NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
20/04/2023
Lượt xem

Cách cài đặt SSH Keys trên Ubuntu 20.04

20/04/2023
13 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (108 bình chọn)

SSH hay còn gọi là secure shell là một giao thức mã hóa được sử dụng để quản trị và liên lạc với các máy chủ. Khi làm việc với máy chủ Ubuntu, có thể bạn sẽ dành nhiều thời gian trong một phiên terminal được kết nối với máy chủ thông qua SSH. Trong bài viết này, bạn sẽ được hướng dẫn cách cài đặt SSH Keys trên Ubuntu 20.04. Cùng theo dõi nhé.

Bước 1 – Tạo cặp khóa để bắt đầu cài đặt SSH Keys trên Ubuntu 20.04

Bước đầu tiên là tạo cặp khóa trên client (thông thường là máy tính của bạn):

ssh-keygen

Phiên bản mặc định gần đây của ssh-keygen sẽ tạo ra một cặp khóa RSA 3072 bit. Cặp khóa này đủ bảo mật cho bạn sử dụng. Bạn có thể tùy chọn chuyển vào cờ -b 4096 để tạo ra khóa 4096 bit lớn hơn.

Sau khi nhập lệnh trên, bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Output
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/your_home/.ssh/id_rsa):

Nhấn enter để lưu cặp khóa vào thư mục con .ssh/ trong thư mục chính hoặc bạn có thể chỉ định một đường dẫn khác thay thế.

Nếu trước đó bạn đã tạo ra một cặp khóa SSH, có thể bạn sẽ thấy thông báo như sau:

Output
/home/your_home/.ssh/id_rsa already exists.
Overwrite (y/n)?

Nếu bạn chọn ghi đè khóa, bạn sẽ không thể sử dụng khóa trước đó nữa. Hãy cẩn thận khi chọn yes. Nếu bạn chọn yes, khóa trước đó sẽ bị hủy và không thể khôi phục.

Sau đó, bạn sẽ thấy thông báo như sau:

Output
Enter passphrase (empty for no passphrase):

Tại đây bạn có thể tùy chọn nhập một passphrase bảo vệ. Passphrase sẽ thêm một lớp bảo mật bổ sung để ngăn người dùng trái phép đăng nhập vào.

Bạn sẽ thấy một output tương tự như sau:

Output
Your identification has been saved in /your_home/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /your_home/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:/hk7MJ5n5aiqdfTVUZr+2Qt+qCiS7BIm5Iv0dxrc3ks user@host
The key's randomart image is:
+----[RSA 3072]----+
 |              .|
 |             + |
 |            + |
 |  .          o . |
 |o      S    . o |
 | +  o. .oo. ..  .o|
 |o = oooooEo+ ...o|
 |.. o  *o+=.*+o....|
 |   =+=ooB=o.... |
+-----[SHA256]------+

Sau khi hoàn thành bước 1, bạn đã có một cặp khóa công khai và khóa riêng tư sử dụng để xác thực. Bước tiếp theo là đặt khóa công khai lên server để bạn có thể đăng nhập dựa trên xác thực khóa SSH.

Bước 2 – Sao chép khóa công khai đến Ubuntu Server của bạn

Cách nhanh nhất để sao chép khóa công khai đến máy chủ Ubuntu là sử dụng một tiện ích được gọi là ssh-copy-id. Nếu bạn không có ssh-copy-id trên client, bạn có thể sử dụng một trong hai phương pháp thay thế (sao chép thông qua SSH dựa trên mật khẩu hoặc sao chép khóa thủ công).

Sao chép khóa công khai bằng ssh-copy-id

Công cụ ssh-copy-id là công cụ mặc định trên nhiều hệ điều hành. Vì vậy bạn có thể lấy trên hệ thống local của mình. Để để thực hiện phương pháp này, bạn phải đã có quyền truy cập SSH dựa trên mật khẩu đến server của mình.

Để sử dụng tiện ích, bạn chỉ định máy chủ bạn muốn kết nối từ xa và tài khoản người dùng bạn có quyền truy cập SSH dựa trên mật khẩu. Khóa SSH công khai của bạn sẽ được sao chép đến tài khoản này.

Câu lệnh như sau:

ssh-copy-id username@remote_host

Bạn có thể sẽ nhận được thông báo như sau:

Output
The authenticity of host '203.0.113.1 (203.0.113.1)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is fd:fd:d4:f9:77:fe:73:84:e1:55:00:ad:d6:6d:22:fe.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Thông báo này có nghĩa là máy tính của bạn không nhận ra máy chủ từ xa. Điều này thường xảy ra khi bạn kết nối với một máy chủ mới lần đầu tiên. Gõ “yes” và nhấn ENTER để tiếp tục.

Tiếp theo, tiện ích sẽ quét tài khoản local của bạn để tìm khóa id_rsa.pub đã tạo trước đó. Khi tìm thấy khóa này, tiện ích sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu tài khoản của người dùng từ xa:

Output
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
username@203.0.113.1's password:

Nhập mật khẩu và nhấn ENTER. Bạn sẽ không thấy những gì bạn đang gõ vì đây là cách bảo mật. Tiện ích sẽ kết nối đến tài khoản trên máy chủ từ xa bằng mật khẩu bạn đã cung cấp. Sau đó, nội dung của khóa ~/.ssh/id_rsa.pub của bạn được sao chép vào một file trong thư mục ~/.ssh của tài khoản từ xa có tên authorized_keys.

Bạn sẽ thấy output như bên dưới:

Output
Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:  "ssh 'username@203.0.113.1'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

Ở bước này, khóa id_rsa.pub của bạn đã được tải lên tài khoản từ xa. Bạn có thể tiếp tục đến Bước 3.

Sao chép khóa công khai bằng SSH

Nếu bạn không có ssh-copy-id nhưng lại có quyền truy cập SSH dựa trên mật khẩu vào tài khoản trên máy chủ. Bạn có thể tải lên các khóa của mình bằng cách sử dụng phương pháp SSH truyền thống.

Sử dụng lệnh cat để đọc nội dung của khóa SSH công khai trên máy tính. Sau đó, chuyển nội dung đó thông qua một kết nối SSH đến máy chủ từ xa. Bên phía kia, bạn có thể đảm bảo thư mục ~/.ssh tồn tại và có các quyền đúng dưới tài khoản đang sử dụng.

Bạn có thể xuất nội dung đã truyền qua vào một file được gọi là authorized_keys trong thư mục này. Hãy sử dụng ký hiệu chuyển hướng >> để thêm nội dung thay vì ghi đè. Sử dụng chuyển hướng cho phép bạn thêm các khóa mà không hủy bỏ các khóa đã được thêm trước đó.

Lệnh đầy đủ sẽ như sau:

cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh username@remote_host "mkdir -p ~/.ssh && touch ~/.ssh/authorized_keys && chmod -R go= ~/.ssh && cat >> ~/.ssh/authorized_keys"

Bạn có thể thấy một thông báo như dưới đây:

Output
The authenticity of host '203.0.113.1 (203.0.113.1)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is fd:fd:d4:f9:77:fe:73:84:e1:55:00:ad:d6:6d:22:fe.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Máy tính của bạn không nhận ra máy chủ từ xa trong lần đầu tiên kết nối với máy chủ mới. Nhập “yes” và nhấn ENTER để tiếp tục.

Sau đó, bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu tài khoản người dùng từ xa:

Output
username@203.0.113.1's password:

Sau khi nhập mật khẩu, nội dung khóa id_rsa.pub của bạn sẽ được sao chép vào cuối file authorized_keys của tài khoản người dùng từ xa. Nếu thành công, hãy tiếp tục vào Bước 3.

Sao chép khóa công khai bằng cách thủ công

Nếu bạn không có quyền truy cập vào SSH dựa trên mật khẩu đối với máy chủ, bạn có thể thực hiện sao chép thủ công. Nội dung của file id_rsa.pub của bạn sẽ được thêm vào file ~/.ssh/authorized_keys trên máy từ xa.

Đầu tiên, bạn cần hiển thị nội dung của khóa công khai id_rsa.pub bằng cách nhập lệnh này vào máy tính:

cat ~/.ssh/id_rsa.pub

Bạn sẽ thấy nội dung của khóa giống như thế này:

Output
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAACAQCqql6MzstZYh1TmWWv11q5O3pISj2ZFl9Hg

Sau đó, truy cập vào máy chủ từ xa bằng bất cứ phương pháp bạn có thể. Sau khi truy cập vào máy chủ từ xa, bạn phải đảm bảo thư mục ~/.ssh đã tồn tại. Nếu thư mục chưa tồn tại bạn hãy thực hiện lệnh dưới đây:

mkdir -p ~/.ssh

Bây giờ, bạn có thể tạo hoặc chỉnh sửa file authorized_keys trong thư mục này. Bạn có thể thêm nội dung của file id_rsa.pub vào cuối file authorized_keys bằng lệnh này:

echo public_key_string >> ~/.ssh/authorized_keys

Trong lệnh trên, thay thế public_key_string bằng kết quả output của lệnh cat ~/.ssh/id_rsa.pub. Bạn sẽ lấy từ phần ssh-rsa AAAA....

Cuối cùng, bạn cần đảm bảo thư mục ~/.ssh và file authorized_keys có được thiết lập các quyền thích hợp:

chmod -R go= ~/.ssh

Lệnh này sẽ loại bỏ tất cả các quyền “group” và “other” cho thư mục ~/.ssh/. Nếu bạn đang sử dụng tài khoản root để thiết lập các khóa cho tài khoản người dùng thì thư mục ~/.ssh thuộc về người dùng chứ không phải là root:

chown -R sammy:sammy ~/.ssh

Ở bài viết này sử dụng tên người dùng là sammy, tuy nhiên bạn cần thay thế tên người dùng tương ứng của bạn vào lệnh trên.

Sau khi thực hiện các bước trên, bạn có thể thử xác thực không cần mật khẩu với máy chủ Ubuntu.

Bước 3 — Xác thực vào máy chủ Ubuntu của bạn bằng khóa SSH

Nếu đã hoàn thành các bước ở phía trên, bạn sẽ có thể đăng nhập vào máy chủ từ xa mà không cần cung cấp mật khẩu tài khoản từ xa.

Quá trình đăng nhập cơ bản như nhau:

ssh username@remote_host

Nếu bạn sử dụng phương pháp cuối cùng ở bên trên và đây là lần đầu bạn kết nối với máy chủ, bạn có thể thấy output như sau:

Output
The authenticity of host '203.0.113.1 (203.0.113.1)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is fd:fd:d4:f9:77:fe:73:84:e1:55:00:ad:d6:6d:22:fe.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Điều này có nghĩa là máy tính cục bộ của bạn không nhận ra máy chủ từ xa. Gõ “yes” và nhấn ENTER để tiếp tục.

Nếu bạn không cung cấp mật khẩu cho khóa riêng tư, bạn sẽ đăng nhập được ngay lập tức. Nếu đã cung cấp mật khẩu cho khóa riêng khi tạo khóa, bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu này. Sau khi xác thực, một phiên shell mới sẽ được mở với tài khoản được cấu hình trên máy chủ Ubuntu.

Khi xác thực dựa trên khóa đã thành công, trong bước 4, bạn sẽ được học cách bảo mật hệ thống bằng cách tắt xác thực mật khẩu.

Bước 4 — Vô hiệu hóa xác thực mật khẩu trên máy chủ

Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản bằng cách sử dụng SSH thì bạn đã cấu hình xác thực SSH-key-based thành công cho tài khoản của mình. Tuy nhiên, cơ chế xác thực dựa trên mật khẩu vẫn hoạt động. Máy chủ của bạn vẫn có thể bị mở cho các cuộc tấn công bằng mật khẩu.

Trước khi hoàn thành phần này, hãy đảm bảo rằng bạn đã cấu hình xác thực SSH-key-based cho tài khoản root trên máy chủ. Hoặc bạn đã cấu hình xác thực SSH-key-based cho một tài khoản không phải root trên máy chủ với quyền sudo. Bước này sẽ khóa đăng nhập dựa trên mật khẩu. Vì vậy, bạn cần đảm bảo vẫn có thể truy cập quản trị.

Sau khi xác nhận tài khoản từ xa có quyền quản trị, bạn đăng nhập vào máy chủ với SSH keys dưới tài khoản root hoặc tài khoản với quyền sudo. Sau đó, mở file cấu hình của demon SSH:

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

Trong file này, bạn hãy tìm một chỉ thị gọi là PasswordAuthentication. Dòng này có thể đã bị chú thích bằng dấu # ở đầu dòng. Hãy bỏ chú thích dòng đó bằng cách xóa dấu # và đặt giá trị là no. Khả năng đăng nhập qua SSH bằng mật khẩu tài khoản sẽ bị vô hiệu hóa:

...
PasswordAuthentication no
...

Lưu và đóng tệp tin khi bạn hoàn tất bằng cách nhấn CTRL+X, sau đó nhấn Y để xác nhận lưu file. Cuối cùng nhấn ENTER để thoát khỏi nano. Để kích hoạt các thay đổi, bạn cần cần khởi động lại dịch vụ sshd:

sudo systemctl restart ssh

Hãy mở một terminal mới và kiểm tra xem dịch vụ SSH có hoạt động đúng không trước khi đóng phiên hiện tại của bạn:

ssh username@remote_host

Sau khi đã xác nhận dịch vụ SSH hoạt động bình thường, bạn có thể đóng tất cả các phiên làm việc hiện tại trên máy chủ.

Dịch vụ SSH trên máy chủ Ubuntu của bạn hiện chỉ phản hồi đối với xác thực dựa trên SSH-key. Đăng nhập bằng mật khẩu đã bị vô hiệu hóa.

Lời kết

Qua bài viết hướng dẫn về cách cài đặt SSH Keys trên Ubuntu 20.04 này, bạn đã học được cách cấu hình xác thực dựa trên SSH-key trên máy chủ, cho phép đăng nhập mà không cần cung cấp mật khẩu tài khoản. Hy vọng những thông tin chúng tôi cung cấp hữu ích đối với bạn. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì, hãy để lại bình luận ở bên dưới bài viết này nhé.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI