NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
19/04/2023
Lượt xem

Hướng dẫn cách cài đặt và bảo mật Redis trên Ubuntu 20.04

19/04/2023
14 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (169 bình chọn)

Redis là một hệ thống cơ sở dữ liệu key-value được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web hiện đại nhờ tính năng caching mạnh mẽ, nổi bật với độ linh hoạt cao, hiệu năng tốt và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách cấu hình, cài đặt và bảo mật Redis trên Ubuntu 20.04.

Điều kiện để cài đặt và bảo mật Redis trên Ubuntu 20.04

Trước khi bắt đầu cài đặt, bạn cần có quyền truy cập vào một server Ubuntu 20.04, có user non-root với quyền sudo và tường lửa được cấu hình bằng ufw.

Bước 1 – Cài đặt và cấu hình Redis

Bạn sẽ sử dụng bộ quản ký package APT để cài đặt redis từ repo của Ubuntu. Đầu tiên hãy cập nhật cache local apt bằng lệnh sau: (tại thời điểm viết bài, phiên bản mặc định trong kho lưu trữ là 5.0.7)

sudo apt update

Sau đó cài đặt Redis:

sudo apt install redis-server

Lệnh này sẽ download và cài đặt Redis cũng như các dependency của nó. Tiếp theo, cần thay đổi một số cấu hình trong file config của Redis đươc tạo tự động trong quá trình cài đặt.

Mở file bằng text editor:

sudo nano /etc/redis/redis.conf

Bên trong file, hãy tìm directive supervised. Directive này cho phép khai báo một hệ thống init (khởi tạo) để quản lý Redis như một dịch vụ, từ đó bạn có thể kiểm soát các hoạt động của nó tốt hơn. Theo mặc định thì directive supervised được đặt thành no. Vì hệ điều hành Ubuntu sử dụng hệ thống systemd nên hãy đổi thành systemd như dưới đây:

. . .

# If you run Redis from upstart or systemd, Redis can interact with your
# supervision tree. Options:
#  supervised no   - no supervision interaction
#  supervised upstart - signal upstart by putting Redis into SIGSTOP mode
#  supervised systemd - signal systemd by writing READY=1 to $NOTIFY_SOCKET
#  supervised auto  - detect upstart or systemd method based on
#            UPSTART_JOB or NOTIFY_SOCKET environment variables
# Note: these supervision methods only signal "process is ready."
#    They do not enable continuous liveness pings back to your supervisor.
supervised systemd

. . .

Sau đó lưu rồi đóng lại file. Cuối cùng là restart lại dịch vụ Redis để áp dụng các thay đổi mới trong file cấu hình:

sudo systemctl restart redis.service

Bước 2 – Kiểm tra Redis

Sau khi cài đặt và cấu hình xong, hãy thử kiểm tra xem Redis có đang hoạt động chính xác hay không trước khi thay đổi thêm các cấu hình.

Sử dụng lệnh dưới đây để xem Redis có đang chạy không:

sudo systemctl status redis

Nếu dịch vụ đang chạy và không có lỗi gì thì output sẽ có dạng như dưới đây:

Output
● redis-server.service - Advanced key-value store
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2020-04-30 23:26:54 UTC; 4s ago
    Docs: http://redis.io/documentation,
       man:redis-server(1)
  Process: 36552 ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 36561 (redis-server)
   Tasks: 4 (limit: 2345)
   Memory: 1.8M
   CGroup: /system.slice/redis-server.service
       └─36561 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
. . .

Nếu muốn khởi động Redis thủ công sau mỗi lần boot server thì bạn có thể chạy lệnh dưới đây để thiết lập:

sudo systemctl disable redis

Để kiểm tra xem Redis có đang hoạt động bình thường hay không, hãy kết nối đến server bằng client command-line của Redis:

redis-cli

Sau đó kiểm tra khả năng kết nối bằng lệnh ping:

ping

Nếu output là PONG thì bạn có thể đảm bảo rằng kết nối vẫn đang hoạt động. Tiếp theo, kiểm tra xem bạn có khả năng thiết lập các key hay không:

set test "It's working!"

Output thường sẽ là OK. Sau đó bạn có thể lấy giá trị bằng lệnh:

get test

Nếu mọi thứ vẫn hoạt động bình thường thì bạn sẽ nhận lại được giá trị vừa lưu trữ:

Output
"It's working!"

Sau đó thoát khỏi Redis prompt để quay lại shell:

exit

Cuối cùng, bạn cần kiểm tra xem Redis có thể giữ lại dữ liệu sau khi dừng hay bị restart hay không. Hãy thử restart một instance Redis bằng lệnh sau:

sudo systemctl restart redis

Sau đó kết nối với client command-line;

redis-cli

Xác thực xem giá trị kiểm thử có còn không:

get test
Output
"It's working!"

Bây giờ bạn có thể về lại shell sau khi hoàn tất:

exit

Đến hết bước này, bạn đã cài đặt và có đầy đủ các chức năng cơ bản của Redis để sử dụng. Tuy nhiên một số cấu hình mặc định của Redis không đủ an toàn và có khả năng bị các hacker khai thác để tấn công vào server. Do đó, các bước sau của bài viết sẽ tập trung vào các phương pháp giảm thiểu những lỗ hổng bảo mật trong các cấu hình này. Bạn có thể bỏ qua nếu không có nhu cầu bảo mật thêm cho hệ thống vì bây giờ Redis đã hoàn toàn sẵn sàng để sử dụng bình thường.

Ngoài ra, bạn cũng nên tham khảo thêm về cách cài đặt SSH Keys trên Ubuntu 20.04 để có thể để truy cập từ xa vào các máy chủ và được khuyến khích trong việc bảo vệ an ninh cho hệ thống của bạn.

Bước 3- Bind với localhost

Theo mặc định thì Redis chỉ có thể truy cập được từ localhost, tuy nhiên nếu thực hiện sai các bước cài đặt (hoặc làm theo hướng dẫn khác) thì có thể bạn đã vô tình cấu hình để cho phép mọi kết nối đến dịch vụ.

Mở file cấu hình Redis bằng nano:

sudo nano /etc/redis/redis.conf

Tìm dòng này rồi uncomment (bỏ dấu # ở phía trước):

bind 127.0.0.1 ::1

Sau đó lưu rồi đóng file lại. Bây giờ hãy restart lại dịch vụ để áp dụng các thay đổi:

sudo systemctl restart redis

Kiểm tra xem thay đổi đã được áp dụng chưa bằng lệnh netstat như sau:

sudo netstat -lnp | grep redis
Output
tcp    0   0 127.0.0.1:6379     0.0.0.0:*        LISTEN   14222/redis-server 
tcp6    0   0 ::1:6379        :::*          LISTEN   14222/redis-server 

Nếu trên server chưa có lệnh netstat thì bạn có thể cài đặt bằng lệnh sau:

sudo apt install net-tools

Dựa vào output trên, bạn có thể xác nhận rằng redis-server đã được bind với địa chỉ localhost (127.0.0.1). Nếu thấy địa chỉ khác trong cột này thì hãy thử thực hiện lại các thao tác ở trên rồi restart lại Redis.

Sau bước này, Redis vẫn chưa được thiết lập để yêu cầu user xác thực trước khi thực hiện thay đổi với cấu hình hay dữ liệu được lưu trữ. Do đó bạn cần bổ sung thêm một lớp xác thực bằng mật khẩu thông qua Redis client ở bước sau.

Bước 4 – Cấu hình mật khẩu Redis

Việc cấu hình mật khẩu Redis cho phép enable một tính năng bảo mật có sẵn của dịch vụ – lệnh auth, yêu cầu client xác thực khi truy cập cơ sở dữ liệu. Mật khẩu có thể được cấu hình trực tiếp trong file config của Redis /etc/redis/redis.conf:

sudo nano /etc/redis/redis.conf

Kéo xuống phần SECURITY rồi tìm directive # requirepass foobared, sau đó bỏ dấu # ở dòng đầu rồi đổi foobared thành mật khẩu tương ứng.

Theo như tài liệu của Redis thì dịch vụ này có tốc độ xử lý rất nhanh, vì vậy các hacker có thể thử đến 150 nghìn mật khẩu mỗi giây. Vì vậy bạn cần đặt một mật khẩu rất mạnh để đảm bảo an toàn cho hệ thống. Vietnix khuyên bạn nên sử dụng lệnh openssl để tạo một mật khẩu ngẫu nhiên, sau đó pipe output của lệnh này vào một lệnh openssl thứ hai:

openssl rand 60 | openssl base64 -A
Output
RBOJ9cCNoGCKhlEBwQLHri1g+atWgn4Xn4HwNUbtzoVxAYxkiYBi7aufl4MILv1nxBqR4L6NNzI0X6cE

Sau đó copy rồi paste vào phần directive requirepass như ở trên.

/etc/redis/redis.conf
requirepass RBOJ9cCNoGCKhlEBwQLHri1g+atWgn4Xn4HwNUbtzoVxAYxkiYBi7aufl4MILv1nxBqR4L6NNzI0X6cE

Sau khi thiết lập mật khẩu xong, lưu và đóng file lại rồi restart Redis:

sudo systemctl restart redis.service

Để kiểm tra xem phương thức xác thực mật khẩu đã hoạt động chưa, bạn có thể mở Redis client lên:

redis-cli

Sau đó nhập lệnh sau để thử đặt một key cho giá trị khi user vẫn chưa xác thực:

set key1 10

Hệ thống sẽ trả về lỗi:

Output
(error) NOAUTH Authentication required.

Tiếp theo hãy thử xác thực bằng mật khẩu tong file config của Redis (thay mật khẩu tương ứng vào phần your_redis_password;

auth your_redis_password

Bây giờ hệ thống sẽ trả về OK để báo đã xác thực thành công. Sau đó bạn có thể thoát khỏi client bằng lệnh quit.

Bước 5 – Đổi tên các lệnh nguy hiểm

Khi Redis được chạy bởi những người dùng chưa được xác thực thì một số lệnh nguy hiểm có thể được sử dụng để cấu hình lại, phá hủy hay xóa toàn bộ dữ liệu. Do đó một tính năng bảo mật khác được tích hợp trong dịch vụ là đổi tên hoặc disable các lệnh này.

Một số lệnh được xem là nguy hiểm gồm có: FLUSHDBFLUSHALLKEYSPEXPIREDELCONFIGSHUTDOWNBGREWRITEAOFBGSAVESAVESPOPSREMRENAME, và DEBUG. Tất nhiên vẫn còn nhiều lệnh khác, nhưng việc xử lý những lệnh được liệt kê này sẽ cải thiện đáng kể khả năng bảo mật của hệ thống.

Mở file cấu hình để đổi tên hoặc disable lệnh:

sudo nano /etc/redis/redis.conf

Để vô hiệu hóa một lệnh, bạn chỉ cần đổi tên nó thành một chuỗi rỗng:

. . .
# It is also possible to completely kill a command by renaming it into
# an empty string:
#
rename-command FLUSHDB ""
rename-command FLUSHALL ""
rename-command DEBUG ""
. . .

Tương tự, để đổi tên một lệnh bạn có thể đặt một tên khác vào trong chuỗi, nên chọn tên nào đó khó đoán nhưng vẫn dễ nhớ đối với bản thân bạn.

. . .
# rename-command CONFIG ""
rename-command SHUTDOWN SHUTDOWN_MENOT
rename-command CONFIG ASC12_CONFIG
. . .

Sau đó lưu rồi đóng lại file. Bây giờ restart lai Redis để áp dụng các thay đổi:

sudo systemctl restart redis.service

Vào command line Redis để thử nghiệm các lệnh mới:

redis-cli

Sau đó dùng lệnh sau để xác thực:

auth your_redis_password
Output
OK

Giả sử rằng bạn đã đổi tên lệnh CONFIG thành ASC12_CONFIG, bây giờ hãy thử dùng lệnh CONFIG như ban đầu:

config get requirepass

Hệ thống sẽ trả về lỗi:

Output
(error) ERR unknown command `config`, with args beginning with: 

Bây giờ chạy lại với tên lệnh mới:

asc12_config get requirepass
Output
1) "requirepass"
2) "your_redis_password"

Bây giờ bạn có thể thoát khỏi redis-cli:

exit

Lưu ý rằng việc đổi tên lệnh chỉ an toàn nếu lệnh đã được đổi tên không nằm trong file AOF, hoặc có trong file AOF nhưng chưa được chuyển đến các slave. Vì vậy thời điểm tốt nhất để đổi tên lệnh là khi bạn không sử dụng AOF, hoặc ngay sau khi cài đặt xong và trước khi deploy ứng dụng chạy trên Redis.

Ngoài ra nếu bạn đang tìm kiếm một máy chủ để cài đặt Redis thì VPS chính là giải pháp tối ưu dành cho bạn. Khi dùng VPS để cài Redis mang lại nhiều ưu điểm như: tăng tính bảo mật, tăng khả năng quản lý và điều khiển, tối ưu hóa hiệu suất và tốc độ truy xuất dữ liệu, cung cấp nhiều tính năng và module hỗ trợ.

Hiện tại, các gói VPS tốc độ cao tại Vietnix có cấu hình đa dạng, dễ dàng mở rộng theo nhu cầu sử dụng và hỗ trợ đa dạng hệ điều hành có thể giúp bạn cài đặt Redis hiệu quả.

Lời kết

Bài viết này đã hướng dẫn chi tiết cách cài đặt, cấu hình và bổ sung các tính năng bảo mật cho Redis. Trong đó cần lưu ý rằng tính năng quan trọng nhất cho Redis vẫn là tường lửa. Các phương pháp trong bài viết này chỉ chủ yếu ngăn chặn các trường hợp truy cập trái phép vào server khi chưa xác thực. Việc thiết lập và bảo mật cho Redis là một công việc quan trọng để đảm bảo tính ổn định, bảo mật và hiệu quả cho ứng dụng web của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào, hãy để lại bình luận phía dưới, Vietnix sẽ hỗ trợ bạn.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI