NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
08/06/2023
Lượt xem

Hướng dẫn thiết lập xác thực mật khẩu cho Apache trên Ubuntu 20.04

08/06/2023
13 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (92 bình chọn)

Các quản trị viên thường phải giới hạn quyền truy cập đến một số thành phần nhất định trên website để bảo vệ các thông tin quan trọng trên hệ thống. Một phương pháp hiệu quả là sử dụng mật khẩu để bảo vệ các tài nguyên này. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết các bước thiết lập xác thực mật khẩu cho Apache trên Ubuntu 20.04.

Điều kiên để thiết lập xác thực mật khẩu cho Apache trên Ubuntu 20.04

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn đáp ứng được các yêu cầu sau:

Điều kiên để thiết lập xác thực mật khẩu cho Apache trên Ubuntu 20.04
Điều kiên để thiết lập xác thực mật khẩu cho Apache trên Ubuntu 20.04
 • Có một server Ubuntu 20.04 với user non-root và quyền sudo, đồng thời cũng đã kích hoạt sẵn tường lửa. Server Ubuntu này cần được cài sẵn web server Apache. (Hướng dẫn chi tiết về cách cài đặt Apache trên Ubuntu 20.04 tại đây)
 • Virtual host được bảo mật bằng SSL. Nếu đã có sẵn tên miền thì bạn có thể mua chứng chỉ SSL từ Vietnix. Nếu chưa có sẵn tên miền thì bạn có thể sử dụng chứng chỉ tự ký để mã hóa.
 • Bản ghi DNS A với tên miền vietnixtest.com trỏ đến địa chỉ IP public của server.
 • Bản ghi DNS A có www.vietnixtest.com trỏ đến địa chỉ IP public của server.

Sau khi có đủ các điều kiện trên, hãy làm theo các bước dưới đây để thiết lập phương thức xác thực mật khẩu cho Apache trên Ubuntu 20.04.

Bước 1 – Cài đặt gói công cụ Apache

Để thực hiện theo các bước trong bài viết, bạn cần sử dụng công cụ htpasswd – một thành phần trong package apache2-utils – để tạo file, quản lý username và password cho các nội dung cần giới hạn.

Cập nhật chỉ mục gói của server bằng lệnh sau:

sudo apt update

Sau đó cài đặt gói công cụ Apache:

sudo apt install apache2-utils

Bước 2 – Tạo file password

Sau khi có quyền truy cập vào lệnh htpasswd, bạn có thể tạo file mật khẩu giúp Apache có thể xác thực người dùng. Đó là file ẩn có tên.htpasswd nằm trong thư mục cấu hình /etc/apache2 của hệ thống.

Ở lần đầu tiên sử dụng công cụ, bạn cần thêm option -c để tạo file .htpasswd, ở phía cuối lệnh sẽ có tên username (trong ví dụ này là vietnix) để tạo một entry mới trong file:

sudo htpasswd -c /etc/apache2/.htpasswd vietnix

Sau đó bạn sẽ được yêu cầu cung cấp và xác thực mật khẩu cho người dùng.

Đối với các lần sử dụng lệnh tiếp theo, bạn có thể bỏ đối số -c khi muốn thêm những người dùng khác:

sudo htpasswd /etc/apache2/.htpasswd another_user

Nội dung của file bây giờ sẽ chứa username và mật khẩu được mã hóa cho từng bản ghi:

cat /etc/apache2/.htpasswd
Output
vietnix:$apr1$eponJaBR$9uyVIRpDpbHoseI.hS1cq/
another_user:$apr1$dDXiQxte$RGn3CVfFLQOPf5lSJgNvV1

Để đảm bảo quá trình cài đặt và thiết lập có thể diễn ra thuận lợi và không gặp trở ngại, việc sử dụng một máy chủ có khả năng mở rộng linh hoạt và toàn quyền quản trị là cần thiết. Một trong những lựa chọn phổ biến hiện nay là sử dụng VPS Vietnix, dịch vụ máy chủ ảo có nhiều tính năng và tiện ích hỗ trợ cho việc quản trị và phát triển website.

Với VPS Vietnix, bạn có thể tùy chỉnh các thiết lập cấu hình theo nhu cầu sử dụng, đảm bảo hiệu suất cao và độ ổn định tốt cho website của mình. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà bạn có thể tham khảo gói VPS Giá Rẻ, VPS Phổ Thông, VPS Cao Cấp, VPS NVMe, VPS GPU. Bên cạnh đó, Vietnix cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp, giúp bạn giải quyết các vấn đề liên quan đến máy chủ một cách nhanh chóng và hiệu quả. Liên hệ để được tư vấn chi tiết ngay.

Bước 3 – Cấu hình xác thực mật khẩu Apache

Ở bước này, bạn sẽ cấu hình để yêu cầu Apache kiểm tra file .htpasswd trước khi cung cấp các nội dung được bảo vệ. Có hai cách để thực hiện: Trực tiếp cấu hình trong file virtual host, hoặc đưa file .htaccess vào các thư mục cần giới hạn. Đa số gợi ý nên sử dụng file virtual host, nhưng nếu muốn cho phép cả những user non-root tự quản lý mức độ giới hạn truy cập của mình thì hãy làm theo cách thứ hai.

Cách 1: Cấu hình kiểm soát truy cập trong Virtual Host (Ưu tiên dùng phương pháp này)

Ở phương pháp đầu tiên, bạn sẽ chỉnh sửa cấu hình Apache và thêm mật khẩu bảo vệ vào file virtual host. Việc này thường sẽ có nhiều ưu điểm hơn vì dịch vụ sẽ không cần phải đọc nhiều file cấu hình phân tán trên server. Tuy nhiên việc chỉnh sửa chỉ có thể thực hiện được nếu bạn có quyền truy cập vào cấu hình.

Trước tiên hãy mở file virtual host bạn cần giới hạn, trong ví dụ này sẽ là file /etc/apache2/sites-available/vietnixtest.com.conf chứa virtual host.

Mở file bằng text editor bất kỳ:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/vietnixtest.com.conf

Nội dung của file sẽ có dạng như dưới đây:


<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@localhost
  ServerName vietnixtest.com
  ServerAlias www.vietnixtest.com
  DocumentRoot /var/www/vietnixtest.com
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

Việc xác thực được thực hiện riêng lẻ cho từng thư mục. Để thiết lập xác thực thì bạn cần chỉ định thư mục muốn giới hạn bằng block <Directory_>. Ở ví dụ này, bạn sẽ giới hạn toàn bộ root của tài liệu:

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@localhost
  ServerName vietnixtest.com
  ServerAlias www.vietnixtest.com
  DocumentRoot /var/www/vietnixtest.com
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

<Directory "/var/www/vietnixtest.com">
  </Directory>
</VirtualHost>

Trong block thư mục này, hãy chỉ định rằng bạn đang thiết lập phương thức xác thực loại Basic. Đối với AuthName, hãy chọn tên để hiển thị cho người dùng khi cần yêu cầu thông tin đăng nhập. Directive AuthUserFile dùng để trỏ Apache đến file password vừa tạo. Cuối cùng, tạo một yêu cầu sao cho chỉ valid-user mới có quyền truy cập vào tài nguyên này, tức là những người dùng có thể xác thực bằng mật khẩu mới được phép truy cập.

 <VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@localhost
  ServerName vietnixtest.com
  ServerAlias www.vietnixtest.com
  DocumentRoot /var/www/vietnixtest.com
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

<Directory "/var/www/vietnixtest.com">
   AuthType Basic
   AuthName "Restricted Content"
   AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd
   Require valid-user
 </Directory>
</VirtualHost>

Sau đó lưu rồi đóng file lại. Nếu đang sử dụng nano, bạn có thể nhấn CTRL + X, tiếp đó nhấn YENTER.

Kiểm tra cấu hình bằng lệnh sau:

sudo apache2ctl configtest

Nếu output là Syntax OK thì bạn có thể restart server để áp dụng chính sách mật khẩu mới:

sudo systemctl restart apache2

Bạn có thể dùng lệnh status để đảm bảo rằng server đang hoạt động:

sudo systemctl status apache2
Output
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor prese>
   Active: active (running) since Fri 2022-04-29 17:12:24 UTC; 4s ago
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Process: 4493 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SU>
  Main PID: 4514 (apache2)
   Tasks: 55 (limit: 9508)
   Memory: 5.8M
   CGroup: /system.slice/apache2.service
       ├─4514 /usr/sbin/apache2 -k start
       ├─4516 /usr/sbin/apache2 -k start
       └─4517 /usr/sbin/apache2 -k start

Cách 2: Cấu hình kiểm soát truy cập bằng file .htaccess

Apache có thể sử dụng file .htaccess để cho phép một số nội dung cấu hình được thiết lập bên trong thư mục. Tuy nhiên Apache sẽ phải đọc lại các file này sau mỗi request liên quan đến thư mục nên cách này thường ảnh hưởng xấu đến hiệu năng của dịch vụ. Tuy nhiên nếu bạn đang sử dụng file .htaccess để cho phép các user non-root tự quản lý giới hạn của mình thì vẫn đây vẫn là cách tối ưu hơn.

Trước tiên, mở file config Apache bằng một text editor bất kỳ:

sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

Tìm block <Directory> cho thư mục /var/www chứa root tài liệu. Cập nhật dòng này để phản ánh root rồi đổi directive AllowOverride từ None thành All. Bây giờ nội dung của block sẽ như dưới đây:

. . .

<Directory /var/www/vietnixtest.com>
 Options Indexes FollowSymLinks
 AllowOverride All
 Require all granted
</Directory>

. . .

Sau đó lưu rồi đóng file lại.

Tiếp theo, thêm một file .htaccess vào thư mục cần hạn chế. Trong ví dụ này, bạn sẽ giới hạn toàn bộ root tài liệu (tức là cả website) ở /var/www/vietnixtest.com:

sudo nano /var/www/vietnixtest.com/.htaccess

Trong file này bạn thực hiện chỉ định phương thức xác thực Basic, phần AuthName chỉ định tên sẽ hiển thị cho người dùng khi yêu cầu thông tin đăng nhập. Directive AuthUserFile dùng để trỏ Apache đến file password vừa tạo trước đó. Cuối cùng, bạn cần thiết lập sao cho chỉ user valid-user mới có quyền truy cập tài nguyên:

AuthType Basic
AuthName "Restricted Content"
AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd
Require valid-user

Sau đó lưu rồi đóng lại file. Bây giờ restart web server để bảo vệ tất cả nội dung bên trong hoặc dưới thư mục chứa file .htaccess:

sudo systemctl restart apache2

Cuối cùng là chạy lệnh sau để kiểm tra trạng thái:

sudo systemctl status apache2
Output
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor prese>
   Active: active (running) since Fri 2022-04-29 17:18:17 UTC; 3s ago
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Process: 4721 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SU>
  Main PID: 4744 (apache2)
   Tasks: 55 (limit: 9508)
   Memory: 5.9M
   CGroup: /system.slice/apache2.service
       ├─4744 /usr/sbin/apache2 -k start
       ├─4745 /usr/sbin/apache2 -k start
       └─4746 /usr/sbin/apache2 -k start

Bước 4 – Xác nhận phương thức bảo mật

Bây giờ bạn sẽ thử truy cập một nội dung được giới hạn để kiểm tra xem đã được bảo vệ chưa. Mở trình duyệt rồi vào https://vietnixtest.com hoặc server_IP (lưu ý hãy thay domain và IP bằng chính IP hoặc domain của bạn).

Hệ thống sẽ yêu cầu nhập username và password:

Nhập thông tin tài khoản vào
Nhập thông tin tài khoản vào

Nếu nhập chính xác thông tin đăng nhập thì bạn sẽ truy cập được nội dung. Mặt khác, nếu cung cấp sai thông tin hoặc nhấn Cancel thì màn hình sẽ hiển thị trang lỗi như sau:

Hiển thị lỗi
Hiển thị lỗi

Vietnix là một nhà cung cấp giải pháp hosting, VPS, tên miền, chứng chỉ SSL có hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động. Vietnix đã đạt được sự tin tưởng của hơn 50.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp với hơn 100.000 dịch vụ đã được kích hoạt. Điều đáng tự hào hơn, chúng tôi nhận được sự giới thiệu của 97% khách hàng sau khi họ trải nghiệm và sử dụng dịch vụ.

Vietnix cam kết mang đến cho khách hàng của mình những giải pháp VPS chất lượng nhất, với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm. Bên cạnh đó, Vietnix cũng luôn cập nhật các công nghệ mới nhất để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Nếu bạn đang tìm kiếm một nhà cung cấp giải pháp VPS uy tín, chất lượng và đáng tin cậy, hãy đến với Vietnix. Chúng tôi sẽ là đối tác đáng tin cậy của bạn trên con đường phát triển kinh doanh của mình. Mọi vấn đề thắc mắc cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Hotline: 1800 1093 – 07 088 44444
 • Email: sales@vietnix.com.vn

Lời kết

Bài viết này đã hướng dẫn các bước thiết lập xác thực mật khẩu cho Apache trên Ubuntu 20.04. Bây giờ các nội dung quan trọng đã được bảo vệ và chỉ những người dùng cung cấp đúng thông tin bảo mật mới có thể truy cập được vào tài nguyên này. Chúc bạn thực hiện thành công trên hệ thống của mình.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI