Hướng dẫn cài đặt XRDP trên CentOS

Hướng dẫn cài đặt XRDP trên CentOS

19/03/2021
33 Lượt xem

Xrdp là phần mềm mã nguồn mở và miễn phí, cho phép bạn remote desktop đến máy chủ Linux từ Windows/MacOS, Xrdp chấp nhận các kết nối từ xa bằng rdesktop, freedesktop và các remote desktop client khác. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn cách cài đặt Xrdp

1. Update server

yum clean all
yum -y update

Sau khi đã update xong, bạn cần reboot lại Server.

reboot

2. Enable EPEL Repository

Gói Xrdp có sẵn trên EPEL Repo, cần kích hoạt gói này để cài đặt trên CentOS and RedHat Linux 8/7

rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/nux-dextop-release-0-1.el7.nux.noarch.rpm

3. Tạo giao diện đồ hoạ GUI

Cần tạo giao diện đồ hoạ để có thể dùng remote desktop:

yum groupinstall -y "Server with GUI"
systemctl set-default graphical.target

4. Cài đặt Xrdp trên CentOS and RedHat Linux 8/7

Sau khi đã cài đầy đủ thông tin repo hỗ trợ, cuối cùng ta chỉ cần cài Xrdp vào là xong:

yum -y install xrdp tigervnc-server

5. Khởi động dịch vụ Xrdp

systemctl start xrdp.service
systemctl status xrdp.service
systemctl enable xrdp.service

Bạn kiểm tra xem Xrdp có đang chạy trên port 3389 chưa:

netstat -lntp | grep xrdp

tcp    0   0 0.0.0.0:3389      0.0.0.0:*        LISTEN   5940/xrdp      
tcp    0   0 127.0.0.1:3350     0.0.0.0:*        LISTEN   5939/xrdp-sesman  

6. Tạo rules trên tường lửa Linux

Tắt Firewalld hoặc tạo rules cho phép Xrpd như sau:

sudo firewall-cmd --permanent --add-port=3389/tcp 
sudo firewall-cmd --reload

Nếu bạn sử dụng iptables thì tạo rules như sau:

iptables -I INPUT -p tcp --dport 3389 -j ACCEPT

7. Kiểm tra cài đặt Xrdp

Bạn dùng remote desktop (windows) để kiểm tra hoạt động Xrdp trên Linux:

Nếu kết nối thành công thì sẽ xuất hiện giao diện như sau:

Chúc bạn may mắn.

Bài viết liên quan
Không có bài viết liên quan