Cài đặt module Real IP NGINX trên CentOS 7 | Vietnix - Cloud Server Anti DDoS Chuyên Nghiệp

Cài đặt module Real IP NGINX trên CentOS 7

31/03/2021
55 Lượt xem

Thực hiện theo các bước sau đây để cài đặt module Real IP cho NGINX trên CentOS 7

Kiểm tra module Real IP NGINX

Dùng command bên dưới để kiểm tra module ngx_http_realip_module đã được compile cùng NGINX hay chưa.

nginx -V 2>&1 | grep -o 'http_realip_module'

Nếu chưa có module này, tiến hành compile lại NGINX để add thêm module

Compile NGINX

Update system

yum update -y && yum upgrade -y

NGINX được viết bằng ngôn ngữ C, vì vậy để compile NGINX cần phải cài C compiler (GCC) và các thành phần khác.

yum install gcc gcc-c++ glibc-devel make openssl-devel zlib-devel pcre-devel wget -y

Tải bản NGINX mới nhất tại

# Stable version
wget https://nginx.org/download/nginx-1.18.0.tar.gz && tar zxvf nginx-1.18.0.tar.gz
# Mainline version
wget https://nginx.org/download/nginx-1.19.8.tar.gz && tar zxvf nginx-1.19.8.tar.gz

Cài đặt module Real IP cho NGINX

Di chuyển tới thư mục chứa source code NGINX

cd ~/nginx-1.18.0

Để giữ lại vị trí các file config, danh sách các module sau khi build giống với môi trường hiện tại, ta dùng lệnh sau để lấy compile string của phiên bản NGINX đang chạy:

nginx -V

Copy lại compile string bắt đầu từ sau đoạn “configure arguments:” cho đến hết, và chèn thêm “–with-http_realip_module” ở cuối để enable module http_realip_module

./configure --prefix=/usr/share/nginx \
      --sbin-path=/usr/bin/nginx \
      --modules-path=/usr/lib/nginx/modules \
      --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf \
      --error-log-path=/var/log/nginx/error.log \
      --http-log-path=/var/log/nginx/access.log \
      --pid-path=/run/nginx.pid \
      --lock-path=/var/lock/nginx.lock \
      --user=www-data \
      --group=www-data \
      --build=Ubuntu \
      --http-client-body-temp-path=/var/lib/nginx/body \
      --http-fastcgi-temp-path=/var/lib/nginx/fastcgi \
      --http-proxy-temp-path=/var/lib/nginx/proxy \
      --http-scgi-temp-path=/var/lib/nginx/scgi \
      --http-uwsgi-temp-path=/var/lib/nginx/uwsgi \
      --with-openssl-opt=enable-ec_nistp_64_gcc_128 \
      --with-openssl-opt=no-nextprotoneg \
      --with-openssl-opt=no-weak-ssl-ciphers \
      --with-openssl-opt=no-ssl3 \
      --with-pcre-jit \
      --with-compat \
      --with-file-aio \
      --with-threads \
      --with-http_addition_module \
      --with-http_auth_request_module \
      --with-http_dav_module \
      --with-http_flv_module \
      --with-http_gunzip_module \
      --with-http_gzip_static_module \
      --with-http_mp4_module \
      --with-http_random_index_module \
      --with-http_slice_module \
      --with-http_ssl_module \
      --with-http_sub_module \
      --with-http_stub_status_module \
      --with-http_v2_module \
      --with-http_secure_link_module \
      --with-mail \
      --with-mail_ssl_module \
      --with-stream \
      --with-stream_realip_module \
      --with-stream_ssl_module \
      --with-stream_ssl_preread_module \
      --with-debug \
      --with-http_realip_module 

Tiến hành Compile

make && sudo make install
mkdir -p /var/lib/nginx && sudo nginx -t
groupadd -r www-data
useradd -r -s /sbin/nologin -d /dev/null -g www-data www-data
mkdir -p /var/lib/nginx/{body,fastcgi}

Kiểm tra NGINX Version và compile string

sudo nginx -v && sudo nginx -V

Output

nginx version: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
built by gcc 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-44) (GCC)
built with OpenSSL 1.0.2k-fips 26 Jan 2017
TLS SNI support enabled
configure arguments: --prefix=...
...

Chạy lại command để kiểm tra module Real IP NGINX đã được cài đặt thành công hay chưa

nginx -V 2>&1 | grep -o 'http_realip_module'

Tạo Systemd service cho NGINX

Chạy command để mở file nginx.service

sudo vi /etc/systemd/system/nginx.service

Paste nội dung bên dưới vào cửa sổ vim vừa mở

[Unit]
Description=A high performance web server and a reverse proxy server
After=network.target

[Service]
Type=forking
PIDFile=/run/nginx.pid
ExecStartPre=/usr/bin/nginx -t -q -g 'daemon on; master_process on;'
ExecStart=/usr/bin/nginx -g 'daemon on; master_process on;'
ExecReload=/usr/bin/nginx -g 'daemon on; master_process on;' -s reload
ExecStop=-/bin/start-stop-daemon --quiet --stop --retry QUIT/5 --pidfile /run/nginx.pid
TimeoutStopSec=5
KillMode=mixed

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Start nginx và tùy chọn để nginx khởi động cùng hệ thống

sudo systemctl start nginx.service
sudo systemctl enable nginx.service

Hoàn tất.