NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
14/04/2023
Lượt xem

Cách dời thư mục dữ liệu MySQL tới vị trí mới trên Ubuntu 20.04

14/04/2023
11 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (178 bình chọn)

Trong quá trình sử dụng MySQL, bạn có thể gặp tình trạng khối lượng dữ liệu trong database gia tăng và vượt quá dung lượng hệ thống tệp cho phép. Hay vấn đề xảy ra tranh chấp I/O khi dữ liệu nằm trên cùng một phân vùng với những phần còn lại của hệ điều hành. Để khắc phục những tình trạng trên, trong bài viết này Vietnix sẽ hướng dẫn bạn cách dời thư mục dữ liệu MySQL tới vị trí mới trên Ubuntu 20.04.

Điều kiện để thực hiện việc dời thư mục dữ liệu MySQL tới vị trí mới trên Ubuntu 20.04

Để hoàn thành được các bước trong bài viết này, bạn cần có:

Trong bài viết này, Vietnix sẽ hướng dẫn bạn chuyển dữ liệu sang thiết bị block storage có địa chỉ /mnt/volume-nyc1-01. Dù đang sử dụng bộ nhớ nào thì sau khi đọc bài viết bạn cũng có thể di chuyển thư mục dữ liệu đến một vị trí mới.

Hiện tại Vietnix đang cung cấp dịch vụ VPS tốc độ cao với toàn quyền quản trị giúp người dùng có thể dễ dàng cài đặt hệ điều hành Ubuntu hay MySQL mà không bị hạn chế bất cứ tính năng nào. Với đa dạng cấu hình và mức giá, bạn có thể dễ dàng chọn lựa gói dịch vụ tối ưu nhất theo nhu cầu sử dụng. Liên hệ với đội ngũ Vietnix để được tư vấn chi tiết nhất.

Bước 1 – Di chuyển thư mục dữ liệu MySQL

Trước hết, bạn cần xác minh vị trí hiện tại của thư mục dữ liệu bằng cách chạy lệnh sau để nhắc MySQL server sẵn sàng hoạt động:

sudo mysql 

Lưu ý: Nếu đã cấu hình root MySQL với cách xác thực bằng mật khẩu, bạn có thể kết nối với MySQL bằng lệnh sau:

mysql -u root -p 

Khi được nhắc, bạn hãy cung cấp mật khẩu người dùng MySQL. Sau đó, từ prompt MySQL chạy câu lệnh SELECT để trả về thư mục dữ liệu đang hoạt động trong phiên bản MySQL này.

SELECT @@datadir;

Bạn có thể nhận được output như hình với thư mục được ghi trong biến datadir của MySQL:

Output

+-----------------+

| @@datadir       |

+-----------------+

| /var/lib/mysql/ |

+-----------------+

1 row in set (0.00 sec)

Output này đã xác nhận rằng MySQL được cấu hình sử dụng thư mục dữ liệu mặc định /var/lib/mysql/. Vì vậy, đây là thư mục bạn cần di chuyển. Khi đã xác nhận được như vậy, hãy gõ exit để rời khỏi màn hình và quay lại dấu nhắc của bạn.

exit
Output

Bye

Để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu, bạn cần tắt MySQL trước khi thay đổi thư mục với lệnh:

sudo systemctl stop mysql

Lưu ý rằng systemctl không hiển thị kết quả của tất cả các lệnh. Vì vậy, nếu bạn muốn kiểm tra xem mình đã thực thi thành công hay chưa, hãy sử dụng lệnh sau:

sudo systemctl status mysql

Bạn có thể xác nhận MySQL đã tắt khi Active ở output xuất hiện inactive (dead)như dưới đây:

Output

● mysql.service - MySQL Community Server

     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset:>

     Active: inactive (dead) since Wed 2022-03-23 19:03:49 UTC; 5s ago

    Process: 3415 ExecStart=/usr/sbin/mysqld (code=exited, status=0/SUCCESS)

   Main PID: 3415 (code=exited, status=0/SUCCESS)

     Status: "Server shutdown complete"

Khi máy chủ đã tắt, bạn có thể sao chép thư mục database /var/lib/mysql sang vị trí /mnt/volume-nyc1-01 với rsync. Sử dụng cờ -a để duy trì quyền và các thuộc tính thư mục khác. Đồng thời -v cung cấp output chi tiết giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến trình:

Lưu ý: Bạn phải đảm bảo rằng không có dấu gạch chéo nào ở cuối thư mục để tránh tình trạng rsync đổ nội dung của thư mục vào mount point thay vì chuyển nó vào thư mục mới.

sudo rsync -av /var/lib/mysql /mnt/volume-nyc1-01

Khi lệnh rsync hoàn tất, hãy đổi tên phần mở rộng của thư mục hiện tại thành .bak và để như vậy cho đến khi bạn xác nhận việc di chuyển đã thành công. Bằng cách đổi tên, bạn sẽ tránh được sự nhầm lẫn có thể phát sinh từ các tệp ở cả vị trí mới và cũ:

sudo mv /var/lib/mysql /var/lib/mysql.bak

Bước 2 – Chỉ vào vị trí nơi lưu dữ liệu mới

Có nhiều cách để ghi đè lên các giá trị đã được cấu hình trong MySQL. Theo mặc định, giá trị datadir sẽ được đặt ở /var/lib/mysql trong file /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf. Bạn có thể chỉnh sửa tệp này trong trình soạn thảo văn bản để tạo thành thư mục dữ liệu mới. Ví dụ với việc sử dụng nano:

sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf

Sau đó, bạn tìm dòng bắt đầu bằng datadir=. Bỏ ghi chú dòng bằng cách xóa dấu thăng ( #) và thay đổi đường dẫn để chỉ tới vị trí mới. Nội dung tệp được cập nhật sẽ như sau:

. . .
datadir=/mnt/volume-nyc1-01/mysql
. . .

Khi đã cập nhật thành công, bạn hãy lưu và thoát khỏi tệp. Nếu đang sử dụng nano, bạn có thể thực hiện bằng cách nhấn CTRL + X, sau đó nhấn YENTER

Bước 3 – Cấu hình quy tắc kiểm soát truy cập AppArmor

Trong bước này, bạn cần yêu cầu AppArmor cho phép MySQL ghi dữ liệu vào thư mục mới. Trong đó, AppArmor là một module bảo mật trong Linux cho phép quản trị viên hạn chế quyền hạn thông qua cấu hình chương trình thay vì người dùng. Hãy bắt đầu bằng cách mở và chỉnh sửa file alias trên AppArmor:

sudo nano /etc/apparmor.d/tunables/alias

Ở dưới cùng của tệp, bạn hãy bỏ ghi chú dòng sau và thêm quy tắc alias:

. . .
alias /var/lib/mysql/ -> /mnt/volume-nyc1-01/mysql/,
. . .

Sau khi hoàn tất, hãy lưu và thoát khỏi tệp.

Để các thay đổi có hiệu lực, bạn cần khởi động lại AppArmor với lệnh:

sudo systemctl restart apparmor

Lưu ý: Nếu bỏ qua bước cấu hình AppArmor, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi sau:

Output

Job for mysql.service failed because the control process 

exited with error code. See "systemctl status mysql.service" 

and "journalctl -xe" for details.

Sau khi đã cấu hình AppArmor chuẩn, bạn có thể chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 4 – Khởi động lại MySQL

Bây giờ nếu tiến hành khởi động lại MySQL ngay thì bạn sẽ gặp phải một lỗi khác. Lỗi này xuất phát từ mysql-systemd-start, một script hỗ trợ quản lý MySQL thông qua systemd. Bạn tiến hành gõ lệnh:

nano /usr/share/mysql/mysql-systemd-start

Script này kiểm tra sự tồn tại của thư mục -d hoặc symbolic link -L xem có khớp với đường dẫn thư mục dữ liệu mặc định hay không. Nếu không tìm thấy một trong hai thứ này, script sẽ gây ra lỗi và ngăn MySQL khởi động:

. . .
if [ ! -d /var/lib/mysql ] && [ ! -L /var/lib/mysql ]; then
 echo "MySQL data dir not found at /var/lib/mysql. Please create one."
 exit 1
fi

if [ ! -d /var/lib/mysql/mysql ] && [ ! -L /var/lib/mysql/mysql ]; then
 echo "MySQL system database not found. Please run mysql_install_db tool."
 exit 1
fi

. . .

Sau khi bạn đã kiểm tra file này, hãy đóng file và đảm bảo không thực hiện thay đổi nào.

Bạn cần thư mục thích hợp hoặc symbolic link để khởi động máy chủ. Do đó, hãy tạo cấu trúc thư mục tối thiểu với lệnh sau:

sudo mkdir /var/lib/mysql/mysql -p

Bây giờ khởi động MySQL với lệnh:

sudo systemctl start mysql

Xác nhận MySQL đang chạy bằng cách kiểm tra trạng thái:

sudo systemctl status mysql

Bạn có thể nhận được output như sau, chú ý vào dòng active:

Output

● mysql.service - MySQL Community Server

     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset:>

     Active: active (running) since Wed 2022-03-23 20:51:18 UTC; 4s ago

    Process: 17145 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=>

   Main PID: 17162 (mysqld)

     Status: "Server is operational"

      Tasks: 38 (limit: 1132)

     Memory: 376.7M

     CGroup: /system.slice/mysql.service

             └─17162 /usr/sbin/mysqld

Để đảm bảo thư mục dữ liệu mới thực sự có thể sử dụng, hãy khởi động màn hình MySQL. Thay thế username database tương ứng của bạn:

/mysql -u username -p

Thực hiện truy vấn lại giá trị của thư mục dữ liệu:

SELECT @@datadir;
Output

+----------------------------+

| @@datadir                  |

+----------------------------+

| /mnt/volume-nyc1-01/mysql/ |

+----------------------------+

1 row in set (0.01 sec)

Sau khi khởi động lại MySQL, cần xác nhận rằng thư mục dữ liệu đang sử dụng vị trí mới cũng như đã có đầy đủ chức năng. Cuối cùng, hãy thoát khỏi database và quay lại command prompt:

exit
Output
Bye

Sau khi xác minh được tính toàn vẹn dữ liệu, bạn có thể xóa thư mục backup trước đó bằng lệnh:

sudo rm -Rf /var/lib/mysql.bak

Sau đó, hãy khởi động lại MySQL lần cuối:

sudo systemctl restart mysql

Cuối cùng, thực hiện kiểm tra trạng thái xem nó đã hoạt động đúng như mong muốn chưa:

sudo systemctl status mysql
Output

● mysql.service - MySQL Community Server

     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset:>

     Active: active (running) since Wed 2022-03-23 20:53:03 UTC; 4s ago

    Process: 17215 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=>

   Main PID: 17234 (mysqld)

     Status: "Server is operational"

      Tasks: 38 (limit: 1132)

     Memory: 368.9M

     CGroup: /system.slice/mysql.service

             └─17234 /usr/sbin/mysqld

Nếu dòng Active xuất hiện trạng thái active(running) thì có nghĩa là MySQL đang hoạt động.

Ngoài ra, bạn cũng nên tham khảo thêm về MariaDB, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở được phát triển dựa trên MySQL cũng như cách cài đặt và sử dụng MariaDB trên Ubuntu 20.04. Để có thể tận dụng các tính năng mạnh mẽ của hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở này xây dựng và quản lý các ứng dụng dữ liệu hiệu quả trên Ubuntu 20.04.

Lời kết

Trên đây là những hướng dẫn đơn giản và chi tiết về cách dời thư mục dữ liệu MySQL tới vị trí mới trên Ubuntu 20.04. Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ về quy trình và các bước cần thiết để thực hiện việc này một cách thành công. Nếu bạn đang quan tâm đến việc di chuyển thư mục dữ liệu MySQL trên Ubuntu 20.04, hãy thực hiện các bước một cách cẩn thận và chắc chắn làm sao cho phù hợp với nhu cầu và điều kiện cụ thể của bạn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm cách quản lý các thư mục dữ liệu MySQL ở những bài viết khác của Vietnix để giúp quá trình thực hiện dễ dàng hơn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có những thắc mắc cụ thể hãy để lại bình luận bên dưới, Vietnix sẽ hỗ trợ bạn nhanh chóng nhất.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

  1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
  2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
  3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI