Firewall Anti DDoS
SSL
5
5

Hướng dẫn cài đặt IPv6 nhanh, đơn giản và hiệu quả

10151
Lượt xem
Home System Hướng dẫn cài đặt IPv6 nhanh, đơn giản và hiệu quả

Để khắc phục những hạn chế của IPv4, Internet Engineering Task Force (IETF) đã phát triển một bộ giao thức và tiêu chuẩn được gọi là IP phiên bản 6 (IPv6). IPv6 được thiết kế có chủ đích để giảm thiểu tác động đến các giao thức lớp trên và lớp dưới bằng cách tránh việc tùy ý bổ sung các tính năng mới. Bài viết này sẽ hướng dẫn cài đặt IPv6 nhanh nhất.

IPv6 là gì?

IPv6 là địa chỉ Internet mới được thiết kế để thay thế cho phiên bản địa chỉ IPv4 đã lâu. Địa chỉ IPv4 có chiều dài 32 bit, biểu diễn dưới dạng các cụm số thập phân phân cách bởi dấu chấm, ví dụ: 205.10.1.3

Địa chỉ IPv6 có chiều dài 128 bit, biểu diễn dưới dạng các cụm số hexa phân cách bởi dấu::, ví dụ 2001:0DC8::1005:2F43:0BCD:FFFF. Với 128 bit chiều dài, không gian địa chỉ IPv6 gồm 2128 địa chỉ, cung cấp một lượng địa chỉ khổng lồ cho hoạt động Internet.

Cài đặt IPv6

 1. Bấm Start, chọn Control Panel, sau đó bấm đúp vào Network Connection.
 2. Click chuột phải vào bất kỳ kết nối khu vực cục bộ nào, rồi bấm Properties.
 3. Nhấp vào Install.
 4. Bấm Protocol, sau đó bấm Add.
 5. Bấm Microsoft TCP / IP version 6, sau đó bấm OK.
 6. Nhấp vào Close để lưu các thay đổi đối với kết nối mạng của bạn.
Hướng dẫn cài đặt IPv6
Hướng dẫn cài đặt IPv6
Banner WordPress Hosting Singlepost

Chương trình ra mắt dịch vụ WordPress Hosting miễn phí 500 mẫu website

Xoá IPv6

 • Bấm Start, vào Control Panel, sau đó bấm đúp vào Network Connection.
 • Chuột phải vào bất kỳ kết nối khu vực cục bộ nào, rồi bấm Properties.
 • Chọn Microsoft TCP / IP version 6 trong danh sách các thành phần được cài đặt, sau đó bấm Uninstall.
 • Bấm Yes, sau đó bấm Close để lưu các thay đổi đối với kết nối mạng của bạn.

Cấu hình IPv6 bằng Manual Addresses

 1. Bấm Start, đi đến Programs, Accessories, sau đó bấm Command Prompt.
 2. Tại command prompt, nhập netsh, sau đó nhấn ENTER.
 3. Nhập interface ipv6 sau đó nhấn ENTER.
 4. Nhập show routes sau đó nhấn ENTER:
add address [interface=] string [address=] ipv6address

Lệnh này sử dụng các giá trị sau:

 • [interface =] string: Chỉ định tên cho interface.
 • [address =] ipv6address: Chỉ định địa chỉ IPv6.

Lưu ý:

Các tham số bổ sung có sẵn cho lệnh này. Nhập add address /?

tại command prompt của netsh interface ipv6 để xem các thông số bổ sung.

Định cấu hình thuộc tính interface

 1. Bấm Start, trỏ chuột vào All Programs, trỏ chuột vào Accessories, sau đó bấm Command Prompt.
 2. Tại command prompt, nhập netsh, sau đó nhấn ENTER.
 3. Nhập interface ipv6 sau đó nhấn ENTER.
 4. Nhập show routes sau đó nhấn ENTER.
set interface [interface=] string [[forwarding=]enabled|disabled] [[advertise=]enabled|disabled] [[mtu=] integer] [[siteid=] integer] [[metric=] integer] [[firewall=]{enabled | disabled}] [[siteprefixlength=] integer] [[store=]{active|persistent]}

Lệnh này sử dụng các giá trị sau:

 • [interface =] string: Chỉ định tên interface.
 • [[forwarding =] enabled| disabled]: Chỉ định xem các packet đến trên interface này có thể được chuyển tiếp đến các interface khác hay không. Cài đặt mặc định là disabled.
 • [[advertise =] enabled| disabled]: Chỉ định xem Quảng cáo Router có được gửi trên interface này hay không. Cài đặt mặc định bị là disabled.
 • [[mtu =] integer]: Chỉ định đơn vị truyền tối đa (MTU) của interface này. Nếu mtu không được chỉ định, MTU mặc định của liên kết sẽ được sử dụng.
 • [[siteid =] integer]: Chỉ định mã định danh vùng phạm vi trang web. Định danh trang web được sử dụng để phân biệt giữa các interface thuộc các khu vực quản trị khác nhau sử dụng địa chỉ địa chỉ trang web.
 • [[metric =] integer]: Chỉ định chỉ số interface được thêm vào chỉ số route cho tất cả các route trên interface.
 • [[firewall =] { enabled| disabled }]: Chỉ định có hoạt động ở chế độ tường lửa hay không.
 • [[siteprefixlength =] integer]: Chỉ định độ dài mặc định của prefix chung cho toàn bộ trang web.
 • [[store =] active| persistent]: Nếu bạn chỉ định active, thay đổi chỉ kéo dài cho đến khi máy tính được khởi động lại. Nếu bạn chỉ định persistent, thay đổi là vĩnh viễn. Cài đặt mặc định là persistent.

Cách xem IPv6 Routing Table

 1. Bấm Start, trỏ chuột vào All Programs, trỏ chuột vào Accessories, sau đó bấm Command Prompt.
 2. Tại command prompt, nhập netsh, sau đó nhấn ENTER.
 3. Nhập interface ipv6 sau đó nhấn ENTER.
 4. Nhập show routes rồi đó nhấn ENTER.

Lưu ý

Để xem các tham số bổ sung có sẵn cho lệnh này, hãy nhập show routes /?.

Thêm IPv6 Route

 1. Bấm Start, trỏ chuột vào All Programs, trỏ chuột vào Accessories, sau đó bấm Command Prompt.
 2. Tại command prompt, nhập netsh, sau đó nhấn ENTER.
 3. Nhập interface ipv6 sau đó nhấn ENTER.
 4. Nhập lệnh sau, sau đó nhấn ENTER:
add route [prefix=]ipv6address/integer [[interface=] string] [[nexthop=]ipv6address] [[siteprefixlength=] integer] [[metric=] integer] [[publish=]{no | age | yes}] [[validlifetime=]{integer | infinite}] [[preferredlifetime=]{integer | infinite}] [[store=]{active | persistent}]

Lệnh này sử dụng các giá trị sau:

 • [prefix =] ipv6address / integer: Tham số này là bắt buộc. Nó chỉ định prefix để thêm một route. interfer chỉ định độ dài prefix.
 • [[interface =] string]: Chỉ định tên hoặc index interface.
 • [[nexthop =] ipv6address]: Chỉ định địa chỉ gateway nếu prefix không có trên liên kết.
 • [[siteprefixlength =] integer]: Chỉ định độ dài prefix cho toàn bộ trang web nếu prefix không có trên liên kết.
 • [[metric =] integer]: Chỉ định route metric.
 • [[publish=] {no| age| yes}]: Chỉ định xem các route được quảng cáo trong Route Advertisements có thời gian tồn tại không thay đổi (yes), được quảng cáo với thời gian tồn tại giảm dần (age) hay không được quảng cáo (no) trong Route Advertisements. Cài đặt mặc định là no.
 • [[validlifetime =] {integer| infinite}]: Chỉ định thời gian tồn tại mà route hợp lệ. Giá trị mặc định là infinite.
 • [[favouritetime =] {integer| infinite}]: Chỉ định thời gian tồn tại mà route được ưu tiên. Giá trị mặc định bằng thời gian tồn tại hợp lệ.
 • [[store =] {active| persistent}]: Chỉ định xem thay đổi chỉ kéo dài cho đến lần khởi động tiếp theo (active) hay là ổn định (persistent). Cài đặt mặc định là persistent.

Lưu ý

Tham số này thêm một route cho một prefix cụ thể. Giá trị thời gian có thể được biểu thị bằng ngày, giờ, phút và giây (ví dụ: 1d2h3m4s).

Khi publish được đặt thành no hoặc age, route sẽ bị xóa sau khi kết thúc thời hạn hợp lệ. Nếu được đặt thành age, Route Advertisements chứa thời gian tồn tại hợp lệ còn lại cho đến khi bị xóa. Khi publish được đặt thành yes, route sẽ không bao giờ bị xóa, bất kể giá trị lâu dài hợp lệ là bao nhiêu và mọi Route Advertisements đều chứa thời gian tồn tại hợp lệ được chỉ định “giống nhau”.

Xóa một IPv6 Route

 1. Bấm Start, trỏ chuột vào All Programs, trỏ chuột vào Accessories, sau đó bấm Command Prompt.
 2. Tại command prompt, nhập netsh, sau đó nhấn ENTER.
 3. Nhập interface ipv6 sau đó nhấn ENTER.
 4. Nhập hiển thị các route để lấy route prefix và index interface của interface mà trên đó có thể truy cập các địa chỉ cho route prefix.
 5. Để xóa một route, hãy nhập lệnh sau, sau đó nhấn ENTER:
delete route [prefix=] ipv6address / integer [interface=] string

Lệnh này sử dụng các giá trị sau:

 • [prefix =] ipv6address / ** integer: Chỉ định prefix để xóa một tuyến đường.

Ipv6address là một địa chỉ IPv6 và integer là độ dài prefix của route cần xóa.

 • [interface =] string: Chỉ định tên interface.

Lưu ý

Để xem các tham số bổ sung có sẵn cho lệnh này, hãy nhập delete route /?.

Enable IPv6 forwarding

 1. Bấm Start, trỏ chuột vào All Programs, trỏ chuột vào Accessories, sau đó bấm Command Prompt.
 2. Tại command prompt, nhập netsh, sau đó nhấn ENTER.
 3. Nhập interface ipv6 sau đó nhấn ENTER.
 4. Nhập lệnh sau, sau đó nhấn ENTER:
set interface [interface=] string [forwarding=]enabled

Lệnh này sử dụng các giá trị sau:

 • [interface =] string: Chỉ định tên interface.
 • [forwarding =] enabled: Chỉ định liệu các packet đến trên interface này có thể được chuyển tiếp đến các interface khác hay không. Cài đặt mặc định là Disabled.

Bạn cũng có thể gửi Router Advertisement message bằng cách thêm tham số quảng cáo vào lệnh, ví dụ:

set interface [interface=]string [forwarding=]enabled [advertise=]enabled

Để xem các tham số bổ sung cho lệnh này, hãy nhập set interface /?.

Test cấu hình IPv6 bằng cách sử dụng lệnh PING

Để tải cấu hình IPv6 cho máy tính:

 1. Bấm Start, trỏ chuột vào All Programs, trỏ chuột vào Accessories, sau đó bấm Command Prompt.
 2. Tại Command Prompt, nhập lệnh sau, rồi nhấn ENTER:
netsh interface ipv6 show interface
 1. Tại Command Prompt, gõ  ping ::1 để xác định địa chỉ lặp lại.

Nếu lệnh ping không thành công, hãy xác minh rằng địa chỉ :: 1 được gán cho interface có tên Loopback Pseudo-Interface.

 1. Sử dụng lệnh sau để định vị địa chỉ link-local IPv6 của máy tính:
ping address % zone_id

Trong lệnh này, address là địa chỉ link-local và zone_id index là interface index cho interface mà địa chỉ link-local được chỉ định. Địa chỉ link-local bắt đầu bằng FE80.

Nếu lệnh ping không thành công, hãy xác minh địa chỉ và index interface.

 1. Sử dụng lệnh sau để xác định địa chỉ link-local của host khác trên liên kết của bạn (còn được gọi là subnet):
ping address % zone_id

Trong lệnh này, address là địa chỉ link-local của host khác và zone_id là index interface cho interface mà bạn muốn gửi các ping packet từ đó.

Nếu lệnh ping không thành công, hãy xác minh địa chỉ link-local của host khác và ID vùng.

Test kết nối IPv6 bằng cách sử dụng lệnh PING

 1. Bấm Start, trỏ chuột vào All Programs, trỏ chuột vào Accessories, sau đó bấm Command Prompt.
 2. Tại Command Prompt, nhập lệnh sau, rồi nhấn ENTER:
netsh interface ipv6 show interface interface_name

Trong lệnh này, interface_name là tên của một interface trên máy tính của bạn. Ví dụ: nếu bạn có một interface có tên là Local Area Connection, hãy nhập lệnh sau:

netsh interface ipv6 show interface "Local Area Connection"
 1. Sử dụng một trong các lệnh sau để tìm kiếm một IPv6 node khác:
 • Để ping địa chỉ link-local của node khác trên liên kết của bạn (còn được gọi là subnet), hãy nhập ping address % zone_id, trong đó address là địa chỉ link-local của node khác và zone_id là index interface cho interface từ đó bạn muốn gửi ping packet. Để có được index interface, hãy xem đầu ra của lệnh netsh interface ipv6 show interface.

Nếu lệnh ping không thành công, hãy xác minh địa chỉ link-local của node khác và ID vùng.

 • Để ping địa chỉ site-local của một node khác, hãy nhập ping address % zone_id, trong đó address là địa chỉ site-local của node khác và zone_id là định danh site trong đầu ra của lệnh netsh interface ipv6 show interface. Nếu bạn không sử dụng số nhận dạng trang web, bạn không phải sử dụng phần% zone_id của lệnh.

Nếu lệnh ping không thành công, hãy xác minh địa chỉ site-local của node khác và ID vùng.

 • Để ping địa chỉ global của một node khác, hãy nhập ping address, trong đó address là địa chỉ global của node kia.

Nếu lệnh ping không thành công, hãy xác minh địa chỉ global của node khác.

 • Để ping một node khác theo tên, hãy nhập ping -6 name, trong đó name là tên có thể được phân giải thành địa chỉ IPv6 thông qua các entry trong local host file hoặc thông qua bản ghi tài nguyên AAAA có trong cơ sở hạ tầng DNS của bạn. Khi bạn xác định target host theo tên thay vì theo địa chỉ IPv6, bạn phải bao gồm tham số -6.

Nếu lệnh ping không thành công, hãy xác minh rằng tên có thể được phân giải thành địa chỉ IPv6.

 • Để ping địa chỉ tương thích IPv4 của một node khác, hãy nhập ping ipv4address, trong đó ipv4address là địa chỉ IPv4 public của node kia.

Nếu lệnh ping không thành công, hãy xác minh địa chỉ IPv4 của node khác.

Trace đường dẫn bằng cách sử dụng lệnh TRACERT

 1. Bấm Start, trỏ chuột vào All Programs, trỏ chuột vào Accessories, sau đó bấm Command Prompt.
 2. Tại Command Prompt, nhập một trong các lệnh sau:
 • tracert -6

  host_name

 • tracert

ipv6address % zone_id

Các lệnh này sử dụng các giá trị sau:

 • Host_name là host name của máy tính từ xa.
 • Ipv6address là địa chỉ IPv6 của máy tính từ xa.
 • zone_id là ID vùng cho địa chỉ đích. ID vùng cho các địa chỉ đích link-local là index interface của interface mà từ đó bạn muốn gửi các tracert -6 packet. ID vùng cho địa chỉ đích site-local là ID trang được liệt kê trong đầu ra của lệnh netsh interface ipv6 show interface. Bạn không phải sử dụng phần % zone_id của lệnh cho các địa chỉ đích chung.

Lưu ý

Lệnh tracert với tham số -6 sẽ trace theo đường dẫn được các IPv6 packet đưa từ máy tính này đến máy tính từ xa khác. Lệnh tracert -6 sử dụng các thông báo ICMPv6 Echo Request (tương tự như lệnh ping) để tạo ra thông tin báo cáo dòng lệnh về mỗi router được vượt qua và thời gian vòng (RTT) cho mỗi bước.

Nếu tracert không thành công, bạn có thể sử dụng thông tin báo cáo dòng lệnh để xác định chuyển tiếp router trung gian nào bị lỗi hoặc bị chậm.

Xem cấu hình interface

 1. Bấm Start, trỏ chuột vào All Programs, trỏ chuột vào Accessories, sau đó bấm Command Prompt.
 2. Tại Command Prompt, nhập netsh -c "interface ipv6", sau đó nhấn ENTER.
 3. Nhập show interface [interface=] string, rồi nhấn ENTER.

Lệnh này sử dụng giá trị sau:

[interface =] string: Chỉ định tên interface.

Lưu ý

Các tham số bổ sung có sẵn cho lệnh này.

Xem neighbor cache

 1. Bấm Start, trỏ chuột vào All Programs, trỏ chuột vào Accessories, sau đó bấm Command Prompt.
 2. Tại command prompt, nhập netsh, sau đó nhấn ENTER.
 3. Nhập interface ipv6 sau đó nhấn ENTER.
 4. Nhập show neighbors, sau đó nhấn ENTER.

Lưu ý

Để xem các tham số bổ sung có sẵn cho lệnh này, hãy nhập show neighbors /?

Cách xem destination cache 

 1. Bấm Start, trỏ chuột vào All Programs, trỏ chuột vào Accessories, sau đó bấm Command Prompt.
 2. Tại command prompt, nhập netsh, sau đó nhấn ENTER.
 3. Nhập interface ipv6 sau đó nhấn ENTER.
 4. Nhập show destinationcache, sau đó nhấn ENTER

 Lưu ý

Để xem các tham số bổ sung có sẵn cho lệnh này, hãy nhập show destinationcache /?

Lời kết

Hy vọng sau hướng dẫn này, các bạn có thể tự biết cách cài đặt IPv6 và cấu hình dễ dàng. Chúc các bạn thành công! Nếu bạn có thắc mắc hay đóng góp ý kiến, mời bạn để lại bình luận phía dưới bài viết này. Vietnix xin chân thành cảm ơn bạn!

Chia sẻ lên
Theo dõi trên
Đánh giá
5/5 - (185 bình chọn)
Kết nối với mình qua
Mình là Bo - admin của Quản Trị Linux. Mình đã có 10 năm làm việc trong mảng System, Network, Security và đã trải nghiệm qua các chứng chỉ như CCNP, CISSP, CISA, đặc biệt là chống tấn công DDoS. Gần đây mình trải nghiệm thêm Digital Marketing và đã hòan thành chứng chỉ CDMP của PearsonVUE. Mình rất thích được chia sẻ và hỗ trợ cho mọi người, nhất là các bạn sinh viên. Hãy kết nối với mình nhé!
Đăng ký nhận tin
Để không bỏ sót bất kỳ tin tức hoặc chương trình khuyến mãi từ Vietnix
Bài viết liên quan
Bình luận
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận