NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
09/05/2023
Lượt xem

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt LOMP stack trên Ubuntu 20.04

09/05/2023
16 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (191 bình chọn)

LOMP stack (Linux, OpenLiteSpeed, MariaDB và PHP) là một nhóm các phần mềm mã nguồn mở thường được cài đặt cùng với nhau để cho phép server host các website và ứng dụng web động. Bài viết viết dưới đây của Vietnix sẽ hướng dẫn chi tiết cách cài đặt LOMP stack trên Ubuntu 20.04.

Bước 1 – Cài đặt OpenLiteSpeed

Trước khi bắt đầu, bạn cần phải có user non-root với quyền sudo, cài sẵn tường lửa và có ít nhất 1GB RAM. Bên cạnh đó, ta cũng cần có một tên miền đầy đủ điều kiện để cấu hình SSL. Bạn có thể tham khảo mua chứng chỉ SSL và tên miền với mức giá vô cùng hợp lý tại Vietnix.

Ngoài ra, khi khách hàng mua bất kỳ sản phẩm hosting nào tại Vietnix cũng đều được tặng miễn phí chứng chỉ SSL trọn đời. Ngoài ra, Vietnix cũng cung cấp dịch vụ SSL riêng cho những khách hàng có nhu cầu cao hơn. Hiện tại, Vietnix nhiều gói SSL với chi phí và phương thức xác thực khác nhau, phù hợp với mọi quy mô doanh nghiệp.

Liên hệ ngay với Vietnix để được tư vấn lựa chọn dịch vụ SSL phù hợp cho website của bạn.

Trước tiên, cài đặt web server OpenLiteSpeed sau khi import các repo package cần thiết vào server.

Cập nhật cache bộ quản lý package:

sudo apt update

Khác với Apache hay Nginx, OpenLiteSpeed host code trong chính repo của mình. Vì vậy ta cần thêm repo này vào bộ quản lý package apt bằng lệnh sau:

sudo wget -O - http://rpms.litespeedtech.com/debian/enable_lst_debian_repo.sh | sudo bash

Trong đó, wget dùng để fetch repo từ xa ở server của OpenLiteSpeed, còn flag -o cho phép in nội dung file ra terminal, | là toán tử pipe dùng để truyền nội dung đến một bash shell mới chạy bởi lệnh sudo bash. Terminal bash này thực thi các lệnh có trong file .sh fetch được từ repo và thực hiện việc cài đặt repo này trên APT ở máy cục bộ.

Output sau đó sẽ có dạng như sau:

Output
--2022-03-16 08:51:49-- http://rpms.litespeedtech.com/debian/lst_repo.gpg
Resolving rpms.litespeedtech.com (rpms.litespeedtech.com)... 52.55.120.73
Connecting to rpms.litespeedtech.com (rpms.litespeedtech.com)|52.55.120.73|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 2336 (2.3K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘/etc/apt/trusted.gpg.d/lst_repo.gpg’

/etc/apt/trusted.gp 100%[===================>]  2.28K --.-KB/s  in 0s

2022-03-16 08:51:50 (329 MB/s) - ‘/etc/apt/trusted.gpg.d/lst_repo.gpg’ saved [2336/2336]

 update the repo
Hit:1 https://repos.insights.digitalocean.com/apt/do-agent main InRelease
Hit:2 http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu focal InRelease
Hit:3 https://repos-droplet.digitalocean.com/apt/droplet-agent main InRelease
Hit:4 http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu focal-updates InRelease
Ign:5 http://rpms.litespeedtech.com/debian focal InRelease
Hit:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
Hit:7 http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu focal-backports InRelease
Get:8 http://rpms.litespeedtech.com/debian focal Release [1652 B]
Get:9 http://rpms.litespeedtech.com/debian focal Release.gpg [836 B]
Get:10 http://rpms.litespeedtech.com/debian focal/main amd64 Packages [18.3 kB]
Fetched 20.8 kB in 2s (13.6 kB/s)
Reading package lists... Done
 All done, congratulations and enjoy !

Tiếp theo, cài đặt package openlitespeed:

sudo apt install openlitespeed

Nhập password khi được yêu cầu và xác nhận bằng phím Y.

Sau khi cài đặt xong, kiểm tra xem OpenLiteSpeed đã được cài đặt chưa bằng cách chạy lệnh sau:

sudo systemctl status lsws

Lệnh systemctl status sẽ nhận trạng thái của dịch vụ được chỉ định trong phần keyword của lệnh, ở đây là lsws (OpenLiteSpeed Web Server).

Output:

Output
● lshttpd.service - OpenLiteSpeed HTTP Server
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/lshttpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2022-03-16 08:59:09 UTC; 2min 26s ago
  Process: 32997 ExecStart=/usr/local/lsws/bin/lswsctrl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 33035 (litespeed)
   CGroup: /system.slice/lshttpd.service
       ├─33035 openlitespeed (lshttpd - main)
       ├─33044 openlitespeed (lscgid)
       └─33073 openlitespeed (lshttpd - #01)

Bây giờ ta có thể truy cập web server OpenLiteSpeed bằng cách chạy theo cấu hình mặc định. Hiện tại thì firewall có thể vẫn đang chặn lưu lượng truy cập vào các port của admin Panel dựa trên GUI hay các website mẫu, vì thế tạm thời ta sẽ chưa truy cập được. Bạn có thể cập nhật firewall và mở các port cần thiết ở bước sau đây.

Bước 2 – Cập nhật firewall

Ở bước này ta sẽ cấu hình firewall cho server để cho phép lưu lượng truy cập qua TCP đến các port được chọn cho admin panel và những website mẫu. Đồng thời, ta cũng sẽ mở port 80443 cho các trang HTTPHTTPS.

Server OpenLiteSpeed kết hợp admin panel dựa trên GUI và nhiều website mẫu. Trong đó admin panel là một giao diện dễ sử dụng, dùng để cấu hình nhiều thiết lập như Listeners, Virtual Hosts, SSL hay log giám sát. Các website mẫu gồm có CGI Script, PHP Script, Error Page hay Password Protected Page, thường được dùng để kiểm tra khả năng và các tính năng của server.

Theo mặc định, admin panel nghe trên cổng 7080, còn website mẫu sẽ nghe trên cổng 8080. Vì vậy ta cần cho phép các lưu lượng TCP ở trên những cổng này thông qua ufw firewall.

Chạy lệnh sau để cấp quyền truy cập vào các cổng:

sudo ufw allow 7080,80,443,8088/tcp

Sau đó kiểm tra trạng thái các quy tắc của firewall:

sudo ufw status

Output:

Output
Status: active

To                Action   From
--                ------   ----
OpenSSH              ALLOW    Anywhere
80,443,7080,8088/tcp       ALLOW    Anywhere
OpenSSH (v6)           ALLOW    Anywhere (v6)
80,443,7080,8088/tcp (v6)     ALLOW    Anywhere (v6)

Bây giờ hãy thử mở website mẫu qua cổng 8088:

http://your_server_ip:8088
Website mẫu Openlitespeed
Website mẫu OpenLiteSpeed

Tương tự, mở admin panel ở cổng 7080:

http://your_server_ip:7080

Ở các phần sau của hướng dẫn, ta sẽ dùng giao diện GUI để cấu hình web server.

Sau khi thiết lập xong server OpenLiteSpeed trên máy Ubuntu, ta đã có thể host nhiều ứng dụng web dựa trên nhiều loại ngôn ngữ backend và framework khá nhau.

Bước 3 – Cài đặt MariaDB

Server database MariaDB cho phép lưu trữ, truy vấn và quản lý dữ liệu trên website một cách hiệu quả. MariaDB hỗ trợ cả SQL lẫn NoSQL, đồng thời dễ dàng tích hợp được với nhiều database engine như MyISAM hay InnoDB.

Cài đặt server MariaDB bằng lệnh sau:

sudo apt install mariadb-server

Nhập Y để xác nhận. Sau khi cài đặt xong, hãy hoàn tất việc setup server bằng lệnh sau:

sudo mysql_secure_installation

Cài đặt mặc định chưa có root password nên ta chỉ cần nhấn Enter khi được yêu cầu nhập mật khẩu.

Output:

Output

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
   SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
you haven't set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Tiếp theo ta cần thiết lập mật khẩu. Chọn password đủ mạnh rồi nhấn Y để xác nhận.

Output
Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB
root user without the proper authorization.

Set root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!

Tiếp theo, hệ thống sẽ hỏi xem bạn có muốn xóa các user ẩn danh hay không. Nhập Y để đồng ý.

Output
By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
 ... Success!

Nếu không muốn truy cập database bằng root user từ server khác hoặc trên máy local, bạn nên tắt tính năng cho phép đăng nhập vào root. Nhập Y khi được hỏi như dưới đây để xác nhận:

Output
Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
 ... Success!

Ta cũng có thể xóa database thử nghiệm và các quyền liên quan:

Output
By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
 - Dropping test database...
 ... Success!
 - Removing privileges on test database...
 ... Success!

Cuối cùng là reload lại các bảng đặc quyền để áp dụng thay đổi cho server:

Output
Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
 ... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!

Bây giờ ta đã cài đặt và cấu hình xong server database MariaDB. Database này sẽ nghe các kết nối MySQL trên cổng 3306 theo cấu hình mặc định. Ta chỉ cần truy cập database nội bộ (trên cùng một server) nên không cần mở port này cho các lưu lượng bên ngoài trong thiết lập firewall.

Bước 4 – Cài đặt PHP

OpenLiteSpeed đi kèm mới một phiên bản PHP có sẵn, nhưng có thể chưa phải là bản PHP mới nhất. Do đó Vietnix khuyên bạn nên kiểm tra phiên bản PHP trước rồi cài đặt nếu cần thiết.

Chạy lệnh sau để kiểm tra phiên bản PHP đang sử dụng trên server OpenLiteSpeed:

http://your_server_ip:8088/phpinfo.php

Bạn có thể kiểm tra danh sách các phiên bản và khả năng tương thích tại đây, ở trong phần Installation. Ngoài ra ta cũng có thể kiểm tra các package LSPHP (LiteSpeed PHP) có sẵn cho Ubuntu bằng lệnh:

sudo apt-cache search lsphp

Trong output, ta có thể kiểm tra phiên bản php bằng cách xem hậu tố tên của package:

Output
...
lsphp81 - server-side, HTML-embedded scripting language (LSAPI binary)
...

Trong output này, lsphp81 nghĩa là PHP đang ở phiên bản v8.1.

Để cài đạt một package lsphp cụ thể, hãy chạy lệnh sau (thay 81 bằng phiên bản bạn cần cài đặt):

sudo apt install lsphp81 lsphp81-{common,mysql}

Sau đó nhập Y để xác nhận việc cài đặt.

Bước 5 – Cấu hình OpenLiteSpeed

Sau khi cài đặt xong PHP, OpenLiteSpeed vẫn chỉ đang sử dụng phiên bản PHP mặc định được cài sẵn. Do đó trong phần này ta sẽ cấu hình cho server sử dụng bản PHP vừa cài ở trên.

Mở admin panel ở port 7080 để bắt đầu cấu hình:

http://your_server_ip:7080

Trong terminal, thiết lập thông tin của tài khoản quản trị bằng lệnh sau:

sudo /usr/local/lsws/admin/misc/admpass.sh

Các thông tin này sẽ khác với những thông tin đăng nhập ở các bước trước, và chỉ hoạt động đối với admin panel của server OpenLiteSpeed.

Nhập usernamepassword khi được yêu cầu.

Output
Please specify the user name of administrator.
This is the user name required to login the administration Web interface.

User name [admin]: sammy

Please specify the administrators password.
This is the password required to login the administration Web interface.

Password:
Retype password:
Administrators username/password is updated successfully!

Thông qua http://your_server_ip:7080, đăng nhập vào admin Panel bằng thông tin vừa thiết lập, đi đến phần Server Configuration rồi chọn tab External App.

Admin panel External App
Admin panel External App

Click vào nút Edit trong cột Actions, dòng LiteSpeed SAPI App, sau đó màn hình sẽ hiện ra một ứng dụng có tên lsphp. Kéo xuống trường Command rồi đổi giá trị thành lsphp81/bin/lsphp (thay 81 thành phiên bản tương ứng). Sau đó kéo xuống phần LiteSpeed SAPI App, nhấn Save để lưu.

Tiếp theo, restart web server bằng cách click vào nút Graceful Restart màu xanh ở trên.

Admin panel Graceful Restart
Admin panel Graceful Restart

Bây giờ hãy kiểm tra xem server có đang chạy phiên bản PHP đã được chỉ định hay không:

http://your_server_ip:8088/phpinfo.php

Bước 6 – Thiết lập Virtual Host

Ở bước cuối cùng, ta sẽ thiết lập host ảo (Virtual Host) cho các website. Virtual Host cho phép ta phục vụ nhiều website, được định danh bằng các hostname riêng biệt, thông qua một web server quy nhất. OpenLiteSpeed có khả năng phục vụ nhiều Virtual Host, được ánh xạ sang các Listener, các Listener lại tiếp tục được ánh xạ sang những port được chỉ định.

OpenLiteSpeed cho phép Virtual Hosts có nhiều quy tắc điều hướng tùy chỉnh, đồng thời mỗi host cũng có thể cấu hình một phiên bản PHP khác nhau. Hơn nữa, Virtual Host cũng có thể được cấu hình để hoạt động như một kết nối reverse proxy cho các web server khác như NodeJS.

Trong admin panel, vào phần Virtual Hosts, click vào dấu + ở góc trên bên phải để thêm một Virtual Host mới.

Bây giờ ta có thể thêm một tên Virtual Host tùy ý, rồi thiết lập root và đường dẫn cho file cấu hình thông qua các biến như $SERVER_ROOT (chỉ root directory của web server OpenLiteSpeed) hay $VH_ROOT (chỉ root directory của virtual host). Click Yes vào phần Enable Scripts/ExtApps để bảo đảm PHP có thể hoạt động trên Virtual Host.

Khi thiết lập Virtual Host, điền vào các trường sau với giá trị mong muốn (phần highlight là gợi ý):

 • Virtual Host Name: MyWebsite
 • Virtual Host Root: $SERVER_ROOT/MyWebsite/html/
 • Config File: conf/vhosts/MyWebsite/vhconf.conf
 • Enable Scripts/ExtApps: Yes
 • Restrained: Yes

Phần Restrained giúp ngăn chặn người dùng không truy cập vào các file có trong thư mục không nằm trong root directory của Virtual Host, kể cả khi có liên kết tượng trưng (symbolic link) trỏ đến những file nằm ngoài root directory.

Sau khi hoàn tất việc cài đặt, nhấn vào nút Save. Admin panel có thể sẽ hiển thị một thông báo yêu cầu restart để áp dụng thay đổi. Nhấn Graceful Restart như ở bước trên.

Bây giờ ta sẽ cấu hình Listener. Vào phần Listeners trong admin panel, click vào Default, nhấn dấu + để thêm. Trong menu dropdown, chọn Virtual Host Name đã gán trong cấu hình Virtual Host (ở ví dụ này là MyWebsite).

Trong phần tên miền, nhập tên miền đầy đủ điều kiện dùng để phục vụ Virtual Host đã cấu hình. Trong ví dụ này là mywebsite.com.

Nhập tên miền để phục vụ Virtual Host
Nhập tên miền để phục vụ Virtual Host

Sau đó click vào nút Save ở trên hàng Virtual Hosts Mapping.

Bên cạnh đó, bạn nên enable tính năng bảo mật TLS cho website. Trong phần General của Listener, cập nhật option Secure thành Yes rồi đổi port từ 8088 thành 443 đối với các Listener phục vụ trang HTTPS.

Ngoài ra, ta cũng có thể thêm chứng chỉ và file key (nếu có) vào OpenLiteSpeed. Cụ thể, thêm các đường dẫn tương ứng vào phần SSL của cấu hình Listener bằng cách nhấn nút Edit trong hàng SSL Private key & Certificate.

Thêm chứng chỉ và file key trong SSL Private key & Certificate
Thêm chứng chỉ và file key trong SSL Private key & Certificate

Sau đó thực hiện Graceful Start như các bước trên.

Bây giờ ta đã cấu hình thành công Virtual Host, có Listener, đồng thời cũng thiết lập TLS cho mọi lưu lượng đi đến website. Sau khi cấu hình DNS để ánh xạ địa chỉ IP public của server, website sẽ có thể truy cập được tại tên miền đã được chỉ định sẵn.

Bài viết này đã hướng dẫn chi tiết cách cài đặt LOMP stack gồm 4 phần mềm mã nguồn mở: Linux, OpenLiteSpeed, MariaDB và PHP. Bây giờ ta có thể dễ dàng host nhiều loại ứng dụng PHP hay framework khác nhau như WordPress, Laravel hay Joomla trên server của mình.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI