NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
06/06/2023
Lượt xem

Hướng dẫn cách thêm ngx_pagespeed vào Nginx trên CentOS 7 chi tiết

06/06/2023
13 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (81 bình chọn)

Ngx_pagespeed là một module của Nginx được phát triển để tối ưu hóa website một cách tự động. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thêm ngx_pagespeed vào Nginx trên CentOS 7 giúp giảm kích thước của các tài nguyên trên trang web để giảm thời gian tải trang cho client.

Giới thiệu về ngx_pagespeed

Ngx_pagespeed còn được gọi là pagespeed, là một module của Nginx được thiết kế để tự động tối ưu hóa trang web của bạn bằng cách giảm kích thước các tài nguyên, do đó giảm thời gian mà trình duyệt của khách hàng cần để tải chúng.

Giới thiệu về ngx_pagespeed
Giới thiệu về ngx_pagespeed

Bài viết này Vietnix sẽ hướng dẫn bạn cài đặt và cấu hình module pagespeed cho Nginx. Điều quan trọng bạn nên biết rằng Nginx không hỗ trợ Dynamic Loading của các module có sẵn trong các web server khác như Apache. Vì Nginx không hỗ trợ tính năng này, bạn cần xây dựng Nginx từ mã nguồn để thêm module.

Tuy nhiên việc sở hữu các gói tùy chỉnh riêng của bạn đi kèm với một nhược điểm, vì vậy bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cập nhật chúng khi có phiên bản mới. Hãy cân nhắc điều này khi xem xét ưu và nhược điểm của việc sử dụng ngx_pagespeed.

Yêu cầu cần đáp ứng

Để làm theo hướng dẫn bài viết này, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Một máy chủ CentOS 7.
 • Một người dùng non-root có quyền sudo.

Bước 1 – Download mã nguồn và các phụ thuộc của mã nguồn

Bạn cần có tất cả các phần mềm cần thiết để biên dịch và test Nginx. Hãy gõ lệnh sau để tiến hành cài đặt:

sudo yum install wget curl unzip gcc-c++ pcre-devel zlib-devel

Sau đó, tạo một thư mục mới trong thư mục home để tải source package cho Nginx:

mkdir ~/custom-nginx

Chuyển đến thư mục mới được tạo:

cd ~/custom-nginx

Sau đó, tải xuống source package Nginx trong thư mục này từ trang web chính thức của Nginx. Bài hướng dẫn này sử dụng phiên bản 1.8.0 được tải xuống với lệnh:

sudo wget http://nginx.org/download/nginx-1.8.0.tar.gz

Bạn hãy giải nén package vừa tải xuống bằng lệnh:

sudo tar zxvf nginx-1.8.0.tar.gz

Hãy liệt kê nội dung của thư mục ~/custom-nginx bằng lệnh sau:

ls ~/custom-nginx

Output của bạn nên giống như thế này:

Output of ls ~/custom-nginx
nginx-1.8.0 nginx-1.8.0.tar.gz

Để bắt đầu thêm ngx_pagespeed module, bạn cần truy cập vào thư mục modules trong thư mục được giải nén nginx-1.8.0:

cd nginx-1.8.0/src/http/modules/

Trong thư mục này, bạn tải source archive ngx_pagespeed mới nhất từ Github repository với lệnh:

sudo wget https://github.com/pagespeed/ngx_pagespeed/archive/master.zip

Khi quá trình tải xuống hoàn tất, bạn giải nén file đó bằng tiện ích unzip như sau:

sudo unzip master.zip

Thư mục mới có tên ngx_pagespeed-master sẽ được tạo trong thư mục ~/custom-nginx/nginx-1.8.0/src/http/modules/ của bạn. Để thuận tiện, hãy đổi tên thư mục này thành ngx_pagespeed:

sudo mv ngx_pagespeed-master ngx_pagespeed

Tiếp theo, truy cập vào thư mục mới ngx_pagespeed:

cd ngx_pagespeed

Từ đó, bạn hãy tải xuống các PageSpeed Optimization Libraries (psol) cần thiết cho việc biên dịch bằng lệnh:

sudo wget https://dl.google.com/dl/page-speed/psol/1.9.32.6.tar.gz

Nếu liên kết đến psol archive không hoạt động vào thời điểm bạn đọc bài viết này thì hãy bỏ qua bước này. Nếu bạn bị thiếu thư viện trong quá trình biên dịch ở các bước tiếp theo, bạn sẽ thấy một lỗi với hướng dẫn cập nhật.

Cuối cùng, giải nén psol package trong thư mục ~/custom-nginx/nginx-1.4.6/debian/modules/ngx_pagespeed:

sudo tar -xzvf 1.9.32.6.tar.gz

Bước 2 – Cấu hình mã nguồn và biên dịch

Ở bước này, bạn đã sẵn sàng cấu hình mã nguồn Nginx bao gồm pagespeed module. Hãy đến thư mục chính của mã nguồn Nginx với lệnh sau:

cd ~/custom-nginx/nginx-1.8.0/

Sau đó, chạy lệnh cấu hình mã nguồn với lệnh:

sudo ./configure --add-module=/home/your_user/custom-nginx/nginx-1.8.0/src/http/modules/ngx_pagespeed/ --user=nobody --group=nobody --error-log-path=/var/log/nginx/error.log --http-log-path=/var/log/nginx/access.log --pid-path=/var/run/nginx.pid

Tùy chọn cấu hình quan trọng nhất ở trên là --add-module=/home/your_user/custom-nginx/nginx-1.8.0/src/http/modules/ngx_pagespeed/. Tùy chọn này đảm bảo pagespeed module sẽ là một phần của quá trình biên dịch Nginx. Hãy nhớ thay thế your_user bằng tên người dùng của bạn trong đường dẫn bên trên.

Để tiện lợi, bạn nên tùy chỉnh một vài thiết lập khác như vị trí của log file và user/group mà server nên chạy dưới đó.

Cấu hình hoàn tất, bạn bắt đầu quá trình biên dịch bằng lệnh:

sudo make

Quá trình này sẽ mất tối đa mười phút tùy thuộc vào tài nguyên của máy chủ. Sau đó quá trình hoàn tất, bạn có thể cài đặt phần mềm với lệnh sau:

sudo make install

Bạn có thể thấy Nginx đã tùy chỉnh được cài đặt trong thư mục /usr/local/nginx. Để tiện lợi hơn, bạn hãy tạo hai symbolic link. Đầu tiên là cho các file cấu hình:

sudo ln -s /usr/local/nginx/conf/ /etc/nginx

Lệnh này sẽ cho phép bạn tìm các file cấu hình trong thư mục /etc/nginx/ – nơi file cấu hình được lưu trữ.

Bạn cũng nên tạo symbolic link đến main binary trong thư mục /usr/sbin/. Việc tạo liên kết này giúp bạn dễ dàng tìm thấy main binary và có thể include file này trong startup script. symbolic link cũng được sử dụng cho startup script sau này. Để tạo liên kết, bạn hãy chạy lệnh sau đây:

sudo ln -s /usr/local/nginx/sbin/nginx /usr/sbin/nginx

Bước 3 – Tạo Startup Script

Trong quá trình cài đặt, một số tác vụ sẽ tự động thực hiện tạo người dùng và nhóm không cần thiết để Nginx có thể chạy. Tuy nhiên, sau khi cài đặt xong, người dùng vẫn phải tự tạo một startup script. Rất may mắn là trên trang chủ của Nginx đã có sẵn một startup script trên trang chủ của hãng dành cho CentOS 7 giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc tạo startup script.

Trước tiên, bạn hãy tạo một file mới trong thư mục /etc/init.d/:

sudo nano /etc/init.d/nginx

Sau đó, truy cập vào trang web sau https://www.nginx.com/resources/wiki/start/topics/examples/redhatnginxinit/, sao chép script và dán vào file mới này.

Cuối cùng, hãy đặt quyền thực thi cho script này bằng cách chạy lệnh:

sudo chmod +x /etc/init.d/nginx

Sau đó, bạn có thể start Nginx lần đầu tiên bằng lệnh:

sudo service nginx start

Để đảm bảo rằng Nginx khởi động và dừng cùng với máy chủ, bạn hãy thêm Nginx vào các runlevel mặc định với lệnh:

sudo chkconfig nginx on

Bước 4 – Kích hoạt module Pagespeed

Khi đã cài đặt Nginx xong, bạn sẽ chuyển đến bước tiếp theo là kích hoạt module ngx_pagespeed.

Trước khi kích hoạt module, bạn phải tạo một thư mục để lưu trữ bộ nhớ cache cho trang web của bạn:

sudo mkdir -p /var/ngx_pagespeed_cache

Thay đổi quyền sở hữu của thư mục này cho Nginx user để web server có thể lưu trữ các file trong đó:

sudo chown -R nobody:nobody /var/ngx_pagespeed_cache

Sau đó, bạn mở file cấu hình chính của Nginx nginx.conf bằng trình chỉnh sửa văn bản bằng lệnh:

sudo nano /etc/nginx/nginx.conf

Trong file cấu hình, thêm các dòng dưới đây vào block server và lưu các thay đổi:

##
# Pagespeed main settings

pagespeed on;
pagespeed FileCachePath /var/ngx_pagespeed_cache;

# Ensure requests for pagespeed optimized resources go to the pagespeed
# handler and no extraneous headers get set.

location ~ "\.pagespeed\.([a-z]\.)?[a-z]{2}\.[^.]{10}\.[^.]+" { add_header "" ""; }
location ~ "^/ngx_pagespeed_static/" { }
location ~ "^/ngx_pagespeed_beacon" { }

Bạn có thể thêm các dòng này bất cứ đâu trong block, trong ví dụ này được thêm vào cuối block.

File /etc/nginx/nginx.conf sẽ trông như sau:

...
http {
  include    mime.types;
  default_type application/octet-stream;

  #log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
  #         '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
  #         '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

  #access_log logs/access.log main;

  sendfile    on;
  #tcp_nopush   on;

  #keepalive_timeout 0;
  keepalive_timeout 65;

  #gzip on;

  server {
    listen    80;
    server_name localhost;

    #charset koi8-r;

    #access_log logs/host.access.log main;

    ##
    # Pagespeed main settings

    pagespeed on;
    pagespeed FileCachePath /var/ngx_pagespeed_cache;

    # Ensure requests for pagespeed optimized resources go to the pagespeed
    # handler and no extraneous headers get set.

    location ~ "\.pagespeed\.([a-z]\.)?[a-z]{2}\.[^.]{10}\.[^.]+" { add_header "" ""; }
    location ~ "^/ngx_pagespeed_static/" { }
    location ~ "^/ngx_pagespeed_beacon" { }

    location / {
      root  html;
      index index.html index.htm;
    }
...

Ngoài ra, bạn hãy thêm các dòng cấu hình pagespeed vào server block bổ sung nếu có.

Cuối cùng, khởi động lại máy chủ Nginx để các thay đổi có hiệu lực:

sudo service nginx restart

Bước 5 – Kiểm tra cài đặt

Để kiểm tra xem module ngx_pagespeed đã được cài đặt thành công hay chưa, bạn chạy binary Nginx như sau:

sudo /usr/sbin/nginx -V

Nếu cài đặt thành công, bạn sẽ thấy module ngx_pagespeed được liệt kê giữa các đối số tùy chỉnh khác:

Output
nginx version: nginx/1.8.0
...
configure arguments: --add-module=/home/your_user/custom-nginx/nginx-1.8.0/src/http/modules/ngx_pagespeed/
...

Output trên chưa xác định pagespeed được kích hoạt và hoạt động cho trang web của bạn. Để kiểm tra, bạn có thể sử dụng curl – một công cụ và thư viện chuyển giao URL phía client. Sử dụng curl để kiểm tra tiêu đề X-Page-Speed như sau:

curl -I -p http://localhost| grep X-Page-Speed

Nếu module ngx_pagespeed hoạt động tốt, bạn sẽ thấy X-Page-Speed xuất hiện cùng với phiên bản:

Output
X-Page-Speed: 1.9.32.6-7321

Nếu không thấy tiêu đề này, hãy đảm bảo rằng bạn đã kích hoạt pagespeed theo các bước của bài viết.

Bên cạnh việc cài đặt ngx_pagespeed vào Nginx để tối ưu hóa tốc độ tải trang thì dịch vụ Hosting, VPS bạn đang sử dụng cũng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp lên tốc độ tải của website.

Hiện tại Vietnix đang cung cấp nhiều gói Hosting, VPS tốc độ cao được thiết kế với cấu hình và mức giá tối ưu nhất giúp vận hành website nhanh chóng, ổn định. Từ đó khách hàng có thể an tâm phát triển chiến lược kinh doanh, bứt phá doanh thu.

Đặc biệt, bạn có thể tham khảo dịch vụ VPS NVMe được trang bị 100% ổ cứng NVMe với CPU Platinum thế hệ mới là lựa chọn hoàn hảo cho các cá nhân, doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp lưu trữ tốc độ cao và ổn định.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp giải pháp VPS, Vietnix đã tạo dựng được uy tín và sự tin cậy với cộng đồng người dùng tại thị trường Việt Nam. Vietnix đã phục vụ cho hơn 50.000 khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, nổi bật trong đó là GTV, Vietnamworks, SEOSONA, SAGO Media,…

Đặc biệt tỷ lệ khách hàng giới thiệu dịch vụ Vietnix sau khi sử dụng lên đến 97%. Với sự cam kết chất lượng và uy tín, Vietnix đã được trao giải thưởng Thương hiệu Việt Nam xuất sắc 2022, khẳng định vị thế doanh nghiệp trên thị trường. Hãy để Vietnix trở thành người đồng hành tin cậy cùng sự thành công của bạn.

Mọi vấn đề thắc mắc cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Hotline: 1800 1093
 • Email: sales@vietnix.com.vn

Lời kết

Qua bài viết này, bạn đã có thể xây dựng Nginx với một module tùy chỉnh pagespeed. Các bước trong bài viết có giá trị cho cả những module không có sẵn trong Nginx. Đừng quên rằng bạn sẽ phải bảo trì và cài đặt lại các package khi có phiên bản mới. Nếu bạn gặp phải bất cứ khó khăn gì khi thực hiện thì hãy để lại bình luận bên dưới nhé.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI