NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
15/06/2023
Lượt xem

Cách cài đặt phần mềm giám sát Nagios trên CentOS 7

15/06/2023
16 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (142 bình chọn)

Nagios 4 là một hệ thống giám sát mã nguồn mở vô cùng phổ biến trên CentOS 7 và RHEL 7. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt phần mềm giám sát Nagios trên CentOS 7 để giám sát trạng thái và tài nguyên hệ thống qua giao diện web.

Điều kiện để cài đặt phần mềm giám sát Nagios trên CentOS 7

Điều kiện để cài đặt phần mềm giám sát Nagios trên CentOS 7
Điều kiện để cài đặt phần mềm giám sát Nagios trên CentOS 7
 • Tài khoản root (superuser privileges – phân quyền cao nhất) trên server chạy CentOS 7 có Nagios được cài đặt sẵn. Để tránh rủi ro cũng như các hậu quả nếu không kiểm soát được quyền superuser – root, người dùng nên dùng tài khoản user non-root có phân quyền sudo.
 • Server trên sẽ chạy LAMP (nền tảng Linux, Apache, database MySQLngôn ngữ PHP).
 • Trong bài sẽ giả định tình huống hệ thống có dùng mạng cá nhân (private network), nếu ngược lại bạn chỉ cần thay các IP riêng bằng IP công cộng.

Bước 1 – Cài đặt Nagios 4

Cài đặt các bản dựng Dependencies

Ta sẽ build Nagios Core từ mã nguồn, do đó bắt buộc phải cài một vài thư viện phát triển để thực hiện quá trình cài đặt. Bạn có thể dùng lệnh sau để cài đặt các package cần thiết:

sudo yum install gcc glibc glibc-common gd gd-devel make net-snmp openssl-devel xinetd unzip

Tạo user và nhóm cho Nagios

Sau đó, tạo một user và group để chạy tiến trình Nagios. Người dùng sẽ tạo một user “nagios” và group “nagcmd” rồi thêm user vào group này bằng các lệnh sau:

sudo useradd nagios
sudo groupadd nagcmd
sudo usermod -a -G nagcmd nagios

Cài đặt Nagios Core

Bây giờ bạn có thể bắt đầu cài đặt Nagios. Trước tiên, bạn cần vào trang web của Nagios và chọn phần Downloads, chọn mục Nagios-core, tìm bản mà mình cần và tải xuống. (Hoặc có thể vào trực tiếp tại link)

Ở thời điểm viết bài thì phiên bản mới nhất đang là Nagios 4.1.1. Bạn có thể download bằng curl như sau:

cd ~
curl -L -O https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/nagios-4.1.1.tar.gz

Sau đó giải nén Nagios:

tar xvf nagios-*.tar.gz

Đi đến thư mục vừa giải nén:

cd nagios-*

Trước khi tiếp tục, người dùng bắt buộc phải sửa đổi thư mục này với lệnh sau:

./configure --with-command-group=nagcmd

Sau đó biên dịch Nagios:

make all

Bây giờ bạn có thể chạy các lệnh sau để cài đặt Nagios, script init và các file cấu hình mẫu:

sudo make install
sudo make install-commandmode
sudo make install-init
sudo make install-config
sudo make install-webconf

Để đưa ra các lệnh bên ngoài thông qua giao diện web đến Nagios, bạn cần thêm user web server (apache) vào group nagcmd:

sudo usermod -G nagcmd apache

Cài đặt Nagios Plugins

Người dùng sẽ truy cập trang tải xuống Nagios Plugins, trong trường hợp cần sử dụng lại các bản cũ bạn sẽ truy cập vào link. Copy link để download về server Nagios. Ở thời điểm viết bài thì phiên bản mới nhất là Nagios Plugins 2.11. Bạn có thể dùng lệnh curl để download như sau:

cd ~
curl -L -O http://nagios-plugins.org/download/nagios-plugins-2.1.1.tar.gz

Sau đó giải nén file lưu trữ Nagios Plugins:

tar xvf nagios-plugins-*.tar.gz

Vào thư mục vừa giải nén và mở cấu hình Nagios Plugins:

cd nagios-plugins-*
./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios --with-openssl

Sau đó biên dịch bằng lệnh make rồi cài đặt:

make
sudo make install

Cài đặt NRPE

Tương tự như các bước trên, bạn cũng có thể copy link download NRPE tại đây rồi download bằng curl:

cd ~
curl -L -O http://downloads.sourceforge.net/project/nagios/nrpe-2.x/nrpe-2.15/nrpe-2.15.tar.gz

Giải nén file NRPE, vào thư mục vừa giải nén rồi cấu hình NRPE:

tar xvf nrpe-*.tar.gz
cd nrpe-*
./configure --enable-command-args --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios --with-ssl=/usr/bin/openssl --with-ssl-lib=/usr/lib/x86_64-linux-gnu

Bây giờ bạn có thể build rồi cài đặt NRPE trong script startup bằng các lệnh sau:

make all
sudo make install
sudo make install-xinetd
sudo make install-daemon-config

Mở script xinetd trong một editor bất kỳ:

sudo vi /etc/xinetd.d/nrpe

Tìm dòng only_from , thêm địa chỉ IP private của server Nagios vào cuối (chính xác hơn là thay bằng IP server của bạn):

only_from = 127.0.0.1 10.132.224.168

Sau đó lưu và đóng lại file. Bây giờ chỉ server Nagios mới có thể giao tiếp được với NRPE.

Restart lại dịch vụ xinetd để khởi động NRPE:

sudo service xinetd restart

Bước 2 – Cấu hình Nagios

Ở bước này người dùng sẽ bắt đầu thực hiện cấu hình cho Nagios, phần này chỉ cần thực hiện một lần trên server.

Tổ chức cấu hình Nagios

Mở file cấu hình Nagios (dùng bất kì text editor nào để mở, ví dụ như vi):

sudo vi /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

Tìm và uncomment dòng sau bằng cách bỏ dấu # ở trước:

#cfg_dir=/usr/local/nagios/etc/servers

Lưu rồi đóng lại file.

Tiếp theo, tạo một thư mục chứa file cấu hình cho mỗi server cần giám sát:

sudo mkdir /usr/local/nagios/etc/servers

Cấu hình các liên hệ của Nagios

Tiếp theo, mở cấu hình các liên hệ của Nagios:

sudo vi /usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg

Tìm directive email rồi đổi giá trị thành địa chỉ email của bạn:

email              nagios@localhost    ; <<***** CHANGE THIS TO YOUR EMAIL ADDRESS ******

Sau đó lưu rồi đóng file.

Cấu hình lệnh check_nrpe

Mở cấu hình Nagios:

sudo vi /usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg

Sau đó thêm các dòng dưới đây vào cuối file:

define command{
    command_name check_nrpe
    command_line $USER1$/check_nrpe -H $HOSTADDRESS$ -c $ARG1$
}

Cuối cùng là lưu rồi đóng lại file. Bây giờ bạn có thể dùng lệnh check_nrpe trong các định nghĩa của dịch vụ Nagios.

Cấu hình Apache

Tiếp theo, dùng htpasswd để tạo một user admin có tên nagiosadmin có quyền truy cập vào giao diện web Nagios:

sudo htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin

Nhập mật khẩu để đăng nhập. Hãy ghi nhớ mật khẩu này để truy cập giao diện web Nagios ở những lần sau.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng tên user admin khác thì cần mở file /usr/local/nagios/etc/cgi.cfg rồi đổi mọi tham chiếu đến “nagiosadmin” thành tên user admin tương ứng của bạn.

Bây giờ hãy restart lại Apache:

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start nagios.service
sudo systemctl restart httpd.service

Bạn có thể sử dụng lệnh sau nếu muốn cho phép Nagios khởi động khi server boot:

sudo chkconfig nagios on

(Không bắt buộc) Giới hạn truy cập theo địa chỉ IP

Nếu bạn muốn giới hạn các địa chỉ IP có quyền truy cập vào giao diện web Nagios thì có thể chỉnh sửa file cấu hình Apache:

sudo vi /etc/httpd/conf.d/nagios.conf

Sau đó tìm hai dòng dưới đây rồi comment bằng cách đặt dấu # ở phía trước:

Order allow,deny
Allow from all

Tiếp theo, uncomment các dòng dưới đây rồi thêm địa chỉ IP hoặc một nhóm địa chỉ (ngăn cách nhau bởi khoảng trắng) mà bạn cần cho phép truy cập vào dòng Allow from:

# Order deny,allow
# Deny from all
# Allow from 127.0.0.1

Các dòng này xuất hiện hai lần trong file cấu hình, do đó bạn cần thực hiện các bước trên hai lần. Sau khi hoàn tất hãy lưu rồi đóng lại file.

Bây giờ bạn có thể khởi động Nagios và restart Apache để áp dụng các thay đổi:

sudo systemctl restart nagios.service
sudo systemctl restart httpd.service

Bước 3 – Giám sát host bằng Nagios

Truy cập giao diện web Nagios

Tiếp đến, mở một trình duyệt web bất kỳ rồi vào server Nagios như sau (thay địa chỉ hoặc hostname tương ứng của bạn vào lệnh):

http://nagios_server_public_ip/nagios

Vì ta đã cấu hình cho Apache sử dụng htpasswd nên bạn cần nhập các thông tin đăng nhập đã tạo trước đó:

Đăng nhập Nagios
Đăng nhập Nagios

Sau khi xác thực xong, bạn sẽ được đưa đến trang chủ mặc định của Nagios. Click vào link Hosts ở thanh bên trái để xem các host mà Nagios đang giám sát:

Trang chủ mặc định của Nagios
Trang chủ mặc định của Nagios

Như ảnh trên thì Nagios chỉ đang giám sát “localhost”, tức là chính nó. Bây giờ hãy thử giám sát một host khác bằng Nagios.

Giám sát host CentOS 7 bằng NRPE

Trước tiên hãy cài đặt repo EPEL trên server cần giám sát:

sudo yum install epel-release

Sau đó cài đặt Nagios Plugins và NRPE:

sudo yum install nrpe nagios-plugins-all

Tiếp theo, hãy cập nhật file cấu hình NRPE:

sudo vi /etc/nagios/nrpe.cfg

Tìm directive allowed_hosts rồi thêm địa chỉ IP private của server Nagios vào phần địa chỉ 10.132.224.168 trong lệnh:

allowed_hosts=127.0.0.1,10.132.224.168

Sau đó lưu rồi đóng lại file. Bây giờ NRPE sẽ chấp nhận các request từ server Nagios của bạn thông qua địa chỉ IP private.

Restart lại NRPE để áp dụng các thay đổi:

sudo systemctl start nrpe.service
sudo systemctl enable nrpe.service

Tiếp theo bạn cần thêm các host muốn giám sát vào cấu hình của server Nagios.

Thêm host và cấu hình Nagios

Trên server Nagios, tạo một file cấu hình mới cho mỗi remote host cần giám sát trong thư mục /usr/local/nagios/etc/servers/. Thay phần yourhost trong lệnh thành tên host tương ứng của bạn:

sudo vi /usr/local/nagios/etc/servers/yourhost.cfg

Sau đó thêm phần cấu hình host như sau, thay giá trị host_name thành tên remote host tương ứng, alias là phần mô tả host và giá trị address là địa chỉ IP private của remote host.

define host {
    use                  linux-server
    host_name            yourhost
    alias                 My first Apache server
    address               10.132.234.52
    max_check_attempts    5
    check_period          24x7
    notification_interval      30
    notification_period      24x7
}

Với cấu hình như trên thì Nagios sẽ chỉ giám sát trạng thái xem server có đang hoạt động hay không. Nếu bạn cần giám sát thêm một số dịch vụ cụ thể thì hãy thêm những khối định nghĩa như sau vào cấu hình. Trong đó check_command xác định những gì cần được giám sát, bao gồm cả giá trị về trạng thái ngưỡng. Bạn có thể tham khảo một số ví dụ như sau:

Ping:

define service {
    use                     generic-service
    host_name               yourhost
    service_description        PING
    check_command          check_ping!100.0,20%!500.0,60%
}

SSH (nếu giá trị notifications_enabled0 thì thông báo sẽ bị disable):

define service {
    use                    generic-service
    host_name              yourhost
    service_description       SSH
    check_command         check_ssh
    notifications_enabled      0
}

Sau đó lưu rồi đóng lại file. Reload lại cấu hình để áp dụng các thay đổi mới:

sudo systemctl reload nagios.service

Bây giờ bạn có thể truy cập lại vào giao diện web của Nagios để kiểm tra. Trang Services sẽ cho thấy danh sách các host và dịch vụ đang được giám sát:

Danh sách các host và dịch vụ đang được giám sát
Danh sách các host và dịch vụ đang được giám sát

Nhìn chung, công việc quản trị server khá phức tạp và yêu cầu người quản trị phải có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực này. Để tiết kiệm chi phí quản trị và giúp hạn chế tối thiểu rủi ro xảy đến, doanh nghiệp nên cân nhắc thuê thiết bị server từ các nhà cung cấp thay vì tự xây dựng hệ thống. Từ đó doanh nghiệp có thể tập trung nhân sự cho vấn đề kinh doanh mà không cần quan tâm đến những đề kỹ thuật.

Một trong những đơn vị cho thuê server được nhiều cá nhân, tổ chức lựa chọn hiện nay là Vietnix. Các gói dịch vụ được thiết kế ổn định, tốc độ cao giúp người dùng có thể an tâm xây dựng thương hiệu, phát triển kinh doanh trên internet.

Qua 11 năm hoạt động, Vietnix hiện đang là một trong những nhà cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, cho thuê máy chủ, tên miền, Firewall chất lượng, uy tín hàng đầu Việt Nam. Với sự đầu tư liên tục về hạ tầng và nhân sự để có thể nhanh chóng đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường hosting, VPS,… Vietnix hiện đã được hơn 50.000+ khách hàng trong lẫn ngoài nước tin tưởng trong đó có thể kể đến như: iVIVU.com, GTV, Vietnamwork, UBGroup, KINGFOOD,…

Năm 2022 vừa qua, Vietnix vinh dự nhận được giải thưởng “Thương hiệu Việt Nam xuất sắc 2022”, hạng mục “Sản phẩm dịch vụ xuất sắc”.

Liên hệ Vietnix để được tư vấn chi tiết:

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Hotline: 1800 1093
 • Email: sales@vietnix.com.vn

Lời kết

Bài viết này đã hướng dẫn cách cài đặt Nagios 4 để giám sát các host và dịch vụ từ xa trên server CentOS 7. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác, hãy để lại ở phần bình luận bên dưới để được Vietnix hỗ trợ nhanh nhất nhé. Chúc bạn thành công.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tài liệu mới nhất từ Vietnix!
ĐÓNG

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI