NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
08/06/2023
Lượt xem

Hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng ClickHouse trên Ubuntu 20.04

08/06/2023
22 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (74 bình chọn)
Banner Single Post

ClickHouse là một cơ sở dữ liệu phân tích theo cột, mã nguồn mở được tạo bởi Yandex cho OLAP (Online Analytical Processing – Xử lí phân tích trực tuyến) và các trường hợp sử dụng dữ liệu lớn. Với khả năng hỗ trợ xử lí truy vấn thời gian thực, ClickHouse phù hợp với các ứng dụng yêu cầu kết quả phân tích nhanh chóng. Bài viết sẽ hướng dẫn chi tiết cách cài đặt và sử dụng ClickHouse trên Ubuntu 20.04.

Yêu cầu để cài đặt và sử dụng ClickHouse trên Ubuntu 20.04

Để làm theo hướng dẫn này, bạn cần một máy chủ Ubuntu 20.04 được thiết lập UFW và non-root user phân quyền sudo. Máy chủ nên có từ 2GB RAM trở lên. Ngoài ra nếu cần, bạn có thể sử dụng thêm một máy chủ Ubuntu 20.04 thứ cấp được thiết lập tương tự.

Bước 1: Cài đặt ClickHouse

Trong phần này, bạn sẽ cài đặt các server và client ClickHouse bằng cách sử dụng apt.

Đầu tiên, SSH vào server bằng cách chạy lệnh sau:

$ ssh vietnix@your_server_ip

Yandex duy trì một repository APT có phiên bản ClickHouse mới nhất. Thêm khóa GPG của repository để có thể tải xuống các package ClickHouse được xác thực một cách an toàn:

$ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv E0C56BD4

Bạn sẽ nhận được một output như sau:

Executing: /tmp/apt-key-gpghome.JkkcKnBAFY/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv E0C56BD4

gpg: key C8F1E19FE0C56BD4: public key "ClickHouse Repository Key <milovidov@yandex-team.ru>" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:             imported: 1

Output cho biết xác minh thành công và thêm khóa. Thêm repository vào danh sách repository APT bằng lệnh sau:

$ echo "deb http://repo.yandex.ru/clickhouse/deb/stable/ main/" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/clickhouse.list

Tại đây, bạn đã đặt output từ echo thành sudo tee để nó có thể in ra root-owned file.

Tiếp theo, cập nhật các package:

$ sudo apt update

Các package clickhouse-server cũng như clickhouse-client hiện đã có sẵn để cài đặt. Chạy lệnh sau:

$ sudo apt install clickhouse-server clickhouse-client

Trong quá trình cài đặt, bạn sẽ nhận được yêu cầu đặt mật khẩu cho user ClickHouse mặc định.

Sau khi đã cài đặt thành công server và client ClickHouse, hãy bắt đầu dịch vụ cơ sở dữ liệu và đảm bảo dịch vụ đang chạy chính xác.

Bước 2: Bắt đầu dịch vụ

Package clickhouse-server đã cài sẽ tạo dịch vụ systemd giúp thực hiện các tác vụ như bắt đầu, dừng và khởi động lại server database. systemd là một hệ thống init để Linux khởi tạo và quản lí các dịch vụ. Trong phần này, bạn sẽ khởi động dịch vụ và xác minh rằng chúng chạy thành công.

Bắt đầu dịch vụ bằng cách chạy lệnh sau:

$ sudo service clickhouse-server start

Lệnh trên không hiển thị bất kì output nào. Để xác định dịch vụ chạy thành công, chạy lệnh sau:

$ sudo service clickhouse-server status

Bạn sẽ nhận được output như sau:

● clickhouse-server.service - ClickHouse Server (analytic DBMS for big data)
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/clickhouse-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2020-09-16 05:18:54 UTC; 5s ago
  Main PID: 2697 (clickhouse-serv)
   Tasks: 46 (limit: 1137)
   Memory: 459.7M
   CGroup: /system.slice/clickhouse-server.service
       └─2697 /usr/bin/clickhouse-server --config=/etc/clickhouse-server/config.xml --pid-file=/run/clickhouse-server/clickhouse-server.pid

Output cho biết server đang chạy.

Bạn đã khởi động thành công server ClickHouse và có thể sử dụng chương trình CLI clickhouse-client để kết nối với server.

Bước 3:  Tạo cơ sở dữ liệu và bảng

Trong ClickHouse, bạn có thể tạo và xóa cơ sở dữ liệu bằng cách chạy statement SQL trong database prompt. Statement bao gồm các command tuân theo một cú pháp cụ thể, yêu cầu database server thực hiện một thao tác với bất kì dữ liệu nào được yêu cầu. Để tạo cơ sở dữ liệu, trước tiên hãy bắt đầu client session bằng cách chạy lệnh sau:

$ clickhouse-client --password

Bạn sẽ nhận được thông báo nhập mật khẩu đã đặt. Hãy nhập mật khẩu để bắt đầu client session.

Lệnh trước đó sẽ đăng nhập vào prompt của client, nơi bạn chạy các statement SQL của ClickHouse để thực hiện:

 • Tạo, cập nhật và xóa cơ sở dữ liệu, bảng, chỉ mục, phân vùng và dạng xem.
 • Thực hiện các truy vấn để truy xuất dữ liệu được lọc và nhóm các tùy chọn theo các điều kiện khác nhau.

Trong bước này, client ClickHouse đã sẵn sàng để chèn dữ liệu. Bạn sẽ tạo cơ sở dữ liệu và bảng. Hướng dẫn này sử dụng cơ sở dữ liệu test và tạo một bảng visits để theo dõi thời lượng truy cập trang web.

Bây giờ bạn đang ở trong command prompt của ClickHouse, hãy tạo cơ sở dữ liệu test bằng cách chạy lệnh dưới đây:

ch:) CREATE DATABASE test;

Bạn sẽ nhận được kết quả sau:

CREATE DATABASE test

Ok.

0 rows in set. Elapsed: 0.003 sec.

Bảng ClickHouse tương tự như các bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ khác và là nơi chứa một tập hợp các dữ liệu liên quan ở dạng có cấu trúc. Bạn có thể chỉ định cột và loại cho các tập dữ liệu, thêm hàng dữ liệu cũng như thực hiện các loại truy vấn khác nhau trên bảng.

Cú pháp tạo bảng trong ClickHouse tuân theo cấu trúc như trong ví dụ sau:

CREATE TABLE table_name
(
  column_name1 column_type [options],
  column_name2 column_type [options],
  ...
) ENGINE = engine

Các giá trị table_namecolumn_name có thể là bất kỳ mã ASCII hợp lệ nào. ClickHouse hỗ trợ nhiều loại cột, phổ biến nhất là:

 • UInt64: Được sử dụng để lưu trữ các số nguyên trong khoảng từ 0 đến 18446744073709551615.
 • Float64: Được sử dụng để lưu trữ các dấu phẩy động như 2039.23, 10.5,…
 • String: Được sử dụng để lưu trữ các kí tự có độ dài thay đổi. String không yêu cầu độ dài tối đa.
 • Date: Được sử dụng để lưu trữ ngày tháng theo định dạng YYYY-MM-DD.
 • DateTime: Lưu trữ ngày tháng và thời gian tuân theo định dạng YYYY-MM-DD HH:MM:SS.

Sau khi định nghĩa cột, bạn tiến hành chỉ định công cụ sử dụng cho bảng. Trong ClickHouse, engines giúp xác định cấu trúc vật lý của dữ liệu bảng, khả năng truy vấn của bảng, chế độ truy cập đồng thời và hỗ trợ cho các chỉ mục. Các loại engine khác nhau phù hợp với các yêu cầu khác nhau của ứng dụng. Loại engine được sử dụng phổ biến nhất và được áp dụng rộng rãi là MergeTree.

Thực hiện tạo bảng bằng lệnh sau:

ch:) USE test;

Output cho thấy cơ sở dữ liệu chuyển từ default sang test:

USE test

Ok.

0 rows in set. Elapsed: 0.001 sec.

Phần tiếp theo của hướng dẫn sẽ thực hiện các câu lệnh trong cơ sở dữ liệu test.

Tạo bảng visits bằng cách chạy lệnh sau:

ch:) CREATE TABLE visits (
ch:) id UInt64,
ch:) duration Float64,
ch:) url String,
ch:) created DateTime
ch:) ) ENGINE = MergeTree() 
ch:) PRIMARY KEY id 
ch:) ORDER BY id;

Lệnh trên khi chạy sẽ tạo một bảng visits có bốn cột:

 • id: Cột khóa chính. Tương tự như các hệ thống RDBMS khác, cột khóa chính trong ClickHouse xác định duy nhất một hàng, mỗi hàng có một giá trị duy nhất cho cột này.
 • duration: Một cột float được sử dụng để lưu trữ thời lượng của mỗi lượt truy cập, tính bằng giây. Cột float có thể lưu trữ các giá trị thập phân như 12,50.
 • url: Cột chuỗi lưu trữ URL đã truy cập, chẳng hạn như http://example.com.
 • created: Cột ngày và giờ theo dõi thời điểm lượt truy cập diễn ra.

Sau khi định nghĩa cột, bạn tiến hành chỉ định MergeTree làm công cụ lưu trữ trong bảng. MergeTree family được khuyến nghị cho cơ sở dữ liệu triển khai do nó hỗ trợ tối ưu hóa cho các real-time inserts lớn, mạnh mẽ và hỗ trợ truy vấn. Ngoài ra các engine MergeTree hỗ trợ sắp xếp các hàng theo khóa chính, phân vùng các hàng cũng như sao chép và lấy mẫu dữ liệu.

Nếu sử dụng ClickHouse để lưu trữ dữ liệu không được truy vấn thường xuyên hoặc để lưu dữ liệu tạm thời, bạn có thể sử dụng engines Log family để tối ưu hóa.

Bạn cũng cần xác định các tùy chọn cho bảng. PRIMARY KEY đặt id làm cột khóa chính, còn ORDER BY sẽ lưu trữ các giá trị được sắp xếp theo cột id. Khóa chính xác định duy nhất một hàng, đồng thời được sử dụng để truy cập vào một hàng và sắp xếp chúng một cách hiệu quả.

Khi thực hiện câu lệnh tạo bảng, bạn nhận được output như sau:

CREATE TABLE visits
(
  id UInt64,
  duration Float64,
  url String,
  created DateTime
)
ENGINE = MergeTree()
PRIMARY KEY id
ORDER BY id

Ok.

0 rows in set. Elapsed: 0.010 sec.

Trong phần này, bạn đã tạo cơ sở dữ liệu và bảng để theo dõi lượt truy cập trang web. Ở bước tiếp theo, bạn sẽ chèn dữ liệu vào bảng, cập nhật dữ liệu hiện có và xóa dữ liệu đó.

Để quá trình cài đặt và cấu hình ClickHouse diễn ra thuận lợi, cần đảm bảo máy chủ của bạn có khả năng đáp ứng yêu cầu của hệ thống. Nếu máy chủ của bạn có đủ dung lượng bộ nhớ và bộ xử lý để hỗ trợ việc sử dụng ClickHouse thì có thể gây ra tình trạng hệ thống hoạt động chậm hơn, hoặc có thể gây ra các lỗi khác nhau.

Nếu máy chủ của bạn không đáp ứng được các yêu cầu của ClickHouse, bạn có thể cân nhắc sử dụng dịch vụ VPS của Vietnix. VPS Việt Nam tại Vietnix cung cấp một môi trường ảo để bạn triển khai hệ thống ClickHouse một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Ngoài ra, bạn có thể tự do cấu hình hệ thống VPS để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của ClickHouse mà không gặp giới hạn nào. Bạn có thể tham khảo các gói VPS NVMe, VPS Giá Rẻ, VPS Phổ Thông, VPS Cao Cấp, VPS GPU để lựa chọn sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng và ngân sách của mình.

Liên hệ ngay với Vietnix để được tư vấn gói dịch vụ VPS phù hợp với nhu cầu và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn đi kèm.

Bước 4: Chèn, cập nhật, xóa dữ liệu và cột

Trong bước này, bạn sẽ sử dụng bảng visits để chèn, cập nhật và xóa dữ liệu. Lệnh sau sẽ chèn hàng vào bảng ClickHouse:

INSERT INTO table_name VALUES (column_1_value, column_2_value, ....);

Tiếp theo, hãy chèn một vài hàng dữ liệu về lượt truy cập trang web mẫu vào bảng visits bằng cách chạy từng câu lệnh sau:

ch:) INSERT INTO visits VALUES (1, 10.5, 'http://example.com', '2019-01-01 00:01:01');
ch:) INSERT INTO visits VALUES (2, 40.2, 'http://example1.com', '2019-01-03 10:01:01');
ch:) INSERT INTO visits VALUES (3, 13, 'http://example2.com', '2019-01-03 12:01:01');
ch:) INSERT INTO visits VALUES (4, 2, 'http://example3.com', '2019-01-04 02:01:01');

Output sau được lặp lại sau khi thực hiện mỗi câu lệnh chèn:

INSERT INTO visits VALUES

Ok.

1 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.

Kết quả của mỗi hàng cho biết bạn đã chèn thành công vào bảng visits.

Bây giờ bạn sẽ thêm một cột bổ sung vào bảng visits. Khi thêm hoặc xóa các cột khỏi bảng hiện có, ClickHouse sử dụng cú pháp ALTER.

Ví dụ, cú pháp cơ bản để thêm một cột vào bảng như sau:

ALTER TABLE table_name ADD COLUMN column_name column_type;

Thêm một cột có tên location để lưu trữ vị trí của các lượt truy cập vào một trang web:

ch:) ALTER TABLE visits ADD COLUMN location String;

Bạn sẽ nhận được output như sau:

ALTER TABLE visits
  ADD COLUMN
  location String


Ok.

0 rows in set. Elapsed: 0.014 sec.

Kết quả cho thấy bạn đã thêm cột location thành công.

Kể từ phiên bản 19.13.3, ClickHouse không hỗ trợ cập nhật và xóa các hàng dữ liệu riêng lẻ do các ràng buộc trong quá trình triển khai. Tuy nhiên, ClickHouse có hỗ trợ cập nhật và xóa hàng loạt, đồng thời có cú pháp SQL riêng biệt cho các thao tác này.

Cú pháp sau đây là một ví dụ để cập nhật một loạt hàng:

ALTER TABLE table_name UPDATE column_1 = value_1, column_2 = value_2 ... WHERE filter_conditions;

Bạn sẽ chạy câu lệnh sau để cập nhật cột url của tất cả các hàng có duration nhỏ hơn 15. Nhập câu lệnh sau vào prompt của cơ sở dữ liệu để thực thi:

ch:) ALTER TABLE visits UPDATE url = 'http://example2.com' WHERE duration < 15;

Output của câu lệnh cập nhật hàng loạt sẽ như sau:

ALTER TABLE visits
  UPDATE url = 'http://example2.com' WHERE duration < 15


Ok.

0 rows in set. Elapsed: 0.003 sec.

Kết quả cho thấy truy vấn cập nhật của bạn đã hoàn tất. Output 0 rows in set biểu thị truy vấn không trả về bất kì hàng nào, đây là output cho truy vấn cập nhật và xóa.

Cú pháp mẫu để xóa một loạt hàng tương tự như cập nhật hàng và có cấu trúc như sau:

ALTER TABLE table_name DELETE WHERE filter_conditions;

Để kiểm tra việc xóa dữ liệu, hãy chạy câu lệnh sau để xóa tất cả các hàng có giá trị duration nhỏ hơn 5:

ch:) ALTER TABLE visits DELETE WHERE duration < 5;

Output của câu lệnh xóa hàng loạt như sau:

ALTER TABLE visits
  DELETE WHERE duration < 5


Ok.

0 rows in set. Elapsed: 0.003 sec.

Output xác nhận bạn đã xóa các hàng có duration dưới 5 giây.

Sử dụng cú pháp sau để xóa các cột khỏi bảng của bạn:

ALTER TABLE table_name DROP COLUMN column_name;

Xóa cột location bạn đã thêm trước đó bằng lệnh sau:

ch:) ALTER TABLE visits DROP COLUMN location;

Output DROP COLUMN xác nhận đã xóa cột:

ALTER TABLE visits
  DROP COLUMN
  location String

Ok.

0 rows in set. Elapsed: 0.010 sec.

Bây giờ bạn đã chèn, cập nhật và xóa thành công các hàng và cột trong bảng visits, tiếp theo bạn sẽ chuyển sang truy vấn dữ liệu.

Bước 5: Truy vấn dữ liệu

Ngôn ngữ truy vấn của ClickHouse là một dialect tùy chỉnh của SQL với các phần mở rộng và chức năng phù hợp với công việc phân tích. Trong bước này bạn sẽ chạy các truy vấn lựa chọn và tổng hợp để truy xuất dữ liệu từ bảng visits.

Truy vấn lựa chọn cho phép bạn truy xuất các hàng và cột dữ liệu được lọc theo các điều kiện đã chỉ định, cùng với các tùy chọn như số lượng hàng sẽ trả về. Bạn có thể sử dụng cú pháp SELECT để chọn hàng và cột dữ liệu. Cú pháp cơ bản của SELECT là:

SELECT func_1(column_1), func_2(column_2) FROM table_name WHERE filter_conditions row_options;

Thực hiện câu lệnh sau để truy xuất giá trị urlduration:

ch:) SELECT url, duration FROM visits WHERE url = 'http://example2.com' LIMIT 2;

Bạn sẽ nhận được output như sau:

Output
SELECT
  url,
  duration
FROM visits
WHERE url = 'http://example2.com'
LIMIT 2

┌─url─────────────────┬─duration─┐
│ http://example2.com │   10.5 │
└─────────────────────┴──────────┘
┌─url─────────────────┬─duration─┐
│ http://example2.com │    13 │
└─────────────────────┴──────────┘

2 rows in set. Elapsed: 0.013 sec.

Đầu ra đã trả về hai hàng phù hợp với các điều kiện bạn đã chỉ định. Sau khi đã chọn các giá trị, bạn sẽ chuyển sang thực hiện các truy vấn tổng hợp.

Truy vấn tổng hợp là các truy vấn hoạt động trên một tập hợp các giá trị và trả về các output đơn lẻ. Trong cơ sở dữ liệu phân tích, các truy vấn này được chạy thường xuyên và được tối ưu hóa một cách tốt nhất. Một số chức năng tổng hợp được ClickHouse hỗ trợ là:

 • count: Trả về số hàng thỏa mãn điều kiện đã chỉ định.
 • sum: Trả về tổng các giá trị cột đã chọn.
 • avg: Trả về giá trị trung bình của các cột đã chọn.

Một số hàm tổng hợp của ClickHouse bao gồm:

 • uniq: Trả về giá trị gần đúng số hàng riêng biệt khớp với điều kiện ban đầu.
 • topK: Trả về một bộ các giá trị xuất hiện nhiều nhất trong một cột cụ thể bằng thuật toán gần đúng.

Để kiểm chứng việc thực thi các truy vấn tổng hợp, bạn sẽ chạy truy vấn sum:

ch:) SELECT SUM(duration) FROM visits;

Bạn sẽ nhận được output như sau:

Output
SELECT SUM(duration)
FROM visits

┌─SUM(duration)─┐
│     63.7 │
└───────────────┘

1 rows in set. Elapsed: 0.010 sec.

Tiếp đến, tính toán hai URL ở hàng đầu bằng lệnh sau:

ch:) SELECT topK(2)(url) FROM visits;

Bạn sẽ nhận được output tương tự như sau:

Output
SELECT topK(2)(url)
FROM visits

┌─topK(2)(url)──────────────────────────────────┐
│ ['http://example2.com','http://example1.com'] │
└───────────────────────────────────────────────┘

1 rows in set. Elapsed: 0.010 sec.

Giờ đây bạn đã truy vấn thành công bảng visits, tiếp theo bạn sẽ tiến hành xóa bảng và cơ sở dữ liệu.

Bước 6: Xóa bảng và cơ sở dữ liệu

Trong bước này, bạn sẽ xóa bảng visits và cơ sở dữ liệu test.

Cú pháp xóa bảng như sau:

DROP TABLE table_name;

Để xóa bảng visits, hãy chạy lệnh sau:

ch:) DROP TABLE visits;

Khi xóa bảng thành công, bạn sẽ nhận được output sau:

DROP TABLE visits

Ok.

0 rows in set. Elapsed: 0.005 sec.

Để xóa cơ sở dữ liệu, sử dụng cú pháp DROP database table_name test. Chạy lệnh sau:

ch:) DROP DATABASE test;

Output sau cho biết bạn đã xóa cơ sở dữ liệu thành công.

DROP DATABASE test

Ok.

0 rows in set. Elapsed: 0.003 sec.

Cuối cùng, bạn cần cho phép truy cập từ xa vào server database trong bước cuối cùng của hướng dẫn.

Bước 7 : Thiết lập quy tắc firewall (Tùy chọn)

Nếu bạn chỉ sử dụng ClickHouse với các ứng dụng đang chạy trên cùng một server hoặc không thiết lập tường lửa thì không cần thực hiện bước này. Còn khi muốn kết nối với database server từ xa, bạn nên thiết lập firewall.

Hiện tại máy chủ của bạn đã bật firewall để vô hiệu hóa địa chỉ IP công khai đang truy cập vào tất cả các cổng. Bạn sẽ hoàn thành hai bước sau để cho phép truy cập từ xa:

 • Sửa đổi cấu hình của ClickHouse và cho phép ClickHouse lắng nghe trên tất cả các interface.
 • Thêm các quy tắc firewall cho phép kết nối đến cổng 8123, là cổng HTTP mà máy chủ ClickHouse đang chạy.

Nếu bạn đang ở trong database prompt, hãy thoát ra bằng cách nhập CTRL+D.

Chỉnh sửa file cấu hình bằng lệnh sau:

$ sudo nano /etc/clickhouse-server/config.xml

Sau đó bỏ ghi chú như file sau:

...
 <interserver_http_host>example.yandex.ru</interserver_http_host>
  -->

  <!-- Listen specified host. use :: (wildcard IPv6 address), if you want to accept connections both with IPv4 and IPv6 from everywhere. -->
  <!-- <listen_host>::</listen_host> -->
  <!-- Same for hosts with disabled ipv6: -->
  <listen_host>0.0.0.0</listen_host>

  <!-- Default values - try listen localhost on ipv4 and ipv6: -->
  <!--
  <listen_host>::1</listen_host>
  <listen_host>127.0.0.1</listen_host>
  -->
...

Lưu file và thoát. Để áp dụng cấu hình mới, hãy khởi động lại dịch vụ bằng cách chạy:

$ sudo service clickhouse-server restart

Bạn sẽ không nhận được bất kì output nào từ lệnh trên. Máy chủ của ClickHouse lắng nghe cổng 8123 cho các kết nối HTTP và cổng 9000 cho các kết nối từ clickhouse-client. Cho phép truy cập vào cả hai cổng bằng địa chỉ IP của máy chủ thứ cấp bằng cách chạy hai lệnh sau:

$ sudo ufw allow from second_server_ip/32 to any port 8123
$ sudo ufw allow from second_server_ip/32 to any port 9000

Bạn sẽ nhận được output sau, cho biết quyền truy cập vào hai cổng đã được bật:

Rule added

Bây giờ ClickHouse có thể truy cập được từ IP mà bạn đã thêm. Bạn có thể thêm các IP bổ sung, chẳng hạn như địa chỉ máy cục bộ nếu cần.

Để xác minh rằng máy chủ từ xa có thể kết nối với máy chủ ClickHouse, hãy cài đặt máy chủ thứ cấp như các bước đã làm với máy chủ ClickHouse. Trong đó cần đảm bảo là máy chủ thứ cấp được cài đặt clickhouse-client.

Khi đã đăng nhập vào máy chủ thứ cấp, hãy bắt đầu client session bằng cách thực thi:

$ clickhouse-client --host your_server_ip --password

Bạn sẽ nhận được output sau cho biết đã kết nối thành công tới máy chủ:

ClickHouse client version 19.13.3.26 (official build).
Password for user (default):
Connecting to your_server_ip:9000 as user default.
Connected to ClickHouse server version 19.13.3 revision 54425.

hostname :)

Trong bước này, bạn đã bật quyền truy cập từ xa bằng cách điều chỉnh các quy tắc firewall.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Vietnix là một trong những nhà cung cấp giải pháp VPS hàng đầu cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tại thị trường Việt Nam. Với mục tiêu mang đến cho khách hàng những dịch vụ chất lượng nhất, Vietnix đã vinh dự cùng đồng hành với nhiều thương hiệu lớn như: GTV, UB Group, iVIVU, Vietnamworks, SEOSONA, SAGO Media,… và cung cấp hơn 100.000 dịch vụ đáp ứng nhu cầu của họ.

Không chỉ được khách hàng tín nhiệm và sử dụng, Vietnix còn đạt được nhiều giải thưởng uy tín như giải thưởng Thương hiệu Việt Nam xuất sắc năm 2022. Điều này càng khẳng định chất lượng dịch vụ cũng như những nỗ lực cống hiến của Vietnix trong nhiều năm qua. Hãy đến với Vietnix để trải nghiệm những dịch vụ lưu trữ tốt nhất trên thị trường.

Mọi vấn đề thắc mắc cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 1800 1093.
 • Email: sales@vietnix.com.vn.

Lời kết

Như vậy với hướng dẫn trên, bạn đã thiết lập thành công cơ sở dữ liệu ClickHouse trên máy chủ của mình. Chúc các bạn cài đặt thành công và đừng quên chia sẻ nếu cảm thấy bài viết hữu ích nhé. Ngoài ra nếu gặp vấn đề trong quá trình thực hiện theo hướng dẫn, hãy để lại bình luận bên dưới để được giải đáp nhanh chóng.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Co-Founder
tại

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tài liệu mới nhất từ Vietnix!
ĐÓNG

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI