NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
15/06/2023
Lượt xem

Cách theo dõi cảnh báo Nagios với Alerta trên CentOS 7

15/06/2023
14 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (169 bình chọn)

Alerta là một ứng dụng web dùng để tổng hợp các cảnh báo từ nhiều hệ thống giám sát, đồng thời hiển thị trực quan trên một màn hình duy nhất. Alerta có thể được tích hợp với nhiều công cụ như Nagios, Zabbix, Sensu,… nên được sử dụng rất phổ biến. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách theo dõi cảnh báo Nagios với Alerta trên CentOS 7.

Điều kiện để theo dõi cảnh báo Nagios với Alerta trên CentOS 7

Để bắt đầu hướng dẫn, bạn cần có hai server CentOS 7, một user non-root có quyền sudo và một tường lửa.

Điều kiện để theo dõi cảnh báo Nagios với Alerta trên CentOS 7
Điều kiện để theo dõi cảnh báo Nagios với Alerta trên CentOS 7
 • Trong một server CentOS, bạn sẽ chạy Nagios và cài đặt các thành phần sau: Apache, MySQL, PHP. Đồng thời server này cũng sẽ cài đặt Nagios 4 và các thành phần tiên quyết để cấu hình.
 • Ở server thứ hai, bạn sẽ cài đặt Alerta, NginxMongoDB.

Bước 1: Cài đặt module Nagios-to-Alerta Event Broker

Bạn có thể mở rộng các chức năng của Nagios bằng module Nagios Event Broker (NEB). NEB là cơ chế tích hợp event của Nagios, và các module NEB là những thư viện dùng chung cho phép tích hợp với những dịch vụ khác. Trong bước này, Vietnix sẽ cài đặt Nagios cho Alerta Gatexy – là module NEB gửi thông báo đến Alerta.

Trước tiên, đăng nhập vào server Nagios bằng user non-root:

ssh vietnix@your_nagios_server_ip

Nagios-to-Alerta không có các package hệ thống được cấu hình sẵn nên bạn cần phải build từ mã nguồn ngoài. Bây giờ hãy cài đặt một số công cụ phát triển và file từ mã nguồn có trên GitHub.

Chạy lệnh sau để cài đặt Git:

sudo yum install -y git curl gcc make libcurl-devel

Sau đó clone mã nguồn từ GitHub:

git clone https://github.com/alerta/nagios-alerta.git

Thay đổi thư mục nagios-alerta mới, vào trong thư mục rồi biên dịch module bằng lệnh make:

cd nagios-alerta
make nagios4

Output:

Output
cd ./src && make nagios4
make[1]: Entering directory `/root/nagios-alerta/src'
gcc -fPIC -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -I../include -I../include/nagios4 -lcurl -o alerta-neb.o alerta-neb.c -shared -lcurl
make[1]: Leaving directory `/root/nagios-alerta/src'

Nếu output không hiển thị như ở trên thì hãy thử kiểm tra xem các công cụ cần thiết đã được cài đặt đầy đủ chưa.

Bây giờ cài đặt module bằng lệnh sau:

sudo make install

Output sẽ cho biết module đã được cài đặt trong thư mục /usr/lib/nagios:

Output
cd ./src && make install
make[1]: Entering directory `/root/nagios-alerta/src'
[ -d /usr/lib/nagios ] || mkdir /usr/lib/nagios
install -m 0644 alerta-neb.o /usr/lib/nagios
make[1]: Leaving directory `/root/nagios-alerta/src'

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp VPS tin cậy để triển khai hệ thống giám sát cảnh báo Nagios bằng Alerta trên CentOS 7, hãy tham khảo sử dụng dịch vụ VPS của Vietnix.

Vietnix cung cấp các gói VPS đa dạng, phù hợp với mọi nhu cầu và ngân sách. Dựa trên yêu cầu của bạn, bạn có thể lựa chọn giữa các gói VPS của Vietnix như VPS Giá Rẻ, VPS Phổ Thông, VPS Cao Cấp, VPS NVMe.

Lựa chọn Vietnix, bạn sẽ được hỗ trợ 247 từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Đảm bảo sự ổn định, bảo mật và hiệu suất của hệ thống VPS của bạn.

Truy cập ngay các trang dịch vụ VPS của Vietnix để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết.

Bước 2: Cấu hình module Nagios-to-Alerta

Ở bước tiếp theo ta sẽ cấu hình cho Nagios gửi các thông báo đến Alerta.

Đầu tiên bạn cần enable module Alerta vừa cài đặt trong file cấu hình của Nagios. Mở file bằng text editor bất kỳ:

sudo vi /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

Sau đó tìm phần có chứa các directive về “broker_module“:

...
# EVENT BROKER MODULE(S)
# This directive is used to specify an event broker module that should
# by loaded by Nagios at startup. Use multiple directives if you want
# to load more than one module. Arguments that should be passed to
# the module at startup are separated from the module path by a space.
#
[...]
#broker_module=/somewhere/module1.o
#broker_module=/somewhere/module2.o arg1 arg2=3 debug=0
...

Để cấu hình module Alerta, bạn phải cung cấp hai tham số sau:

 1. URL: Địa chỉ dùng để giao tiếp với API Alerta.
 2. key: API key dùng để xác thực Alerta và đăng event.

Thêm dòng dưới đây vào file để tích hợp Alerta:

...
broker_module=/usr/lib/nagios/alerta-neb.o http://your_alerta_server_ip/api key=ALERTA_API_KEY
...

Có một vài tham số khác bạn có thể tham khảo như sau:

 • env: Chỉ định tên môi trường, mặc định là Production.
 • hard_only: Chỉ chuyển tiếp các kết quả ở trạng thái Hard, bạn có thể đặt giá trị thành 1 để enable chế độ. Các loại trạng thái khác của Nagios State có thể được xem tại: https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/docs/nagioscore/4/en/statetypes.html.
 • debug: Bật chế độ debug cho module, có thể bật bằng cách đặt giá trị thành 1.

Nếu muốn sử dụng mọi option ở trên thì bạn có thể thay thế thành dòng sau:

...
broker_module=/usr/lib/nagios/alerta-neb.o http://your_alerta_server_ip/api key=ALERTA_API_KEY env=Production hard_only=1 debug=1
...

Sau đó lưu rồi đóng lại file.

Để xác định các cảnh báo dựa vào tên dịch vụ và môi trường, bạn cần thiết lập thêm tên dịch vụ và môi trường bằng các biến đối tượng tùy chỉnh Nagios, cụ thể là các biến _Environment_Service trong cấu hình.

Mở file cấu hình đối tượng host Nagios mặc định trong thư mục /usr/local/nagios/etc/objects:

sudo vi /usr/local/nagios/etc/objects/localhost.cfg

Ta sẽ đánh dấu mọi cảnh báo từ host này là loại Productions và gọi dịch vụ mặc định Nagios. Tìm dòng chứa định nghĩa host như sau:

...
define host{
    use              linux-server   ; Name of host template to use
                                 ; This host definition will inherit all variables that are defined
                                 ; in (or inherited by) the linux-server host template definition.
    host_name        localhost
    alias             localhost
    address          127.0.0.1
    }

...

Sau đó thêm giá trị _Environment_Service vào cấu hình:

...
    host_name        localhost
    alias             localhost
    address          127.0.0.1
    _Environment      Production
    _Service          Nagios
    }
...

Bây giờ hãy đánh dấu mọi event liên quan đến việc thiếu dung lượng trên phân vùng hệ thống thành cảnh báo System. Tìm phần định nghĩa kiểm tra dung lượng trống ở trong file như sau:

...
define service{
    use                   local-service     ; Name of service template to use
    host_name             localhost
    service_description      Root Partition
    check_command        check_local_disk!20%!10%!/
    }
...

Sau đó thêm biến _Service:

...
define service{
    use                  local-service     ; Name of service template to use
    host_name            localhost
    service_description     Root Partition
    check_command       check_local_disk!20%!10%!/
    _Service              System
    }
...

Lưu rồi đóng lại file sau khi hoàn tất. Cuối cùng là restart lại Nagios để áp dụng các thay đổi mới:

sudo systemctl restart nagios.service

Kiểm tra trạng thái xem dịch vụ có đang chạy không:

systemctl status nagios.service
Output
...
Jul 01 08:44:31 nagios nagios[8914]: [alerta] Initialising Nagios-Alerta Gateway module, v3.4.1
Jul 01 08:44:31 nagios nagios[8914]: [alerta] debug is off
Jul 01 08:44:31 nagios nagios[8914]: [alerta] states=Hard/Soft
Jul 01 08:44:31 nagios nagios[8914]: [alerta] Forward service checks, host checks and downtime to http://your_alerta_server_ip/api
Jul 01 08:44:31 nagios nagios[8914]: Event broker module '/usr/lib/nagios/alerta-neb.o' initialized successfully.
Jul 01 08:44:31 nagios nagios[8914]: Successfully launched command file worker with pid 8920

Bây giờ Nagios sẽ gửi các thông báo ngay khi bất kỳ hệ thống hay dịch vụ nào gặp lỗi. Ở bước cuối cùng, chúng ta sẽ thử tạo một event để kiểm tra.

Bước 3: Tạo Alert kiểm tra Nagios-Alerta

Theo mặc định thì Nagios sẽ theo dõi dung lượng trống trên server. Ta sẽ tạo một file tạm thời có kích thước đủ lớn để kích hoạt cảnh báo dung lượng hệ thống của Nagios.

Trước tiên, kiểm tra xem server còn bao nhiêu dung lượng trống bằng lệnh sau:

df -h
Output
  Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
  /dev/vda1    20G 3.1G  16G  17% /

Trong trường hợp này thì server còn trống 16GB. Bạn có thể dùng lệnh fallocate để tạo một file mới chiếm hơn 80% dung lượng đĩa hiện có nhằm mục đích kích hoạt cảnh báo:

fallocate -l 14G /tmp/temp.img

Sau đó vài phút, Nagios sẽ hiển thị cảnh báo về dung lượng còn trống và gửi thông báo đến Alerta. Bạn có thể kiểm tra các thông báo mới trong dashboard Alerta như sau:

Thông báo dung lượng còn trống trên Alerta
Thông báo dung lượng còn trống trên Alerta

Như vậy là các cảnh báo đang hoạt động bình thường. Bây giờ hãy xóa file vừa tạo để khôi phục lại dung lượng trên server:

rm -f /tmp/temp.img

Sau đó vài phút, Nagios sẽ tiếp tục gửi thông báo hồi phục. Bạn có thể xem các event đã đóng trên dashboard bằng cách chọn vào Closed. Bên cạnh đó bạn có thể nhấn vào từng hàng event để xem chi tiết hơn.

Danh sách event đã đóng trên Alerta
Danh sách event đã đóng trên Alerta

Vietnix hiện đang là một trong những nhà cung cấp dịch vụ hosting, VPS tốc độ cao uy tín chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam với những thành tựu nổi bật sau đây:

 • Hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hosting, VPS.
 • Đồng hành cùng sự thành công của hơn 50.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
 • Đã thành công kích hoạt hơn 100.000 dịch vụ và đạt được tỷ lệ đánh giá 5 sao từ 97% khách hàng.
 • Sự tin tưởng và hài lòng của khách hàng còn được chứng minh bởi việc 89% khách hàng đã duy trì sử dụng dịch vụ của Vietnix đến hiện tại.
 • Năm 2022, Vietnix vinh dự nhận giải thưởng Thương hiệu Việt Nam xuất sắc.

Với những thành tựu này, Vietnix tự tin là đối tác VPS đáng tin cậy, mang đến cho bạn dịch vụ VPS tốc độ và trải nghiệm tuyệt vời nhất. Liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ.

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Hotline: 1800 1093
 • Email: sales@vietnix.com.vn

Lời kết

Bài viết này đã hướng dẫn cách cấu hình Nagios để gửi thông báo đến server chạy Alerta. Alerta là một công cụ cho phép theo dõi các cảnh báo từ nhiều hệ thống khác nhau. Nếu đang sử dụng nhiều công cụ theo dõi thì bạn cũng có thể tổng hợp thông báo từ nhiều nguồn vào một trang theo dõi duy nhất. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tài liệu mới nhất từ Vietnix!
ĐÓNG

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI