NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
14/06/2023
Lượt xem

Cách triển khai Browser Caching với header Module của Nginx trên CentOS 7

14/06/2023
12 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (133 bình chọn)

Browser Caching có thể cải thiện hiệu suất cho trang web của bạn một cách đáng kể, bằng cách giảm số lượng yêu cầu gửi đến server. Người dùng sẽ có được một cái nhìn rõ ràng hơn về cách sử dụng browser caching để cải thiện tốc độ và trải nghiệm trên trang web của mình. Trong bài viết này, Vietnix sẽ hướng dẫn bạn cách triển khai browser caching bằng cách sử dụng module header của Nginx trên CentOS 7.

Yêu cầu để triển khai Browser Caching với header Module của Nginx trên CentOS 7

Người dùng cần chuẩn bị như sau:

Yêu cầu để triển khai Browser Caching với header Module của Nginx trên CentOS 7
Yêu cầu để triển khai Browser Caching với header Module của Nginx trên CentOS 7

Bước 1 – Tạo các test files

Bạn sẽ tạo một số test files trong thư mục mặc định của Nginx. Bạn sẽ sử dụng các file này sau để kiểm tra hành vi mặc định của Nginx và sau đó để kiểm tra xem bộ nhớ cache trình duyệt có hoạt động hay không.

Vì Nginx không phân tích nội dung của file, nên việc quyết định loại file nào được phục vụ trên mạng  sẽ rất chậm. Thay vào đó, nó chỉ xem xét phần mở rộng của file để xác định loại MIME của file, và cho biết mục đích của file.

Do thực hiện điều này, nên nội dung của các test files bạn sẽ không phù hợp. chúng ta có thể lừa Nginx bằng cách đặt tên cho các file một cách phù hợp, ví dụ, một file hoàn toàn trống là một hình ảnh và một file là một stylesheet.

Tạo một file có tên là test.html trong thư mục mặc định của Nginx bằng cách sử dụng lệnh truncate. Phần mở rộng này cho biết đó là một trang HTML.

sudo truncate -s 1k /usr/share/nginx/html/test.html

Bằng cách như trên hãy tạo thêm một số test files như: một file ảnh jpg, một file stylesheet css và một file JavaScript js.

sudo truncate -s 1k /usr/share/nginx/html/test.jpg
sudo truncate -s 1k /usr/share/nginx/html/test.css
sudo truncate -s 1k /usr/share/nginx/html/test.js

Bước 2 – Kiểm tra Hành vi Mặc Định

Tất cả các file sẽ có cùng hành vi lưu trữ cache. Để hiểu hơn về điều này, bạn sẽ sử dụng file HTML bạn đã tạo trong bước 1, nhưng bạn cũng có thể kiểm tra với bất kỳ file mẫu nào.

Vì vậy, hãy kiểm tra xem test.html có được phục vụ bằng bất kỳ thông tin nào liên quan đến thời gian bộ nhớ cache, mà trình duyệt lưu trữ phản hồi không. Lệnh tiếp theo sẽ yêu cầu một file từ server Nginx cục bộ của bạn và hiển thị response headers.

curl -I http://localhost/test.html

Bạn nên xem một vài response headers HTTP:

Output: Nginx response headers
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.10.1
Date: Thu, 06 Oct 2016 10:21:04 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 1024
Last-Modified: Thu, 06 Oct 2016 10:20:44 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "57f6257c-400"
Accept-Ranges: bytes

Ở dòng thứ hai từ dưới lên, bạn có thể thấy ETag header, chứa một định danh duy nhất cho phiên bản cụ thể của file được yêu cầu. Nếu bạn thực hiện lệnh curl trước đó nhiều lần, bạn sẽ thấy giá trị ETag giống hệt nhau.

Khi sử dụng trình duyệt web, giá trị ETag được lưu trữ và gửi lại cho server với request header If-None-Match khi trình duyệt muốn yêu cầu lại file giống vậy. Ví dụ như khi trang web được làm mới.

Chúng ta có thể mô phỏng điều này bằng dòng lệnh sau. Hãy đảm bảo bạn thay đổi giá trị ETag trong lệnh này để phù hợp với giá trị ETag trong output trước đó của bạn.

curl -I -H 'If-None-Match: "57f6257c-400"' http://localhost/test.html

Phản hồi bây giờ sẽ khác:

Output: Nginx response headers
HTTP/1.1 304 Not Modified
Server: nginx/1.10.1
Date: Thu, 06 Oct 2016 10:21:40 GMT
Last-Modified: Thu, 06 Oct 2016 10:20:44 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "57f6257c-400"

Lần này, Nginx sẽ thông báo 304 Not Modified. Nó sẽ không gửi file qua mạng lần nữa; thay vào đó, nó sẽ thông báo cho trình duyệt rằng nó có thể tái sử dụng file đã được tải xuống cục bộ.

Dù điều này không đủ điều kiện để đạt được hiệu suất bộ nhớ cache tốt, nhưng rất hữu ích vì nó giảm lưu lượng mạng. Vấn đề xảy ra với ETag là trình duyệt luôn luôn gửi yêu cầu đến server để hỏi liệu nó có thể tái sử dụng file được lưu trữ trong bộ nhớ cache hay không. Ngay cả khi server phản hồi với 304 thay vì gửi lại file, việc thực hiện yêu cầu và nhận phản hồi này vẫn tốn thời gian.

Bước 3 – Cấu hình cho Cache-Control và Expires Headers

Ngoài header file xác nhận ETag, còn có hai response files điều khiển bộ nhớ cache: Cache-ControlExpires. Trong đó Cache-Control là phiên bản mới hơn, có nhiều tùy chọn hơn Expires và thường hữu ích hơn nếu bạn muốn kiểm soát hành vi bộ nhớ cache của mình tốt hơn.

Nếu cài đặt các header này, chúng có thể cho trình duyệt biết rằng file được yêu cầu có thể được lưu trữ cục bộ trong một khoảng thời gian nhất định (có thể là vĩnh viễn) mà không cần yêu cầu lại. Nếu các header không được đặt, trình duyệt sẽ luôn yêu cầu file từ server,phản hồi dự kiến sẽ là 200 OK hoặc 304 Not Modified.

Chúng ta có thể sử dụng header module để đặt các header HTTP này. Module header là một core module của Nginx, điều này có nghĩa là nó không cần cài đặt riêng để sử dụng.

Để thêm header module, hãy mở file cấu hình server block mặc định Nginx bằng vi hoặc ứng dụng chỉnh sửa tương tự.

sudo vi /etc/nginx/nginx.conf

Tìm cấu hình server block, có dạng như sau:

. . .
server {
  listen 80 default_server;
  listen [::]:80 default_server;
. . .

Thêm hai phần mới sau vào đây: một phần trước server block, để xác định thời gian lưu trữ bộ nhớ cache cho các loại file khác nhau, và một phần trong đó, để thiết lập các caching header một cách phù hợp.

. . .
# Expires map
map $sent_http_content_type $expires {
  default          off;
  text/html         epoch;
  text/css          max;
  application/javascript   max;
  ~image/          max;
}

server {
  listen 80 default_server;
  listen [::]:80 default_server;

  expires $expires;
. . .

Phần trước server block là block map mới, nó chỉ định việc mapping giữa file và thời gian file lưu trong bộ nhớ cache.

Bạn sẽ sử dụng một số thiết lập khác nhau trong map này:

 • Giá trị mặc định được đặt thành off, sẽ không thêm bất kỳ caching control headers. Điều này đảm bảo an toàn cho nội dung mà người dùng không yêu cầu cụ thể về cách cache hoạt động.
 • Đối với text/html, chúng tôi đặt giá trị thành epoch. Đây là một giá trị đặc biệt không dùng đến caching, và sẽ luôn yêu cầu tải lại trạng thái dữ liệu mỗi khi truy cập trang web.
 • Đối với text/cssapplication/javascript, đó là các file stylesheet và file Javascript, bạn đặt giá trị là max. Điều này có nghĩa là trình duyệt sẽ lưu trữ bộ nhớ cache cho những file này càng lâu càng tốt, và giảm số lượng yêu cầu đáng kể vì thường có nhiều file như vậy.
 • Thiết lập cuối cùng là cho ~image/, đó là một biểu thức phù hợp với tất cả các loại file chứa image/ trong tên MIME của chúng (như image/jpgimage/png). Giống như các stylesheet, thường có rất nhiều hình ảnh trên các trang web có thể được lưu trữ một cách an toàn, vì vậy bạn cũng đặt giá trị này thành max.

Trong server block, chỉ thị expires (một phần của header module) thiết lập các caching control headers. Nó sử dụng giá trị từ biến $expires được đặt trong map. Điều này có nghĩa là, các header kết quả sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại file.

Lưu và đóng file để thoát.

Để kích hoạt cấu hình mới, khởi động lại Nginx.

sudo systemctl restart nginx

Bước 4 – Kiểm tra Browser Caching

Thực hiện yêu cầu tương tự như trước đó cho HTML test file.

curl -I http://localhost/test.html

Lần này phản hồi sẽ khác. Có hai response headers HTTP bổ sung:

HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.10.1
Date: Thu, 06 Oct 2016 10:24:42 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 1024
Last-Modified: Thu, 06 Oct 2016 10:20:44 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "57f6257c-400"
Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT
Cache-Control: no-cache
Accept-Ranges: bytes

Nếu Expires header hiển thị ngày trong quá khứ và Cache-Control được thiết lập với no-cache, giá trị này nhắc trình duyệt luôn hỏi yêu cầu cho server nếu có phiên bản mới của file (sử dụng ETag header, giống như trước đó).

Bạn sẽ thấy một phản hồi khác tại test file hình ảnh.

curl -I http://localhost/test.jpg
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.10.1
Date: Thu, 06 Oct 2016 10:25:02 GMT
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: 1024
Last-Modified: Thu, 06 Oct 2016 10:20:46 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "57f6257e-400"
Expires: Thu, 31 Dec 2037 23:55:55 GMT
Cache-Control: max-age=315360000
Accept-Ranges: bytes

Expires sẽ hiển thị ngày trong tương lai và Cache-Control chứa thông tin về max-age, cho biết trình duyệt có thể lưu bộ nhớ cache của file trong một khoảng thời gian cụ thể tính bằng giây. Điều này cho phép trình duyệt lưu bộ nhớ cache hình ảnh đã tải xuống trong thời gian lâu dài, vì vậy hình ảnh xuất hiện tiếp theo này đều sử dụng bộ nhớ cache cục bộ và không gửi yêu cầu đến server.

Kết quả sẽ là tương tự cho cả test.jstest.css, vì cả file JavaScript và stylesheet đều được thiết lập với các caching headers.

Điều này có nghĩa là các cache control headers đã được cấu hình đúng và trang web của bạn sẽ được hưởng lợi từ việc tăng hiệu suất và giảm yêu cầu server do bộ nhớ cache của trình duyệt. Bạn nên tùy chỉnh các thiết lập caching dựa trên nội dung, cho trang web của mình.

Bên cạnh việc cài đặt Browser Caching với header Module của Nginx trên CentOS 7 để giảm thời gian tải trang, giảm tải cho máy chủ và tiết kiệm băng thông mạng. Thì VPS cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất và tốc độ tải trang web.

Hiện tại Vietnix đang cung cấp nhiều gói VPS tốc độ cao với nhiều tính năng, cấu hình đa dạng kèm theo giá cả cạnh tranh rất phù hợp cho nhu cầu phát triển website, gồm: VPS Giá Rẻ, VPS Cloud Server, VPS Cao Cấp, VPS GPU và VPS NVMe.

Ngoài ra, khi đăng ký dịch vụ VPS tại Vietnix bạn còn được tặng miễn phí bộ theme và plugin WordPress có giá trị lên đến 50.000.000 VND giúp tối ưu việc tạo và phát triển website.

Hiẹn tại, Vietnix là nhà cung cấp VPS uy tín hàng đầu Việt Nam11 năm kinh nghiệm cùng hơn 50.000 khách hàng đã và đang sử dụng. Không chỉ được đánh giá cao về chất lượng sản phẩm, Vietnix cũng rất chú trọng đến dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Vì vậy, đến 97% khách hàng đã sử dụng dịch vụ vủa Vietnix đều có đánh giá 5 sao.

Đặc biêt, Vietnix luôn không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng và mang lại sự hài lòng cho khách hàng, Vietnix đã nhận được giải thưởng Thương hiệu Việt Nam xuất sắc năm 2022.

Trải nghiệm VPS tốc độ cao với mức giá cạnh tranh ngay hôm nay!

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Hotline: 1800 1093
 • Email: sales@vietnix.com.vn

Lời kết

Headers module có thể được sử dụng để thêm bất kỳ headers tùy ý nào vào phản hồi, nhưng thiết lập đúng các bộ nhớ cache của control headers là một trong những ứng dụng hữu ích nhất của nó. Trên đây Vietnix đã hướng dẫn bạn cách triển khai Browser Caching với header Module của Nginx trên CentOS 7. Trong quá trình thao tác có gì thắc mắc bạn có thể liên hệ Vietnix để được tư vấn.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI