NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
16/06/2023
Lượt xem

Hướng dẫn chạy job PHP nhiều lần một phút với Crontab trên Ubuntu 20.04

16/06/2023
21 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (59 bình chọn)
Banner Single Post

Khi xử lý logic nghiệp vụ, đôi khi ứng dụng cần phải thực thi lặp đi lặp lại một số tác vụ liên tục trong khoảng thời gian ngắn. Việc này không chỉ đảm bảo tính nhất quán của hệ thống mà còn có tác dụng nâng cao trải nghiệm người dùng. Trong bài viết sau đây, Vietnix sẽ hướng dẫn các bạn cách chạy job PHP nhiều lần một phút với Crontab trên Ubuntu 20.04.

Giới thiệu về Crontab

Crontab là một công cụ hỗ trợ các tác vụ nền theo thời gian của Linux. Dù thực hiện tốt việc liên tục lặp lại các tác vụ, tuy nhiên hạn chế của nó là bạn chỉ có thể thực hiện các tác vụ trong khoảng thời gian tối thiểu là 1 phút.

Trong nhiều trường hợp, việc này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng của ứng dụng. Chẳng hạn như một website cần lập lịch một tác vụ xử lý file bằng job-queue model (mô hình hàng đợi job), thời gian đợi lâu sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến người dùng cuối.

Việc này có thể được khắc phục bằng cách sử dụng một vòng lặp với PHP script. Vòng lặp này sẽ liên tục xử lý các tác vụ cần thiết trong khoảng thời gian 60 giây đợi daemon gọi thực thi lần tiếp theo. Nhờ đó các tác vụ của ứng dụng có thể thực thi theo đúng thời gian và logic nghiệp vụ mà không khiến người dùng chờ đợi.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo mẫu một cơ sở dữ liệu cron_jobs với bảng task trên server Ubuntu 20.04, sau đó tạo script thực thi vòng lặp PHP while(…){…} và hàm sleep() để xử lý các tác vụ trong bảng mỗi 5 giây.

Chuẩn bị để chạy job PHP nhiều lần một phút với Crontab trên Ubuntu 20.04

Các bạn cần chuẩn bị một số việc sau trước khi bắt đầu thực hiện:

 • Một server Ubuntu 20.04 và một tài khoản người dùng non-root.
 • Cài đặt LAMP stack (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên server.

Bước 1 – Cấu hình cơ sở dữ liệu

Đầu tiên, bạn đăng nhập vào server và kết nối MySQL bằng tài khoản người dùng root để tạo mẫu một cơ sở dữ liệu.

$ sudo mysql -u root -p

Nhập mật khẩu người dùng MySQL server, ENTER và tạo cơ sở dữ liệu cron_jobs bằng lệnh dưới đây.

mysql> CREATE DATABASE cron_jobs;

Tiếp tục tạo một người dùng non-root. Người dùng này sẽ cung cấp các thông tin xác thực để PHP có thể kết nối cron_jobs. Bạn nên chọn một mật khẩu mạnh cho EXAMPLE_PASSWORD.

mysql> CREATE USER 'cron_jobs_user'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'EXAMPLE_PASSWORD';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON cron_jobs.* TO 'cron_jobs_user'@'localhost';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;

Truy cập cơ sở dữ liệu cron_jobs bằng lệnh sau.

mysql> USE cron_jobs;
Output
Database changed

Các bạn tạo bảng task và thêm một số tác vụ mà cron job thực thi tự động. Những tác vụ này sẽ được thực thi cách 5 giây thay vì 1 phút sau khi bạn sử dụng một PHP script để ghi đè các thiết lập mặc định.

Tạo bảng task bằng lệnh truy vấn sau.

mysql> CREATE TABLE tasks (
mysql>   task_id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
mysql>   task_name VARCHAR(50),     
mysql>   queued_at DATETIME,   
mysql>   completed_at DATETIME,
mysql>   is_processed CHAR(1)  
mysql> ) ENGINE = InnoDB;

Các bạn thêm 3 record (bản ghi) mới vào bảng. Hàm NOW() ở cột queued_at sẽ ghi lại thời gian tác vụ được thực thi. Hàm CURDATE() ở cột completed_at có giá trị mặc định là 00:00:00 và sẽ được script cập nhật sau khi tác vụ thực thi hoàn tất.

mysql> INSERT INTO tasks (task_name, queued_at, completed_at, is_processed) VALUES ('TASK 1', NOW(), CURDATE(), 'N');
mysql> INSERT INTO tasks (task_name, queued_at, completed_at, is_processed) VALUES ('TASK 2', NOW(), CURDATE(), 'N');
mysql> INSERT INTO tasks (task_name, queued_at, completed_at, is_processed) VALUES ('TASK 3', NOW(), CURDATE(), 'N');

Kiểm tra output sau mỗi lệnh INSERT.

Output
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
...

Để chắc chắn dữ liệu đã thêm thành công vào tasks, các bạn gọi lệnh truy vấn SELECT sau.

mysql> SELECT task_id, task_name, queued_at, completed_at, is_processed FROM tasks;

Danh sách các tác vụ sẽ được hiển thị.

Output
+-----------+---------------+-----------------------------+----------------------------+------------------+
 | task_id | task_name |    queued_at      |   completed_at    | is_processed |
+-----------+---------------+-----------------------------+----------------------------+------------------+
 |    1   |  TASK 1  | 2021-03-06 06:27:19 | 2021-03-06 00:00:00 |    N      |
 |    2   |  TASK 2  | 2021-03-06 06:27:28 | 2021-03-06 00:00:00 |    N      |
 |    3   |  TASK 3  | 2021-03-06 06:27:36 | 2021-03-06 00:00:00 |    N      |
+-----------+---------------+-----------------------------+----------------------------+------------------+
3 rows in set (0.00 sec)

Thoát MySQL CLI (command-line interface).

mysql> QUIT;
Output
Bye

Sau khi tạo bảng tasks và cơ sở dữ liệu cron_jobs, bước tiếp theo các bạn sẽ tạo một script PHP để xử lý tác vụ.

Nếu bạn đang tìm kiếm một dịch vụ VPS chất lượng để chạy job PHP nhiều lần một phút với Crontab, bạn có thể tham khảo lựa chọn VPS của Vietnix. Với các gói VPS đa dạng và phù hợp với nhu cầu của bạn như VPS Giá Rẻ, Cloud Server, VPS Cao Cấp, VPS NVMe, VPS GPU, Vietnix đảm bảo cung cấp cho bạn một môi trường ổn định và hiệu suất cao để thực hiện các công việc PHP của bạn một cách hiệu quả.

Bước 2 – Tạo và cấu hình script PHP chạy mỗi 5 giây

Các bạn sẽ kết hợp vòng lặp while(…){…} và hàm sleep của PHP để xử lý tác vụ sau một khoảng thời gian nhất định.

Dùng nano để tạo mới file /var/www/html/tasks.php trong thư mục root của web server.

$ sudo nano /var/www/html/tasks.php

Mở thẻ <?php và thêm block try { để khai báo các biến được tạo trong cơ sở dữ liệu ở bước 1. Đừng quên thay EXAMPLE_PASSWORD bằng mật khẩu cơ sở dữ liệu của người dùng.

<?php
try {
  $db_name   = 'cron_jobs';
  $db_user   = 'cron_jobs_user';
  $db_password = 'EXAMPLE_PASSWORD';
  $db_host   = 'localhost';

Tạo đối tượng PDO (PHP Data Object) và thiết lập thuộc tính ERRMODE_EXCEPTION để bắt các lỗi phát sinh của PDO, đồng thời gán giá trị false cho thuộc tính ATTR_EMULATE_PREPARES để engine của cơ sở dữ liệu MySQL xử lý việc giả lập. Các lệnh truy vấn SQL và dữ liệu nên được tách biệt để tăng cường bảo mật cũng như giảm thiểu nguy cơ bị lỗ hổng SQL injection.

$pdo = new PDO('mysql:host=' . $db_host . '; dbname=' . $db_name, $db_user, $db_password);
  $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 
  $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES, false);

Biến $loop_expiry_time được tạo tiếp theo có giá trị là một phút sau khi khởi tạo. Biến được sử dụng để dừng vòng lặp PHP while(time() < $loop_expiry_time) { khi time() khớp với giá trị của $loop_expiry_time.

  $loop_expiry_time = time() + 60;

  while (time() < $loop_expiry_time) {

Khai báo một truy vấn SQL để lấy các job chưa chạy trong bảng tasks.

    $data = [];
    $sql = "select 
         task_id
         from tasks
         where is_processed = :is_processed
         ";

Thực thi truy vấn và lấy về danh sách các dòng có giá trị cột is_processed là N. Đây là những dòng tác vụ chưa được chạy.

    $data['is_processed'] = 'N'; 

    $stmt = $pdo->prepare($sql);
    $stmt->execute($data);

Duyệt qua danh sách trên bằng vòng lặp PHP while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {…}. Tiếp tục gọi một truy vấn SQL để cập nhật giá trị cột is_processedcomplete_at sau khi tác vụ được chạy. Việc này sẽ đảm bảo mỗi tác vụ chỉ thực thi một lần.

    while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) { 
      $data_update  = [];     
      $sql_update  = "update tasks set 
               is_processed = :is_processed,
               completed_at = :completed_at
               where task_id = :task_id                 
               ";

      $data_update  = [		     
               'is_processed' => 'Y',             
               'completed_at' => date("Y-m-d H:i:s"),
               'task_id'   => $row['task_id']             
               ];
      $stmt = $pdo->prepare($sql_update);
      $stmt->execute($data_update);
    }

Lưu ý: Nếu hàng đợi quá lớn (giả sử bạn cần thực thi 100,000 tác vụ một giây), các bạn có thể xem xét sử dụng Redis Server có tốc độ nhanh hơn MySQL để xử lý tác vụ. Bộ dữ liệu trong bài viết này có kích thước nhỏ hơn trường hợp nêu trên rất nhiều.

Bổ sung lời gọi hàm sleep(5) trước khi kết thúc vòng lặp PHP while (time() < $loop_expiry_time) { đầu tiên để tạm ngưng thực thi tác vụ trong 5 giây và giải phóng tài nguyên server.

Tùy theo logic nghiệp vụ cũng như tốc độ thực thi tác vụ nhanh đến đâu mà bạn có thể điều chỉnh khoảng thời gian 5 giây tạm ngưng. Giả như các tác vụ cần thực thi 3 lần một phút thì bạn có thể chọn 20 giây là khoảng thời gian nghỉ.

Thêm block } catch (PDOException $ex) { echo $ex->getMessage(); } để bắt các thông điệp lỗi phát sinh của PDO trong quá trình chạy.

    sleep(5); 

    }    
		
} catch (PDOException $ex) {
  echo $ex->getMessage(); 
}

Dưới đây là file tasks.php hoàn chỉnh.

<?php
try {
  $db_name   = 'cron_jobs';
  $db_user   = 'cron_jobs_user';
  $db_password = 'EXAMPLE_PASSWORD';
  $db_host   = 'localhost';

  $pdo = new PDO('mysql:host=' . $db_host . '; dbname=' . $db_name, $db_user, $db_password);
  $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 
  $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES, false);        

  $loop_expiry_time = time() + 60;

  while (time() < $loop_expiry_time) { 
    $data = [];
    $sql = "select 
         task_id
         from tasks
         where is_processed = :is_processed
         ";

    $data['is_processed'] = 'N';       

    $stmt = $pdo->prepare($sql);
    $stmt->execute($data);

    while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) { 
      $data_update  = [];     
      $sql_update  = "update tasks set 
               is_processed = :is_processed,
               completed_at = :completed_at
               where task_id = :task_id                 
               ";

      $data_update  = [		     
               'is_processed' => 'Y',             
               'completed_at' => date("Y-m-d H:i:s"),
               'task_id'   => $row['task_id']             
               ];
      $stmt = $pdo->prepare($sql_update);
      $stmt->execute($data_update);
    }  
    
    sleep(5); 

    }    
		
} catch (PDOException $ex) {
  echo $ex->getMessage(); 
}

Lưu file với tổ hợp phím CTRL + X, Y rồi ENTER.

Đến đây, bạn đã hoàn tất việc thiết lập logic trong file /var/www/html/tasks.php. Bước tiếp theo, các bạn sẽ lập lịch để file được gọi mỗi 1 phút bởi daemon crontab.

Bước 3 – Lên lịch chạy script PHP mỗi phút

Chỉ cần thêm một dòng lệnh vào file crontab, Linux có thể lập lịch chạy tự động các job sau một khoảng thời gian nhất định. Ở bước này, các bạn sẽ được hướng dẫn cách thiết lập crontab daemon chạy tự động script /var/www/html/tasks.php mỗi 60 giây. Mở file /etc/crontab bằng trình biên tập văn bản nano.

$ sudo nano /etc/crontab

Thêm vào cuối file dòng lệnh dưới đây để daemon gọi thực thi http://localhost/tasks.php sau mỗi phút.

...
* * * * * root /usr/bin/wget -O - http://localhost/tasks.php

Đóng và lưu file.

Như đã đề cập, dù script task.php chỉ được gọi một lần bởi daemon, các vòng lặp trong script sẽ tiếp tục thực thi các tác vụ chưa được xử lý trong vòng 60 giây kế tiếp. Một khi vòng lặp ngừng, daemon sẽ gọi lại script và tiếp tục lặp lại quy trình trên.

Sau khi lưu thiết lập, crontab sẽ lập tức thực thi các tác vụ trong bảng tasks trong cơ sở dữ liệu. Để đảm bảo mọi thứ hoạt động ổn định, các bạn đến bước cuối cùng là kiểm tra cơ sở dữ liệu cron_jobs.

Bước 4 – Xác nhận các job thực thi thành công

Mở lại cơ sở dữ liệu với tài khoản người dùng root để kiểm tra việc crontab tự động thực thi job bằng script tasks.php.

$ sudo mysql -u root -p

Sau khi nhập mật khẩu, các bạn kết nối cơ sở dữ liệu.

mysql> USE cron_jobs;
Output
Database changed

Gọi truy vấn SELECT sau cho bảng tasks.

SELECT task_id, task_name, queued_at, completed_at, is_processed FROM tasks;

Nhìn vào cột completed_at của output, bạn sẽ thấy cứ mỗi 5 giây có một tác vụ được chạy. Những tác vụ này cũng được đánh dấu đã thực thi bằng ký tự Y nghĩa là YES ở cột is_processed.

Output

+-----------+---------------+----------------------------+-----------------------------+-------------------+
 | task_id | task_name |    queued_at      |   completed_at    | is_processed |
+-----------+---------------+----------------------------+-----------------------------+-------------------+
 |    1   |  TASK 1  | 2021-03-06 06:27:19 | 2021-03-06 06:30:01 |     Y      |
 |    2   |  TASK 2  | 2021-03-06 06:27:28 | 2021-03-06 06:30:06 |     Y      |
 |    3   |  TASK 3  | 2021-03-06 06:27:36 | 2021-03-06 06:30:11 |     Y      |
+-----------+---------------+-----------------------------+----------------------------+-------------------+
3 rows in set (0.00 sec)

Đến đây, script PHP của bạn đã hoạt động suôn sẻ. Các bạn đã có thể xử lý các tác vụ cần thiết với khoảng thời gian nghỉ ngắn hơn 1 phút sau khi ghi đè các thiết lập mặc định của crontab daemon.

Vietnix là một nhà cung cấp dịch vụ hosting và VPS tốc độ cao uy tín hàng đầu, đặc biệt nổi bật với công nghệ chống DDoS độc quyền tại Việt Nam. Với phương châm lấy sự thành công của khách hàng làm mục tiêu phục vụ, Vietnix luôn đặt trọng tâm vào việc phát triển hạ tầng với tốc độ nhanh và tính ổn định cao, cùng việc nâng cao chất lượng hỗ trợ. Trở thành một đối tác đáng tin cậy để phục vụ các dự án kinh doanh online của bạn.

Những thế mạnh của Vietnix:

 • Hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp hosting, VPS.
 • Đồng hành cùng 50.000 khách hàng.
 • Hơn 100.000 dịch vụ đã được kích hoạt.
 • 97% khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ đánh giá 5 sao.
 • 89% khách hàng duy trì sử dụng dịch vụ đến thời điểm hiện tại.
 • Đạt giải thưởng Thương hiệu Việt Nam xuất sắc 2022.

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Hotline: 1800 1093
 • Email: sales@vietnix.com.vn

Lời kết

Hy vọng các bạn đã nắm được cách chạy job PHP nhiều lần một phút với Crontab trên Ubuntu 20.04 sau bài hướng dẫn trên. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay phản hồi nào, các bạn hãy để lại bình luận bên dưới để được Vietnix giải đáp.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Co-Founder
tại

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tài liệu mới nhất từ Vietnix!
ĐÓNG

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI