VPS
Hosting
Email
Máy chủ
Firewall Anti DDoS
Tên Miền
SSL
5
4

Hướng dẫn cách đồng bộ và chia sẻ tệp bằng Seafile trên Ubuntu 20.04

18
Lượt xem
Home System Hướng dẫn cách đồng bộ và chia sẻ tệp bằng Seafile trên Ubuntu 20.04

Seafile được biết đến là một hệ thống phần mềm lưu trữ file đa nền tảng, có mã nguồn mở. Các file được lưu trữ trên máy chủ trung tâm, dễ dàng đồng bộ hóa với máy tính và thiết bị di động qua ứng dụng. Các file trên máy chủ Seafile cũng có thể được truy cập trực tiếp qua giao diện web của máy chủ. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách đồng bộ và chia sẻ tệp bằng Seafile trên Ubuntu 20.04.

Yêu cầu để đồng bộ và chia sẻ tệp bằng Seafile trên Ubuntu 20.04

Trước khi bắt đầu bạn cần có:

 • Một máy chủ Ubuntu 20.04 với ít nhất 2GB RAM. Một tài khoản non-root sudo và một tường lửa.
 • Một máy chủ cơ sở dữ liệu MariaDB đã được cài đặt và cấu hình.
 • Một máy chủ web Apache với một máy chủ ảo được cấu hình cho tên miền đã đăng ký.
 • Một chứng chỉ SSL trên máy chủ của bạn.
 • Một tên miền được đăng ký đầy đủ. Trong bài viết này sẽ sử dụng your_domain.
 • Thiết lập 2 bản ghi DNS cho máy chủ:
  • Bản ghi A với your_domain trỏ đến địa chỉ IP công khai trên máy chủ của bạn.
  • Bản ghi A với www.your_domain trỏ đến địa chỉ IP công khai trên máy chủ của bạn.

Nếu chưa có máy chủ và tên miền để thực hiện cài đặt Seafile theo hướng dẫn, bạn có thể tham khảo đăng ký dịch vụ VPS và tên miền tại Vietnix.

Hiện tại, Vietnix cung cấp nhiều gói VPS có tốc độ cao, đảm bảo ổn định với cấu hình đa dạng, hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau (bao gồm cả Ubuntu). Nếu bạn cần cấu hình tối thiểu 2GB RAM thì có thể lựa chọn các gói VPS CHEAP 2, VPS BASIC 2, VPS PREMIUM 2, VPS NVME 2 trở lên. Liên hệ ngay với Vietnix để tìm hiểu thêm.

Event sinh nhật 11 tuổi

Chương trình mừng sinh nhật lần thứ 11 Vietnix

Bước 1: Tạo cơ sở dữ liệu cho các thành phần của Seafile

Để Seafile hoạt động đúng cách cần có ba thành phần sau đây:

 • Seahub: Đây là giao diện web của Seafile, được viết bằng Python sử dụng khung Django. Hỗ trợ người dùng truy cập, quản lý và chia sẻ file bằng trình duyệt web.
 • Máy chủ Seafile: Tiến trình dịch vụ dữ liệu quản lý việc tải lên, tải xuống và đồng bộ hóa file ban đầu. Bạn không cần tương tác trực tiếp với máy chủ mà sử dụng một trong các chương trình từ máy client hoặc giao diện web Seahub.
 • Máy chủ Ccnet: Tiến trình dịch vụ RPC để kích hoạt giao tiếp nội bộ giữa các thành phần khác nhau của Seafile.

Mỗi thành phần sẽ có cách lưu trữ dữ liệu riêng biệt trong từng cơ sở dữ liệu. Ở bước này, bạn sẽ tạo ba cơ sở dữ liệu MariaDB và một tài khoản trước khi tiến hành cài đặt máy chủ.

Trước tiên, SSH bằng máy chủ với tên tài khoản và địa chỉ IP của bạn:

ssh sammy@your_server_ip

Để kết nối đến máy chủ cơ sở dữ liệu MariaDB với vai trò là một quản trị viên (root):

sudo mariadb

Ở MariaDB, bạn có thể sử dụng lệnh SQL sau để tạo cơ sở dữ liệu của tài khoản:

CREATE USER 'sammy'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Tạo các cơ sở dữ liệu sau để lưu trữ dữ liệu của ba thành phần Seafile:

 • ccnetdb cho máy chủ Ccnet.
 • seahubdb cho giao diện web Seahub.
 • seafiledb cho máy chủ tệp Seafile.

Tạo các cơ sở dữ liệu của bạn tại MariaDB.

CREATE DATABASE `ccnetdb` CHARACTER SET = 'utf8';
CREATE DATABASE `seafiledb` CHARACTER SET = 'utf8';
CREATE DATABASE `seahubdb` CHARACTER SET = 'utf8';

Sau đó, cấp cho tài khoản cơ sở dữ liệu của Seafile tất cả các đặc quyền, để truy cập và thực hiện thay đổi trong các cơ sở dữ liệu này:

GRANT ALL PRIVILEGES ON `ccnetdb`.* to `sammy`@localhost;
GRANT ALL PRIVILEGES ON `seafiledb`.* to `sammy`@localhost;
GRANT ALL PRIVILEGES ON `seahubdb`.* to `sammy`@localhost;

Để thoát gõ lệnh sau:

exit

Bước 2: Cài đặt dependencies và tải xuống Seafile

Một số phần của Seafile được viết bằng Python, do đó cần phải bổ sung những yêu cầu cho các module và chương trình Python để nó hoạt động. Trong bước này, bạn sẽ cài đặt các dependencies cần thiết này trước khi tải xuống và giải nén gói máy chủ Seafile.

Trước tiên, cài đặt pip – trình quản lý gói Python. Gói tương ứng trên Debian được gọi là python3-pip. Bạn có thể cài đặt nó bằng lệnh apt:

sudo apt install -y python3-pip

Sau khi cài đặt pip, bạn có thể cài đặt các dependencies bổ sung từ Chỉ mục gói Python (PyPI) bằng lệnh pip3:

pip3 install Pillow captcha django-simple-captcha

Lưu ý: Không cần thiết phải sử dụng sudo với lệnh cài đặt pip3 ở trên. Những gói này sẽ được cài đặt trong thư mục home của user (ví dụ: sammy) tại đường dẫn /home/sammy/.local/lib/python3.8/site-packages và cũng không yêu cầu quyền root.

Seafile sẽ yêu cầu Pillow, một thư viện thuộc Python để xử lý hình ảnh, captchadjango-simple-captcha để cung cấp capcha hỗ trợ cho việc xác thực.

Sau khi bạn đã cài đặt independencies cần thiết, bạn có thể tải xuống gói máy chủ Seafile.

Seafile sẽ tạo các thư mục bổ sung trong quá trình thiết lập. Để dễ sắp xếp, bạn tạo một thư mục mới và chuyển vào đó:

mkdir seafile
cd seafile

Bạn tải phiên bản mới nhất (7.1.4) của máy chủ Seafile từ trang web bằng cách chạy lệnh sau:

wget https://download.seadrive.org/seafile-server_7.1.4_x86-64.tar.gz

Seafile sẽ điều phối việc tải xuống dưới dạng một tập tin nén tar, nghĩa là bạn cần phải giải nén trước khi tiếp tục. Để giải nén tập tin này, bạn có thể sử dụng lệnh tar:

tar -zxvf seafile-server_7.1.4_x86-64.tar.gz

Chuyển đến thư mục đã được giải nén:

cd seafile-server-7.1.4

Bước 3: Cấu hình máy chủ Seafile

Seafile cần một số thông tin về cài đặt của bạn trước khi bạn bắt đầu dịch vụ lần đầu tiên. Điều này bao gồm các chi tiết như tên miền và cấu hình cơ sở dữ liệu. Để bắt đầu chuỗi câu hỏi để cung cấp thông tin này, bạn có thể chạy script setup_seafile_mysql.sh, được bao gồm trong file nén mà bạn giải nén ở bước trước.

Chạy script bằng lệnh bash:

bash setup-seafile-mysql.sh

Nhấn ENTER để tiếp tục.

Script sẽ yêu cầu bạn trả lời một loạt các câu hỏi. Nhấn phím ENTER để sử dụng giá trị đó.

Bài viết này sử dụng Seafile làm tên máy chủ, nhưng nếu cần thiết bạn có thể thay đổi nó.

What is the name of the server?
It will be displayed on the client. 3 - 15 letters or digits
[ server name ] Seafile

Tiếp theo, hãy nhập tên miền cho ví dụ về Seafile này.

What is the ip or domain of the server?.
For example: www.mycompany.com, 192.168.1.101
[ This server's ip or domain ] your_domain

Đối với cổng fileserver, nhấn ENTER để nhận giá trị mặc định.

Which port do you want to use for the seafile fileserver?
[ default "8082" ]

Nó sẽ xuất hiện thông báo cho phép bạn xác nhận cấu hình cơ sở dữ liệu. Bạn có thể tạo cơ sở dữ liệu mới hoặc sử dụng các cơ sở dữ liệu hiện có để cài đặt. Vì bạn đã tạo các cơ sở dữ liệu cần thiết trong Bước 1, bây giờ hãy chọn tùy chọn 2 ở đây.

-------------------------------------------------------
Please choose a way to initialize seafile databases:
-------------------------------------------------------

[1] Create new ccnet/seafile/seahub databases
[2] Use existing ccnet/seafile/seahub databases

[ 1 or 2 ] 2

Các câu hỏi còn lại sẽ liên quan đến máy chủ cơ sở dữ liệu MariaDB. Bạn chỉ cần cung cấp tên người dùng và mật khẩu của tài khoản mariadb mà bạn đã tạo trong Bước 1. Nhấn ENTER để nhận các giá trị mặc định cho hostport.

What is the host of mysql server?

[ default "localhost" ]

What is the port of mysql server?

[ default "3306" ]

Which mysql user to use for seafile?

[ mysql user for seafile ] sammy

What is the password for mysql user "seafile"?

[ password for seafile ] password

Sau khi cung cấp mật khẩu, script sẽ yêu cầu tên các cơ sở dữ liệu Seafile. Bạn nên sử dụng ccnetdb, seafiledbseahubdb. Sau đó, script sẽ xác minh xem có kết nối thành công đến cơ sở dữ liệu trước khi tiếp tục hiển thị tóm tắt về cấu hình ban đầu.

Enter the existing database name for ccnet:
[ ccnet database ] ccnetdb

verifying user "sammy" access to database ccnetdb ... done

Enter the existing database name for seafile:
[ seafile database ] seafiledb

verifying user "sammy" access to database seafiledb ... done

Enter the existing database name for seahub:
[ seahub database ] seahubdb

verifying user "sammy" access to database seahubdb ... done

---------------------------------
This is your configuration
---------------------------------

  server name:       Seafile
  server ip/domain:    your_domain

  seafile data dir:     /home/sammy/seafile/seafile-data
  fileserver port:      8082

  database:         use existing
  ccnet database:     ccnetdb
  seafile database:    seafiledb
  seahub database:   seahubdb
  database user:      sammy

--------------------------------
Press ENTER to continue, or Ctrl-C to abort
---------------------------------

Nhập ENTER để xác nhận.

Output
Generating ccnet configuration ...
done
Successly create configuration dir /home/sammy/seafile/ccnet.

Generating seafile configuration ...
done

Generating seahub configuration ...
----------------------------------------
Now creating seahub database tables ...
----------------------------------------
creating seafile-server-latest symbolic link ... done

-----------------------------------------------------------------
Your seafile server configuration has been finished successfully.
-----------------------------------------------------------------
run seafile server:    ./seafile.sh { start | stop | restart }
run seahub server:   ./seahub.sh { start <port> | stop | restart <port> }
-----------------------------------------------------------------
If you are behind a firewall, remember to allow input/output of these tcp ports:
-----------------------------------------------------------------
port of seafile fileserver:  8082
port of seahub:         8000

When problems occur, Refer to
    https://github.com/haiwen/seafile/wiki
for information.

Vì bạn sẽ khởi chạy Apache trước Seafile, nên việc mở cổng 8082 8000 trong tường lửa là không cần thiết, vì vậy bạn có thể bỏ qua phần này của Output.

Bước 4: Cấu hình máy chủ Web Apache

Bạn cần thực hiện cấu hình máy chủ web Apache để chuyển tiếp tất cả các yêu cầu đến Seafile. Sử dụng Apache theo cách này cho phép bạn sử dụng URL mà không cần số cổng. Bên cạnh đó còn cho phép kết nối HTTPS đến Seafile và sử dụng chức năng caching mà Apache cung cấp để tăng hiệu suất.

Để bắt đầu chuyển tiếp yêu cầu, bạn cần kích hoạt module proxy_http trong cấu hình Apache. Module này cung cấp các tính năng để chuyển tiếp yêu cầu HTTP và HTTPS. Lệnh sau sẽ kích hoạt module:

sudo a2enmod proxy_http

Lưu ý: Trong cài đặt này, rewrite module của Apache và ssl cũng là yêu cầu bắt buộc. Bạn đã kích hoạt các module này trong cấu hình Let’s Encrypt ở bài hướng dẫn Apache thứ hai được nhắc đến trong phần yêu cầu.

Tiếp theo, cập nhật cấu hình máy chủ ảo của your_domain để chuyển tiếp yêu cầu đến tập tin của máy chủ Seafile và giao diện web Seahub.

Mở tệp cấu hình trong trình chỉnh sửa văn bản:

sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/your_domain-le-ssl.conf

Các dòng từ ServerAdmin đến SSLCertificateKeyFile là một phần yêu cầu cho cấu hình Apache và Let’s Encrypt ban đầu, mà bạn đã thiết lập ở phần yêu cầu trước đó. Thêm nội dung được đánh dấu, bắt đầu từ Alias và kết thúc với chỉ thị ProxyPassReverse:

<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
  ServerAdmin admin@your_domain
  ServerName your_domain
  ServerAlias www.your_domain
  DocumentRoot /var/www/your_domain/html
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/your_domain-error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/your_domain-access.log combined

	SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/your_domain/fullchain.pem
	SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/your_domain/privkey.pem
	Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf

  Alias /media /home/sammy/seafile/seafile-server-latest/seahub/media
  <Location /media>
    Require all granted
  </Location>

  # seafile fileserver
  ProxyPass /seafhttp http://127.0.0.1:8082
  ProxyPassReverse /seafhttp http://127.0.0.1:8082
  RewriteEngine On
  RewriteRule ^/seafhttp - [QSA,L]

  # seahub web interface
  SetEnvIf Authorization "(.*)" HTTP_AUTHORIZATION=$1
  ProxyPass / http://127.0.0.1:8000/
  ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:8000/
</VirtualHost>
</IfModule>

Alias sẽ chỉ thị đường dẫn URL your_domain/media đến một đường dẫn cục bộ trong hệ thống file mà Seafile sử dụng. Sau đó chỉ thị Location cho phép truy cập vào nội dung trong thư mục này.

Các chỉ thị ProxyPassProxyPassReverse khiến Apache hoạt động như một máy chủ reverse proxy cho máy chủ này. Nó sẽ chuyển tiếp các yêu cầu đến / và /seafhttp đến giao diện web và máy chủ tệp Seafile đang chạy trên cổng máy chủ cục bộ lần lượt là 80008082. Chỉ thị RewriteRule chuyển tiếp tất cả các yêu cầu đến /seafhttp không ngừng thay đổi và xử lý các quy tắc khác ( [QSA,L] ).

Lưu và thoát file.

Kiểm tra xem có bất kỳ lỗi cú pháp nào trong cấu hình máy chủ ảo không bằng cách chạy lệnh:

sudo apache2ctl configtest

Nếu nó hiện lên "Syntax OK" thì cấu hình của bạn hoạt động bình thường. Khởi động lại Apache để các thay đổi có hiệu lực:

sudo systemctl restart apache2

Bước 5: Cập nhật cấu hình Seafile và khởi động các dịch vụ

Khi bạn sử dụng Apache để chuyển tiếp tất cả các yêu cầu đến Seafile, bạn sẽ cần cập nhật các URL trong các tệp cấu hình của Seafile tại thư mục conf bằng trình chỉnh sửa văn bản trước khi bạn bắt đầu dịch vụ Seafile. Mở ccnet.conf trong trình chỉnh sửa văn bản:

nano /home/sammy/seafile/conf/ccnet.conf

Chỉnh sửa cài đặt SERVICE_URL trong tệp để trỏ đến địa chỉ HTTPS mới mà không cần số cổng, ví dụ:

SERVICE_URL = https://your_domain

Sau khi bạn đã nhập nội dung, lưu và thoát file.

Mở tệp seahub_settings.py trong trình chỉnh sửa văn bản:

nano /home/sammy/seafile/conf/seahub_settings.py

Bạn hiện có thể thêm cài đặt FILE_SERVER_ROOT trong tệp, để chỉ định đường dẫn nơi máy chủ tệp đang nghe để tải lên và tải xuống tệp:

SECRET_KEY = "..."
FILE_SERVER_ROOT = 'https://your_domain/seafhttp'

Lưu và thoát file seahub_settings.py.

Bắt đầu dịch vụ Seafile và giao diện Seahub:

cd /home/sammy/seafile/seafile-server-7.1.4
./seafile.sh start
./seahub.sh start

Vì đây là lần đầu tiên bạn khởi động dịch vụ Seahub, nó sẽ yêu cầu bạn tạo một tài khoản cho quản trị viên. Nhập một địa chỉ email hợp lệ và một mật khẩu cho tài khoản quản trị viên này:

Output
What is the email for the admin account?
[ admin email ] admin@your_domain

What is the password for the admin account?
[ admin password ] password-here

Enter the password again:
[ admin password again ] password-here

----------------------------------------
Successfully created seafile admin
----------------------------------------
Seahub is started

Done.

Mở trình duyệt web và truy cập vào https://your_domain, sau đó đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu quản trị viên tại Seafile của bạn.

Đăng nhập Seafile
Đăng nhập Seafile

Sau khi đăng nhập thành công, bạn có thể truy cập giao diện quản trị hoặc tạo tài khoản mới.

Khi đã xác minh được giao diện web hoạt động đúng cách, bạn có thể bật các dịch vụ này ở chế độ tự động bắt đầu khi khởi động hệ thống ở bước tiếp theo.

Bước 6: Kích hoạt Seafile Server để bắt đầu khi khởi động hệ thống

Để kích hoạt máy chủ tập tin và giao diện web tự động khởi chạy khi khởi động máy. Bạn sẽ cần tạo các tệp dịch vụ systemd tương ứng và kích hoạt chúng.

Để tạo file dịch vụ systemd cho máy chủ tập tin Seafile, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở trình soạn thảo văn bản như Vim hoặc Nano.
 2. Tạo một tệp mới và đặt tên là seafile.service.
 3. Thêm nội dung sau vào file:
sudo nano /etc/systemd/system/seafile.service

Thêm nội dung sau vào file:

[Unit]
Description=Seafile
After=network.target mariadb.service

[Service]
Type=forking
ExecStart=/home/sammy/seafile/seafile-server-latest/seafile.sh start
ExecStop=/home/sammy/seafile/seafile-server-latest/seafile.sh stop
User=sammy
Group=sammy

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Để bắt đầu, các dòng ExectStartExecStop chỉ ra các lệnh được chạy và dừng dịch vụ Seafile. Dịch vụ sẽ khởi chạy đối với GroupUsersammy. Dòng After cho biết rằng dịch vụ Seafile sẽ bắt đầu sau khi dịch vụ mạng và MySQL đã được khởi động.

Lưu file seafile.service và thoát.

Tạo một file dịch vụ systemd cho giao diện web Seahub:

sudo nano /etc/systemd/system/seahub.service

Điều này giống như dịch vụ Seafile. Sự khác biệt duy nhất ở đây là giao diện web được khởi động sau dịch vụ Seafile. Bạn hãy thêm nội dung sau vào tệp này:

[Unit]
Description=Seafile hub
After=network.target seafile.service

[Service]
Type=forking
ExecStart=/home/sammy/seafile/seafile-server-latest/seahub.sh start
ExecStop=/home/sammy/seafile/seafile-server-latest/seahub.sh stop
User=sammy
Group=sammy

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Lưu tệp seahub.service và thoát.

Cuối cùng, bạn hãy khởi động hệ thống để cho phép dịch vụ Seafile và Seahub khởi động tự động, để làm điều đó bạn cần chạy các lệnh sau:

sudo systemctl enable seafile.service
sudo systemctl enable seahub.service

Khi máy chủ được khởi động lại, Seafile sẽ tự động khởi động.

Bước 7:  Kiểm tra tính năng đồng bộ và chia sẻ tệp

Trong bước này, bạn sẽ thử nghiệm chức năng đồng bộ hóa, chia sẻ tệp tin trên máy chủ mà bạn đã thiết lập và đảm bảo chúng hoạt động đúng. Để làm điều này, bạn cần cài đặt chương trình khách ở Seafile trên một máy tính khác hoặc một thiết bị di động.

Truy cập download trên website của Seafile và làm theo hướng dẫn để cài đặt phiên bản mới nhất của chương trình trên máy tính của bạn. Các chương trình client Seafile có sẵn cho các bản phân phối Linux khác nhau (Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS / RHEL, Arch Linux), MacOSWindows. Các chương trình client ở di động có sẵn cho các thiết bị Android và iPhone / iPad từ các cửa hàng ứng dụng tương ứng.

Sau khi đã cài đặt chương trình khách ở Seafile, bạn có thể thử nghiệm chức năng đồng bộ hóa và chia sẻ tệp tin.

Mở chương trình khách ở Seafile trên máy tính hoặc thiết bị của bạn. cho thư mục Seafile  là vị trí mặc định thư mục Seafile và nhấp vào Next.

Tiếp theo, nhập địa chỉ máy chủ, tên người dùng và mật khẩu, sau đó nhấp vào Login.

Tại trang chủ, nhấp chuột phải vào My library và nhấp vào Sync this library. Chấp nhận giá trị mặc định cho vị trí trên máy tính hoặc thiết bị của bạn.

Sync this library
Sync this library

Thêm một tệp tin, ví dụ như tài liệu hoặc ảnh, vào thư mục My library. Sau một thời gian, tệp tin sẽ được tải lên máy chủ. Ảnh chụp màn hình sau đây hiển thị tệp photo.jpg đã được sao chép vào thư mục My Library folder.

 My Library folder
My Library folder

Bây giờ, đăng nhập vào giao diện web tại https://your_domain và xác nhận rằng tệp của bạn đã có trên máy chủ.

Đăng nhập vào giao diện web và xác nhận tệp
Đăng nhập vào giao diện web và xác nhận tệp

Nhấn vào nút Share ở bên cạnh tệp để tạo ra một liên kết tải xuống cho tệp này. Trong đó bạn có thể chia sẻ.

Bạn đã đồng bộ hóa tệp và nó đang hoạt động đúng. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Seafile để đồng bộ hóa và chia sẻ tệp và thư mục từ nhiều thiết bị khác nhau.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về cách cài đặt Matomo Web Analytics trên Ubuntu 20.04. Matomo là một nền tảng phân tích web rất mạnh mẽ và đa chức năng, cho phép bạn theo dõi và phân tích lưu lượng truy cập trang web của mình một cách chính xác và hiệu quả.

Lời kết

Trên đây là các bước hướng dẫn thực hiện đồng bộ và chia sẻ tệp bằng Seafile trên Ubuntu 20.04. Việc sử dụng Seafile sẽ giúp cho việc quản lý và chia sẻ tệp trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn trong môi trường làm việc. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết. Nếu có điều gì chưa rõ trong quá trình thao tác, bạn có thể để lại bình luận bên dưới để được hỗ trợ.

Chia sẻ bài viết
Đánh giá
5/5 - (23 bình chọn)
Kết nối với mình qua
Mình là Bo - admin của Quản Trị Linux. Mình đã có 10 năm làm việc trong mảng System, Network, Security và đã trải nghiệm qua các chứng chỉ như CCNP, CISSP, CISA, đặc biệt là chống tấn công DDoS. Gần đây mình trải nghiệm thêm Digital Marketing và đã hòan thành chứng chỉ CDMP của PearsonVUE. Mình rất thích được chia sẻ và hỗ trợ cho mọi người, nhất là các bạn sinh viên. Hãy kết nối với mình nhé!
Đăng ký nhận tin
Để không bỏ sót bất kỳ tin tức hoặc chương trình khuyến mãi từ Vietnix
Bài viết liên quan
Bình luận
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận