngày)

CPU

CPU Intel Xeon E5 v2

Intel Xeon E5 v2

CPU Intel Xeon E5-2690v4

Intel Xeon E5-2690v4

CPU Intel Xeon Platinum gen 2

Intel Xeon Platinum gen 2

Hỗ trợ gửi email domain vào inbox (90%)

Không

Không

Gói dịch vụ

HOSTING GIÁ RẺ

Mục đích sử dụng

Dành cho KH muốn sở hữu website nhiều tính năng, tối ưu về chi phí

Ổ cứng

SSD

Backup tự động

2 lần / ngày (lưu trữ 7 ngày)

CPU

CPU Intel Xeon E5 v2

Intel Xeon E5 v2

Hỗ trợ gửi email domain vào inbox (90%)

Không

Gói dịch vụ

HOSTING CAO CẤP

Mục đích sử dụng

Dành cho KH muốn sở hữu website nhiều tính năng, tối ưu về chi phí

Ổ cứng

SSD

Backup tự động

2 lần / ngày (lưu trữ 7 ngày)

CPU

CPU Intel Xeon E5-2690v4

Intel Xeon E5-2690v4

Hỗ trợ gửi email domain vào inbox (90%)

Không

Gói dịch vụ

BUSINESS HOSTING

Mục đích sử dụng

Dành cho KH muốn sở hữu website nhiều tính năng, tối ưu về chi phí

Ổ cứng

SSD

Backup tự động

2 lần / ngày (lưu trữ 7 ngày)

CPU

CPU Intel Xeon Platinum gen 2

Intel Xeon Platinum gen 2

Hỗ trợ gửi email domain vào inbox (90%)

Không

So sánh tính năng các gói Hosting Cao Cấp

Thông số kỹ thuật
HOSTING
PREMIUM 1
315,600đ
-25%
421,200đ
/Năm
Dung lượng NVMe 1GB
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain ((Không giới hạn))
MySQL Database (Không giới hạn)
FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 1
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 1GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 150
Number of Process 200
Anti DDoS Basic
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
PREMIUM 2
477,600đ
-25%
637,200đ
/Năm
Dung lượng NVMe 2GB
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain ((Không giới hạn))
MySQL Database (Không giới hạn)
FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 1
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 2GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 150
Number of Process 200
Anti DDoS Basic
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
PREMIUM 3
559,200đ
-25%
745,200đ
/Năm
Dung lượng NVMe 2GB
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain ((Không giới hạn))
MySQL Database (Không giới hạn)
FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 1
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 3GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 150
Number of Process 200
Anti DDoS Basic
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
PREMIUM 4
801,600đ
-25%
1,069,200đ
/Năm
Dung lượng NVMe 3GB
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain ((Không giới hạn))
MySQL Database (Không giới hạn)
FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 1
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 3GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 150
Number of Process 200
Anti DDoS Basic
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
PREMIUM 5
963,600đ
-25%
1,285,200đ
/Năm
Dung lượng NVMe 3GB
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain ((Không giới hạn))
MySQL Database (Không giới hạn)
FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 2
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 3GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 200
Number of Process 250
Anti DDoS Basic
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
PREMIUM 6
1,207,200đ
-25%
1,609,200đ
/Năm
Dung lượng NVMe 4GB
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain ((Không giới hạn))
MySQL Database (Không giới hạn)
FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 2
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 4GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 200
Number of Process 250
Anti DDoS Basic
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
PREMIUM 7
1,773,600đ
-25%
2,365,200đ
/Năm
Dung lượng NVMe 4GB
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain ((Không giới hạn))
MySQL Database (Không giới hạn)
FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 4
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 4GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 200
Number of Process 250
Anti DDoS Basic
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
PREMIUM 8
2,421,600đ
-25%
3,229,200đ
/Năm
Dung lượng NVMe 6GB
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain ((Không giới hạn))
MySQL Database (Không giới hạn)
FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 4
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 6GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 200
Number of Process 250
Anti DDoS Basic
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
PREMIUM 9
3,231,600đ
-25%
4,309,200đ
/Năm
Dung lượng NVMe 8GB
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain ((Không giới hạn))
MySQL Database (Không giới hạn)
FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 4
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 8GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 200
Number of Process 250
Anti DDoS Basic
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
PREMIUM 10
4,447,200đ
-25%
5,929,200đ
/Năm
Dung lượng NVMe 10GB
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain ((Không giới hạn))
MySQL Database (Không giới hạn)
FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 4
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 10GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 200
Number of Process 250
Anti DDoS Basic
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký

Tại sao nên sử dụng mua Hosting Cao Cấp tại Vietnix?

Tăng tốc độ website nhanh gấp 10 lần

Bạn không cần lo lắng về hiệu suất hoạt động của website khi Hosting Cao Cấp sử dụng 100% ổ cứng SSD NVMe cùng cấu hình CPU, RAM mạnh mẽ giúp xử lý cực nhanh và tăng khả năng chịu tải của website.

Chống tấn công DDoS phá hoại

Dịch vụ Hosting Cao Cấp được tích hợp Vietnix Firewall - Công nghệ chống DDoS độc quyền do Vietnix nghiên cứu và phát triển. Giúp nâng cao tính ổn định và bảo vệ website trước sự phá hoại của đối thủ.

Bảo mật website đa tầng

Web Hosting tích hợp nhiều công nghệ bảo mật hiện đại như CloudLinux, Imunify360, Malware Scanner và Two Factor Authentication (2FA) giúp bảo vệ web toàn diện trước tấn công xâm nhập web, mã độc.

Tối ưu cho website WordPress

Nếu bạn sử dụng Hosting Cao Cấp để lưu trữ trang web WordPress, bạn sẽ cảm thấy hài lòng với công cụ WordPress Toolkit và bộ quà tặng Theme - Plugin WordPress hỗ trợ cài đặt nền tảng nhanh chóng, xây dụng website một cách dễ dàng, tiện lợi.

Hỗ trợ Node.js & nhiều phiên bản PHP

Để phục vụ cho nhu cầu đa dạng của các nhóm người dùng khác nhau, Web Hosting hỗ trợ Node.js và nhiều phiên bản PHP. Tùy vào nhu cầu, bạn có thể linh hoạt chuyển đổi PHP từ phiên bản 4.4 đến 8.1. Các bản PHP mới cũng giúp tăng tốc độ xử lý của web. Tại Vietnix, các gói Hosting đều được hỗ trợ tất cả các phiên bản Node.js: 6, 8, 9, 10 và 11.

Đa dạng mục đích sử dụng

Không chỉ web tĩnh, blog cá nhân mà đối với nhu cầu lưu trữ các website Thương mại Điện tử cần dung lượng lớn để chứa dữ liệu và tốc độ xử lý mạnh mẽ, nhanh chóng thì Hosting Cao Cấp của Vietnix vẫn luôn là sự lựa chọn phù hợp.

Hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7

100% đội ngũ kỹ thuật của Vietnix được chứng nhận bởi cPanel, sẵn sàng hỗ trợ bạn xuyên suốt 24/7 kể cả ngày lễ, đảm bảo tiếp nhận và giải quyết vấn đề của bạn trong thời gian ngắn nhất.

Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng

100% Vietnix cam kết hoàn tiền trong 30 ngày đầu sử dụng nếu bạn cảm thấy không hài lòng về chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Chính sách hoàn tiền của Vietnix đảm bảo minh bạch, rõ ràng và thủ tục nhanh gọn.

Dùng thử miễn phí!

dang ky dung thu mien phi

Nếu bạn còn đang phân vân, hãy ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ để trải nghiệm CHẤT LƯỢNG HOSTING CỦA VIETNIX!

Đăng ký làm CTV Affiliate của Vietnix ngay hôm nay

Và nhận hoa hồng 17%/đơn hàng mới - gia hạn!

icon hosting gia re

Dịch vụ Hosting

icon vps

Dịch vụ VPS

icon firewall

Dịch vụ Firewall

Đăng ký làm CTV Affiliate của Vietnix ngay hôm nay

Và nhận hoa hồng 17%/đơn hàng mới - gia hạn!

icon hosting gia re

Dịch vụ Hosting

icon vps

Dịch vụ VPS

icon firewall

Dịch vụ Firewall

Khách hàng nói gì?

mesh-img

Nhận xét về Hosting Cao Cấp của khách hàng

Văn Nguyên
Văn NguyênSử dụng HOSTING PREMIUM 2
Read More
Cảm ơn team đã luôn nhiệt tình hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ Web Hosting. Team kỹ thuật 24/24, ping cái pong ngay. An tâm tin tưởng và tiếp tục ủng hộ Vietnix. Thanks team !!!
Trần Duy
Trần DuySử dụng HOSTING PREMIUM 10
Read More
Thích cách tư vấn tận tình và nhanh gọn của Vietnix mỗi khi có vấn đề trục trặc. Mua hosting website chạy nhanh và ổn định, tốt lắm nhé mọi người.
Anh Văn Phan
Anh Văn PhanSử dụng HOSTING PREMIUM 8
Read More
Là khách hàng lâu năm, mình rất hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của Vietnix. Mua hosting cao cấp thật sự, dịch vụ chăm sóc cũng rất tốt.
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung HiếuSử dụng HOSTING PREMIUM 9
Read More
Mình có mua hosting và 2 tên miền của Vietnix, rất thích cách tư vấn và chăm sóc khách hàng tại đây. Ngoài ra giá domain cũng khá rẻ, phù hợp cho mọi người. 5 sao.
Nguyễn Đăng Nam
Nguyễn Đăng NamSử dụng HOSTING PREMIUM 5
Read More
Với nhiều ưu đãi, mua Hosting website tốc độ cao kèm theo đó là sự support tận tình. Nếu ai chưa lựa chọn được nhà cung cấp cho bản thân mình thì Vietnix sẽ là câu trả lời tốt nhất.
Previous
Next
hosting gia re vector

Thư viện hình ảnh

Chứng nhận và hiệu suất của Hosting Cao Cấp

FAQ?

mesh-img

Những câu hỏi thường gặp về Hosting Cao Cấp

Dung lượng hosting là khoảng không gian cho phép bạn lưu trữ dữ liệu của mình trên ổ cứng máy chủ. Một khi dùng hết dung lượng lưu trữ, hosting sẽ không thể upload thêm dữ liệu mới và website sẽ vận hành rất chậm.

 

Bạn có thể ước tính dung lượng hosting qua những yếu tố sau:

 

– Dung lượng của website sau khi thiết kế.

– Dung lượng trung bình của một bài viết mới trên website.

– Dung lượng trung bình của một hình ảnh, video, file đính kèm đăng trên website.

– Số lượng email tối đa, dung lượng tối đa cho một email.

– Nhu cầu backup, upload dữ liệu trên website.

– Nhu cầu mở rộng dung lượng lưu trữ trong tương lai.

 

Lưu ý: Bạn nên lựa chọn gói hosting có dung lượng cao hơn dung lượng bạn ước tính. Bởi vì trong quá trình hoạt động sẽ có nhiều dữ liệu phát sinh khiến website của bạn nặng hơn rất nhiều.

Băng thông hosting chính là tổng lưu lượng dữ liệu tối đa được truyền tải giữa hosting và người truy cập trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 1 tháng. Khi lựa chọn mua hosting bạn cũng cần quan tâm đến thông số này để dự trù lượng băng thông tiêu thụ phù hợp. Tránh trường hợp băng thông không đáp ứng được lượng truy cập gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng.

Host sử dụng ổ cứng SSD có tốc độ tải trang web nhanh gấp nhiều lần so với host sử dụng HDD. Host SSD được thiết kế dành cho các website có lượng truy cập thường xuyên, ưu điểm không phân mảnh, độ bền và tốc độ xử lý cao đảm bảo dữ liệu được an toàn.

 

Đối với Host sử dụng ổ cứng HDD, ngoài việc hiệu suất thấp hơn thì độ bền của ổ cứng cũng là một nhược điểm. Vì độ bền kém, dễ hư hại nên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của dữ liệu trên trang web.

Các gói Web Hosting cao cấp của chúng tôi đều được tích hợp tính năng Anti DDoS phát triển độc quyền, giám sát 24h bởi đội ngũ kỹ thuật với nhiều năm kinh nghiệm. Các công nghệ tiên tiến được áp dụng: CloudLinux, LiteSpeed Enterprise, Imunify360, Jetbackup,… đảm bảo nâng cao tốc độ tải trang, an toàn dữ liệu, bảo mật tuyệt đối.

 

Chính vì vậy Vietnix tin rằng các gói Hosting website của chúng tôi sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho từng nhóm người dùng dựa trên nhu cầu phát triển và ngân sách.

Web Hosting Vietnix sử dụng Jetbackup được cấu hình tự động backup 2 lần/ ngày cách nhau mỗi 12 giờ và lưu tối đa trong vòng 7 ngày. Vì vậy khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về dữ liệu vì hàng ngày sẽ luôn có 1 bản sao lưu, đề phòng tổn thất không mong muốn liên quan đến dữ liệu có trên Web Hosting.

Các file backup full được lưu lại gồm nhiều bản. Khách hàng được phép tự thao tác restore từng thành phần hay restore tất cả dữ liệu và được phép download các bản backup về máy tính cá nhân. JetBackup có nhiệm vụ gửi thông báo qua email khi khách hàng thực hiện xong các thao tác như: tạo file backup, restore dữ liệu,…

Để lựa chọn được gói Host phù hợp, trước hết bạn hãy xem xét đến nhu cầu và quy mô của cá nhân/doanh nghiệp bạn. Nếu mới bắt đầu làm web, bạn có thể sử dụng các gói Hosting giá rẻ tại Vietnix, vừa đáp ứng đầy đủ nhu cầu vừa tối ưu được chi phí.

Nếu bạn sở hữu nhiều website, cần cấu hình mạnh và có những yêu cầu cao hơn liên quan đến vấn đề bảo mật, tốc độ truy xuất dữ liệu,… thì gói Business Hosting (hosting dành cho doanh nghiệp) là sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn.

Để được hướng dẫn và tư vấn cụ thể hơn, hãy liên hệ Livechat để đội ngũ NVKD của Vietnix giúp bạn chọn cho mình gói Web Hosting phù hợp nhất.

Bạn có thể trỏ 2 tên miền về cùng 1 host được. Với 2 cách thông thường là sử dụng Addon Domain và Parked Domain.

Addon Domain có chức năng giống với tên miền chính, cấu hình domain trỏ về Web Hosting với cách này có thể được kích hoạt nhanh hơn thông qua cPanel.

Parked Domain cũng giống như Addon Domain, khi sử dụng công cụ này bạn có thể chuyển nhiều domain về một host.

Bạn không cần phải lo lắng về vấn đề này! Khi mua hosting tại Vietnix, chúng tôi sẽ hỗ trợ cài đặt và chuyển dữ liệu cho bạn hoàn toàn miễn phí. Sau khi đăng ký dịch vụ, bạn chỉ cần gửi ticket đến phòng kỹ thuật để yêu cầu hỗ trợ, đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp tại Vietnix sẽ giúp bạn chuyển dữ liệu một cách nhanh chóng.

Sự khác nhau giữa dịch vụ Web Hosting có phíWeb Hosting miễn phí có thể kể đến như:

 

 • Domain: Khi sử dụng Web Hosting có phí bạn sẽ được sử dụng tên miền riêng theo tên cá nhân hoặc thương hiệu mà bạn muốn. Còn Web Hosting miễn phí thường sử dụng tên miền của nhà cung cung cấp dịch vụ.

 

 • Nâng cấp dịch vụ: Web Hosting trả phí cho phép bạn nâng cấp dịch vụ lên các gói mới cao hơn dễ dàng. Đối với Web Hosting Free chỉ cho bạn dung lượng lưu trữ nhất định và hạn chế băng thông làm cho việc lưu trữ hình ảnh, bài viết,… cũng sẽ bị ảnh hưởng.

 

 • Nội dung trên website: Web Hosting trả phí cho phép bạn quản lý toàn bộ nội dung, chỉnh sửa, sáng tạo nội dung theo ý muốn. Nhưng đối với Web Hosting miễn phí thì khó chỉnh sửa, hạn chế tính năng, đôi khi thường có quảng cáo gây khó chịu khi sử dụng.

 

Trên đây là 3 điểm khác biệt lớn của Web Hosting trả phí và Web Hosting miễn phí mà bạn có thể tham khảo. Giúp bạn có cái đánh giá để lựa chọn cho mình các gói Web Hosting giá rẻ, chất lượng và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn trong quá trình sử dụng.

Chọn Web Hosting tại Việt Nam giúp tốc độ truy cập cao và nhanh hơn. Dễ dàng sử dụng và được hỗ trợ nhanh chóng khi gặp vấn đề mà không bị rào cản ngôn ngữ làm ảnh hưởng.

 

Server lưu trữ đều được đặt tại Việt Nam cho nên tốc độ truyền tải dữ liệu sẽ không bị gián đoạn.

 

Dịch vụ Web Hosting Vietnix đảm bảo về tính bảo mật, an toàn dữ liệu, với nhiều gói lựa chọn và đặc biệt hơn là các gói Web Hosting đều được tích hợp công nghệ chống DDoS (Basic) độc quyền giúp bảo vệ website của bạn một cách an toàn.

 

Để xây dựng và phát triển một website bạn cần có: Mã nguồn, Tên miền và Web Hosting.

Website được xem là tổng quan bên ngoài nói chung, còn mã nguồn là những thứ được xây dựng và lập trình bên trong website.

Tên miền là địa chỉ để người dùng truy cập vào website của bạn.

Web Hosting là nơi để lưu trữ tất cả các dữ liệu trên website của bạn từ mã nguồn đến những thứ khác liên quan khi xây dựng một website.

Để xây dựng website bạn cần cả 3 thành phần này mới có thể thiết kế được một website hoàn chỉnh trên Internet. Nên nó luôn đi kèm với nhau và đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với website.

Để chuyển Hosting của bạn về Vietnix, bạn chỉ cần gửi Ticket đến phòng kỹ thuật Vietnix để được tư vấn và cung cấp thông tin gói Hosting cũ. Đội ngũ sẽ hỗ trợ bạn chuyển dữ liệu về Vietnix hoàn toàn miễn phí.

Ngoài ra, bạn có thể liên hệ: 

Email: support@vietnix.vn

Hoặc chat trực tiếp với Vietnix thông qua biểu tượng Livechat ở góc phải màn hình. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ bạn 24/7.

Bạn hoàn toàn có thể nâng cấp và mở rộng gói Hosting của mình sang các gói cao cấp hơn mà không làm ảnh hưởng,hay gián đoạn đến website. Nếu bạn muốn nâng cấp, bạn có thể gửi ticket đến Bộ Phận Kỹ Thuật tại Vietnix để được tư vấn và hỗ trợ bạn một cách nhanh chóng.

Web Hosting được đánh giá dựa trên các yếu tố như:

 • Tốc độ: Tốc độ được tính từ người dùng Internet truy cập vào website và đến khi website load hoàn tất (Thời gian tốt nhất là từ 3-5 giây).
 • Dung lượng: Là không gian lưu trữ dữ liệu trên máy chủ của bạn.
 • Băng thông: Là lượng truy cập của người dùng vào website trong 1 tháng.
 • Khả năng chịu tải: Là khả năng cho phép bao nhiêu người dùng online trong cùng một thời điểm.
 • Tư vấn & Hỗ trợ: Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ trợ 24/7.

Vietnix là nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ Web hàng đầu trong lĩnh vực này với các công nghệ hiện đại và độc quyền.

 • Web Hosting với nhiều gói đa dạng với các tính năng, cấu hình khác nhau mang đến cho mạng nhiều sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu.
 • Cơ sở hạ tầng ổn định, được sử dụng ổ cứng SSD NVMe mang lại khả năng truy xuất dũ liệu nhanh.
 • Đăng ký bất kỳ gói Web Hosting cũng đều được TẶNG bộ Theme và Plugin bản quyền trị giá 800$/ Năm.
 • Hệ thống bảo mật cao với Imunify360 cung cấp giải pháp an toàn cho bạn.
 • Đặc biệt, tất cả các gói Hosting website tại Vietnix đều được tích hợp công nghệ chống tấn công DDoS (Basic) độc quyền tại Việt Nam. Giúp nâng cao tính ổn định và an toàn cho website của mình.

Phần mềm Softaculous được tích hợp trong công cụ quản lý Hosting là cPanel trên Web Hosting của Vietnix. Thực hiện thiết lập và cài đặt WordPress chỉ cần vài lần click chuột. Giúp bạn nhanh chóng xây dựng cho mình một website WordPress. Bên cạnh đó bạn có thể cài đặt thêm nhiều mã nguồn nữa.

Năm 1991, Internet chỉ được sử dụng cho nghiên cứu và giáo dục về lĩnh vực khoa học, kỹ thuật. Ngoài ra, một số lượng nhỏ trang web còn sử dụng cho lưu lượng email, telnet, FTP và USENET. Lúc này, các giao thức World Wide Web chỉ mới được viết. Đến cuối năm 1993, một trình duyệt web đồ họa cho máy tính Mac hoặc Windows ra đời. 

 

Để lưu trữ một trang web trên môi trường internet, một cá nhân hoặc công ty, tổ chức sẽ cần máy tính hoặc máy chủ của riêng họ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ ngân sách hoặc chuyên môn để thực hiện việc này. Do đó, các dịch vụ lưu trữ web (Web Hosting) bắt đầu ra đời để cung cấp dịch vụ lưu trữ trang web của người dùng trên máy chủ của họ. 

 

Khi thuê dịch vụ Web Hosting, khách hàng không cần phải sở hữu cơ sở hạ tầng cần thiết để vận hành trang web. Chủ sở hữu của các trang web (hay quản trị trang web) có thể tạo một trang web lưu trữ trên máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web và được nhà cung cấp xuất bản trang web lên internet.

 

Số lượng người dùng trên World Wide Web ngày càng tăng lên, dẫn đến áp lực cho các công ty phải xuất hiện trên môi trường trực tuyến tăng lên. Đến năm 1995, các công ty như GeoCities, Tripod và Angelfire đã cung cấp dịch vụ Web Hosting miễn phí cho người dùng.