Cách cài đặt Web Server OpenLiteSpeed trên Ubuntu 20.04

Lượt xem
Hưng Nguyễn
Home

OpenLiteSpeed là một web server mã nguồn mở, được tối ưu hóa dùng để quản lý các trang web. OpenLiteSpeed có một số tính năng hữu ích hỗ trợ nhiều cài đặt, bao gồm khả năng tương thích với Apache, giao diện quản trị dựa trên tích hợp web và tối ưu xử lý PHP. Trong bài viết này, hãy cùng Vietnix tìm hiểu cách cấu hình và cài đặt Web Server OpenLiteSpeed trên Ubuntu 20.04.

Điều kiện để cài đặt Web Server OpenLiteSpeed trên Ubuntu 20.04

Trước khi cài đặt OpenLiteSpeed, bạn cần bật sudo trên máy chủ Ubuntu 20.04, user không root và bật chế độ uncomplicated firewall ufw.

Sau khi cài đặt firewall, sử dụng lệnh tiêu chuẩn apt của Ubuntu để tải và cài đặt OpenLiteSpeed.

Điều kiện để cài đặt Web Server OpenLiteSpeed trên Ubuntu 20.04
Điều kiện để cài đặt Web Server OpenLiteSpeed trên Ubuntu 20.04

Chương trình khuyến mãi Mua Hosting Rinh Tên Miền

Bước 1: Cài đặt OpenLiteSpeed

Bắt đầu bằng cách cập nhật bộ nhớ đệm cho trình quản lý package :

 $sudo apt update

Sau đó cài đặt mọi bản nâng cấp đang chờ xử lý:

$ sudo apt upgrade

Nếu có thông báo, hãy nhập mật khẩu của bạn sau đó nhấn Y để xác nhận.

Để bật kho lưu trữ của OpenLiteSpeed trên Ubuntu, tải thêm đường link của nhà phát triển:

$ sudo wget -O - https://rpms.litespeedtech.com/debian/enable_lst_debian_repo.sh |sudo bash

Wget nạp shell script nằm trên máy chủ của OpenLiteSpeed, script này sẽ tự động thực hiện các bước cần thiết để thêm kho lưu trữ LiteSpeed vào trình quản lý package apt của Ubuntu. Nội dung của shell script được chuyển sang shell bash thông qua |.

Output của lệnh trên:

Output--2022-10-01 13:12:00-- https://rpms.litespeedtech.com/debian/enable_lst_debian_repo.sh
Resolving rpms.litespeedtech.com (rpms.litespeedtech.com)... 52.55.120.73
Connecting to rpms.litespeedtech.com (rpms.litespeedtech.com)|52.55.120.73|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 3457 (3.4K) [application/x-sh]
Saving to: ‘STDOUT’

-             0%[                  ]    0 --.-KB/s        detecting OS type : 
detected OS: ubuntu - 20.04
 now enable the LiteSpeed Debian Repo 
-            100%[==================================>]  3.38K --.-KB/s  in 0s   

2022-10-01 13:12:01 (136 MB/s) - written to stdout [3457/3457]

 register LiteSpeed GPG key 
--2022-10-01 13:12:01-- http://rpms.litespeedtech.com/debian/lst_debian_repo.gpg
Resolving rpms.litespeedtech.com (rpms.litespeedtech.com)... 52.55.120.73
Connecting to rpms.litespeedtech.com (rpms.litespeedtech.com)|52.55.120.73|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1198 (1.2K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘/etc/apt/trusted.gpg.d/lst_debian_repo.gpg’

/etc/apt/trusted.gpg.d/l 100%[==================================>]  1.17K --.-KB/s  in 0s   

2022-10-01 13:12:02 (101 MB/s) - ‘/etc/apt/trusted.gpg.d/lst_debian_repo.gpg’ saved [1198/1198]

--2022-10-01 13:12:02-- http://rpms.litespeedtech.com/debian/lst_repo.gpg
Resolving rpms.litespeedtech.com (rpms.litespeedtech.com)... 52.55.120.73
Connecting to rpms.litespeedtech.com (rpms.litespeedtech.com)|52.55.120.73|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 2336 (2.3K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘/etc/apt/trusted.gpg.d/lst_repo.gpg’

/etc/apt/trusted.gpg.d/l 100%[==================================>]  2.28K --.-KB/s  in 0s   

2022-10-01 13:12:02 (312 MB/s) - ‘/etc/apt/trusted.gpg.d/lst_repo.gpg’ saved [2336/2336]

 update the repo 
Hit:1 http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu focal InRelease
Hit:2 http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu focal-updates InRelease                
Hit:3 https://repos-droplet.digitalocean.com/apt/droplet-agent main InRelease           
Hit:4 http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu focal-backports InRelease               
Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease                  
Ign:6 http://rpms.litespeedtech.com/debian focal InRelease                     
Hit:7 https://repos.insights.digitalocean.com/apt/do-agent main InRelease            
Get:8 http://rpms.litespeedtech.com/debian focal Release [1652 B]
Get:9 http://rpms.litespeedtech.com/debian focal Release.gpg [836 B]
Get:10 http://rpms.litespeedtech.com/debian focal/main amd64 Packages [19.0 kB]
Fetched 21.5 kB in 1s (14.8 kB/s)  
Reading package lists... Done
 All done, congratulations and enjoy !

Để cài đặt Server OpenLiteSpeed và trình thông dịch LS-PHP tương ứng, hãy chạy lệnh :

$ sudo apt install openlitespeed lsphp81

Nếu có thông báo, hãy nhập mật khẩu của bạn rồi nhấn Y để xác nhận.

Lệnh này cài đặt package cho server OpenLiteSpeed và trình thông dịch LS-PHP 8.1. LiteSpeed PHP (LSPHP) là trình thông dịch PHP được tích hợp với giao diện lập trình ứng dụng của LiteSpeed.

Như vậy web server OpenLiteSpeed đã được cài đặt, bây giờ bạn cần tiến hành bảo mật.

Khi muốn cài đặt Web Server OpenLiteSpeed trên Ubuntu, bạn cần phải có một VPS để cài đặt và cấu hình máy chủ web này. VPS là một dịch vụ cung cấp máy chủ ảo cho phép bạn cài đặt và chạy các ứng dụng, dịch vụ máy chủ trên đó.

Nếu bạn chưa có VPS, bạn có thể tham khảo các gói dịch vụ VPS của Vietnix để sử dụng. Vietnix là một trong những nhà cung cấp VPS tốc độ cao uy tín và chất lượng tại Việt Nam, cung cấp các gói dịch vụ VPS với nhiều tùy chọn khác nhau để phù hợp với nhu cầu của khách hàng như VPS Giá Rẻ, VPS Phổ Thông, VPS Cao Cấp, VPS NVMe.

Việc cài đặt và cấu hình Web Server OpenLiteSpeed trên Ubuntu có thể đòi hỏi kiến thức và kỹ năng về quản trị hệ thống. Do đó, nếu bạn chưa có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này, bạn có thể liên hệ đội ngũ kỹ thuật của Vietnix để được hỗ trợ.

Bước 2: Đặt mật khẩu admin

Trước khi kiểm tra server, bạn cần tiến hành đặt mật khẩu cho OpenLiteSpeed. Chạy tập lệnh sau do OpenLiteSpeed cung cấp:

$ sudo /usr/local/lsws/admin/misc/admpass.sh

Bạn cần cung cấp username. Nếu nhấn ENTER mà không lựa chọn username mới, tên mặc định sẽ là admin. Bạn có thể đặt bất kì username nào tùy ý, sau đó nhấn ENTER. Script sẽ thông báo cập nhật thành công.

Output
Administrator's username/password is updated successfully!

Bây giờ bạn đã bảo mật thành công cho tài khoản của mình. Tiếp theo, hãy kiểm tra server để đảm bảo server hoạt động bình thường.

Bước 3: Kết nối đến server

OpenLiteSpeed sẽ tự khởi động sau khi được cài đặt. Bạn có thể xác minh bằng lệnh systemctl status:

$ sudo systemctl status lsws

Lệnh này sẽ có output:

Output
● lshttpd.service - OpenLiteSpeed HTTP Server
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/lshttpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2022-10-01 13:22:01 UTC; 5min ago
  Process: 5805 ExecStart=/usr/local/lsws/bin/lswsctrl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 5843 (litespeed)
   CGroup: /system.slice/lshttpd.service
       ├─5843 openlitespeed (lshttpd - main)
       ├─5852 openlitespeed (lscgid)
       └─5881 openlitespeed (lshttpd - #01)

Oct 01 13:21:58 ubuntu-s-1vcpu-1gb-blr1-01 systemd[1]: Starting OpenLiteSpeed HTTP Server...
Oct 01 13:21:59 ubuntu-s-1vcpu-1gb-blr1-01 lswsctrl[5805]: [OK] litespeed: pid=5843.
Oct 01 13:22:01 ubuntu-s-1vcpu-1gb-blr1-01 systemd[1]: Started OpenLiteSpeed HTTP Server.

Thông báo active running cho biết OpenLiteSpeed đang hoạt động.

Nếu server của bạn không chạy, bạn có thể khởi động lại bằng cách sử dụng systemctl:

$ sudo systemctl start lsws

Lệnh systemctl start sẽ xuất output sau:

Output
[OK] litespeed: pid=5137.

Server bây giờ đang hoạt động. Nhấn Crtl+C để thoát.

Trước khi truy cập OpenLiteSpeed trong trình duyệt, bạn cần mở một số cổng trên firewall bằng lệnh ufw:

$ sudo ufw allow 8088,7080,443,80/tcp

Cổng đầu tiên, 8088 là cổng mặc định cho trang web của OpenLiteSpeed. Để truy cập vào trang web này cần chạy lệnh ufw. Trong trình duyệt web, hãy điều hướng đến domain của server hoặc địa chỉ IP của máy chủ, sau đó chỉ định cổng :8088:

http://server_domain_or_IP:8088

Trình duyệt sẽ tải trang OpenLiteSpeed mặc định:

Trang OpenLiteSpeed mặc định
Trang OpenLiteSpeed mặc định

Các link ở cuối trang thể hiện các tính năng khác nhau của server. Nếu bạn truy cập vào link này, bạn sẽ thấy các tính năng đã được cài đặt và cấu hình, bao gồm CGI script và phiên bản PHP tùy chỉnh, các error page và các cổng đã được cấu hình.

Sau khi truy cập vào web mặc định, bạn có thể chuyển sang giao diện admin. Trong trình duyệt web của bạn, điều hướng đến domain hoặc địa chỉ của server bằng HTTPS và theo sau là cổng :7080:

https://server_domain_or_IP:7080

Bạn sẽ thấy một trang cảnh báo rằng SSL Certificate từ server không thể xác thực. Click vào các tùy chọn có sẵn để tiếp tục. Trong Chrome, click vào Advanced (Nâng cao) và Proceed to…(Tiếp tục với…).

Bước tiếp theo, bạn sẽ nhập username và password đã tạo ở bước 2 bằng cách dùng tập lệnh admpass.sh:

Nhập mật khẩu và username để đăng nhập OpenLiteSpeed
Nhập mật khẩu và username để đăng nhập OpenLiteSpeed

Sau khi xác thực, bạn sẽ thấy giao diện admin của OpenLiteSpeed:

Giao diện admin của OpenLiteSpeed
Giao diện admin của OpenLiteSpeed

Phần lớn cấu hình cho web server OpenLiteSpeed sẽ thực hiện trên giao diện này.

Ở bước này, bạn đã kết nối với server thông qua các cổng. Tiếp theo, bạn sẽ cập nhật cổng cho page mặc định.

Bước 4: Thay đổi cổng cho page mặc định

Để cấu hình cho các tùy chọn thông qua giao diện web, bạn cần thay đổi cổng mặc định 8088 thành cổng HTTP thông thường (cổng 80).

Bắt đầu bằng cách nhấn Listeners trong danh sách tùy chọn. Một danh sách listeners sẽ hiển thị để tải.

Từ danh sách này nhấn vào View (biểu tượng kính lúp) cho listeners mặc định:

Danh sách listener mặc định
Danh sách listener mặc định

Tiếp đến, nhấn vào nút chỉnh sửa (biểu tượng giấy bút) ở bảng Address Settings để thay đổi các giá trị. Đổi cổng 8088 thành cổng 80 rồi nhấn vào nút Save (biểu tượng đĩa mềm):

Đổi cổng 8088 thành cổng 80
Đổi cổng 8088 thành cổng 80

Sau khi lưu sửa đổi, cần khởi động lại server. Click vào mũi tên để restart lại OpenLiteSpeed:

Khởi động lại web server
Khởi động lại web server

Khi có thông báo khởi động lại LiteSpeed, nhấn nút Go.

Page mặc định hiện tại có thể truy cập được trên cổng 80 thay vì cổng 8088. Giờ đây, bạn có thể thêm bất kì tệp HTML hoặc tệp khác vào thư mục có CSS tại .JS/usr/local/lsws/Example/html.

OpenLiteSpeed là một web server đầy đủ tính năng được quản lý chủ yếu bằng giao diện admin.

Bạn có thể cấu hình giao diện của mình bằng các gợi ý sau:

 • Mọi thứ liên quan đến OpenLiteSpeed sẽ được tìm thấy trong thư mục /usr/local/lsws.
 • Thư mục gốc của tài liệu (nơi các tệp được lưu trữ) cho host ảo được đặt tại /usr/local/lsws/Example/html. Cấu hình cho host ảo có thể tìm thấy trong thư mục /usr/local/lsws/Example.
 • Bạn có thể tạo host ảo cho các trang web khác nhau bằng giao diện admin. Tuy nhiên, tất cả các thư mục mà bạn tham chiếu khi thiết lập cấu hình phải được tạo trước. OpenLiteSpeed không thể tạo thư mục.
 • Bạn có thể thiết lập các host ảo mẫu cho các host ảo có cùng định dạng.
 • Bạn có thể sử dụng cấu trúc và cấu hình của thư mục host ảo mặc định để bắt đầu cấu hình mới.
 • Giao diện admin được tích hợp sẵn hệ thống trợ giúp tooltip, ngoài ra còn có một tùy chọn menu Help trong menu điều hướng liên kết đến tài liệu của server. Tham khảo các thông tin này trong quá trình cấu hình nếu bạn cần trợ giúp.

Vietnix là nhà cung cấp VPS uy tín hàng đầu Việt Nam có 10 năm kinh nghiệm cùng hơn 50.000 khách hàng đã và đang sử dụng. Do đó, nếu có nhu cầu thuê VPS để cài đặt và cấu hình OpenLiteSpeed trên Ubuntu, bạn có thể liên hệ với Vietnix để được tư vấn lựa chọn gói phù hợp.

Không chỉ được đánh giá cao về chất lượng sản phẩm, Vietnix cũng rất chú trọng đến dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Vì vậy, đến 97% khách hàng đã sử dụng dịch vụ vủa Vietnix đều có đánh giá 5 sao.

Song song đó, không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng và mang lại sự hài lòng cho khách hàng, Vietnix đã nhận được giải thưởng Thương hiệu Việt Nam xuất sắc năm 2022.

Trải nghiệm VPS tốc độ cao với mức giá ưu đãi ngay hôm nay. Liên hệ để được hỗ trợ chi tiết.

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Hotline: 1800 1093 – 07 088 44444
 • Email: sales@vietnix.com.vn

Lời kết

Trên đây là cách cấu hình và cài đặt Web Server OpenLiteSpeed trên Ubuntu 20.04. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết, nếu thấy bài viết bổ ích bạn có thể chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo.

Chia sẻ lên

Theo dõi trên

Logo Google new

Đánh giá

5/5 - (51 bình chọn)

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Icon Quote
Icon Quote
Đăng ký nhận tin
Để không bỏ sót bất kỳ tin tức hoặc chương trình khuyến mãi từ Vietnix

Google reCaptcha: Invalid site key.

Bình luận

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận