NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
02/06/2023
Lượt xem

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Winston để log các ứng dụng Node.js trên Ubuntu 20.04

02/06/2023
19 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (74 bình chọn)

Winston là một giải pháp ghi nhật ký (logging) đa năng cho Node.js, hỗ trợ nhiều tùy chọn lưu trữ, cấp độ logging, truy vấn log và có profiler tích hợp sẵn. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách sử dụng Winston để log các ứng dụng Node.js trên Ubuntu 20.04.

Bước 1: Tạo một ứng dụng Node/Express đơn giản

Sự hiệu quả của các ứng dụng phụ thuộc rất lớn vào phương pháp ghi nhật ký (logging). Winston nổi tiếng là một thư viện logging đa năng, có sẵn cho các ứng dụng Node.js. Qua bài viết dưới đây, bạn đọc có thể biết được cách sử dụng Winston cơ bản, đồng thời kết hợp Winston với Morgan – một logger trung gian cho các HTTP request. Trước khi bắt đầu, bạn đọc cần cài sẵn Ubuntu 20.04, user non-root có quyền sudo và Node.js cài bằng PPA chính thức. (Hướng dẫn chi tiết về cách cài đặt Node.js trên Ubuntu 20.04 tại đây)

Giải pháp ghi nhật ký Winston
Giải pháp ghi nhật ký Winston

Winston thường dc dùng để logging sự kiện từ các ứng dụng web được xây dựng bằng Node.js. Ở bước đầu tiên, bạn sẽ tạo một ứng dụng web Node.js đơn giản bằng framework Express thông qua lệnh express-generator.

Nếu đã cài sẵn Node Package Manager thì bạn có thể dùng lệnh npm để cài đặt express-generator:

sudo npm install express-generator -g

Trong đó, flag -p dùng để cài đặt package trên toàn cục, vì vậy có thể được dùng như một công cụ command-line bên ngoài một module Node.

Tiếp theo, tạo một ứng dụng bằng lệnh express, theo sau là tên thư mục muốn sử dụng cho project (trong ví dụ này sẽ lấy tên là myApp):

express myApp

Sau đó bạn cần cài đặt Nodemon, dùng để tự động reload lại ứng dụng mỗi khi có thay đổi. Các ứng dụng Node.js luôn cần được restart sau mỗi lần chỉnh sửa mã nguồn để áp dụng các thay đổi này. Ngoài ra bạn cũng sẽ sử dụng nodemon như một công cụ command-line, vì thế hãy dùng flag -g trong lệnh cài đặt như sau:

sudo npm install nodemon -g

Để hoàn tất quá trình cài đặt, chuyển sang thư mục của ứng dụng rồi cài đặt các dependency:

cd myApp
npm install

Theo mặc định, các ứng dụng được tạo bằng lệnh express-generator sẽ chạy trên cổng 3000, do đó hãy đảm bảo rằng firewall đang không chặn cổng này bằng cách chạy lệnh sau:

sudo ufw allow 3000

Bây giờ bạn đã sẵn sàng khởi động ứng dụng web:

nodemon bin/www

Lệnh này sẽ khởi động một ứng dụng trên cổng 3000. Bạn có thể kiểm tra bằng cách trỏ trình duyệt đến http://your_server_ip:3000. Khi đó màn hình sẽ hiển thị như sau:

Giao diện hiển thị của màn hình
Giao diện hiển thị của màn hình

Trong phần còn lại của hướng dẫn, bạn có thể mở một phiên SSH thứ hai đến server, không động chạm đến ứng dụng web vừa mở ở trên. Phiên SSH ban đầu sẽ được tạm gọi là phiên A, các lệnh trong phiên này sẽ có tên “session-A” ở trên:

nodemon bin/www

Bây giờ bạn sử dụng phiên SSH mới (tạm gọi là phiên B) để chạy các lệnh và chỉnh sửa file. Các câu lệnh không có tên phiên ở phía trên sẽ mặc định được hiểu là chạy trong phiên B:

cd ~/myApp

Bước 2: Tùy chỉnh biến logging

Cấu hình mặc định được tạo bởi express-generator vẫn đủ cho các mục đích sử dụng thông thường, tuy nhiên bạn vẫn nên tùy chỉnh ứng dụng để gọi đúng logger khi cần thiết. express-generator bao gồm nhiều middleware HTTP logging của Morgan, dùng để log dữ liệu liên quan đến HTTP request. Vì Morgan hỗ trợ các luồng output nên có thể kết hợp tốt với khả năng hỗ trợ luồng của Winston. Từ đó người dùng có thể kết hợp các logging HTTP request với bất kỳ thành phần nào trong Winston.

express-generator sử dụng biến logger khi tham chiếu đến package morgan. Bạn sử dụng cả morgan lẫn winston, cả hai đều là các gói logging, nên việc dùng biến logger sẽ dễ gây nhầm lẫn. Để chỉ định biến cụ thể muốn sử dụng, bạn có thể thay đổi cách khai báo biến trong file app.js.

Mở file app.js bằng một text editor bất kỳ:

nano ~/myApp/app.js

Tìm dòng sau đây:

...
var logger = require('morgan');
...

Sau đó đổi tên biến logger thành morgan:

...
var morgan = require('morgan');
...

Bây giờ, biến morgan sẽ gọi phương thức require() được liên kết đến request logger của Morgan. Tương tự, tìm các tham chiếu đến logger có trong file rồi đổi tất cả thành morgan. Bên cạnh đó, bạn cũng cần đổi định dạng log dùng bởi package morgan thành combined. Đây là định dạng log tiêu chuẩn của Apache, chứa nhiều thông tin hữu ích như địa chỉ IP remote hay header của HTTP request từ user-agent.

...
app.use(logger('dev'));
...

Đổi thành như dưới đây:

...
app.use(morgan('combined'));
...

Các thay đổi này sẽ giúp ta biết được gói logging nào đang được tham chiếu.

Cuối cùng, lưu rồi đóng file lại.

Bước 3: Cài đặt và cấu hình Winston

Cài đặt winston bằng lệnh sau:

cd ~/myApp
npm install winston

Tạo một folder config để chứa các cấu hình của winston:

mkdir ~/myApp/config

Sau đó tạo một folder chứa file log:

mkdir ~/myApp/logs

Cuối cùng là cài đặt app-root-path:

npm install app-root-path --save

Gói app-root-path mặc dù không liên quan trực tiếp đến Winston, nhưng rất hiệu quả khi cần xác định đường dẫn đến file trong Node.js. Bạn sẽ chủ yếu dùng package này để chỉ định vị trí của file log Winston từ root của project để tránh các cú pháp đường dẫn phức tạp.

Tiép theo, định nghĩa các thiết lập bằng cách tạo và mở file ~/myApp/config/winston.js để edit:

nano ~/myApp/config/winston.js

File winston.js chứa cấu hình của winston.

Tiếp theo, thêm đoạn code sau để yêu cầu các gói app-root-pathwinston:

const appRoot = require('app-root-path');
const winston = require('winston');

Bây giờ bạn có thể định nghĩa các thiết lập cấu hình cho transport. Transport là một khái niệm được định nghĩa bởi Winston, chỉ cơ chế storage/out dùng cho log. Winston có bốn lại transport chính: Console, File, HTTP và Stream.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ chủ yếu tập trung vào console và file trong transport. Console sẽ log các thông tin vào console, và tương tự thì file sẽ log thông tin vào một file cụ thể. Mỗi định nghĩa của transport có thể chứa các thiết lập cấu hình nhất định, chẳng hạn như kích thước file, cấp độ log hay đinh dạng log.

Dưới đây là bảng tóm tắt một số thiết lập thường sử dụng:

⭐️ level✓ Mức độ log
⭐️ filename✓ File ghi dữ liệu log
⭐️ handleExceptions✓ Bắt và ghi log ngoại lệ không được xử lý
⭐️ maxsize✓ Kích thước file log tối đa (đơn vị: byte), trước khi một file mới được tạo
⭐️ maxFiles✓ Giới hạn số lượng file được tạo khi vượt quá kích thước file log
⭐️ format✓ Định dạng độ dài output của log

Trong đó, cấp độ logging cho biết mức độ ưu tiên của thông báo, được biểu thị bằng một số nguyên. Winston sử dụng thang đo từ 0 đến 6 (theo thứ tự cao nhất đến thấp nhất):

 • 0: error
 • 1: warn
 • 2: info
 • 3: http
 • 4: verbose
 • 5: debug
 • 6: silly

Khi chỉ định cấp độ logging cho một transport cụ thể, mọi thứ ở cấp độ ngang bằng hoặc cao hơn đều sẽ được log. Giả sử bạn đặt mức độ là info, thì các dữ liệu ở cấp error, warninfo đều được log.

Các mức độ log được chỉ định khi gọi logger, tức là bạn có thể dùng lệnh như sau để ghi lại lỗi: ogger.error('test error message').

Ở trong file cấu hình, thêm đoạn code sau để định nghĩa thiết lập cấu hình cho các transport file và console:

...
// define the custom settings for each transport (file, console)
const options = {
 file: {
  level: "info",
  filename: `${appRoot}/logs/app.log`,
  handleExceptions: true,
  maxsize: 5242880, // 5MB
  maxFiles: 5,
  format: winston.format.combine(
   winston.format.timestamp(),
   winston.format.json()
  ),
 },
 console: {
  level: "debug",
  handleExceptions: true,
  format: winston.format.combine(
   winston.format.colorize(),
   winston.format.simple()
  ),
 },
};

Tiếp theo, thêm đoạn code này để khởi tạo một logger winston mới với các transport file và console, dùng các thuộc tính được định nghĩa trong biến options:

...
// instantiate a new Winston Logger with the settings defined above
const logger = winston.createLogger({
 transports: [
  new winston.transports.File(options.file),
  new winston.transports.Console(options.console),
 ],
 exitOnError: false, // do not exit on handled exceptions
});

Theo mặc định thì morgan chỉ output ra console, do đó bạn cần định nghĩa một hàm stream để viết output vào file log. Ở đây bạn dùng mức độ logging là info để lấy output từ cả hai transport (file và console). Tương tự, thêm đoạn code này vào file config:

...
// create a stream object with a 'write' function that will be used by `morgan`
logger.stream = {
 write: function(message, encoding) {
  // use the 'info' log level so the output will be picked up by both
  // transports (file and console)
  logger.info(message);
 },
};

Cuối cùng là thêm đoạn code này để export logger, sau đó có thể được dùng cho các phần khác của ứng dụng:

...
module.exports = logger;

Bây giờ file config của winston sẽ có dạng như dưới đây:

const appRoot = require("app-root-path");
const winston = require("winston");

// define the custom settings for each transport (file, console)
const options = {
 file: {
  level: "info",
  filename: `${appRoot}/logs/app.log`,
  handleExceptions: true,
  maxsize: 5242880, // 5MB
  maxFiles: 5,
  format: winston.format.combine(
   winston.format.timestamp(),
   winston.format.json()
  ),
 },
 console: {
  level: "debug",
  handleExceptions: true,
  format: winston.format.combine(
   winston.format.colorize(),
   winston.format.simple()
  ),
 },
};

// instantiate a new Winston Logger with the settings defined above
const logger = winston.createLogger({
 transports: [
  new winston.transports.File(options.file),
  new winston.transports.Console(options.console),
 ],
 exitOnError: false, // do not exit on handled exceptions
});

// create a stream object with a 'write' function that will be used by `morgan`
logger.stream = {
 write: function (message, encoding) {
  // use the 'info' log level so the output will be picked up by both
  // transports (file and console)
  logger.info(message);
 },
};

module.exports = logger;

Cuối cùng là lưu rồi đóng lại file.

Sử dụng Winston để log các ứng dụng Node.js trên Ubuntu 20.04 giúp bạn quản lý log hiệu quả, tùy chỉnh linh hoạt và định vị sự cố một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, những yếu tố như tài nguyên phần cứng, băng thông mạng, hỗ trợ kỹ thuật và khả năng tích hợp/mở rộng của VPS cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển và duy trì ứng dụng của bạn rất nhiều.

Hiện tại Vietnix đang cung cấp các gói VPS tốc độ cao, đa dạng cấu hình, dễ dàng mở rộng, bảo mật cao gồm: VPS NVMe, VPS Giá Rẻ, VPS Phổ Thông, VPS Cao Cấp và VPS GPU với nhiều mức giá khác nhau giúp bạn tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Nhanh tay liên hệ Vietnix để được tư vấn gói VPS tốc độ cao phù hợp với nhu cầu ngay hôm nay.

Bước 4: Tích hợp Winston vào ứng dụng

Sau khi cấu hình xong logger, ứng dụng vẫn chưa hề biết đến sự tồn tại của nó. Do đó ở bước này bạn cần tích hợp logger với ứng dụng.

Ở bước 2, cấu hình express nằm trong app.js, do đó bạn có thể import logger vào file này. Trước tiên, mở file để edit:

nano ~/myApp/app.js

Sau đó khai báo biến winston ở phần trên file:

...
var winston = require('./config/winston');
...

Tìm dòng app.use(morgan('combined')); trong file rồi thêm option stream vào:

...
app.use(morgan('combined', { stream: winston.stream }));
...

Cuối cùng là lưu rồi đóng file lại.

Bước 5: Truy cập dữ liệu log và ghi lại các thông báo log tùy chỉnh

Sau khi cấu hình xong ứng dụng, bạn có thể bắt đầu quan sát các dữ liệu log. Ở bước cuối cùng này, bạn sẽ review một số log và cập nhật thiết lập bằng một thông báo log tùy chỉnh.

Nếu reload trang trong trình duyệt, bạn sẽ thấy output như sau trong console của SSH phiên A:

Output
[nodemon] restarting due to changes...
[nodemon] starting `node bin/www`
info: ::1 - - [25/Apr/2022:18:10:55 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 170 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36"

info: ::1 - - [25/Apr/2022:18:10:55 +0000] "GET /stylesheets/style.css HTTP/1.1" 304 - "http://localhost:3000/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36"

Có hai entry của log: Đầu tiên là cho request đến trang HTML; thứ hai là cho stylesheet liên quan. Mỗi transport được cấu hình để xử lý dữ liệu log ở cấp độ info, do đó bạn nên xem thông tin tương tự trong file transport, nằm ở ~/myApp/logs/app.log.

Chạy lệnh sau để xem nội dung file log:

tail ~/myApp/logs/app.log

Trong đó tail sẽ hiển thị phần cuối của file ra terminal.

Output:

{"level":"info","message":"::1 - - [25/Apr/2022:18:10:55 +0000] \"GET / HTTP/1.1\" 304 - \"-\" \"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36\"\n","timestamp":"2022-04-25T18:10:55.573Z"}
{"level":"info","message":"::1 - - [25/Apr/2022:18:10:55 +0000] \"GET /stylesheets/style.css HTTP/1.1\" 304 - \"http://localhost:3000/\" \"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36\"\n","timestamp":"2022-04-25T18:10:55.588Z"}

Output của transport file sẽ được viết dưới dạng một đối tượng JSON vì bạn đã dùng winston.format.json() trong option format.

Tính đến bây giờ thì logger chỉ đang ghi lại các HTTP request và những dữ liệu liên quan. Trong tương lai, bạn có thể sẽ cần ghi lại cả các thông báo log tùy chỉnh, ví dụ như ghi lại lỗi hay ghi đánh giá hiệu suất truy vấn cơ sở dữ liệu. Khi đó bạn có thể gọi logger từ tuyến xử lý lỗi. Theo mặc định thì package express-generator có sẵn hai tuyến là 404500. Vì vậy bạn sẽ làm việc với hai tuyến này.

Mở file ~/myApp/app.js:

nano ~/myApp/app.js

Tìm ở phần dưới cùng của file có đoạn code như sau:

...
// error handler
app.use(function(err, req, res, next) {
 // set locals, only providing error in development
 res.locals.message = err.message;
 res.locals.error = req.app.get('env') === 'development' ? err : {};

 // render the error page
 res.status(err.status || 500);
 res.render('error');
});
...

Phần này là tuyến xử lý lỗi cuối cùng, sẽ gửi tin phản hồi về cho client. Mọi lỗi ở phía server đều sẽ chạy qua tuyến này, vì vậy bạn nên thêm một logger winston ở đây.

Cả hai transport đều sẽ được cấu hình để dùng thông báo log ở cấp độ error. Một số thông tin khác có thể đi đi kèm trong log gồm có:

 • err.status: Mã trạng thái lỗi HTTP, nếu không có thì mặc định là 500.
 • err.message: Chi tiết lỗi.
 • req.originalUrl: URL được request.
 • req.path: Phần đường dẫn của request URL.
 • req.method: Phương thức HTTP của request (GET, POST, PUT,…)
 • req.ip: Địa chỉ IP remote của request.

Cập nhật tuyến xử lý lỗi để bao gồm cả logging winston:

...
// error handler
app.use(function(err, req, res, next) {
 // set locals, only providing error in development
 res.locals.message = err.message;
 res.locals.error = req.app.get('env') === 'development' ? err : {};

 // include winston logging
 winston.error(
  `${err.status || 500} - ${err.message} - ${req.originalUrl} - ${req.method} - ${req.ip}`
 );

 // render the error page
 res.status(err.status || 500);
 res.render('error');
});
...

Sau đó lưu rồi đóng file lại.

Để kiểm tra quá trình, bây giờ bạn có thể truy cập thử một trang không tồn tại trong project. Việc này sẽ dẫn đến lỗi 404.

Trong trình duyệt web, load URL http://your_server_ip:3000/foo. Khi đó hệ thống sẽ trả về lỗi như sau:

Lỗi 404 Not Found
Lỗi 404 Not Found

Nếu kiểm tra console trong SSH của phiên A sẽ quan sát thất một entry cho log của lỗi, được in màu nhờ định dạng colorize.

Output
[nodemon] starting `node bin/www`
error: 404 - Not Found - /foo - GET - ::1
info: ::1 - - [25/Apr/2022:18:08:33 +0000] "GET /foo HTTP/1.1" 404 982 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36"

info: ::1 - - [25/Apr/2022:18:08:33 +0000] "GET /stylesheets/style.css HTTP/1.1" 304 - "http://localhost:3000/foo" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36"

Dùng lệnh tail để kiểm tra các bản ghi mới:

tail ~/myApp/logs/app.log

Output:

{"level":"error","message":"404 - Not Found - /foo - GET - ::1","timestamp":"2022-04-25T18:08:33.508Z"}

Thông báo này có tất cả dữ liệu bạn đã yêu cầu winston thực hiện logging: trạng thái lỗi (404 – Not Found), URL được yêu cầu (localhost/foo), phương thức request (GET), địa chỉ IP thực hiện request và thời gian thực hiện request.

Qua hơn 10 năm hoạt động, Vietnix hiện đang là một trong những nhà cung cấp dịch vụ VPS tốc độ cao chất lượng, uy tín hàng đầu Việt Nam. Với sự đầu tư liên tục về hạ tầng và nhân sự để có thể nhanh chóng đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường hosting, VPS,… quốc tế, Vietnix hiện đã được hơn 50.000+ khách hàng trong lẫn ngoài nước tin tưởng trong đó có thể kể đến như: iVIVU.com, GTV, Vietnamwork, UBGroup, KINGFOOD,…

Năm 2022 vừa qua, Vietnix vinh dự nhận được giải thưởng “Thương hiệu Việt Nam xuất sắc 2022”, hạng mục “Sản phẩm dịch vụ xuất sắc”.

Nhanh tay liên hệ Vietnix để được tư vấn chi tiết về dịch vụ VPS tốc độ cao ngay hôm nay!

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 1800 1093 – 07 088 44444
 • Email: sales@vietnix.com.vn

Qua bài viết về cách sử dụng Winston để log các ứng dụng Node.js trên Ubuntu 20.04 này, bạn đã xây dựng một ứng dụng web Node.js đơn giản và tích hợp nó với một giải pháp logging vô cùng phổ biến hiện nay là Winston. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác, hãy để lại ở phần comment bên dưới để được Vietnix hỗ trợ nhanh nhất nhé.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI