NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
11/06/2023
Lượt xem

Hướng dẫn cách cài đặt Prometheus bằng Docker trên CentOS 7

11/06/2023
16 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (118 bình chọn)

Prometheus là hệ thống giám sát mã nguồn mở và cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian, với nhiều tính năng nổi bật như tạo và thu thập số liệu, vẽ biểu đồ dữ liệu hay cảnh báo các sự kiện bất thường. Trong hướng dẫn này, Vietnix sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Prometheus bằng Docker trên CentOS 7.

Yêu cầu để cài đặt Prometheus bằng Docker trên CentOS 7

Để có thể thực hiện hướng dẫn này, cần có:

 • CentOS 7.1 Droplet.
 • User có quyền sudo.
 • Docker đã được cài đặt trên máy.

Lưu ý: Những hướng dẫn dưới đây đã được thử nghiệm trên máy có CPU/512 MB RAM chạy CentOS 7.1 Droplet. Bạn nên điều chỉnh cấu hình của Prometheus cho lượng tài nguyên khả dụng khác nhau, sẽ được đề cập cụ thể ở bước 2 trong bài hướng dẫn.

Cài đặt Docker trên VPS là một gợi ý hoàn hảo cho những ai muốn triển khai các ứng dụng trên môi trường ảo hóa. Đặc biệt, nó còn có thể giúp bạn quản lý và triển khai các ứng dụng một cách hiệu quả hơn. Vietnix hiện đang cung cấp dịch vụ VPS tốc độ cao với mức giá phải chăng, giúp bạn chủ động cài đặt và quản lý ứng dụng gồm: VPS NVMe, VPS Giá Rẻ, VPS Phổ Thông, VPS Cao Cấp và VPS GPU.

Nhanh tay liên hệ Vietnix để được tư vấn gói VPS phù hợp với nhu cầu phát triển ngay hôm nay.

Các bước cài đặt Prometheus bằng Docker trên CentOS 7

Docker cung cấp cho người dùng cách để “đóng gói” (encapsulate) các tiến trình của máy chủ bằng việc dùng bộ container Linux hoặc các công nghệ tương tự khác để dễ dàng quản lý và cách ly các quy trình. 

Trong hướng dẫn này, Vietnix sẽ hướng dẫn cài đặt ba thành phần chính để sử dụng Prometheus trên Docker gồm:

 • Server Prometheus để thu thập và truy vấn số liệu.
 • Node Exporter để xuất số liệu hệ thống theo một định dạng tương thích với Prometheus.
 • Grafana, một dashboard xây dựng giao diện dựa trên web hỗ trợ Prometheus, đồng thời cũng là một trong số các backend.

Bước 1 – Cài đặt Prometheus

Trước khi tiếp tục, hãy chắc chắn bạn đã cài đặt Docker trên mỗi máy chủ đúng cách để thực hiện các bước tiếp theo. Server Prometheus chính là phần trung tâm của hệ sinh thái Prometheus và chịu trách nhiệm cho việc thu thập và lưu trữ số liệu cũng như việc xử lý truy vấn biểu thức, tạo cảnh báo.

Image của Docker container cho mọi thành phần của Prometheus được nắm giữ, quản lý bởi tổ chức prom trên Docker Hub. Khởi chạy Image prom/prometheus không cần thêm bất kì tùy chọn khác sẽ khởi chạy server Prometheus với file cấu hình ở /etc/prometheus/prometheus.yml bên trong container.

Ngoài ra Docker còn sử dụng data volume Docker được mount trong /prometheus để lưu trữ dữ liệu metric (dạng số liệu). Thư mục (directory) của data volume này chính là mục nằm trên host được Docker tự động tạo khi container khởi động lần đầu. Dữ liệu bên trong đó vẫn được lưu trữ sau mỗi lần container restart lại.

Có rất nhiều cách để ghi đè file cấu hình mặc định. Chẳng hạn bạn có thể truyền một file cấu hình tùy chỉnh vào container từ filesystem host như một data volume. Hoặc bạn có thể chọn tạo một container Docker gốc với file cấu hình được đưa vào image container. Trong bài viết này, Vietnix sẽ hướng dẫn bạn cách truyền một file cấu hình từ host system.

Bên cạnh đó, ta cũng có nhiều cách khác nhau để tổ chức lưu trữ các số liệu. Ta sẽ sử dụng thiết lập mặc định của image Docker là dùng một data volume của Docker để lưu trữ các số liệu. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo cách tạo container cho data volume tùy theo nhu cầu.

Đầu tiên, tạo một file cấu hình Prometheus tối thiểu trên host filesystem ở ~/promethues.yml:

nano ~/prometheus.yml

Thêm các nội dung sau vào file (Thay your_server_ip bằng IP của bạn):

~/prometheus.yml

# A scrape configuration scraping a Node Exporter and the Prometheus server

# itself.

scrape_configs:

  # Scrape Prometheus itself every 5 seconds.

  - job_name: 'prometheus'

    scrape_interval: 5s

    target_groups:

      - targets: ['localhost:9090']

  # Scrape the Node Exporter every 5 seconds.

  - job_name: 'node'

    scrape_interval: 5s

    target_groups:

      - targets: ['your_server_ip:9100']

Trong ví dụ này, cấu hình yêu cầu Prometheus sẽ gom (scrape) các số liệu từ chính nó (Vì Prometheus cũng hiển thị các metric về chính nó ở định dạng tương thích với Prometheus) cũng như từ Node Exporter. Do Prometheus có thể kết nối với chính nó trong container bằng tên localhost, Prometheus sẽ cần scrape Node Exporter bằng cách sử dụng địa chỉ IP server bên ngoài, vì Node Exporter sẽ chạy trong một container riêng với namespace mạng riêng.

Khởi động container Docker của Prometheus với file cấu hình ngoài:

docker run -d -p 9090:9090 -v ~/prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml prom/prometheus -config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml -storage.local.path=/prometheus -storage.local.memory-chunks=10000

Khi khởi chạy lệnh này lần đầu, Prometheus sẽ pull image của Docker từ Docker Hub. Đây là một lệnh khá dài và chứa rất nhiều dòng lệnh tùy chọn:

 • Option -d khởi động container của Prometheus ở chế độ tách rời, nghĩa là container sẽ chạy ở background và sẽ không bị kết thúc nếu dùng tổ hợp phím CTRL+C.
 • Option -p 9090:9090 hiển thị cổng web của Prometheus (9090) và cho phép truy cập vào cổng web thông qua địa chỉ IP bên ngoài của host system.
 • Option -v [...] mount file cấu hình prometheus.yml từ filesystem host vào vị trí bên trong container (/etc/prometheus/prometheus.yml).
 • Option -config.file được đặt tương ứng với vị trí của file cấu hình Prometheus bên trong container.
 • Option -storage.local.path cấu hình vị trí lưu trữ metric trong container.
 • Cuối cùng, option -storage.local.memory-chunks điều chỉnh mức sử dụng bộ nhớ của Prometheus với dung lượng RAM rất nhỏ của hệ thống host (chỉ 512MB) và số lượng nhỏ chuỗi thời gian lưu trữ trong hướng dẫn này (dưới 1000). Option này yêu cầu Prometheus chỉ giữ 10000 chunk mẫu trong bộ nhớ (khoảng 10 chunk mỗi chuỗi), thay vì giá trị mặc định là 1048576. Nếu máy bạn có nhiều RAM và cần lưu trữ nhiều chuỗi hơn thì bạn có thể tăng giá trị này lên mức tương ứng. Có thể liệt kê tất cả Docker container bằng lệnh dưới đây:
docker ps

Chẳng hạn, bạn sẽ thấy hiển thị tương tự dưới đây cho container Docker của Prometheus:

Output of `docker ps`

CONTAINER ID        IMAGE                    COMMAND                       CREATED             STATUS              PORTS                           NAMES
6a89ac39911e        prom/prometheus      "/bin/prometheus -con"     2 hours ago         Up 2 hours         0.0.0.0:9090->9090/tcp     stoic_pike

Sử dụng ID của container trong output docker ps để kiểm tra log của server Prometheus đang hoạt động cách dùng lệnh:

docker logs container_id

Trong ví dụ này, dòng lệnh sẽ là:

docker logs 6a89ac39911e

Để xác định nơi mà phân vùng lưu trữ chứa số liệu trên filesystem của host được lưu trữ, dùng lệnh sau đây với container_id của bạn:

docker inspect container_id

Output sẽ hiển thị thông tin về cấu hình container bao gồm cả đường dẫn host của bất kỳ lượng Docker được mount kèm.

Tìm trong output phần hiển thị giống như sau:

Output of `docker inspect ...`
...
"Mounts": [
  {
    "Source": "/home/vietnix/prometheus.yml",
    "Destination": "/etc/prometheus/prometheus.yml",
    "Mode": "",
    "RW": true
  },
  {
    "Name": "821b0abc470a9c758ff35ed5cff69077423a629566082a605a01d8207d57cd6c",
    "Source": "/var/lib/docker/volumes/821b0abc470a9c758ff35ed5cff69077423a629566082a605a01d8207d57cd6c/_data",
    "Destination": "/prometheus",
    "Driver": "local",
    "Mode": "",
    "RW": true
  }
],
...

Ở đây, metric được lưu trữ ở /var/lib/docker/volumes/821b0abc470a9c758ff35ed5cff69077423a629566082a605a01d8207d57cd6c/_data trên hệ thống host. Directory này được tự động tạo bởi Docker khi lần đầu khởi chạy container của Prometheus. Directory chứa số liệu được ánh xạ vào directory /prometheus trong container. Dữ liệu trong đó được duy trì trong các lần restart của cùng một container. Nếu muốn, bạn cũng có thể mount một directory host sẵn có để lưu trữ dữ liệu về các thông số.

Tiếp theo, kết nối với sever Prometheus bằng địa chỉ IP của http://your_server_ip:9090/. Bạn có thể xác thực việc thu thập số liệu bằng cách điều hướng tới http://your_server_ip:9090/status và cố định endpoint của http://localhost:9090/metrics cho job prometheus trong phần Target. Cột State cho nên hiển thị trạng thái HEALTHY. Ngược lại, endpoint của http://localhost:9100/metrics (Node Exporter) nên hiển thị trạng thái UNHEALTHY vì Node Exporter vẫn chưa được khởi chạy nên không thể scrape số liệu.

Targets
Targets

Sau khi hoàn thành Bước 1, bạn đã có Prometheus hoạt động như container của Docker bằng cách sử dụng file cấu hình tùy chỉnh của Prometheus ~/prometheus.yml, nằm trên filesystem của host. Vùng lưu trữ số liệu nằm ở directory /prometheus trong container, được sao lưu trên host theo đường dẫn bởi lệnh docker inspect đã được nêu ở trên.

Bước 2 – Thiết lập Node Exporter

Node Exporter là một server hiển thị số liệu của Prometheus về máy host (node) đang chạy. Bao gồm cả số liệu về filesystem của máy, thiết bị mạng, lượng sử dụng truy cập, lượng sử dụng bộ nhớ,…

Lưu ý khởi chạy Node Exporter trên Docker sẽ có một số khó khăn vì mục đích chính của Node Exporter là hiển thị các số liệu về host mà đang chạy. Nếu khởi chạy trên Docker mà không có thêm tùy chọn, cụm không gian tài nguyên của Docker (như filesystem và các thiết bị mạng) sẽ khiến Node Exporter chỉ xuất số liệu về môi trường container chứ không phải môi trường host.

Do đó lời khuyên cho người dùng là nên chạy Node Exporter trực tiếp trên host system bên ngoài Docker. Tuy nhiên, nếu cần quản lý mọi tiến trình bằng cách sử dụng Docker thì có thể làm theo các bước sau để xuất metric host từ bên trong Docker.

Nhập lệnh dưới đây để khởi động Node Exporter trên cổng 9100 sử dụng Docker:

docker run -d -p 9100:9100 -v "/proc:/host/proc" -v "/sys:/host/sys" -v "/:/rootfs" --net="host" prom/node-exporter -collector.procfs /host/proc -collector.sysfs /host/proc -collector.filesystem.ignored-mount-points "^/(sys|proc|dev|host|etc)($|/)"

Các flag Docker và Node Exporter sau được sử dụng để cung cấp các giá trị tương đối hợp lý cho các metric của host:

 • Trên Linux, Node Exporter thu thập hầu hết số liệu từ filesystem /proc/sys. Những filesystem này được mount từ host vào container ở directory /host bằngflag -v của Docker.
 • Thông qua các flag -collector.procfs-collector.sysfs, ta đã yêu cầu Node Exporter tìm filesystem /proc/sys ở một vị trí không quy chuẩn (non-standard).
 • Để báo cáo số liệu của filesystem host cũng cần phải mount toàn bộ root (/) của filesystem vào trong container (ở /rootfs) bằng flag -v.
 • Sử dụng flag -collector.filesystem.ignored-mount-points của Node Exporter để bỏ qua các filesystem khác bên trong container mà không thuộc hệ thống host. Tùy chọn này lấy một biểu thức chính quy của các điểm mount để loại trừ khỏi các metric được báo cáo.
 • Sử dụng flag –net=host của Docker để đặt container vào cùng một stack mạng với host. Làm như vậy việc đọc các file như /proc/net/dev sẽ mang lại kết quả giống như trên host (chỉ đọc từ filesystem /proc được mount từ host là không đủ).

Nên biết rằng một vài số liệu vẫn sẽ khác so với khi Node Exporter chạy trực tiếp trên host. Cụ thể là những số liệu về việc sử dụng filesystem với tiền tố /rootfs trong giá trị của label mountpoint, vì ta đã mount filesystem root theo tiền tố này trong container.

Bên cạnh đó, ta cũng không thể đảm bảo rằng giải pháp này sẽ đáp ứng được tất cả tính năng của Node Exporter trong tương lai. Do đó hãy cần nhắc kĩ trước khi làm theo cách này.

Giờ thì server Prometheus có thể tự scrape Node Exporter. Điều hướng trang trạng thái của server Prometheus đến http://your_server_ip:9090/status và xác thực rằng trang đích http://your_server_ip:9100/metrics cho node job đang hiện ở trạng thái HEALTHY:

Trạng thái HEALTHY
Trạng thái HEALTHY

Bước 3 – Thiết lập Grafana

Grafana là trình tạo đồ họa dashboard dựa trên web hỗ trợ Prometheus như một backend cho việc truy vấn cho dữ liệu để tạo đồ thị.

Grafana lưu trữ metadata của dashboard (như dashboard nào còn hiện hữu, đồ thị nào nên được hiển thị) trong một database cấu hình được dựa trên SQL. Grafana hỗ trợ sử dụng local file-backed database SQLite 3 cũng như các server database bên ngoài như MySQL hay PostgreSQL.

Trong bài viết này, Vietnix sẽ hướng dẫn cách sử dụng một database SQLite3 dựa trên lượng dữ liệu của Docker.

Triển khai Grafana như một container Docker với mật khẩu admin mà bạn đặt (admin_password):

docker run -d -p 3000:3000 -e "GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD=admin_password" -v ~/grafana_db:/var/lib/grafana grafana/grafana

Dòng lệnh này sẽ bắt đầu việc tải Grafana image Docker từ Docker Hub và một volume Docker mới trong ~/grafana_db trên system host, và ở /var/lib/grafana trong filesystem container. Trong container, Grafana sẽ tự động tạo và khởi tạo database SQLite 3 ở var/lib/grafana/grafana.db.

Flag -e cho phép truyền vào các biến môi trường để xử lý việc triển khai bên trong container Docker. Tại đây, sử dụng flag -e để đặt biến môi trường GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD thành mật khẩu quản trị viên của dashboard mong muốn, ghi đè lên mật khẩu mặc định của admin. Các biến môi trường cũng có thể được dùng để ghi đè các cấu hình cài đặt khác của Grafana.

Để xác thực rằng Grafana đang hoạt động chính xác, điều hướng tới trang http://your_server_ip:3000/. Username của quản trị viên là admin và mật khẩu là mật khẩu bạn đã đặt khi khởi chạy container Docker trước đây.

Đăng nhập Grafana
Đăng nhập Grafana

Sau khi đăng nhập, màn hình chính của Grafana sẽ hiển thị: 

Giao diện chính Grafana
Giao diện chính Grafana

Vietnix với hơn 10 năm hoạt động đã đồng hành với hơn 50.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Đến năm 2022 Vietnix vinh dự được nhận giải Thương hiệu Việt Nam xuất sắc nhất. Đồng thời, với tỷ lệ 97% khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ tại Vietnix đã giới thiệu đến bạn bè, đồng nghiệp cũng là một minh chứng cho chất lượng dịch vụ luôn đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng.

Nhanh tay đăng ký VPS NVMe ngay và trải nghiệm dịch vụ ổn định, tốc độ cao, hỗ trợ nhanh chóng với nhiều ưu đãi hấp dẫn nhất.

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 1800 1093.
 • Email: sales@vietnix.com.vn

Lời kết

Cuối cùng bạn đã có một server Prometheus, Node Exporter và Grafana đều sử dụng Docker. Dù trong bài viết này, tất cả chúng chỉ được cài đặt và hoạt động trên một máy, nhưng trong thực tế thì Node Exporter thường được sử dụng trên mọi máy được giám sát, nhiều server Prometheus và một server Grafana duy nhất để vẽ biểu đồ dữ liệu từ các server. Chúc bạn thành công.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI