Hướng dẫn cách cấu hình Suricata làm Intrusion Prevention System (IPS) trên Ubuntu 20.04

Lượt xem
Home

Thiết lập, cấu hình và quản lí hệ thống mạng của riêng mình sao cho an toàn và bảo mật là một công việc rất quan trọng đối với bất kỳ hệ thống máy chủ nào. Hiểu được điều đó, Vietnix sẽ hướng dẫn cách cấu hình Suricata làm Intrusion Prevention System (IPS) trên Ubuntu 20.04 để quản lí, điều hướng và ngăn chặn hiệu quả các lưu lượng truy cập vào mạng của mình.

Giới thiệu về Suricata

Theo mặc định, Suricata được cấu hình để chạy dưới dạng IDS (Intrusion Detection System hay Hệ thống phát hiện xâm nhập), hệ thống này chỉ tạo cảnh báo và ghi nhật ký lại những lưu lượng truy cập đáng ngờ. Khi bạn bật chế độ IPS, Suricata có thể chủ động loại bỏ lưu lượng truy cập mạng đáng ngờ ngoài việc chỉ tạo ra các cảnh báo.

Hướng dẫn cách cấu hình Suricata làm Intrusion Prevention System (IPS) trên Ubuntu 20.04
Hướng dẫn cách cấu hình Suricata làm Intrusion Prevention System (IPS) trên Ubuntu 20.04

Trước khi bật chế độ IPS, bạn phải kiểm tra xem đã bật những Signatures nào và hành động mặc định của chúng. Signatures được cấu hình không chính xác hoặc Signatures quá rộng có thể dẫn đến làm giảm lưu lượng truy cập hợp lệ vào mạng của bạn hoặc thậm chí chặn chính bạn truy cập máy chủ của mình qua SSH và các giao thức quản lý khác.

Yêu cầu cần chuẩn bị

$ sudo apt update
$ sudo apt install jq

Các bước thực hiện

Bước 1: Include các Signatures tùy chỉnh

Ở bước này, để tiến hành tạo và include các Signatures của riêng mình bạn cần phải chỉnh sửa file /etc/suricata/suricata.yaml của Suricata để include đường dẫn tùy chỉnh tới Signatures đó.

Trước tiên, hãy tìm IP công khai của máy chủ để sử dụng trong các Signatures tùy chỉnh của mình. Để tìm địa chỉ IP, bạn có thể sử dụng lệnh ip:

$ ip -brief address show

Bạn sẽ nhận được output như sau:

Output
lo        UNKNOWN    127.0.0.1/8 ::1/128
eth0       UP         203.0.113.5/20 10.20.0.5/16 2001:DB8::1/32 fe80::94ad:d4ff:fef9:cee0/64
eth1       UP         10.137.0.2/16 fe80::44a2:ebff:fe91:5187/64

Các địa chỉ IP công khai có thể sẽ giống với các IP 203.0.113.52001:DB8::1/32 được đánh dấu trong output.

Bạn tạo các Signatures tùy chỉnh sau để quét lưu lượng SSH đến các cổng không phải SSH và đưa vào file có tên /var/lib/suricata/rules/local.rules. Mở file bằng nano hoặc trình chỉnh sửa ưa thích:

$ sudo nano /var/lib/suricata/rules/local.rules

Sao chép và dán chữ những dòng sau vào tệp:

alert ssh any any -> 203.0.113.5 !22 (msg:"SSH TRAFFIC on non-SSH port"; flow:to_client, not_established; classtype: misc-attack; target: dest_ip; sid:1000000;)
alert ssh any any -> 2001:DB8::1/32 !22 (msg:"SSH TRAFFIC on non-SSH port"; flow:to_client, not_established; classtype: misc-attack; target: dest_ip; sid:1000001;)

Thay thế địa chỉ IP public của máy chủ của bạn thay cho các địa chỉ 203.0.113.52001:DB8::1/32 trong quy tắc. Nếu không sử dụng IPv6 thì có thể bỏ qua việc thêm các Signatures đó vào quy tắc này và các quy tắc tiếp theo dưới đây.

Bạn có thể tiếp tục thêm các Signatures tùy chỉnh vào tệp local.rules này tùy thuộc vào mạng và ứng dụng. Ví dụ: Nếu muốn cảnh báo về lưu lượng HTTP đến các cổng không dành cho HTTP, có thể sử dụng các Signatures như sau:

alert http any any -> 203.0.113.5 !80 (msg:"HTTP REQUEST on non-HTTP port"; flow:to_client, not_established; classtype:misc-activity; sid:1000002;)
alert http any any -> 2001:DB8::1/32 !80 (msg:"HTTP REQUEST on non-HTTP port"; flow:to_client, not_established; classtype:misc-activity; sid:1000003;)

Để thêm các Signatures kiểm tra lưu lượng TLS vào các cổng khác với cổng 443 mặc định cho máy chủ web, hãy thêm các dòng sau:

alert tls any any -> 203.0.113.5 !443 (msg:"TLS TRAFFIC on non-TLS HTTP port"; flow:to_client, not_established; classtype:misc-activity; sid:1000004;)
alert tls any any -> 2001:DB8::1/32 !443 (msg:"TLS TRAFFIC on non-TLS HTTP port"; flow:to_client, not_established; classtype:misc-activity; sid:1000005;)

Khi đã hoàn tất, hãy lưu và đóng tệp. Nếu đang sử dụng nano, bạn có thể làm như vậy bằng CTRL+X, sau đó YENTER để xác nhận. Còn nếu sử dụng vi, hãy nhấn ESC rồi :x rồi ENTER để lưu và thoát.

Chỉnh sửa file cấu hình /etc/suricata/suricata.yaml của Suricata bằng cách sử dụng nano hoặc trình chỉnh sửa ưa thích của mình để include các Signatures đó:

$ sudo nano /etc/suricata/suricata.yaml

Tìm rule-files: một phần của tệp cấu hình. Nếu sử dụng nano, bạn hãy sử dụng CTRL+_ rồi nhập số dòng 1879. Nếu sử dụng vi, hãy nhập 1879gg để chuyển đến dòng đó.

Chỉnh sửa phần này và thêm dòng sau - local.rules vào:

. . .
rule-files:
 - suricata.rules
 - local.rules
. . .

Lưu và thoát tệp. Sau đó, bạn cần phải đảm bảo việc xác thực cấu hình của Suricata sau khi thêm các quy tắc trên bằng lệnh sau:

$ sudo suricata -T -c /etc/suricata/suricata.yaml -v

Quá trình kiểm tra có thể mất một chút thời gian tùy thuộc vào số lượng quy tắc đã đưa vào trong tệp suricata.rules mặc định. Nếu thấy kiểm tra mất quá nhiều thời gian, bạn có thể comment dòng – suricata.rules trong cấu hình bằng cách thêm dấu # vào đầu dòng rồi chạy lại việc kiểm tra cấu hình. Còn nếu bạn định sử dụng Signature của suricata.rules trong cấu hình chạy cuối cùng của mình, hãy uncomment dòng suricata.rules trên.

Khi đã hài lòng với các Signatures đã tạo hoặc đưa vào bằng công cụ suricata-update, bạn có thể tiến hành bước tiếp theo, nơi sẽ chuyển hành động mặc định cho các Signatures của mình từ alert hoặc log sang chủ động làm giảm các lưu lượng truy cập.

Bước 2: Cấu hình các hành động của Signature

Sau khi đã kiểm tra xong phần Signature tùy chỉnh của mình và làm việc với Suricata, giờ đây có thể tiến hành thay đổi hành động để drop hoặc reject. Khi Suricata đang hoạt động ở chế độ IPS, những hành động này sẽ chủ động chặn lưu lượng không hợp lệ đã được định nghĩa bởi các Signature.

Việc lựa chọn sử dụng hành động nào trong hai hành động trên là tùy thuộc vào bạn. Hành động loại bỏ drop sẽ ngay lập tức loại bỏ một gói tin và các gói tin tiếp theo thuộc về luồng mạng đó. Hành động từ chối reject sẽ gửi cho cả máy khách và máy chủ một gói tin reset (đặt lại) nếu lưu lượng truy cập dựa trên TCP và một gói lỗi ICMP nêu lượng truy cập thuộc về các giao thức khác.

Hãy sử dụng các quy tắc tùy chỉnh từ phần trước và chuyển đổi chúng để sử dụng hành động drop, vì lưu lượng truy cập phù hợp với chúng có thể là lượt quét mạng (network scane) hoặc một số kết nối không hợp lệ khác.

Mở tệp /var/lib/suricata/rules/local.rules của bạn bằng cách sử dụng nano hoặc trình chỉnh sửa tùy thích và thay đổi hành động alert ở đầu mỗi dòng trong tệp thành drop:

$ sudo nano /var/lib/suricata/rules/local.rules
drop ssh any any -> 203.0.113.5 !22 (msg:"SSH TRAFFIC on non-SSH port"; classtype: misc-attack; target: dest_ip; sid:1000000;)
drop ssh any any -> 2001:DB8::1/32 !22 (msg:"SSH TRAFFIC on non-SSH port"; classtype: misc-attack; target: dest_ip; sid:1000001;)
. . .

Lặp lại bước trên cho bất kỳ Signature nào trong /var/lib/suricata/rules/suricata.rules mà bạn muốn chuyển sang chế độ loại drop hoặc reject.

Lưu ý: Nếu bạn đã chạy suricata-update thì có thể có hơn 30.000 Signatures trong tệp suricata.rules của mình.

Nếu bạn chuyển đổi mọi Signatures ý thành drop hoặc reject thì sẽ có nguy cơ chặn quyền truy cập hợp pháp vào mạng hoặc máy chủ của mình. Thay vào đó, tạm thời để nguyên các quy tắc trong suricata.rules và thêm các Signatures tùy chỉnh của mình vào local.rules. Suricata sẽ tiếp tục tạo cảnh báo cho lưu lượng truy cập đáng ngờ được mô tả bằng Signature trong suricata.rules khi đang chạy ở chế độ IPS.

Sau khi thu thập được các cảnh báo trong vài ngày hoặc vài tuần, bạn có thể phân tích chúng và chọn các Signatures có liên quan để chuyển thành drop hoặc reject dựa trên sid của chúng.

Bước 3: Bật chế độ nfqueue

Suricata chạy ở chế độ IDS theo mặc định, đồng nghĩa với việc Suricata sẽ không chủ động chặn lưu lượng mạng. Để chuyển sang chế độ IPS, bạn cần chỉnh sửa file cấu hình /etc/default/suricata của Suricata.

Mở tệp bằng nano hoặc trình chỉnh sửa tùy thích của bạn:

$ sudo nano /etc/default/suricata

Tìm dòng LISTENMODE=af-packet và comment lại bằng cách thêm dấu # vào đầu dòng. Sau đó, thêm một dòng mới LISTENMODE=nfqueue dòng sẽ thông báo cho Suricata biết sẽ chạy ở chế độ IPS.

File của bạn nên được chỉnh sửa tương tự như dưới đây:

. . .
# LISTENMODE=af-packet
LISTENMODE=nfqueue
. . .

Lưu và đóng file. Bây giờ bạn có thể khởi động lại Suricata bằng systemctl:

$ sudo systemctl restart suricata.service

Kiểm tra trạng thái của Suricata bằng systemctl:

$ sudo systemctl status suricata.service

Bạn sẽ nhận được output tương tự như sau:

Output
● suricata.service - LSB: Next Generation IDS/IPS
   Loaded: loaded (/etc/init.d/suricata; generated)
   Active: active (running) since Wed 2021-12-01 15:54:28 UTC; 2s ago
    Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 1452 ExecStart=/etc/init.d/suricata start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Tasks: 12 (limit: 9513)
   Memory: 63.6M
   CGroup: /system.slice/suricata.service
       └─1472 /usr/bin/suricata -c /etc/suricata/suricata.yaml --pidfile /var/run/suricata.pid -q 0 -D -vvv

Dec 01 15:54:28 suricata systemd[1]: Starting LSB: Next Generation IDS/IPS...
Dec 01 15:54:28 suricata suricata[1452]: Starting suricata in IPS (nfqueue) mode... done.
Dec 01 15:54:28 suricata systemd[1]: Started LSB: Next Generation IDS/IPS.

Lưu ý dòng active (running) cho biết Suricata đã khởi động lại thành công. Cũng lưu ý rằng dòng Starting suricata in IPS (nfqueue) mode... done. xác nhận rằng Suricata hiện đang chạy ở chế độ IPS.

Bên cạnh việc cấu hình Suricata để giám sát và phát hiện các hoạt động xâm nhập vào hệ thống mạng, bạn có thể sử dụng VPS từ Vietnix để xây dựng hệ thống máy chủ nhằm nâng cao bảo mật dữ liệu. Với toàn quyền quản trị và tài nguyên tách biệt, bạn có thể kiểm soát được dữ liệu của mình và đồng thời giảm thiểu sự rủi ro gây ra bởi các cuộc tấn công thông qua lỗ hổng hệ thống.

Ngoài ra, các gói VPS Vietnix với cấu hình mạnh mẽ và khả năng chịu tải tốt giúp tăng cường hiệu suất của hệ thống cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng với lượng truy cập lớn hơn. Bạn có thể tham khảo sử dụng VPS Giá Rẻ, VPS Phổ Thông, VPS Cao Cấp, VPS NVMe, VPS GPU phù hợp với nhu cầu sử dụng. Nếu vẫn còn phân vân, hãy liên lạc với đội ngũ Vietnix để được tư vấn nhanh chóng và tối ưu nhất.

Bước 4: Cấu hình UFW để gửi lưu lượng tới Suricata

Thêm các quy tắc cần thiết cho Suricata vào UFW bằng cách chỉnh sửa trực tiếp các file tường lửa trong /etc/ufw/before.rules (quy tắc IPv4) và /etc/ufw/before6.rules (IPv6).

Mở tệp đầu tiên cho các quy tắc IPv4 bằng cách sử dụng nano hoặc trình chỉnh sửa tùy thích:

$ sudo nano /etc/ufw/before.rules

Gần đầu tệp, hãy chỉnh sửa file cho giống với dưới đây:

. . .
# Don't delete these required lines, otherwise there will be errors
*filter
:ufw-before-input - [0:0]
:ufw-before-output - [0:0]
:ufw-before-forward - [0:0]
:ufw-not-local - [0:0]
# End required lines

## Start Suricata NFQUEUE rules
-I INPUT 1 -p tcp --dport 22 -j NFQUEUE --queue-bypass
-I OUTPUT 1 -p tcp --sport 22 -j NFQUEUE --queue-bypass
-I FORWARD -j NFQUEUE
-I INPUT 2 -j NFQUEUE
-I OUTPUT 2 -j NFQUEUE
## End Suricata NFQUEUE rules

# allow all on loopback
-A ufw-before-input -i lo -j ACCEPT
-A ufw-before-output -o lo -j ACCEPT
. . .

Lưu và thoát file khi bạn đã chỉnh sửa xong. Bây giờ, hãy thêm các dòng tương tự như trên vào phần đầu trong file /etc/ufw/before6.rules:

$ sudo nano /etc/ufw/before.rules

Đảm bảo rằng cả hai file có cùng nội dung. Lưu và thoát file khi đã chỉnh sửa xong.

Hai quy tắc INPUTOUTPUT đầu tiên được sử dụng để vượt qua Suricata để bạn có thể kết nối với máy chủ của mình bằng SSH, ngay cả khi Suricata không chạy. Nếu không có các quy tắc này, Signature không chính xác hoặc quá rộng có thể chặn quyền truy cập SSH của bạn. Ngoài ra, nếu Suricata bị dừng, tất cả lưu lượng truy cập sẽ được gửi đến mục tiêu NFQUEUE và bị hủy sau đó do Suricata không chạy.

Quy tắc FORWARD tiếp theo đảm bảo rằng nếu máy chủ của bạn đang đóng vai trò là một gateway (cổng) cho các hệ thống khác, thì tất cả lưu lượng truy cập đó cũng sẽ được chuyển đến Suricata để xử lý.

Hai quy tắc INPUTOUTPUT cuối cùng gửi tất cả lưu lượng không phải SSH còn lại đến Suricata để xử lý.

Khởi động lại UFW để áp dụng các quy tắc mới:

$ sudo systemctl restart ufw.service

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng một tường lửa khác thì sẽ cần sửa đổi các quy tắc này để phù hợp với định dạng mà tường lửa yêu cầu.

Nếu bạn đang sử dụng iptables, thì có thể chèn trực tiếp các quy tắc này bằng lệnh iptablesip6tables. Tuy nhiên, cần đảm bảo rằng các quy tắc được duy trì trong suốt quá trình khởi động lại bằng một công cụ như iptables-persistent.

Nếu sử dụng firewalld, thì các quy tắc sau sẽ hướng lưu lượng truy cập đến Suricata:

firewall-cmd --permanent --direct --add-rule ipv4 filter INPUT 0 -p tcp --dport 22 -j NFQUEUE --queue-bypass
firewall-cmd --permanent --direct --add-rule ipv4 filter INPUT 1 -j NFQUEUE
firewall-cmd --permanent --direct --add-rule ipv6 filter INPUT 0 -p tcp --dport 22 -j NFQUEUE --queue-bypass
firewall-cmd --permanent --direct --add-rule ipv6 filter INPUT 1 -j NFQUEUE

firewall-cmd --permanent --direct --add-rule ipv4 filter FORWARD 0 -j NFQUEUE
firewall-cmd --permanent --direct --add-rule ipv6 filter FORWARD 0 -j NFQUEUE

firewall-cmd --permanent --direct --add-rule ipv4 filter OUTPUT 0 -p tcp --sport 22 -j NFQUEUE --queue-bypass
firewall-cmd --permanent --direct --add-rule ipv4 filter OUTPUT 1 -j NFQUEUE
firewall-cmd --permanent --direct --add-rule ipv6 filter OUTPUT 0 -p tcp --sport 22 -j NFQUEUE --queue-bypass
firewall-cmd --permanent --direct --add-rule ipv6 filter OUTPUT 1 -j NFQUEUE

Tại thời điểm này trong bài hướng dẫn, bạn đã cấu hình Suricata để chạy ở chế độ IPS và lưu lượng truy cập mạng sẽ được gửi đến Suricata theo mặc định. Khởi động lại máy chủ của mình bất cứ lúc nào và các quy tắc tường lửa và Suricata vẫn sẽ được duy trì.

Bước cuối cùng trong hướng dẫn này là xác minh rằng Suricata đang hạn chế các lưu lượng truy cập một cách chính xác.

Bước 5: Kiểm tra các lưu lượng không hợp lệ

Bây giờ bạn đã có Suricata và tường lửa của mình được cấu hình để xử lý lưu lượng mạng, ta có thể kiểm tra xem Suricata có loại bỏ các gói tin ứng với các tùy chỉnh và các Signatures đi kèm khác hay không.

Ví dụ ở đây ta có một sid:2100498, cái đã bị chỉnh sửa trong bài hướng dẫn này thành drop các gói tin tương ứng:

drop ip any any -> any any (msg:"GPL ATTACK_RESPONSE id check returned root"; content:"uid=0|28|root|29|"; classtype:bad-unknown; sid:2100498; rev:7; metadata:created_at 2010_09_23, updated_at 2010_09_23;)

Bạn hãy tìm và chỉnh sửa quy tắc trong file /var/lib/suricata/rules/suricata.rules của mình để sử dụng hành động drop nếu có Signature đi kèm ở đó. Nếu không, hãy thêm quy tắc này vào tệp /var/lib/suricata/rules/local.rules.

Gửi cho Suricata tín hiệu SIGUSR2 để tải lại các Signatures:

$ sudo kill -usr2 $(pidof suricata)

Bây giờ hãy kiểm tra quy tắc bằng cách sử dụng curl:

$ curl --max-time 5 http://testmynids.org/uid/index.html

Bạn sẽ nhận được thông báo lỗi rằng yêu cầu đã timed out (hết thời gian chờ), điều này cho biết Suricata đã chặn phản hồi HTTP:

Output
curl: (28) Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 out of 39 bytes received

Bạn có thể xác nhận rằng Suricata đã loại bỏ phản hồi HTTP bằng cách sử dụng jq để kiểm tra tệp eve.log:

$ jq 'select(.alert .signature_id==2100498)' /var/log/suricata/eve.json

Bạn sẽ nhận được output tương tự như sau:

Output{
. . .
 "community_id": "1:tw19kjR2LeWacglA094gRfEEuDU=",
 "alert": {
  "action": "blocked",
  "gid": 1,
  "signature_id": 2100498,
  "rev": 7,
  "signature": "GPL ATTACK_RESPONSE id check returned root",
  "category": "Potentially Bad Traffic",
  "severity": 2,
  "metadata": {
   "created_at": [
    "2010_09_23"
   ],
   "updated_at": [
    "2010_09_23"
   ]
  }
 },
 "http": {
  "hostname": "testmynids.org",
  "url": "/uid/index.html",
  "http_user_agent": "curl/7.68.0",
  "http_content_type": "text/html",
  "http_method": "GET",
  "protocol": "HTTP/1.1",
  "status": 200,
  "length": 39
 },
. . .

Dòng "action": "blocked" xác nhận rằng Signature đã khớp và Suricata đã drop hoặc reject yêu cầu HTTP trên.

Vietnix là một công ty có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp VPS chất lượng cao cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Với hơn 50.000 khách hàng đã sử dụng dịch vụ, Vietnix tự tin về chất lượng các dịch vụ đang cung cấp với tỷ lệ khách hàng giới thiệu sản phẩm sau khi sử dụng lên tới 97%.

Đặc biệt, Vietnix đã được vinh danh với giải thưởng Thương hiệu Việt Nam xuất sắc 2022 – một minh chứng cho sự cam kết đối với chất lượng và sự hài lòng của khách hàng. Hãy đến với Vietnix để trải nghiệm các giải pháp VPS tốt nhất cho sự phát triển bền vững doanh nghiệp của bạn.

Mọi vấn đề thắc mắc cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Hotline: 1800 1093 – 07 088 44444
 • Email: sales@vietnix.com.vn

Lời kết

Trong bài hướng dẫn này, bạn đã cấu hình Suricata để chặn những lưu lượng mạng đáng ngờ bằng cách sử dụng chế độ IPS tích hợp sẵn. Đồng thời, cũng đã thêm các Signature tùy chỉnh để kiểm tra và chặn lưu lượng SSH, HTTP và TLS trên các cổng không dành riêng cho giao thức tương ứng. Nếu còn gì thắc mắc, bạn hãy bình luận bên dưới để được giải đáp kịp thời và nhanh chóng.

Chia sẻ lên

Theo dõi trên

Logo Google new

Đánh giá

5/5 - (161 bình chọn)

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Icon Quote
Icon Quote
Đăng ký nhận tin
Để không bỏ sót bất kỳ tin tức hoặc chương trình khuyến mãi từ Vietnix

Bình luận

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI