NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
14/04/2023
Lượt xem

Cách thực hiện các thao tác CRUD trong MongoDB bằng PyMongo trên Ubuntu 20.04

14/04/2023
10 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (140 bình chọn)

Cùng Vietnix khám phá cách thực hiện các thao tác CRUD trong MongoDB bằng PyMongo trên Ubuntu 20.04 như thế nào. CRUD là viết tắt của 4 từ trong tiếng Anh: Create, Read, Update, Delete. CRUD là 4 tính năng quan trọng để làm việc với Database. Trong bài viết này, bạn sẽ được hướng dẫn viết một script Python để tạo, truy xuất, cập nhật và xóa dữ liệu trong máy chủ MongoDB được cài đặt trên Ubuntu 20.04. Sau đó, bạn sẽ có thể hiểu được cách dữ liệu di chuyển qua MongoDB và ứng dụng Python.

Giới thiệu MongoDB và PyMongo

MongoDB là một chương trình cơ sở dữ liệu NoSQL document-oriented dùng document giống JSON để lưu trữ dữ liệu. Không giống mối quan hệ bảng được sử dụng trong cơ sở dữ liệu quan hệ, document giống JSON làm các schema đơn giản và linh hoạt hơn. Nhìn chung, cơ sở dữ liệu NoSQL có khả năng mở rộng theo chiều ngang phù hợp cho dữ liệu lớn và các ứng dụng thời gian thực.

Database driver hoặc connector là chương trình kết nối ứng dụng với một chương trình cơ sở dữ liệu. Để thực hiện các hoạt động CRUD trong MongoDB bằng Python thì cần có trình điều khiển để thiết lập kênh truyền thông. PyMongo là trình điều khiển được gợi ý để làm việc với MongoDB từ Python.

Chuẩn bị gì để thao tác CRUD trong MongoDB bằng PyMongo trên Ubuntu 20.04

Để thực hiện được các bước trong bài viết này, bạn cần chuẩn bị:

Nếu bạn cần sở hữu máy chủ để cài đặt MongoDB, Python 3, hãy tham khảo dịch vụ VPS tại Vietnix. Các gói VPS của Vietnix đều có cấu hình từ 1GB RAM trở lên, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu cho việc cài đặt các ứng dụng này.

Bên cạnh đó, VPS của Vietnix cũng hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau, trong đó Ubuntu 20.04. Điều này cho phép bạn lựa chọn hệ điều hành phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.

Liên hệ ngay với Vietnix để được tư vấn lựa chọn VPS tốc độ cao và ổn định để triển khai các ứng dụng của bạn.

Bước 1: Cài đặt PyMongo

PyMongo là một bộ công cụ để làm việc với MongoDB. Công cụ này hỗ trợ database requests bằng cách sử dụng câu lệnh và interface từ Python.

Để kích hoạt PyMongo, bạn hãy mở cửa sổ terminal trên Ubuntu và cài đặt từ Python Package Index. Bạn nên cài đặt PyMongo trong một môi trường ảo để có thể cô lập dự án Python.

pip3 install pymongo

pip3 là phiên bản Python 3 của pip. Đây là trình cài đặt gói phổ biến cho Python. Lưu ý rằng trong môi trường ảo Python 3, bạn có thể sử dụng lệnh pip thay vì pip3.

Bạn hãy mở trình thông dịch Python bằng lệnh dưới đây. Trình thông dịch là máy ảo hoạt động như một shell Unix. Đây là nơi bạn có thể thấy code chạy Python một cách trực quan.

python3

Bạn đang ở trong trình thông dịch khi nhận được output như sau:

Output

Python 3.8.5 (default, Jan 27 2021, 15:41:15)

[GCC 9.3.0] on linux

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

Tiếp theo, bạn nhập pymongo trong trình thông dịch Python:

import pymongo

Khi sử dụng lệnh import, bạn có thể truy cập vào module pymongo và mã code trong terminal. Lệnh import sẽ chạy mà không xảy ra những ngoại lệ.

Ở dòng tiếp theo, nhập import getpass:

from getpass import getpass

getpass là một module để quản lý mật khẩu nhập vào. Module này yêu cầu bạn nhập mật khẩu và không hiển thị những gì bạn đã nhập. Module cung cấp cơ chế bảo mật để ngăn chặn hiển thị mật khẩu dưới dạng plaintext.

Ở đây, bạn thiết lập kết nối với MongoClient để kích hoạt MongoDB của cơ sở dữ liệu. Khai báo biến client để chứa MongoClient instance với các đối số là host, username, passwordauthMechanism:

client = pymongo.MongoClient('localhost', username='username', password=getpass('Password: '), authMechanism='SCRAM-SHA-256')

Để kết nối đến MongoDB khi bật chế độ xác thực, MongoClient yêu cầu bốn đối số:

  • host – tên máy chủ nơi MongoDB được cài đặt. Trong trường hợp này, bạn đang sử dụng localhost.
  • username và password – các thông tin xác thực được tạo sau khi bật chế độ xác thực trong MongoDB.
  • authMechanism – SCRAM-SHA-256 là cơ chế xác thực mặc định được hỗ trợ bởi một nhóm cấu hình xác thực cho MongoDB 4.0 trở lên.

Sau khi đã thiết lập kết nối, bạn có thể tương tác với MongoDB của mình.

Bước 2: Kiểm thử Database và Collection

MongoDB hỗ trợ quản lý nhiều database độc lập trong MongoClient. Bạn có thể truy cập hoặc tạo database bằng cách sử dụng các kiểu thuộc tính trên MongoClient. Khai báo biến db và gán database mới như một thuộc tính của client:

db = client.workplace

Trong bài viết này, cơ sở dữ liệu workplace là nơi bạn theo dõi các hồ sơ của employee (nhân viên). Bạn sẽ thêm vào hồ sơ các mục như name (tên) và role (vai trò) của employee.

Tiếp theo, tạo một collection giống như các bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Các collection lưu trữ một nhóm các document trong MongoDB. Trong trình thông dịch Python, bạn tạo một collection có tên employees làm một thuộc tính của db. Sau đó, gán cho một biến có tên tương tự:

employees = db.employees

Lưu ý: Trong MongoDB, database và collection được tạo ra chậm. Các đoạn code trên sẽ không được thực thi cho đến khi tạo ra document đầu tiên

Bước 3: Thực hiện các hoạt động CRUD

Ở bước này, bạn sẽ thực hiện các hoạt động CRUD để thao tác với dữ liệu trong MongoDB. CRUD (Create, Retrieve, Update, Delete) là bốn hoạt động cơ bản trong lập trình để lưu trữ liên tục.

Để biểu diễn dữ liệu trong Python dưới dạng các document giống như JSON thì cần sử dụng từ điển. Hãy tạo một hồ sơ employee mẫu với các thuộc tính name và role:

employee = {

"name": "Sammy",

"role": "Developer"

}

Như bạn có thể thấy, từ điển Python rất giống cú pháp của document JSON. PyMongo chuyển đổi từ điển Python thành các document JSON để mở rộng khả năng lưu trữ dữ liệu.

Ở bước này, bạn thực hiện chèn hồ sơ employee vào trong collection có tên employees:

employees.insert_one(employee)

Lệnh này gọi phương thức insert_one() trên collection employees và cung cấp hồ sơ employee để chèn. Nếu thành công, kết quả chèn sẽ trả về output tương tự như dưới đây:

Output

<pymongo.results.InsertOneResult object at 0x7f8c5e3ed1c0>

Tiếp theo, để kiểm tra chèn bản ghi employee thành công và collection đang tồn tại, bạn hãy thực hiện truy vấn tìm employee vừa tạo:

employees.find_one({"name": "Sammy"})

Lệnh này gọi phương thức find_one() trên collection employees. Truy vấn theo thuộc tính name sẽ trả về một document phù hợp. Phương thức này rất hữu ích khi bạn chỉ có một document hoặc bạn chỉ quan tâm đến kết quả tìm thấy đầu tiên.

Kết quả trả về sẽ có dạng như sau

Output

{'_id': ObjectId('606ae5b2358ddf640da46894'), 'name': 'Sammy', 'role': 'D

Lưu ý: Khi một document được chèn vào, một khóa _id duy nhất được tự động thêm vào tài liệu nếu tài liệu chưa chứa khóa _id.

Nếu cần chỉnh sửa các document, bạn sử dụng phương thức update_one(). Phương thức update_one() yêu cầu hai đối số queryupdate:

  • query – {"name": "Sammy"} – PyMongo sẽ sử dụng tham số truy vấn này để tìm document có name là Sammy.
  • update – {"$set": {"role": "Technical Writer"}} – Tham số cập nhật thực hiện toán tử $set. Giá trị của một trường sẽ được thay thế bằng giá trị được chỉ định. Ở đây giá trị của trường role ban đầu sẽ được thay thế bằng Technical Writer.

Gọi phương thức update_one() trên collection employees:

employees.update_one({"name": "Sammy"}, { "$set": {"role": "Technical Writer"} })

Nếu chỉnh sửa thành công, phương thức update sẽ trả về một output có dạng như sau:

Output

<pymongo.results.UpdateResult object at 0x7f8c5e3eb940>

Để xóa một tài liệu, bạn sử dụng phương thức delete_one(). Phương thức này yêu cầu một tham số truy vấn để chỉ định tài liệu bạn muốn xóa. Sử dụng phương thức delete_one() như một thuộc tính của collection employees. Trong câu lệnh dưới, chỉ định tài liệu muốn xóa có name là Sammy.

employees.delete_one({"name": "Sammy"})

Phương thức này sẽ chỉ xóa mục bạn nhập vào và có trong collection employees.

Output

<pymongo.results.DeleteResult object at 0x7f8c5e3c8280>

Sử dụng phương thức find_one() một lần nữa để kiểm tra đã xóa thành công hồ sơ nhân viên của Sammy. Nếu không có gì được in ra trên console thì chứng tỏ bạn đã xóa thành công.

employees.find_one({"name": "Sammy"})

insert_one(), find_one(), update_one()delete_one() là những cách tuyệt vời để bạn thực hiện các thao tác CRUD trong MongoDB với PyMongo.

Lời kết

Qua bài viết cách thực hiện các thao tác CRUD trong MongoDB bằng PyMongo trên Ubuntu 20.04 này, bạn đã biết cách thiết lập trình điều khiển cơ sở dữ liệu PyMongo để kết nối code của Python với MongoDB. Bạn cũng biết cách tạo, truy xuất, cập nhật và xóa document cơ bản. Hy vọng những kiến thức trong bài viết sẽ là nền tảng để bạn có thể thực hiện nhiều thao tác mức độ cao hơn như thực hiện các lệnh chèn hàng loạt, truy vấn nhiều document,… Nếu gặp phải bất cứ khó khăn gì khi thao tác, bạn hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

  1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
  2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
  3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI