NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
22/04/2021
Lượt xem

Hướng dẫn cài đặt IPv6 nhanh, đơn giản và hiệu quả

22/04/2021
16 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (189 bình chọn)

Để khắc phục những hạn chế của IPv4, Internet Engineering Task Force (IETF) đã phát triển một bộ giao thức và tiêu chuẩn được gọi là IP phiên bản 6 (IPv6). IPv6 được thiết kế có chủ đích để giảm thiểu tác động đến các giao thức lớp trên và lớp dưới bằng cách tránh việc tùy ý bổ sung các tính năng mới. Bài viết này sẽ hướng dẫn cài đặt IPv6 nhanh nhất.

IPv6 là gì?

IPv6 là địa chỉ Internet mới được thiết kế để thay thế cho phiên bản địa chỉ IPv4 đã lâu. Địa chỉ IPv4 có chiều dài 32 bit, biểu diễn dưới dạng các cụm số thập phân phân cách bởi dấu chấm, ví dụ: 205.10.1.3

Địa chỉ IPv6 có chiều dài 128 bit, biểu diễn dưới dạng các cụm số hexa phân cách bởi dấu::, ví dụ 2001:0DC8::1005:2F43:0BCD:FFFF. Với 128 bit chiều dài, không gian địa chỉ IPv6 gồm 2128 địa chỉ, cung cấp một lượng địa chỉ khổng lồ cho hoạt động Internet.

Cài đặt IPv6

 1. Bấm Start, chọn Control Panel, sau đó bấm đúp vào Network Connection.
 2. Click chuột phải vào bất kỳ kết nối khu vực cục bộ nào, rồi bấm Properties.
 3. Nhấp vào Install.
 4. Bấm Protocol, sau đó bấm Add.
 5. Bấm Microsoft TCP / IP version 6, sau đó bấm OK.
 6. Nhấp vào Close để lưu các thay đổi đối với kết nối mạng của bạn.
Hướng dẫn cài đặt IPv6
Hướng dẫn cài đặt IPv6

Xoá IPv6

 • Bấm Start, vào Control Panel, sau đó bấm đúp vào Network Connection.
 • Chuột phải vào bất kỳ kết nối khu vực cục bộ nào, rồi bấm Properties.
 • Chọn Microsoft TCP / IP version 6 trong danh sách các thành phần được cài đặt, sau đó bấm Uninstall.
 • Bấm Yes, sau đó bấm Close để lưu các thay đổi đối với kết nối mạng của bạn.

Cấu hình IPv6 bằng Manual Addresses

 1. Bấm Start, đi đến Programs, Accessories, sau đó bấm Command Prompt.
 2. Tại command prompt, nhập netsh, sau đó nhấn ENTER.
 3. Nhập interface ipv6 sau đó nhấn ENTER.
 4. Nhập show routes sau đó nhấn ENTER:
add address [interface=] string [address=] ipv6address

Lệnh này sử dụng các giá trị sau:

 • [interface =] string: Chỉ định tên cho interface.
 • [address =] ipv6address: Chỉ định địa chỉ IPv6.

Lưu ý:

Các tham số bổ sung có sẵn cho lệnh này. Nhập add address /?

tại command prompt của netsh interface ipv6 để xem các thông số bổ sung.

Định cấu hình thuộc tính interface

 1. Bấm Start, trỏ chuột vào All Programs, trỏ chuột vào Accessories, sau đó bấm Command Prompt.
 2. Tại command prompt, nhập netsh, sau đó nhấn ENTER.
 3. Nhập interface ipv6 sau đó nhấn ENTER.
 4. Nhập show routes sau đó nhấn ENTER.
set interface [interface=] string [[forwarding=]enabled|disabled] [[advertise=]enabled|disabled] [[mtu=] integer] [[siteid=] integer] [[metric=] integer] [[firewall=]{enabled | disabled}] [[siteprefixlength=] integer] [[store=]{active|persistent]}

Lệnh này sử dụng các giá trị sau:

 • [interface =] string: Chỉ định tên interface.
 • [[forwarding =] enabled| disabled]: Chỉ định xem các packet đến trên interface này có thể được chuyển tiếp đến các interface khác hay không. Cài đặt mặc định là disabled.
 • [[advertise =] enabled| disabled]: Chỉ định xem Quảng cáo Router có được gửi trên interface này hay không. Cài đặt mặc định bị là disabled.
 • [[mtu =] integer]: Chỉ định đơn vị truyền tối đa (MTU) của interface này. Nếu mtu không được chỉ định, MTU mặc định của liên kết sẽ được sử dụng.
 • [[siteid =] integer]: Chỉ định mã định danh vùng phạm vi trang web. Định danh trang web được sử dụng để phân biệt giữa các interface thuộc các khu vực quản trị khác nhau sử dụng địa chỉ địa chỉ trang web.
 • [[metric =] integer]: Chỉ định chỉ số interface được thêm vào chỉ số route cho tất cả các route trên interface.
 • [[firewall =] { enabled| disabled }]: Chỉ định có hoạt động ở chế độ tường lửa hay không.
 • [[siteprefixlength =] integer]: Chỉ định độ dài mặc định của prefix chung cho toàn bộ trang web.
 • [[store =] active| persistent]: Nếu bạn chỉ định active, thay đổi chỉ kéo dài cho đến khi máy tính được khởi động lại. Nếu bạn chỉ định persistent, thay đổi là vĩnh viễn. Cài đặt mặc định là persistent.

Cách xem IPv6 Routing Table

 1. Bấm Start, trỏ chuột vào All Programs, trỏ chuột vào Accessories, sau đó bấm Command Prompt.
 2. Tại command prompt, nhập netsh, sau đó nhấn ENTER.
 3. Nhập interface ipv6 sau đó nhấn ENTER.
 4. Nhập show routes rồi đó nhấn ENTER.

Lưu ý

Để xem các tham số bổ sung có sẵn cho lệnh này, hãy nhập show routes /?.

Thêm IPv6 Route

 1. Bấm Start, trỏ chuột vào All Programs, trỏ chuột vào Accessories, sau đó bấm Command Prompt.
 2. Tại command prompt, nhập netsh, sau đó nhấn ENTER.
 3. Nhập interface ipv6 sau đó nhấn ENTER.
 4. Nhập lệnh sau, sau đó nhấn ENTER:
add route [prefix=]ipv6address/integer [[interface=] string] [[nexthop=]ipv6address] [[siteprefixlength=] integer] [[metric=] integer] [[publish=]{no | age | yes}] [[validlifetime=]{integer | infinite}] [[preferredlifetime=]{integer | infinite}] [[store=]{active | persistent}]

Lệnh này sử dụng các giá trị sau:

 • [prefix =] ipv6address / integer: Tham số này là bắt buộc. Nó chỉ định prefix để thêm một route. interfer chỉ định độ dài prefix.
 • [[interface =] string]: Chỉ định tên hoặc index interface.
 • [[nexthop =] ipv6address]: Chỉ định địa chỉ gateway nếu prefix không có trên liên kết.
 • [[siteprefixlength =] integer]: Chỉ định độ dài prefix cho toàn bộ trang web nếu prefix không có trên liên kết.
 • [[metric =] integer]: Chỉ định route metric.
 • [[publish=] {no| age| yes}]: Chỉ định xem các route được quảng cáo trong Route Advertisements có thời gian tồn tại không thay đổi (yes), được quảng cáo với thời gian tồn tại giảm dần (age) hay không được quảng cáo (no) trong Route Advertisements. Cài đặt mặc định là no.
 • [[validlifetime =] {integer| infinite}]: Chỉ định thời gian tồn tại mà route hợp lệ. Giá trị mặc định là infinite.
 • [[favouritetime =] {integer| infinite}]: Chỉ định thời gian tồn tại mà route được ưu tiên. Giá trị mặc định bằng thời gian tồn tại hợp lệ.
 • [[store =] {active| persistent}]: Chỉ định xem thay đổi chỉ kéo dài cho đến lần khởi động tiếp theo (active) hay là ổn định (persistent). Cài đặt mặc định là persistent.

Lưu ý

Tham số này thêm một route cho một prefix cụ thể. Giá trị thời gian có thể được biểu thị bằng ngày, giờ, phút và giây (ví dụ: 1d2h3m4s).

Khi publish được đặt thành no hoặc age, route sẽ bị xóa sau khi kết thúc thời hạn hợp lệ. Nếu được đặt thành age, Route Advertisements chứa thời gian tồn tại hợp lệ còn lại cho đến khi bị xóa. Khi publish được đặt thành yes, route sẽ không bao giờ bị xóa, bất kể giá trị lâu dài hợp lệ là bao nhiêu và mọi Route Advertisements đều chứa thời gian tồn tại hợp lệ được chỉ định “giống nhau”.

Xóa một IPv6 Route

 1. Bấm Start, trỏ chuột vào All Programs, trỏ chuột vào Accessories, sau đó bấm Command Prompt.
 2. Tại command prompt, nhập netsh, sau đó nhấn ENTER.
 3. Nhập interface ipv6 sau đó nhấn ENTER.
 4. Nhập hiển thị các route để lấy route prefix và index interface của interface mà trên đó có thể truy cập các địa chỉ cho route prefix.
 5. Để xóa một route, hãy nhập lệnh sau, sau đó nhấn ENTER:
delete route [prefix=] ipv6address / integer [interface=] string

Lệnh này sử dụng các giá trị sau:

 • [prefix =] ipv6address / ** integer: Chỉ định prefix để xóa một tuyến đường.

Ipv6address là một địa chỉ IPv6 và integer là độ dài prefix của route cần xóa.

 • [interface =] string: Chỉ định tên interface.

Lưu ý

Để xem các tham số bổ sung có sẵn cho lệnh này, hãy nhập delete route /?.

Enable IPv6 forwarding

 1. Bấm Start, trỏ chuột vào All Programs, trỏ chuột vào Accessories, sau đó bấm Command Prompt.
 2. Tại command prompt, nhập netsh, sau đó nhấn ENTER.
 3. Nhập interface ipv6 sau đó nhấn ENTER.
 4. Nhập lệnh sau, sau đó nhấn ENTER:
set interface [interface=] string [forwarding=]enabled

Lệnh này sử dụng các giá trị sau:

 • [interface =] string: Chỉ định tên interface.
 • [forwarding =] enabled: Chỉ định liệu các packet đến trên interface này có thể được chuyển tiếp đến các interface khác hay không. Cài đặt mặc định là Disabled.

Bạn cũng có thể gửi Router Advertisement message bằng cách thêm tham số quảng cáo vào lệnh, ví dụ:

set interface [interface=]string [forwarding=]enabled [advertise=]enabled

Để xem các tham số bổ sung cho lệnh này, hãy nhập set interface /?.

Test cấu hình IPv6 bằng cách sử dụng lệnh PING

Để tải cấu hình IPv6 cho máy tính:

 1. Bấm Start, trỏ chuột vào All Programs, trỏ chuột vào Accessories, sau đó bấm Command Prompt.
 2. Tại Command Prompt, nhập lệnh sau, rồi nhấn ENTER:
netsh interface ipv6 show interface
 1. Tại Command Prompt, gõ  ping ::1 để xác định địa chỉ lặp lại.

Nếu lệnh ping không thành công, hãy xác minh rằng địa chỉ :: 1 được gán cho interface có tên Loopback Pseudo-Interface.

 1. Sử dụng lệnh sau để định vị địa chỉ link-local IPv6 của máy tính:
ping address % zone_id

Trong lệnh này, address là địa chỉ link-local và zone_id index là interface index cho interface mà địa chỉ link-local được chỉ định. Địa chỉ link-local bắt đầu bằng FE80.

Nếu lệnh ping không thành công, hãy xác minh địa chỉ và index interface.

 1. Sử dụng lệnh sau để xác định địa chỉ link-local của host khác trên liên kết của bạn (còn được gọi là subnet):
ping address % zone_id

Trong lệnh này, address là địa chỉ link-local của host khác và zone_id là index interface cho interface mà bạn muốn gửi các ping packet từ đó.

Nếu lệnh ping không thành công, hãy xác minh địa chỉ link-local của host khác và ID vùng.

Test kết nối IPv6 bằng cách sử dụng lệnh PING

 1. Bấm Start, trỏ chuột vào All Programs, trỏ chuột vào Accessories, sau đó bấm Command Prompt.
 2. Tại Command Prompt, nhập lệnh sau, rồi nhấn ENTER:
netsh interface ipv6 show interface interface_name

Trong lệnh này, interface_name là tên của một interface trên máy tính của bạn. Ví dụ: nếu bạn có một interface có tên là Local Area Connection, hãy nhập lệnh sau:

netsh interface ipv6 show interface "Local Area Connection"
 1. Sử dụng một trong các lệnh sau để tìm kiếm một IPv6 node khác:
 • Để ping địa chỉ link-local của node khác trên liên kết của bạn (còn được gọi là subnet), hãy nhập ping address % zone_id, trong đó address là địa chỉ link-local của node khác và zone_id là index interface cho interface từ đó bạn muốn gửi ping packet. Để có được index interface, hãy xem đầu ra của lệnh netsh interface ipv6 show interface.

Nếu lệnh ping không thành công, hãy xác minh địa chỉ link-local của node khác và ID vùng.

 • Để ping địa chỉ site-local của một node khác, hãy nhập ping address % zone_id, trong đó address là địa chỉ site-local của node khác và zone_id là định danh site trong đầu ra của lệnh netsh interface ipv6 show interface. Nếu bạn không sử dụng số nhận dạng trang web, bạn không phải sử dụng phần% zone_id của lệnh.

Nếu lệnh ping không thành công, hãy xác minh địa chỉ site-local của node khác và ID vùng.

 • Để ping địa chỉ global của một node khác, hãy nhập ping address, trong đó address là địa chỉ global của node kia.

Nếu lệnh ping không thành công, hãy xác minh địa chỉ global của node khác.

 • Để ping một node khác theo tên, hãy nhập ping -6 name, trong đó name là tên có thể được phân giải thành địa chỉ IPv6 thông qua các entry trong local host file hoặc thông qua bản ghi tài nguyên AAAA có trong cơ sở hạ tầng DNS của bạn. Khi bạn xác định target host theo tên thay vì theo địa chỉ IPv6, bạn phải bao gồm tham số -6.

Nếu lệnh ping không thành công, hãy xác minh rằng tên có thể được phân giải thành địa chỉ IPv6.

 • Để ping địa chỉ tương thích IPv4 của một node khác, hãy nhập ping ipv4address, trong đó ipv4address là địa chỉ IPv4 public của node kia.

Nếu lệnh ping không thành công, hãy xác minh địa chỉ IPv4 của node khác.

Trace đường dẫn bằng cách sử dụng lệnh TRACERT

 1. Bấm Start, trỏ chuột vào All Programs, trỏ chuột vào Accessories, sau đó bấm Command Prompt.
 2. Tại Command Prompt, nhập một trong các lệnh sau:
 • tracert -6

  host_name

 • tracert

ipv6address % zone_id

Các lệnh này sử dụng các giá trị sau:

 • Host_name là host name của máy tính từ xa.
 • Ipv6address là địa chỉ IPv6 của máy tính từ xa.
 • zone_id là ID vùng cho địa chỉ đích. ID vùng cho các địa chỉ đích link-local là index interface của interface mà từ đó bạn muốn gửi các tracert -6 packet. ID vùng cho địa chỉ đích site-local là ID trang được liệt kê trong đầu ra của lệnh netsh interface ipv6 show interface. Bạn không phải sử dụng phần % zone_id của lệnh cho các địa chỉ đích chung.

Lưu ý

Lệnh tracert với tham số -6 sẽ trace theo đường dẫn được các IPv6 packet đưa từ máy tính này đến máy tính từ xa khác. Lệnh tracert -6 sử dụng các thông báo ICMPv6 Echo Request (tương tự như lệnh ping) để tạo ra thông tin báo cáo dòng lệnh về mỗi router được vượt qua và thời gian vòng (RTT) cho mỗi bước.

Nếu tracert không thành công, bạn có thể sử dụng thông tin báo cáo dòng lệnh để xác định chuyển tiếp router trung gian nào bị lỗi hoặc bị chậm.

Xem cấu hình interface

 1. Bấm Start, trỏ chuột vào All Programs, trỏ chuột vào Accessories, sau đó bấm Command Prompt.
 2. Tại Command Prompt, nhập netsh -c "interface ipv6", sau đó nhấn ENTER.
 3. Nhập show interface [interface=] string, rồi nhấn ENTER.

Lệnh này sử dụng giá trị sau:

[interface =] string: Chỉ định tên interface.

Lưu ý

Các tham số bổ sung có sẵn cho lệnh này.

Xem neighbor cache

 1. Bấm Start, trỏ chuột vào All Programs, trỏ chuột vào Accessories, sau đó bấm Command Prompt.
 2. Tại command prompt, nhập netsh, sau đó nhấn ENTER.
 3. Nhập interface ipv6 sau đó nhấn ENTER.
 4. Nhập show neighbors, sau đó nhấn ENTER.

Lưu ý

Để xem các tham số bổ sung có sẵn cho lệnh này, hãy nhập show neighbors /?

Cách xem destination cache 

 1. Bấm Start, trỏ chuột vào All Programs, trỏ chuột vào Accessories, sau đó bấm Command Prompt.
 2. Tại command prompt, nhập netsh, sau đó nhấn ENTER.
 3. Nhập interface ipv6 sau đó nhấn ENTER.
 4. Nhập show destinationcache, sau đó nhấn ENTER

 Lưu ý

Để xem các tham số bổ sung có sẵn cho lệnh này, hãy nhập show destinationcache /?

Lời kết

Hy vọng sau hướng dẫn này, các bạn có thể tự biết cách cài đặt IPv6 và cấu hình dễ dàng. Chúc các bạn thành công! Nếu bạn có thắc mắc hay đóng góp ý kiến, mời bạn để lại bình luận phía dưới bài viết này. Vietnix xin chân thành cảm ơn bạn!

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tài liệu mới nhất từ Vietnix!
ĐÓNG

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI