NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
26/01/2024
Lượt xem

Trigger trong SQL là gì ? Cách tạo và ví dụ về Trigger SQL Server

26/01/2024
14 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (195 bình chọn)

Trigger được biết tới là thuật ngữ được sử dụng trong SQL. Đối với những người mới bắt đầu thuật ngữ này có thể khá mới lạ. Những ai đang có ý định học về ngôn ngữ truy vấn dữ liệu thì đừng bỏ qua các kiến thức Trigger trong SQL trong bài viết dưới đây nhé. Cùng tìm hiểu thôi nào.

Trigger là gì? Trigger trong SQL

Trigger trong SQL là một đoạn procedure code, chỉ được vận hành khi có một sự kiện xảy ra. Có nhiều loại sự kiện khác nhau để kích hoạt trigger trong SQL. Có thể kể đến như việc chèn các hàng trong bảng, thay đổi cấu trúc bảng hoặc thậm chí người dùng đăng nhập vào một phiên bản SQL Server.

Định nghĩa trigger là gì
Định nghĩa trigger là gì

Có ba đặc điểm chính làm cho trigger trong SQL khác với các stored procedures:

 • Người dùng không thể thực hiện thủ công các trigger.
 • Không có cơ hội cho trigger nhận thông số.
 • Bạn sẽ không thể cam kết hoặc khôi phục một transaction bên trong trigger.

Việc không thể sử dụng các tham số trên trigger trong SQL không phải là hạn chế để nhận thông tin từ sự kiện. Nhưng bạn sẽ có các lựa chọn thay thế để lấy thông tin từ các sự kiện.

Trigger trong SQL là gì?
Trigger trong SQL là gì?

Cú pháp của Trigger

Trong đoạn code sau đây, bạn sẽ thấy cú pháp CREATE TRIGGER để tạo trigger trong SQL cơ bản:

CREATE TRIGGER tên_trigger 
ON { Tên_bảng }  
[ WITH <Options> ] 
{ FOR | AFTER | INSTEAD OF }  
{ [INSERT], [UPDATE] , [DELETE] }

Các lớp Trigger trong SQL Server

Có hai lớp trigger trong SQL Server:

 • DDL (Data Definition Language) trigger: Loại trigger này kích hoạt khi các sự kiện thay đổi cấu trúc (như tạo, sửa đổi hay loại bỏ bảng). Hoặc trong các sự kiện liên quan đến server như thay đổi bảo mật hoặc sự kiện cập nhật thống kê.
 • DML (Data Modification Language) trigger: Đây là loại trigger được sử dụng nhiều nhất. Trong trường hợp này, sự kiện kích hoạt là một câu lệnh sửa đổi dữ liệu. Nó có thể là một câu lệnh chèn, cập nhật hoặc xoá trên một bảng.

Ngoài ra, DML trigger còn có các loại khác nhau:

 • FOR hoặc AFTER [[INSERT, UPDATE, DELETE]: Các loại trigger này được thực thi sau khi câu lệnh kích hoạt kết thúc.
 • INSTEAD OF [INSERT, UPDATE, DELETE]: Trái ngược với FOR (AFTER), trigger INSTEAD OF thực thi thay vì thay cho câu lệnh kích hoạt. Nói cách khác, loại trigger này thay thế câu lệnh kích hoạt. Điều này rất hữu ích trong trường hợp bạn cần có tính toàn vẹn tham chiếu database chéo.

Trigger dùng để làm gì?

 • Trigger SQL Server được sử dụng để kiểm tra ràng buộc (check constraints) trên nhiều quan hệ (nhiều bảng/table) hoặc trên nhiều dòng (nhiều record) của bảng.
 • Bên cạnh đó, việc sử dụng Trigger để chương trình có những hàm chạy ngầm nhằm phục vụ những trường hợp hữu hạn và thường không sử dụng cho mục đích kinh doanh hoặc giao dịch.

Tầm quan trọng của Trigger trong SQL Server

Một trong những đặc điểm cơ bản của relational databases là tính nhất quán dữ liệu. Bạn có thể hiểu là thông tin được lưu trữ trong database luôn nhất quán cho mọi chuyển đổi. Cách các công cụ relational database như SQL server thực hiện điều này bằng cách thực thi ràng buộc các primary keyforeign key.

Trong SQL Server không có cơ hội thực thi tính toàn vẹn tham chiếu giữa hai bảng bằng foreign key nếu các bảng đó nằm trong database khác nhau hoặc server khác nhau. Trong trường hợp này, cách duy nhất để thực hiện là sử dụng trigger trong SQL Server.

Ưu điểm và nhược điểm của Trigger

Thực tế là việc coi trigger trong SQL như các stored procedure thì sẽ có ưu điểm và nhược điểm. Trigger trong SQL Server cung cấp cho chúng ta khả năng thực hiện những việc không thể thực hiện bởi stored procedure.

Ưu điểm của Trigger

 • Trigger trong SQL rất dễ để viết code. Thực tế là chúng được mã hóa giống như các stored procedure. Điều này giúp việc bắt đầu với các trigger trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
 • Trigger cho phép bạn tạo audit cơ bản. Bằng cách sử dụng bảng đã xóa bên trong một trigger. Bạn có thể xây dựng một giải pháp kiểm tra phù hợp để chèn nội dung của dữ liệu bảng đã xóa vào một bảng kiểm tra lưu giữ dữ liệu đang bị xóa bởi câu lệnh DELETE hoặc được thay đổi bởi câu lệnh UPDATE.
 • Bạn có thể call các store procedure và hàm được lưu trữ bên trong trigger.
 • Trigger trong SQL hữu ích khi bạn cần xác thực dữ liệu được Insert hoặc update theo batch thay vì từng hàng.
 • Bạn có thể sử dụng trigger trong SQL Server để vận hành tính toàn vẹn tham chiếu trên database.
 • Trigger trong SQL rất hữu ích nếu bạn cần đảm bảo rằng các sự kiện luôn xảy ra khi dữ liệu được insert, update hoặc delete.
 • Bạn có thể sử dụng code bên ngoài làm trigger bằng cách sử dụng CLR trigger. Loại trigger này chỉ định phương thức của một hợp ngữ được viết bằng .NET để liên kết với trigger.
 • Các trigger có thể được lồng vào nhau đến 32 cấp độ. Một trigger được coi là lồng vào nhau khi nó thực hiện một hoạt động kích hoạt một trigger khác.

Nhược điểm của SQL Server Trigger

 • Khi bạn sử dụng BULK INSERT để chèn dữ liệu vào table, trigger sẽ không được kích hoạt trừ khi ban bao gồm tùy chọn FIRE_TRIGGERS trong hàng loạt câu lệnh Insert của mình. Điều này rất quan trọng, vì nếu bạn có trigger trên một table và bạn thực hiện hàng loạt thao tác Insert mà không bao gồm tùy chọn FIRE_TRIGGERS, bạn sẽ mất đi tính nhất quán của dữ liệu.
 • Rất khó xác định các trigger trừ khi bạn có tài liệu thích hợp. Vì chúng không thể nhìn thấy đối với client.
 • Mỗi khi bạn chạy một câu lệnh DML có một trigger được liên kết với nó, bạn thực sự đang thực thi câu lệnh DML và trigger. Nhưng theo định nghĩa, câu lệnh DML sẽ không kết thúc cho đến khi quá trình thực thi trigger hoàn tất. Điều này có thể tạo ra một thảm họa trong sản xuất.
 • Vấn đề của việc sử dụng trigger trong SQL cho mục đích kiểm tra là khi trigger được bật. Chúng luôn thực thi bất kể trường hợp nào khiến trigger kích hoạt.
 • Nếu có nhiều trigger lồng nhau, có thể rất khó gỡ lỗi và khắc phục sự cố. Điều này làm tiêu tốn thời gian và tài nguyên để phát triển.
 • Nếu bạn sử dụng trigger trong SQL để thực thích tính toàn vẹn của tham chiếu, bạn phải lưu ý rằng trigger trong SQL có thể bị vô hiệu hóa bởi người dùng có quyền AFTER trên bảng hoặc chế độ xem nơi trigger được tạo ra. Để tránh điều này, bạn có thể phải xem xét các quyền của người dùng.
 • Để CLR trigger hoạt động, bạn phải kích hoạt tùy chọn server “clr enabled” bằng cách sử dụng quy trình lưu trữ hệ thống sp_configure. Việc cho phép code CLR chạy trong phiên bản database tiềm ẩn mối đe dọa bảo mật. Vì người dùng độc hại có thể thêm các cụm CLR vào database và sau đó chiếm quyền kiểm soát server.

Ví dụ và cách tạo Trigger trong SQL

Ví dụ về trình kích hoạt trigger khi sử dụng production.products như sau:

Ví dụ về Trigger trong SQL
Ví dụ về Trigger trong SQL

Tạo bảng ghi

Câu lệnh CREATE TABLE được đặt tên production.product_audits để ghi lại một số thông tin khi INSERT hoặc DELETE xảy ra sự kiện với table = production.products

CREATE TABLE production.product_audits(
  change_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
  product_id INT NOT NULL,
  product_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  brand_id INT NOT NULL,
  category_id INT NOT NULL,
  model_year SMALLINT NOT NULL,
  list_price DEC(10,2) NOT NULL,
  updated_at DATETIME NOT NULL,
  operation CHAR(3) NOT NULL,
  CHECK(operation = 'INS' or operation='DEL')
);

Bảng production.product_audits có tất cả các cột từ bảng production.products. Bên cạnh đó, nó có thêm một vài cột để ghi lại những thay đổi, ví dụ như updated_at, operationchange_id.

Tạo DML Trigger

Đầu tiên, để tạo trigger mới, chỉ định tên trigger và schema có trong đề bài.

CREATE TRIGGER production.trg_product_audit

Tiếp theo, chỉ đinh tên table mà trigger sẽ kích hoạt khi một sự kiện xảy ra:

ON production.products

Sau đó, bạn liệt kê một hoặc nhiều sự kiện sẽ call trigger trong lênh AFTER

AFTER INSERT, DELETE

Nội dung của trigger bắt đầu với từ khóa AS

AS
BEGIN

Bên trong trigger, bạn thiết lập SET NOCOUNT để ON để ngăn chặn số lượng hàng được trả lại khi trigger bị ảnh hưởng

SET NOCOUNT ON;

Trigger sẽ chèn một cột vào table production.product_audits bất cứ khi nào một row được insert hoặc delete khỏi bảng production.products. Dữ liệu cung cấp để chèn từ các bảng INSERTEDDELETED thông qua UNION ALL.

INSERT INTO
  production.product_audits
    (
      product_id,
      product_name,
      brand_id,
      category_id,
      model_year,
      list_price,
      updated_at,
      operation
    )
SELECT
  i.product_id,
  product_name,
  brand_id,
  category_id,
  model_year,
  i.list_price,
  GETDATE(),
  'INS'
FROM
  inserted AS i
UNION ALL
  SELECT
    d.product_id,
    product_name,
    brand_id,
    category_id,
    model_year,
    d.list_price,
    getdate(),
    'DEL'
  FROM
    deleted AS d;

Sâu đây, bạn gộp các phần lại với nhau

CREATE TRIGGER production.trg_product_audit
ON production.products
AFTER INSERT, DELETE
AS
BEGIN
  SET NOCOUNT ON;
  INSERT INTO production.product_audits(
    product_id, 
    product_name,
    brand_id,
    category_id,
    model_year,
    list_price, 
    updated_at, 
    operation
  )
  SELECT
    i.product_id,
    product_name,
    brand_id,
    category_id,
    model_year,
    i.list_price,
    GETDATE(),
    'INS'
  FROM
    inserted i
  UNION ALL
  SELECT
    d.product_id,
    product_name,
    brand_id,
    category_id,
    model_year,
    d.list_price,
    GETDATE(),
    'DEL'
  FROM
    deleted d;
END

Cuối cùng, bạn thực hiện toàn bộ câu lệnh để tạo trigger. Sau khi trigger được tạo, bạn có thể tìm thấy nó trong folder trigger như hình dưới đây:

ví dụ tạo trigger trong sql server
Tìm trigger sau khi tạo trong thư mục

Kiểm tra trigger

Chèn câu lệnh sau vào 1 hàng mới trong bảng production.products

INSERT INTO production.products(
  product_name, 
  brand_id, 
  category_id, 
  model_year, 
  list_price
)
VALUES (
  'Test product',
  1,
  1,
  2018,
  599
);

Xem xét nội dung của bảng production.product_audits

SELECT 
  * 
FROM 
  production.product_audits;

Và đây là kết quả:

kết quả tạo trigger trong sql
Kết quả sau khi kiêm tra

Câu lệnh xóa một hàng trong bảng production.products

DELETE FROM 
  production.products
WHERE 
  product_id = 322;

Và trigger đã được kích hoạt và chèn vào hàng đã xóa trong bảng production.product_audits:

SELECT 
  * 
FROM 
  production.product_audits;

Kết quả được xuất ra:

kết quả xuất ra sau khi tạo trigger
Trigger trong SQL là gì ? Cách tạo và ví dụ về Trigger SQL Server 14

Bằng cách này, Trigger trong SQL đã được tạo và thực thi trong cơ sở dữ liệu.

Lời kết

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về trigger trong SQL và cách tạo trigger trong SQL như thế nào. Việc sử dụng trigger không bắt buộc và nó vẫn được sử dụng với nhiều mục đích riêng. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề cần giải đáp, đừng ngại để lại comment phía dưới nhé. Chúc các bạn thành công.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Cao Lê Viết Tiến

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI