NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
13/04/2023
Lượt xem

Cách thiết lập Redis làm cache cho MySQL bằng PHP trên Ubuntu 20.04

13/04/2023
14 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (151 bình chọn)

Khi bạn đang làm việc với PHP và MySQL, việc sử dụng Redis làm cache sẽ cải thiện hiệu suất ứng dụng của bạn. Bởi Redis lưu trữ dữ liệu trong RAM, nhanh hơn rất nhiều so với ổ đĩa HDD hoặc ổ đĩa SSD. Bộ nhớ cache cũng làm giảm cost cơ sở dữ liệu và tránh làm quá tải phần backend. Bài viết này, Vietnix sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Redis để cache dữ liệu MySQL bằng PHP trên Ubuntu 20.04.

Yêu cầu để thiết lập Redis làm cache cho MySQL bằng PHP trên Ubuntu 20.04

Để thiết lập Redis làm cache cho MySQL bằng PHP trên Ubuntu 20.04, bạn cần một VPS với cấu hình đủ mạnh để đáp ứng được yêu cầu của ứng dụng. Vietnix hiện đang cung cấp các gói VPS hỗ trợ hệ điều hành Ubuntu 20.04 với nhiều cấu hình và giá thành khác nhau để phù hợp với nhu cầu của bạn. Liên hệ ngay với Vietnix để được tư vấn lựa chọn.

Bước 1: Cài đặt thư viện Redis cho PHP

Đầu tiên, cài đặt extension php-redis, cho phép bạn sử dụng PHP để communicate với Redis. Chạy các lệnh sau để cập nhật server của bạn và cài đặt extension:

sudo apt update
sudo apt install php-redis

Xác nhận cài đặt và khởi động lại web server Apache để load extension:

sudo systemctl restart apache2

Bước 2: Thiết lập cơ sở dữ liệu thử nghiệm, table và data mẫu

Bạn tạo cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn vào đĩa. Bạn cũng sẽ tạo một số table và tài khoản user có đầy đủ đặc quyền đối với cơ sở dữ liệu.

Đầu tiên, đăng nhập vào máy chủ MySQL của bạn với tư cách là người dùng root:

sudo mysql -u root -p

Nhập mật khẩu root của máy chủ MySQL mà bạn đã thiết lập trong LAMP. Sau đó, nhấn ENTER để tiếp tục.

Tiếp theo, tạo cơ sở dữ liệu test_store bằng lệnh sau:

CREATE database test_store;

Đảm bảo thao tác thành công bằng cách xác nhận output:

Output
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

Tiếp theo, tạo người dùng cho cơ sở dữ liệu của bạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ gọi người dùng này là test_user. Thay thế PASSWORD bằng một mật khẩu mạnh hơn:

CREATE USER 'test_user'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'PASSWORD';

Sau đó cấp các đặc quyền đầy đủ của test_user cho cơ sở dữ liệu test_store bằng lệnh:

GRANT ALL PRIVILEGES ON test_store.* TO 'test_user'@'localhost';

Cuối cùng chạy lệnh sau để load lại các grant table trong MySQL:

FLUSH PRIVILEGES;

Hãy đảm bảo là bạn nhận được output sau mỗi lệnh như sau:

Output
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

Kết thúc MySQL root session:

quit;

Bạn sẽ nhận được thông báo Bye và hệ thống sẽ đưa bạn trở lại command line interface của server.

Đăng nhập lại vào máy chủ MySQL bằng thông tin đăng nhập cho test_user mà bạn vừa tạo:

mysql -u test_user -p

Nhập mật khẩu cho test_user để tiếp tục. Sau đó, chuyển sang cơ sở dữ liệu test_store khi bạn đang ở trong prompt mysql>:

USE test_store;

Output sẽ như sau:

Output
Database Changed.

Tiếp theo, bạn sẽ tạo một bảng products có ba cột. Bạn sẽ sử dụng cột product_id để nhận dạng duy nhất từng sản phẩm. Để tránh assign ID theo cách thủ công, bạn sẽ sử dụng keyword AUTO_INCREMENT. Sau đó, bạn sẽ sử dụng kiểu dữ liệu BIGINT cho cột product_id để hỗ trợ tập dữ liệu lớn. Loại dữ liệu BIGINT có thể giữ giá trị tối thiểu là -2^63 và giá trị tối đa là 2^63 – 1.

Field product_name này sẽ chứa tên thực tế của các mặt hàng của bạn. Trong trường hợp này, một kiểu dữ liệu VARCHAR có độ dài 50 ký tự là đủ. Cột cuối cùng trong bảng products là price—bạn sẽ sử dụng loại dữ liệu DOUBLE để điều chỉnh giá có số thập phân (ví dụ: 16,33).

Để tạo bảng products, hãy chạy lệnh sau:

CREATE table products
(
product_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
product_name VARCHAR(50),
price DOUBLE
) Engine = InnoDB;

Bạn sẽ nhận được output như sau:

Output
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

Bây giờ, bạn sẽ điền vào bảng products một số bản ghi để test thử.

Bạn không cần nhập dữ liệu vào cột product_id theo cách thủ công vì cột AUTO_INCREMENT sẽ làm việc này. Lần lượt chạy các lệnh sau:

INSERT INTO products(product_name, price) VALUES ('Virtual Private Servers', '5.00');
INSERT INTO products(product_name, price) VALUES ('Managed Databases', '15.00');
INSERT INTO products(product_name, price) VALUES ('Block Storage', '10.00');
INSERT INTO products(product_name, price) VALUES ('Managed Kubernetes', '60.00');
INSERT INTO products(product_name, price) VALUES ('Load Balancer', '10.00');

Sau khi chạy từng lệnh, đảm bảo bạn nhận được output như sau:

Output
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

Xác minh dữ liệu bằng lệnh SELECT:

SELECT * FROM products;

Bạn sẽ nhận được output tương tự như sau:

Output
+------------+-------------------------+-------+
| product_id | product_name      | price |
+------------+-------------------------+-------+
|     1 | Virtual Private Servers |   5 |
|     2 | Managed Databases    |  15 |
|     3 | Block Storage      |  10 |
|     4 | Managed Kubernetes   |  60 |
|     5 | Load Balancer      |  10 |
+------------+-------------------------+-------+
5 rows in set (0.00 sec)

Kết thúc MySQL session cho test_user:

quit;

Khi bạn đã thiết lập cơ sở dữ liệu test_store, bảng products và test_user, bạn sẽ code một PHP script để truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu MySQL và cache nó vào Redis.

Bước 3: Thiết kế PHP Script để Fetch và cache dữ liệu MySQL

Trong bước này, bạn sẽ tạo PHP Script để truy xuất dữ liệu mẫu mà bạn đã tạo ở bước trước.

Khi bạn chạy script lần đầu tiên, nó sẽ đọc dữ liệu từ MySQL (nghĩa là từ đĩa) và sau đó lưu vào bộ nhớ cache Redis. Do đó, các lần đọc dữ liệu của sản phẩm tiếp theo sẽ từ Redis (tức là từ RAM hệ thống). Bộ nhớ hệ thống nhanh hơn gấp nhiều lần so với ổ đĩa SSD, do đó dữ liệu sẽ được truy xuất từ ​​cache Redis nhanh hơn so với đọc từ đĩa system.

Lưu ý: Mặc dù bạn có thể không nhận được bất kỳ sự gia tăng hiệu suất nào, vì bạn chỉ đang truy xuất một vài bản ghi từ cơ sở dữ liệu MySQL, nhưng một số điểm chuẩn chứng minh rằng việc truy xuất dữ liệu được lưu trong bộ nhớ cache từ Redis nhanh hơn nhiều lần so với việc đọc nó từ MySQL khi bạn phải xử lý hàng trăm nghìn bản ghi.

Tạo một tệp products.php trong thư mục gốc của trang web của bạn:

sudo nano /var/www/html/products.php

Để bắt đầu, hãy nhập thông tin sau để kết nối và tạo một instance của Redis và lưu trữ nó dưới dạng một object trong một biến $redis.

Địa chỉ 127.0.0.1 kết nối với localhost. Bạn có thể thay đổi giá trị này nếu đang chạy Redis từ một remote server. Hãy nhớ thay thế REDIS_PASSWORD bằng mật khẩu cụ thể cho Redis được đặt trong tệp cấu hình /etc/redis/redis.conf.

Ngoài ra, nhập số port thích hợp. Theo mặc định, Redis chạy trên port 6379:

<?php

$redis = new Redis();
$redis->connect('127.0.0.1', 6379);
$redis->auth('REDIS_PASSWORD');

Lưu ý: Trong hướng dẫn này, lệnh $redis->auth('REDIS_PASSWORD') sẽ gửi mật khẩu của bạn tới Redis ở dạng văn bản thuần túy. Trong môi trường production, bạn có thể cân nhắc bảo mật end-to-end communication giữa Redis và server của client chạy PHP code bằng layer kiểm soát access mạnh hơn, chẳng hạn như TLS. Ngoài ra, khi định cấu hình mật khẩu Redis của bạn trong tệp /etc/redis/redis.conf, hãy đảm bảo bạn đặt một giá trị dài và mạnh để ngăn chặn các cuộc tấn công brute-force.

Bước tiếp theo là khởi tạo biến PHP mà bạn sẽ sử dụng làm key trong Redis.

Redis hoạt động như một cơ sở dữ liệu key-value nên do đó bạn phải có một key duy nhất cho dữ liệu mà bạn định lưu trữ và truy xuất từ ​​nó.

Vì vậy, hãy xác định key PRODUCTS bằng cách thêm thông tin sau vào tệp /var/www/html/products.php. Bạn có thể sử dụng bất kỳ tên nào thay cho key PRODUCTS.

PHP script của bạn sẽ sử dụng key này để lưu trữ thông tin vào cache cho Redis sau khi dữ liệu được truy xuất từ ​​cơ sở dữ liệu MySQL:

...
$key = 'PRODUCTS';

Tiếp theo, thêm một câu lệnh PHP có điều kiện if...else để kiểm tra xem key PRODUCTS có tồn tại trong Redis hay không:

...
if (!$redis->get($key)) {
  $source = 'MySQL Server';
  $database_name   = 'test_store';
  $database_user   = 'test_user';
  $database_password = 'PASSWORD';
  $mysql_host    = 'localhost';

  $pdo = new PDO('mysql:host=' . $mysql_host . '; dbname=' . $database_name, $database_user, $database_password);
  $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

  $sql = "SELECT * FROM products";
  $stmt = $pdo->prepare($sql);
  $stmt->execute();

  while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
    $products[] = $row;
  }

  $redis->set($key, serialize($products));
  $redis->expire($key, 10);

} else {
   $source = 'Redis Server';
   $products = unserialize($redis->get($key));

}

echo $source . ': <br>';
print_r($products);

Nếu key không tồn tại trong Redis, script sẽ kết nối với cơ sở dữ liệu mà bạn đã tạo trước đó, truy vấn bảng products và lưu trữ dữ liệu trong Redis bằng lệnh $redis->set($key, serialize($products)).

Lệnh $redis->expire($key, 10); cài đặt hết hiệu lực trong 10 giây. Bạn có thể điều chỉnh giá trị này tùy thuộc vào policy cache của bạn.

Biến $source giúp bạn xác định nguồn dữ liệu sau khi nó được lặp lại dưới dạng một mảng ở cuối tập lệnh bằng lệnh echo $source và print_r($products).

Khi bạn đã đặt mọi thứ lại với nhau, tệp /var/www/html/products.php của bạn sẽ như sau:

<?php

$redis = new Redis();
$redis->connect('127.0.0.1', 6379);
$redis->auth('REDIS_PASSWORD');

$key = 'PRODUCTS';

if (!$redis->get($key)) {
  $source = 'MySQL Server';
  $database_name   = 'test_store';
  $database_user   = 'test_user';
  $database_password = 'PASSWORD';
  $mysql_host    = 'localhost';

  $pdo = new PDO('mysql:host=' . $mysql_host . '; dbname=' . $database_name, $database_user, $database_password);
  $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

  $sql = "SELECT * FROM products";
  $stmt = $pdo->prepare($sql);
  $stmt->execute();

  while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
    $products[] = $row;
  }

  $redis->set($key, serialize($products));
  $redis->expire($key, 10);

} else {
   $source = 'Redis Server';
   $products = unserialize($redis->get($key));

}

echo $source . ': <br>';
print_r($products);

Lưu và đóng file.

Bước 4: Kiểm tra PHP Script

Để kiểm tra xem Redis có lưu trữ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu MySQL hay không, bạn sẽ nhập đường dẫn của PHP Script vào cửa sổ trình duyệt. Hãy nhớ thay thế your_server_IP bằng địa chỉ IP public của server của bạn như sau: .http://your_server_IP/products.php

Khi bạn chạy tập lệnh lần đầu tiên, bạn sẽ nhận được kết quả sau đây, nó sẽ hiển thị dữ liệu từ cơ sở dữ liệu MySQL, vì tại thời điểm này, PHP script chưa lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào trong Redis:

MySQL Server
Array ( [0] => Array ( [product_id] => 1 [product_name] => Virtual Private Servers [price] => 5 ) [1] => Array ( [product_id] => 2 [product_name] => Managed Databases [price] => 15 ) [2] => Array ( [product_id] => 3 [product_name] => Block Storage [price] => 10 ) [3] => Array ( [product_id] => 4 [product_name] => Managed Kubernetes [price] => 60 ) [4] => Array ( [product_id] => 5 [product_name] => Load Balancer [price] => 10 ) )

Khi bạn chạy lại tập lệnh, bạn sẽ nhận được kết quả output xác nhận rằng nó đang đọc dữ liệu từ Redis, và hoạt động như một cache cho MySQL.

Redis Server
Array ( [0] => Array ( [product_id] => 1 [product_name] => Virtual Private Servers [price] => 5 ) [1] => Array ( [product_id] => 2 [product_name] => Managed Databases [price] => 15 ) [2] => Array ( [product_id] => 3 [product_name] => Block Storage [price] => 10 ) [3] => Array ( [product_id] => 4 [product_name] => Managed Kubernetes [price] => 60 ) [4] => Array ( [product_id] => 5 [product_name] => Load Balancer [price] => 10 ) )

Hãy nhớ rằng key sẽ hết hạn sau 10 giây và dữ liệu sẽ được truy xuất lại từ MySQL.

Ngoài ra, để có thể tạo ra một hệ thống hội nghị trực tuyến an toàn và riêng tư bạn nên tìm hiểu thêm cách thiết lập và cấu hình Jitsi Meet trên máy chủ của bạn, để có thể tạo ra các cuộc họp và giao tiếp trực tuyến chất lượng cao.

Lời kết

Trong hướng dẫn này, bạn đã sử dụng Redis làm cache cho MySQL bằng PHP trên Ubuntu 20.04. Bạn có thể sử dụng code trong hướng dẫn này để thiết lập cơ chế lưu vào bộ nhớ cache cho dữ liệu MySQL của mình, cơ chế này đặc biệt hữu ích cho các ứng dụng web có lưu lượng truy cập cao. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết, nếu bạn thấy hay hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI