Cách cài đặt Nginx trên Ubuntu 20.04

Lượt xem
Home

Nginx là một trong những web server nhẹ và phổ biến nhất hiện nay, hỗ trợ cho nhiều website có lưu lượng rất lớn trên Internet. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết các bước cài đặt Nginx trên Ubuntu 20.04.

Điều kiện để cài đặt Nginx trên Ubuntu 20.04

Trước khi bắt đầu bạn cần có server Ubuntu 20.04, user non-root có quyền sudo trên server. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng một tên miền đã đăng ký để thiết lập server block.

Cách cài đặt Nginx trên Ubuntu 20.04

Bước 1: Cài đặt Nginx

Nginx có sẵn trong repo mặc định của Ubuntu nên bạn chỉ cần cài đặt bằng apt.

Trước tiên, cập nhật chỉ mục local package rồi cài đặt nginx:

sudo apt update
sudo apt install nginx

Bước 2: Tùy chỉnh firewall

Trước khi thử nghiệm với Nginx, phần mềm tường lửa (firewall) cần được chỉnh sửa để cho phép truy cập vào dịch vụ. Nginx được đăng ký dưới dạng ufw khi cài đặt nên quá trình này đơn giản hơn rất nhiều.

Liệt kê cấu hình ứng dụng của ufw:

sudo ufw app list

Output sẽ là các ứng dụng hiện có:

# Output
Available applications:
 Nginx Full
 Nginx HTTP
 Nginx HTTPS
 OpenSSH

Bạn có thể thấy ba profile khác nhau của Nginx như sau:

 • Nginx Full: Mở cho port 80 (port thông thường, lưu lượng web không được mã hóa) và port 443 (lưu lượng được mã hóa theo TLS/SSL).
 • Nginx HTTP: Chỉ mở port 80.
 • Nginx HTTPS: Chỉ mở port 443.

Trong hướng dẫn này, bạn chỉ cần cho phép các lưu lượng trên port 80. Để enable profile này, hãy nhập lệnh sau:

sudo ufw allow 'Nginx HTTP'

Kiểm tra xem thay đổi đã được áp dụng chưa bằng cách dùng lệnh status để xem lưu lượng HTTP đang được cho phép:

sudo ufw status
# Output
Status: active

To             Action   From
--             ------   ----
OpenSSH          ALLOW    Anywhere         
Nginx HTTP         ALLOW    Anywhere         
OpenSSH (v6)        ALLOW    Anywhere (v6)       
Nginx HTTP (v6)      ALLOW    Anywhere (v6)

Bước 3: Kiểm tra Web Server

Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt, Ubuntu 20.04 sẽ tự khởi động Nginx. Bạn có thể kiểm tra xem dịch vụ có đang chạy không bằng lệnh:

systemctl status nginx
# Output
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: <strong>active (running)</strong> since Fri 2020-04-20 16:08:19 UTC; 3 days ago
   Docs: man:nginx(8)
 Main PID: 2369 (nginx)
  Tasks: 2 (limit: 1153)
  Memory: 3.5M
  CGroup: /system.slice/nginx.service
      ├─2369 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
      └─2380 nginx: worker process

Bây giờ hãy thử truy cập vào địa chỉ IP của server, nếu dịch vụ đang chạy thì bạn sẽ được chuyển đến landing page mặc định của Nginx như hình dưới.

http://your_server_ip
Welcome to nginx
Welcome to nginx

Bước 4: Quản lý các tiến trình Nginx

Sau khi install Nginx trên Ubuntu thành công, trong phần này bạn sẽ cùng tìm hiểu một số lệnh quản lý cơ bản trong Nginx:

Dừng web server:

sudo systemctl stop nginx

Khởi động web server:

sudo systemctl start nginx

Dừng và restart dịch vụ:

sudo systemctl restart nginx

Reload mà không ngắt kết nối (thường dùng khi bạn cần chỉnh sửa các cấu hình):

sudo systemctl reload nginx

Theo mặc định, Nginx được cấu hình để tự khởi động khi server boot. Bạn có thể tắt tính năng này bằng lệnh sau:

sudo systemctl disable nginx

Tương tự, để bật lại tính năng:

sudo systemctl enable nginx

Để cài đặt Nginx trên Ubuntu 20.04 một cách dễ dàng và không bị gặp phải bất cứ sự cố nào, bạn cần phải sử dụng một máy chủ có khả năng được mở rộng linh hoạt và có đầy đủ quyền quản trị. Một trong những lựa chọn tốt cho việc này đó là sử dụng VPS Vietnix.

Dịch vụ thuê server ảo tại Vietnix là một dịch vụ máy chủ ảo với nhiều đa dạng dịch vụ khác nhau như VPS Giá Rẻ, VPS Phổ Thông, VPS Cao Cấp, VPS NVMe, VPS GPU. Mỗi gói có những ưu điểm riêng, giúp bạn dễ dàng lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Bên cạnh đó, VPS Vietnix còn được đánh giá cao về tốc độ, sự ổn định và khả năng bảo mật giúp bạn hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng. Liên hệ để được tư vấn chi tiết về các gói VPS của Vietnix.

Bước 5: Thiết lập server block

Khi server web server Nginx, các server block (tương tự như host ảo trong Apache) có thể dùng để đóng gói các thông tin cấu hình và cho phép host nhiều hơn một domain trên server. Trong ví dụ này, bạn sẽ thử thiết lập một domain có tên your_domain.

Nginx trên Ubuntu 20.04 có một server block theo mặc định, được cấu hình để phân phối tài liệu ra thư mục tại /var/www/html. Cách này vẫn tốt nếu chỉ cần host một trang nhưng sẽ không thuận tiện khi bạn cần host nhiều trang khác nhau.

Thay vì chỉnh sửa /var/www/html, bạn có thể tạo một cấu trúc thư mục trong /var/www cho trang your_domain, còn /var/www/html sẽ được dùng làm thư mục mặc định nếu request của client không khớp với trang nào.

Để tạo thư mục cho tên miền your_domain, dùng flag -p tạo thư mục cha như sau:

sudo mkdir -p /var/www/your_domain/html

Lưu ý: Hãy thay your_domain bằng tên miền tương ứng của bạn.

Tiếp theo, gán quyền sở hữu thư mục bằng biến $USER:

sudo chown -R $USER:$USER /var/www/your_domain/html

Quyền truy cập của file cần cho phép chủ sở hữu đọc, ghi và thực thi các file. Còn các group và những user khác chỉ được quyền đọc và thực thi. Để chỉnh sửa quyền truy cập như vậy, bạn có thể dùng lệnh sau:

sudo chmod -R 755 /var/www/your_domain

Tiếp theo bạn cần tạo một trang mẫu index.html:

sudo nano /var/www/your_domain/html/index.html

Trong trang này, thêm đoạn HTML sau:

<html>
  <head>
    <title>Welcome to your_domain!</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Success! The your_domain server block is working!</h1>
  </body>
</html>

Sau đó lưu lại rồi đóng file.

Để Nginx có thể cung cấp nội dung, bạn cần tạo một server block với các directive chính xác. Thay vì chỉnh sửa trực tiếp file cấu hình mặc định, bạn có thể tạo một file mới trong thư mục /etc/nginx/sites-available/your_domain:

sudo nano /etc/nginx/sites-available/your_domain

Paste đoạn cấu hình sau vào file:

server {
    listen 80;
    listen [::]:80;

    root /var/www/your_domain/html;
    index index.html index.htm index.nginx-debian.html;

    server_name your_domain www.your_domain;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}

Cấu hình này cũng không có gì khác biệt so với file mặc định, chỉ khác rằng file cấu hình sẽ sửa your_domain lại thành tên miền tương ứng ở dòng rootserver_name.

Tiếp theo bạn cần enable file này bằng cách tạo một liên kết đến thư mục sites-enabled mà Nginx đọc khi khởi động:

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/your_domain /etc/nginx/sites-enabled/

Lưu ý: Nginx sử dụng liên kết tượng trưng (symbolic link, hay symlink) để theo dõi các server block được enable. Việc tạo symlink cũng giống như tạo shortcut trên ổ đĩa.

Hiện tại có hai server block được enable và cấu hình để phản hồi các request dựa trên các directive listenserver_name:

 • your_domain: Phản hồi lại request cho your_domainwww.your_domain
 • default: Phản hồi lại mọi request trên port 80 mà không khớp với hai block còn lại

Ngoài ra, để tránh sự cố bộ nhớ hash bucket khi thêm tên server mới vào, bạn có thể chỉnh giá trị trong file /etc/nginx/nginx.conf:

sudo nano /etc/nginx/nginx.conf

Tìm directive server_names_hash_bucket_size, xóa ký tự # để uncomment dòng này.

...
http {
  ...
  server_names_hash_bucket_size 64;
  ...
}
...

Sau đó lưu rồi đóng file lại.

Tiếp theo, kiểm tra xem có lỗi cú pháp nào trong các file Nginx hay không:

sudo nginx -t

Sau khi kiểm tra xong, bạn có thể restart lại Nginx để áp dụng các thay đổi:

sudo systemctl restart nginx

Bây giờ Nginx có thể bắt đầu phục vụ tên miền mà bạn đã cấu hình. Bây giờ hãy thử truy cập vào http://your_domain để kiểm tra:

Thông báo cấu hình thành công
Thông báo cấu hình thành công

Bước 6: Làm quen với một số file và thư mục trong Nginx

Sau khi hoàn tất việc install Nginx trên Ubuntu và cài đặt để host tên miền, ở phần cuối cùng bạn sẽ tìm làm quen với một số thư mục và file quan trọng trong Nginx.

Nội dung

/var/www/html: Nội dung chính của web, theo mặc định thì chỉ chứa trang Nginx gốc mà bạn đã thấy ở các phần trên. Bạn có thể thay đổi bằng cách chỉnh file cấu hình Nginx.

Cấu hình server

 • /etc/nginx: Thư mục cấu hình Nginx, chứa mọi file cấu hình.
 • /etc/nginx/nginx.conf: File cấu hình chính của Nginx, có thể được chỉnh sửa để thay đổi cấu hình global của Nginx.
 • /etc/nginx/sites-available/: Thư mục lưu trữ các server block trên mỗi trang được enable. Thường thì được tạo bằng cách liên kết với các file cấu hình trong thư mục sites-available.
 • /etc/nginx/snippets: Chứa các đoạn (fragment) cấu hình có thể được đưa vào những vị trí khác trong cấu hình Nginx. Thường thì những đoạn config có thể lặp lại là các thành phần tốt để refactor thành những đoạn mã (snippet).

Server Log

 • /var/log/nginx/access.log: Chứa bản ghi mọi request đến web server.
 • /var/log/nginx/error.log: Chứa bản ghi các lỗi Nginx.

Vietnix là một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp hosting, VPS, tên miền với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động. Trong suốt thời gian đó, chúng tôi đã phục vụ cho hơn 50.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp lớn như SEOSONA, GTV, UB Group, SAGO Media, iVIVU, Vietnamworks,…

Tính đến hiện tại, Vietnix đã tiến hành kích hoạt hơn 100.000 dịch vụ cho những khách hàng có nhu cầu và đạt được tỉ lệ giới thiệu sau khi sử dụng lên tới 97%. Ngoài ra, chúng tôi cũng vinh dự được trao giải thưởng Thương hiệu Việt Nam xuất sắc năm 2022, cho thấy rằng Vietnix là một thương hiệu được người dùng và các tổ chức trong ngành đánh giá cao. Hãy để Vietnix cùng đồng hành với thành công của bạn ngay hôm nay.

Mọi vấn đề thắc mắc cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Hotline: 1800 1093 – 07 088 44444
 • Email: sales@vietnix.com.vn

Lời kết

Bài viết này đã hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt Nginx trên Ubuntu 20.04, cũng như cách host tên miền và làm quen với một số file quan trọng trong Nginx. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác, hãy để lại ở phần bình luận bên dưới để được Vietnix hỗ trợ nhanh nhất.

Chia sẻ lên

Theo dõi trên

Logo Google new

Đánh giá

5/5 - (72 bình chọn)

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Icon Quote
Icon Quote
Đăng ký nhận tin
Để không bỏ sót bất kỳ tin tức hoặc chương trình khuyến mãi từ Vietnix

Bình luận

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI