NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
05/06/2023
Lượt xem

Cách cài đặt Apache Tomcat 10 trên Ubuntu 20.04

05/06/2023
12 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (181 bình chọn)

Apache Tomcat là một web server và servlet container được sử dụng để khởi chạy các ứng dụng Java. Trong bài viết này, Vietnix sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Apache Tomcat 10 trên Ubuntu 20.04 giúp thiết lập users, vai trò cũng như điều hướng giao diện người dùng quản trị hiệu quả.

Bước 1: Cài đặt Tomcat

Để thực hiện theo hướng dẫn bạn cần chuẩn bị một server Ubuntu 20.04 có user non-root với quyền sudo và thiết lập tường lửa.

Download Tomcat 10 với phiên bản mới nhất. Sau đó thiết lập 1 user riêng với các quyền thích hợp.

Ngoài ra bạn cũng cần cài đặt Java Development Kit (JDK).

Vì mục đích bảo mật, bạn nên chạy Tomcat thông qua một user cụ thể, không có đặc quyền. Chạy lệnh sau để tạo user mới:

sudo useradd -m -d /opt/tomcat -U -s /bin/false tomcat

Việc cung cấp /bin/false dưới dạng shell mặc định của user sẽ đảm bảo rằng bạn không thể đăng nhập dưới dạng tomcat.

Trước khi cài đặt JDK, bạn cần cập nhật cache của package manager bằng lệnh:

sudo apt update

Cài đặt JDK bằng cách chạy lệnh sau:

sudo apt install default-jdk

Nhấn y để tiếp tục cài đặt.

Khi quá trình cài đặt kết thúc, hãy kiểm tra phiên bản cài đặt Java có sẵn:

java -version

Output sẽ trông như thế này:

Output
openjdk version "11.0.14" 2022-01-18
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.14+9-Ubuntu-0ubuntu2.20.04)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.14+9-Ubuntu-0ubuntu2.20.04, mixed mode, sharing)

Để cài đặt Tomcat, bạn cần có build Core Linux mới nhất cho Tomcat 10. Chọn build Core Linux mới nhất, ending bằng .tar.gz. Tại thời điểm viết bài, phiên bản mới nhất là 10.0.20.

Đầu tiên, điều hướng đến thư mục tmp:

cd /tmp

Download wget bằng cách chạy lệnh sau:

wget https://dlcdn.apache.org/tomcat/tomcat-10/v10.0.20/bin/apache-tomcat-10.0.20.tar.gz

Lệnh wget tải xuống resource từ Internet.

Sau đó, giải nén kho lưu trữ bạn đã tải xuống bằng lệnh:

sudo tar xzvf apache-tomcat-10*tar.gz -C /opt/tomcat --strip-components=1

Vì bạn đã tạo user, giờ đây bạn có thể cấp quyền cho tomcat sở hữu đối với bản cài đặt đã giải nén bằng lệnh sau:

sudo chown -R tomcat:tomcat /opt/tomcat/
sudo chmod -R u+x /opt/tomcat/bin

Để quá trình cài đặt và cấu hình Tomcat diễn ra thuận lợi, bạn cần phải đảm bảo rằng máy chủ có đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của hệ thống. Điều này bao gồm nhiều yếu tố như tốc độ xử lý, bộ nhớ đủ lớn để xử lý các tác vụ nặng, hoạt động ổn định trong thời gian dài. Nếu máy chủ không đáp ứng được các yêu cầu cơ bản như vậy, bạn có thể cân nhắc sử dụng VPS Việt Nam làm giải pháp thay thế. Với VPS Vietnix, bạn có thể dễ dàng nâng cấp, phân bổ lại tài nguyên hệ thống khi cần thiết mà không cần phải mua một máy chủ mới.

Hiện tại, Vietnix đang cung cấp đa dạng gói dịch vụ, bao gồm VPS Giá Rẻ, VPS Phổ Thông, VPS Cao Cấp, VPS NVMe và VPS GPU, giúp bạn có thể nhanh chóng lựa chọn gói phù hợp với nhu cầu của mình. Bên cạnh đó, đội ngũ hỗ trợ khách hàng luôn túc trực 247 giúp bạn giải quyết mọi vấn đề liên quan đến việc cài đặt Tomcat trên VPS. Vì vậy, không có lý do gì để bạn không thử sử dụng dịch vụ VPS Vietnix để cài đặt Nginx trên máy chủ của mình.

Liên hệ để được trải nghiệm VPS Vietnix ngay hôm nay.

Bước 2: Cấu hình Users Admin

Để có quyền truy cập vào các trang Manager Host Manager, bạn sẽ xác định user đặc quyền trong cấu hình của Tomcat. Bạn sẽ cần phải loại bỏ các hạn chế về địa chỉ IP.

User Tomcat được xác định trong /opt/tomcat/conf/tomcat-users.xml. Mở file để chỉnh sửa bằng lệnh sau:

sudo nano /opt/tomcat/conf/tomcat-users.xml

Thêm các dòng sau vào trước tag ending:

<role rolename="manager-gui" />
<user username="manager" password="manager_password" roles="manager-gui" />

<role rolename="admin-gui" />
<user username="admin" password="admin_password" roles="manager-gui,admin-gui" />

Thay thế password bằng password riêng của bạn. Sau đó lưu và đóng file.

Tại đây, bạn xác định vai trò của hai user, manager-guiadmin-gui, cho phép truy cập tương ứng vào các trang Manager Host Manager. Bạn cũng xác định các vai trò liên quan của hai user, manageradmin.

Theo mặc định, Tomcat được cấu hình để hạn chế quyền truy cập vào các trang admin, trừ khi kết nối đến từ chính máy chủ. Để truy cập các trang đó với user bạn vừa xác định, bạn sẽ cần chỉnh sửa file cấu hình cho các trang đó.

Để xóa hạn chế cho trang Manager, hãy mở file config của trang manager để chỉnh sửa:

sudo nano /opt/tomcat/webapps/manager/META-INF/context.xml

Comment out Valve sẽ ra như bên dưới:

...
<Context antiResourceLocking="false" privileged="true" >
 <CookieProcessor className="org.apache.tomcat.util.http.Rfc6265CookieProcessor"
          sameSiteCookies="strict" />
<!-- <Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
     allow="127\.\d+\.\d+\.\d+|::1|0:0:0:0:0:0:0:1" /> -->
 <Manager sessionAttributeValueClassNameFilter="java\.lang\.(?:Boolean|Integer|Long|Number|String)|org\.apache\.catalina\.filters\.Csr>
</Context>

Lưu và đóng file, làm tương tự với Host Manager

sudo nano /opt/tomcat/webapps/host-manager/META-INF/context.xml

Bước 3: Tạo một dịch vụ systemd 

Dịch vụ systemd giữ cho Tomcat chạy ngầm trong background. Dịch vụ này cũng sẽ tự động khởi động lại Tomcat trong trường hợp xảy ra error hoặc failure.

Bản thân Tomcat là một ứng dụng Java, vì vậy cần phải có thời gian để chạy Java mà bạn đã cài đặt với JDK ở bước 1. Trước khi tạo dịch vụ, bạn cần biết locate của Java. Bạn có thể tra cứu điều đó bằng cách chạy lệnh sau:

sudo update-java-alternatives -l

Output sẽ trông như sau:

Output
java-1.11.0-openjdk-amd64   1111    /usr/lib/jvm/java-1.11.0-openjdk-amd64

Lưu ý: Đường dẫn nơi Java reside, được liệt kê trong cột cuối cùng. Bạn sẽ cần đường dẫn này để xác định dịch vụ.

Bạn sẽ lưu trữ dịch vụ tomcat trong một file có tên tomcat.service, dưới phần /etc/systemd/system. Tạo file để chỉnh sửa bằng lệnh:

sudo nano /etc/systemd/system/tomcat.service

Thêm các dòng sau:

[Unit]
Description=Tomcat
After=network.target

[Service]
Type=forking

User=tomcat
Group=tomcat

Environment="JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.11.0-openjdk-amd64"
Environment="JAVA_OPTS=-Djava.security.egd=file:///dev/urandom"
Environment="CATALINA_BASE=/opt/tomcat"
Environment="CATALINA_HOME=/opt/tomcat"
Environment="CATALINA_PID=/opt/tomcat/temp/tomcat.pid"
Environment="CATALINA_OPTS=-Xms512M -Xmx1024M -server -XX:+UseParallelGC"

ExecStart=/opt/tomcat/bin/startup.sh
ExecStop=/opt/tomcat/bin/shutdown.sh

RestartSec=10
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Sửa đổi giá trị JAVA_HOME nếu nó khác với giá trị bạn đã note trước đó.

Tại đây, bạn xác định một dịch vụ sẽ chạy Tomcat bằng cách thực thi các tập lệnh khởi động và shutdown mà Tomcat cung cấp. Bạn cũng đặt một vài biến môi trường (environment variables) để xác định thư mục chính (giống như /opt/tomcat trước) và giới hạn dung lượng bộ nhớ mà Java VM có thể phân bổ (trong CATALINA_OPTS). Khi failure, dịch vụ Tomcat sẽ tự động khởi động lại.

Khi bạn hoàn tất, hãy lưu và đóng file.

Tải lại systemd daemon để Tomcat nhận biết được dịch vụ mới:

sudo systemctl daemon-reload

Sau đó, bạn có thể bắt đầu dịch vụ Tomcat bằng cách nhập lệnh:

sudo systemctl start tomcat

Tiếp đến, hãy check trạng thái của Tomcat để xác nhận rằng dịch vụ đã bắt đầu thành công:

sudo systemctl status tomcat

Output sẽ trông như sau:

Output
● tomcat.service - Tomcat
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/tomcat.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2022-03-11 14:37:10 UTC; 2s ago
  Process: 4845 ExecStart=/opt/tomcat/bin/startup.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 4860 (java)
   Tasks: 15 (limit: 1132)
   Memory: 90.1M
   CGroup: /system.slice/tomcat.service
       └─4860 /usr/lib/jvm/java-1.11.0-openjdk-amd64/bin/java -Djava.util.logging.config.file=/opt/tomcat/conf/logging.properties ...

Nhấn q để thoát lệnh.

Để cho phép Tomcat khởi động cùng hệ thống, hãy chạy lệnh sau:

sudo systemctl enable tomcat

Bước 4: Truy cập Giao diện Web

Lúc này dịch vụ Tomcat đang chạy, bạn có thể cấu hình tường lửa để cho phép kết nối với Tomcat. Sau đó, bạn có thể truy cập giao diện web.

Tomcat sử dụng cổng 8080 để accept các yêu cầu HTTP. Chạy lệnh sau để cho phép lưu lượng truy cập vào cổng đó:

sudo ufw allow 8080

Trong trình duyệt của bạn, bây giờ bạn có thể truy cập Tomcat bằng cách điều hướng đến địa chỉ IP của server của bạn:

http://your_server_ip:8080

Bạn sẽ thấy trang chủ mặc định của Tomcat:

Trang chủ mặc định của Tomcat
Trang chủ mặc định của Tomcat

Bây giờ bạn đã verified rằng dịch vụ Tomcat đang hoạt động.

Nhấn vào nút Manager App ở bên phải. Bạn sẽ được nhắc nhập thông tin đăng nhập tài khoản mà bạn đã xác định ở bước trước.

Bạn sẽ thấy một trang giống như sau:

Thông tin đăng nhập tài khoản Tomcat
Thông tin đăng nhập tài khoản Tomcat

Trình quản lý ứng dụng web được sử dụng để quản lý các ứng dụng Java của bạn. Bạn có thể bắt đầu, dừng, reload, deploy và undeploy chúng từ đây. Bạn cũng có thể chạy một số diagnostics trên app của mình (ví dụ: để tìm memory bị leaks). Thông tin về server của bạn nằm ở cuối trang này.

Bây giờ, hãy xem Host Manager, bạn có thể truy cập bằng cách nhấn nút Host Manager nằm trên trang chủ:

Xem Host Manager trên Tomcat
Xem Host Manager trên Tomcat

Tại đây, bạn có thể thêm các virtual host để khởi chạy các ứng dụng của mình. Hãy nhớ rằng trang này không thể truy cập được bởi những user không được admin-gui chỉ định, chẳng hạn như manager.

Vietnix là một nhà cung cấp giải pháp VPS hàng đầu tại Việt Nam, với hơn 10 kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp hosting, VPS, tên miền, Firewall anti DDoS,… cho cá nhân và doanh nghiệp. Vietnix đã có hơn 50.000 khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, nổi bật trong đó có thể kể đến như iVIVU, Vietnamworks, SEOSONA, SAGO Media,… Với hơn 100.000 dịch vụ được kích hoạt, Vietnix luôn cố gắng mang đến những giải pháp tốt nhất để giúp khách hàng vận hành website, ứng dụng một cách nhanh chóng, mượt mà và bảo đảm tính ổn định tối đa.

Sự hài lòng của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu, và đó là lý do tại sao hơn 97% khách hàng của Vietnix đã giới thiệu dịch vụ cho người thân, bạn bè và đối tác của họ sau khi sử dụng. Vietnix tự hào được vinh danh với giải thưởng Thương hiệu Việt Nam xuất sắc năm 2022, một minh chứng cho sự cam kết của Vietnix đối với chất lượng và uy tín.

Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm, Vietnix cam kết cung cấp đến khách hàng của mình những giải pháp VPS tốt nhất, giúp họ tiết kiệm chi phí và tối đa hóa hiệu quả kinh doanh. Hãy để Vietnix trở thành đối tác đồng hành trong việc phát triển kinh doanh của bạn.

Mọi vấn đề thắc mắc cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Hotline: 1800 1093
 • Email: sales@vietnix.com.vn

Như vậy, bạn đã cài đặt thành công Tomcat 10 trên server Ubuntu 20.04 của mình và định cấu hình cho Tomcat để có thể truy cập từ xa bằng tài khoản quản lý. Bây giờ bạn có thể sử dụng để triển khai các ứng dụng Java của mình, dựa trên công nghệ Jakarta EE. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy để lại bình luận bên dưới nhé.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI