NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
07/11/2023
Lượt xem

Những kiểu dữ liệu trong MySQL (Data Types) mà bạn cần biết

07/11/2023
13 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (127 bình chọn)

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến nhất hiện nay, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web, di động,… Để có thể sử dụng tốt MySQL, bạn cần phải hiểu rõ các kiểu dữ liệu mà nó hỗ trợ. Trong bài viết này, Vietnix sẽ giới thiệu đến bạn những kiểu dữ liệu quan trọng trong MySQL, giúp bạn nắm vững kiến thức cơ bản để bắt đầu sử dụng MySQL

Kiểu dữ liệu là gì?

Kiểu dữ liệu trong cơ sở dữ liệu là nền tảng cốt lõi cho phép chúng ta chỉ định chính xác bản chất của giá trị mà từng trường hoặc cột được phép chứa. Từ kiểu số, chuỗi đến ngày tháng, mỗi loại dữ liệu không chỉ đi kèm với một định dạng cụ thể mà còn gắn liền với một giới hạn lưu trữ rõ ràng.

Kiểu dữ liệu
Kiểu dữ liệu

Trong thế giới rộng lớn của MySQL, sự đa dạng của kiểu dữ liệu được cung cấp là một lợi ích to lớn, đưa ra nhiều lựa chọn để tối ưu hóa lưu trữ và xử lý dữ liệu. Những kiểu dữ liệu này không chỉ giúp chúng ta định hình đặc tính của dữ liệu mà còn là chìa khóa để bảo vệ tính toàn vẹn và hiệu suất của cơ sở dữ liệu.

1. Kiểu dữ liệu chuỗi (String Types)

Trong MySQL, có thể sử dụng kiểu dữ liệu chuỗi để lưu trữ các giá trị dạng văn bản như nội dung, địa chỉ, họ & tên. Kiểu dữ liệu chuỗi gồm 6 dạng chính là: CHAR, VARCHAR, BINARY, VARBINARY, BLOB, TEXT.

Kiểu dữ liệu chuỗi - String Types
Kiểu dữ liệu chuỗi – String Types

Kiểu dữ liệu CHAR và VARCHAR

CHAR(size):

 • Một chuỗi có độ dài CỐ ĐỊNH (có thể chứa các chữ cái, số và các ký tự đặc biệt). Tham số kích thước chỉ định độ dài cột theo ký tự – có thể từ 0 đến 255. Mặc định là 1.

VARCHAR(size):

 • Một chuỗi có độ dài VARIABLE (có thể chứa các chữ cái, số và các ký tự đặc biệt).
 • Tham số kích thước chỉ định độ dài cột tối đa tính bằng ký tự – có thể từ 0 đến 65535.

Kiểu dữ liệu BINARY và VARBINARY

BINARY(size):

 • Bằng với CHAR (), nhưng lưu trữ chuỗi byte nhị phân.
 • Tham số kích thước chỉ định độ dài cột tính bằng byte. Mặc định là 1.

VARBINARY(size):

 • Bằng với VARCHAR (), nhưng lưu trữ chuỗi byte nhị phân.
 • Tham số kích thước chỉ định độ dài cột tối đa tính bằng byte.

Kiểu dữ liệu BLOB và TEXT

TINYBLOB:

 • Dành cho BLOB (Binary Large Objects).
 • Độ dài tối đa: 255 byte.

TINYTEXT:

 • Giữ một chuỗi có độ dài tối đa là 255 ký tự.

TEXT(size):

 • Giữ một chuỗi có độ dài tối đa là 65,535 byte.

BLOB(size):

 • Dành cho BLOB (Binary Large Objects). Lưu trữ lên đến 65.535 byte dữ liệu.

MEDIUMTEXT:

 • Giữ một chuỗi có độ dài tối đa là 16,777,215 ký tự.

MEDIUMBLOB:

 • Dành cho BLOB (Binary Large Objects). Lưu trữ lên đến 16.777.215 byte dữ liệu.

LONGTEXT:

 • Giữ một chuỗi có độ dài tối đa là 4,294,967,295 ký tự.

LONGBLOB:

 • Dành cho BLOB (Binary Large Objects). Chứa tới 4.294.967.295 byte dữ liệu.

ENUM(val1, val2, val3, …):

 • Một đối tượng chuỗi chỉ có thể có một giá trị, được chọn từ danh sách các giá trị có thể có.
 • Bạn có thể liệt kê tới 65535 giá trị trong danh sách ENUM.
 • Nếu một giá trị được chèn mà không có trong danh sách, một giá trị trống sẽ được chèn.
 • Các giá trị được sắp xếp theo thứ tự bạn nhập vào.

SET(val1, val2, val3, …):

 • Một đối tượng chuỗi có thể có 0 hoặc nhiều giá trị, được chọn từ danh sách các giá trị có thể.
 • Bạn có thể liệt kê tối đa 64 giá trị trong danh sách SET.
--Tạo bảng
CREATE TABLE Vietnix(
  VietnixID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  VietnixName CHAR(50),       -- Định nghĩa cột với kiểu CHAR
  VietnixEmail VARCHAR(255),    -- Định nghĩa cột với kiểu VARCHAR
  VietnixDescription TEXT,     -- Định nghĩa cột với kiểu TEXT
  VietnixPreferences SET('Hosting', 'VPS', 'Domain', 'Firewall') -- Định nghĩa cột với kiểu SET
);
--Chèn dữ liệu
INSERT INTO Users (VietnixName, VietnixEmail, VietnixDescription, VietnixPreferences) 
VALUES ('Vietnix.vn', 'vietnix@example.com', 'Hosting,VPS Tốc độ cao Top 1 Việt Nam.', 'reading,Vietnix');

2. Kiểu dữ liệu số (Numeric Data Types)

Kiểu dữ liệu số bao gồm 2 dạng là:

 1. Kiểu dữ liệu số nguyên.
 2. Kiểu dữ liệu số thực.

Kiểu dữ liệu số này cho phép lưu trữ và xử lý dữ liệu số với độ chính xác và kiểu dữ liệu phù hợp.

Kiểu dữ liệu số - Numeric Data Types
Kiểu dữ liệu số – Numeric Data Types

Kiểu dữ liệu số nguyên

BIT(size):

 • Kiểu giá trị bit. Số lượng bit trên mỗi giá trị được chỉ định rõ về kích thước. Tham số kích thước có thể giữ giá trị từ 1 đến 64. Giá trị mặc định cho kích thước là 1.

TINYINT(size):

 • Một số nguyên rất nhỏ. Phạm vi đã ký là từ -128 đến 127. Phạm vi chưa ký là từ 0 đến 255. Tham số kích thước chỉ định chiều rộng hiển thị tối đa (là 255).

BOOL:

 • Số 0 được coi là sai, các giá trị khác 0 được coi là đúng.

BOOLEAN:

 • Tương đương với BOOL.

SMALLINT(size):

 • Một số nguyên nhỏ. Dải ô đã ký là từ -32768 đến 32767. Dải ô chưa ký là từ 0 đến 65535. Tham số kích thước chỉ định chiều rộng hiển thị tối đa (là 255).

MEDIUMINT(size):

 • Một số nguyên trung bình. Dải ô đã ký là từ -8388608 đến 8388607. Dải ô chưa ký là từ 0 đến 16777215. Tham số kích thước chỉ định chiều rộng hiển thị tối đa (là 255).

INT(size):

 • Một số nguyên trung bình. Dải ô đã ký là từ -2147483648 đến 2147483647. Dải ô chưa ký là từ 0 đến 4294967295. Tham số kích thước chỉ định chiều rộng hiển thị tối đa (là 255).

INTEGER(size):

 • Bằng INT(size).

BIGINT(size):

 • Một số nguyên lớn. Dải ô đã ký là từ -9223372036854775808 đến 9223372036854775807. Dải ô chưa ký là từ 0 đến 18446744073709551615. Tham số kích thước chỉ định chiều rộng hiển thị tối đa (là 255).
--Tạo bảng
CREATE TABLE Vietnix(
  ProductID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Quantity SMALLINT UNSIGNED,  -- Sử dụng kiểu dữ liệu SMALLINT UNSIGNED cho số lượng
  Price DECIMAL(10, 2)      -- Sử dụng DECIMAL cho giá, với 10 chữ số và 2 chữ số thập phân
);
--Chèn dữ liệu
INSERT INTO Products (Quantity, Price) 
VALUES (10, 199.99); -- Chèn dữ liệu vào cột Quantity và Price

Kiểu dữ liệu số thực

FLOAT(size, d):

 • Một số dấu phẩy động. Tổng số chữ số được chỉ định về kích thước.
 • Số chữ số sau dấu thập phân được chỉ định trong tham số d. Cú pháp này không được chấp nhận trong MySQL 8.0.17 và nó sẽ bị xóa trong các phiên bản MySQL trong tương lai.

FLOAT(p):

 • Một số dấu phẩy động.
 • MySQL sử dụng giá trị p để xác định xem nên sử dụng FLOAT hay DOUBLE cho kiểu dữ liệu kết quả.
 • Nếu p từ 0 đến 24, kiểu dữ liệu sẽ trở thành FLOAT (). Nếu p từ 25 đến 53, kiểu dữ liệu trở thành DOUBLE ().

DOUBLE(size, d):

 • Một số dấu phẩy động có kích thước thông thường.
 • Tổng số chữ số được chỉ định về kích thước. S
 • Ô chữ số sau dấu thập phân được chỉ định trong tham số d.

DECIMAL(size, d):

 • Một số điểm cố định chính xác.
 • Tổng số chữ số được chỉ định về kích thước.
 • Số chữ số sau dấu thập phân được chỉ định trong tham số d. Số tối đa cho kích thước là 65. Số lớn nhất cho d là 30.
 • Giá trị mặc định cho kích thước là 10. Giá trị mặc định cho d là 0.

DEC(size, d):

 • Bằng với DECIMAL(size,d).
--Tạo bảng
CREATE TABLE VietnixRecords (
  RecordID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  TransactionAmount DECIMAL(10, 2) -- Sử dụng DECIMAL để biểu diễn số tiền
);
--Chèn dữ liệu
INSERT INTO VietnixRecords (TransactionAmount) 
VALUES (12345.67); -- Chèn số tiền với hai chữ số thập phân

3. Kiểu dữ liệu ngày và giờ (Date and Time)

Các kiểu dữ liệu ngày và giờ trong MySQL cần lưu ý về định dạng và phạm vi được hỗ trợ.

Kiểu dữ liệu ngày và giờ - Date and Time
Kiểu dữ liệu ngày và giờ – Date and Time

Kiểu dữ liệu DATE

 • Dữ liệu ngày tháng.
 • Định dạng: YYYY-MM-DD.
 • Phạm vi được hỗ trợ là từ ‘1000-01-01’ đến ‘9999-12-31’.

Kiểu dữ liệu DATETIME(fsp)

 • Ngày và giờ kết hợp.
 • Định dạng: YYYY-MM-DD hh: mm: ss.
 • Phạm vi được hỗ trợ là từ ‘1000-01-01 00:00:00’ đến ‘9999-12-31 23:59:59’.
 • Thêm DEFAULT và ON UPDATE trong định nghĩa cột để tự động khởi tạo và cập nhật cho ngày và giờ hiện tại.

Kiểu dữ liệu TIMESTAMP(fsp)

 • Dấu thời gian.
 • Giá trị TIMESTAMP được lưu trữ dưới dạng số giây kể từ kỷ nguyên Unix (‘1970-01-01 00:00:00’ UTC).
 • Định dạng: YYYY-MM-DD hh: mm: ss.
 • Phạm vi được hỗ trợ là từ ‘1970-01-01 00:00:01’ UTC đến ‘2038-01-09 03:14:07’ UTC.
 • Có thể chỉ định tự động khởi tạo và cập nhật cho ngày và giờ hiện tại bằng cách sử dụng.

Kiểu dữ liệu TIME(fsp)

 • Dữ liệu thời gian.
 • Định dạng: hh: mm: ss.
 • Phạm vi được hỗ trợ là từ ‘-838: 59: 59’ đến ‘838: 59: 59’.

Kiểu dữ liệu YEAR

 • Một năm ở định dạng bốn chữ số.
 • Các giá trị được phép ở định dạng bốn chữ số: 1901 đến 2155 và 0000.
 • Kiểu dữ liệu trong MySQL 8.0 không hỗ trợ năm ở định dạng hai chữ số.
CREATE TABLE Vietnix(
  VietnixID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  VietnixName VARCHAR(100),
  VietnixDate DATE,
  VietnixTime TIME,
  VietnixDateTime DATETIME
);
--Chèn dữ liệu 
INSERT INTO Vietnix (VietnixName, VietnixDate, VietnixTime, VietnixDateTime) 
VALUES ('Hosting, VPS, Firewall', '2023-11-10', '14:00:00', '2023-11-10 14:00:00');

Bảng tổng hợp các kiểu dữ liệu trong MySQL

Sau đây Vietnix sẽ liệt kê tóm tắt các kiểu dữ liệu đã kê ở trên:

DATE TYPEĐẶC ĐIỂMDATA TYPEĐẶC ĐIỂM
CHARString (0 – 255)INTInteger (-2147483648 to 2147483647)
VARCHARString (0 – 255)BIGINTInteger (-9223372036854775808 to 9223372036854775807)
TINYTEXTString (0 – 255)FLOATDecimal (precise to 23 digits)
TEXTString (0 – 65535)DOUBLEDecimal (24 to 53 digits)
BLOBString (0 – 65535)DECIMAL“DOUBLE” stored as string
MEDIUMTEXTString (0 – 16777215)DATEYYYY-MM-DD
MEDIUMBLOBString (0 – 16777215)DATETIMEYYYY-MM-DD HH:MM:SS
LONGTEXTString (0 – 4294967295)TIMESTAMPYYYYMMDDHHMMSS
LONGBLOBString (0 – 4294967295)TIMEHH:MM:SS
TINYINTInteger (-128 to 127)ENUMMột đối tượng chuỗi chỉ có thể có một giá trị,
Có thể liệt kê tới 65535 giá trị
SMALLINTInteger (-32768 to 32767)SETMột đối tượng chuỗi chỉ có thể có một giá trị,
Tối đa 64 giá trị trong danh sách SET
MEDIUMINTInteger (-8388608 to 8388607)BOOLEANTINYINT(1)

Câu hỏi thường gặp

Hình ảnh nên sử dụng kiểu dữ liệu nào?

Trong MySQL, hình ảnh thường được lưu trữ sử dụng kiểu dữ liệu BLOB (Binary Large Object).

Lời kết

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn nắm được kiến thức về các kiểu dữ liệu trong MySQL. Nếu có thắc mắc hay bất kỳ ý kiến gì, mời bạn để lại bình luận phía dưới bài viết này. Vietnix xin chân thành cảm ơn bạn đã quan tâm.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Cao Lê Viết Tiến

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI