Hướng dẫn tạo phong cách riêng cho từng bài viết trong WordPress

Lượt xem
Home

Bạn có từng gặp trang web nào có phong cách khác nhau cho từng bài viết trên blog của họ không? Một số trang web có các bài viết quan trọng được làm nổi bật với nền tảng tùy chỉnh trong khi các bài viết trong mỗi danh mục khác nhau có phong cách riêng biệt. Nếu bạn muốn học cách tạo phong cách riêng cho từng bài viết trong WordPress, thì bạn đang đến đúng nơi. Trong bài viết này, Vietnix sẽ hướng dẫn bạn cách tạo phong cách riêng cho từng bài viết trong WordPress.

Tạo phong cách riêng cho từng bài viết trong WordPress

Lưu ý: Hướng dẫn này yêu cầu bạn thêm CSS tùy chỉnh vào WordPress. Bạn cũng cần phải sử dụng công cụ Kiểm tra – Inspect tool. Một số kiến thức cơ bản về CSS và HTML cũng được yêu cầu.

WordPress thêm các lớp CSS mặc định vào các phần tử khác nhau trên trang web của bạn. Một chủ đề WordPress tiêu chuẩn phải có mã yêu cầu của WordPress để thêm lớp CSS mặc định cho nội dung, bài viết, trang, tiện ích , menu và nhiều thứ khác nữa.

Một function cốt lõi của WordPress được gọi là post_class() được các theme sử dụng để cho WordPress biết nơi thêm các lớp CSS mặc định cho các bài viết.

Nếu bạn truy cập trang web của mình và sử dụng công cụ Kiểm tra (Inspect tool) trong trình duyệt của bạn, bạn sẽ có thể thấy các lớp đó được thêm vào cho từng bài viết.

Các lớp CSS mặc định cho bài viết WordPress - tạo phong cách riêng cho từng bài viết trong WordPress
Các lớp CSS mặc định cho bài viết WordPress

Dưới đây là các lớp CSS được thêm mặc định dựa trên trang mà người dùng đang xem.

 • .post-id
 • .post
 • .attachment
 • .sticky
 • .hentry (hAtom microformat pages)
 • .category-ID
 • .category-name
 • .tag-name
 • .format-{format-name}
 • .type-{post-type-name}
 • .has-post-thumbnail
 • .post-password-required
 • .post-password-protected

Ví dụ về đầu ra sẽ như sau:

	
<article id="post-412" class="post-412 post type-post status-publish format-standard hentry category-news">

Bạn có thể tạo phong cách riêng cho mỗi bài viết WordPress bằng cách sử dụng các lớp CSS tương ứng.

Ví dụ, nếu bạn muốn tạo phong cách riêng cho một bài viết cụ thể, bạn có thể sử dụng lớp post-id trong CSS tùy chỉnh của bạn.

.post-412 { 
background-color: #FF0303;
color:#FFFFFF; 
} 

Đừng quên thay đổi ID bài viết để phù hợp với bài viết của bạn.

Tạo phong cách cho một bài viết cụ thể trong WordPress
Tạo phong cách cho một bài viết cụ thể trong WordPress

Hãy xem ví dụ khác.

Lần này, chúng ta sẽ tạo phong cách cho tất cả các bài viết thuộc một danh mục cụ thể được gọi là “tin tức”.

Chúng ta có thể làm điều này bằng cách thêm CSS tùy chỉnh sau vào theme của mình:

.category-news { 
  font-size: 18px;
  font-style: italic;
} 

CSS này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các bài viết thuộc danh mục “news”.

Hàm Post Class

Nhà phát triển theme sử dụng function post_class để cho WordPress biết nơi để thêm các lớp bài viết. Thông thường, điều này sẽ là trong thẻ <article>.

function post class không chỉ tải các lớp CSS được tạo ra bởi WordPress mặc định, nó còn cho phép bạn thêm các lớp của riêng bạn.

Tùy thuộc vào theme của bạn, bạn sẽ tìm thấy function post_class trong file single.php hoặc trong các file mẫu nội dung. Thông thường, đoạn code sẽ có dạng như sau:

<article id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class(); ?>>

Bạn có thể thêm lớp CSS tùy chỉnh của riêng bạn bằng thuộc tính như sau:

<article id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class('longform-article'); ?>>

Hàm post_class sẽ in ra các lớp CSS mặc định tương ứng cùng với lớp CSS tùy chỉnh của bạn.

Nếu bạn muốn thêm nhiều lớp CSS, bạn có thể xác định chúng dưới dạng một mảng và sau đó gọi chúng trong hàm post_class.

<?php 
$custom_classes = array(
    'longform-article',
    'featured-story',
    'interactive',
  );
?>
<article id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class( $custom_classes ); ?>>

Phong cách các bài viết khác nhau dựa trên tác giả

Các lớp CSS mặc định được tạo ra bởi hàm the_posts không bao gồm tên tác giả là một lớp CSS.

Nếu bạn muốn tùy chỉnh phong cách của mỗi bài viết dựa trên tác giả, bạn cần đầu tiên thêm tên tác giả như là một lớp CSS.

Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng đoạn code sau đây:

<?php $author = get_the_author_meta('user_nicename'); ?>
<article id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class( $author ); ?>>

Code này sẽ thêm tên thân thiện với URL của người dùng làm một lớp CSS. Tên thân thiện với URL là một tên thân thiện với URL được sử dụng bởi WordPress. Nó không có khoảng trắng, và tất cả các ký tự đều viết thường, điều này làm cho nó hoàn hảo để sử dụng làm một lớp CSS.

Đoạn code trên sẽ cho bạn đầu ra như sau:

<article id="post-412" class="peter post-412 post type-post status-publish format-standard hentry category-news">

Bây giờ bạn có thể sử dụng .peter trong CSS tùy chỉnh của bạn để làm cho tất cả các bài viết của tác giả cụ thể này trông khác biệt.

.peter { 
background-color:#EEE;
border:1px solid #CCC; 
}

Phong cách các bài viết dựa trên độ phổ biến sử dụng Comment Count – Tổng số bình luận

Bạn có thể đã thấy các trang web có tiện ích bài viết phổ biến mà đôi khi dựa trên số lượng bình luận. Trong ví dụ này, Vietnix sẽ chỉ cho bạn cách tạo phong cách riêng cho từng bài viết trong WordPress bằng cách sử dụng số lượng bình luận.

Đầu tiên, chúng ta cần lấy số lượng bình luận và gán một lớp (class) cho nó.

Để lấy số lượng bình luận, bạn cần thêm đoạn code sau vào file theme của mình. Đoạn code này nằm trong vòng lặp WordPress, vì vậy bạn có thể thêm nó ngay trước thẻ <article> cũng được.

<?php 
  $postid = get_the_ID();
  $total_comment_count = wp_count_comments($postid);
    $my_comment_count = $total_comment_count->approved;
  if ($my_comment_count <10) {
    $my_comment_count = 'new';
  } elseif ($my_comment_count >= 10 && $my_comment_count <20) {
    $my_comment_count = 'emerging';
  } elseif ($my_comment_count >= 20) {
    $my_comment_count = 'popular';
  }
?>

Đoạn code này kiểm tra số lượng bình luận cho bài viết đang hiển thị và gán cho chúng giá trị dựa trên số lượng. Ví dụ, bài viết có ít hơn 10 bình luận sẽ nhận một lớp được gọi là new, nhỏ hơn 20 được gọi là emerging, và bất kỳ bài viết nào có trên 20 bình luận được gọi là popular.

Tiếp theo, bạn cần thêm lớp CSS bình luận vào function post_class.

<article id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class( $my_comment_count ); ?>>

Điều này sẽ thêm các lớp CSS new, emerging và popular vào tất cả các bài viết dựa trên số lượng bình luận của mỗi bài viết.

Bạn có thể thêm CSS tùy chỉnh để phong cách các bài viết dựa trên độ phổ biến:

.new {border: 1px solid #FFFF00;}
.emerging {border: 1px dashed #FF9933;}
.popular {border: 1px dashed #CC0000;}

Vietnix chỉ đang thêm viền, bạn có thể thêm bất kỳ quy tắc CSS nào bạn muốn.

Phong cách các bài viết dựa trên custom fields

Đặt các lớp CSS cứng vào file theme của bạn giới hạn bạn chỉ có những lớp CSS cụ thể. Nếu bạn muốn quyết định chọn lớp CSS nào sẽ được thêm vào một bài viết khi bạn viết nó, thì với custom fields, bạn có thể thêm các lớp CSS khi bạn viết.

Trước tiên, bạn cần thêm custom fields cho một bài viết, để bạn có thể thử nghiệm. Chỉnh sửa một bài viết và cuộn xuống phần custom fields.

Thêm lớp CSS cho bài viết như một trường tùy chỉnh
Thêm lớp CSS cho bài viết như một custom fields

Thêm post-class là tên custom fields, và bất cứ điều gì bạn muốn sử dụng làm lớp CSS vào trường giá trị.

Đừng quên nhấp vào nút “Add custom field” để lưu nó và sau đó lưu bài viết của bạn.

Tiếp theo, chỉnh sửa các file theme của bạn để hiển thị custom fields của bạn dưới dạng lớp bài viết.

<?php $custom_values = get_post_meta($post->ID, 'post-class'); ?>
<article id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class( $custom_values ); ?>>

Nó sẽ hiển thị code HTML sau đây:

<article id="post-412" class="trending post-412 post type-post status-publish format-standard hentry category-uncategorized">

Bây giờ bạn có thể thêm CSS tùy chỉnh để phong cách lớp post_class bạn đã thêm bằng custom fields.

.trending{
background-color:##ff0000;
}

Custom fields có thể có nhiều giá trị, vì vậy bạn có thể thêm nhiều lớp CSS bằng cùng một tên.

Có nhiều cách khác nhau để phong cách các bài viết WordPress một cách riêng biệt. Khi kỹ năng của bạn ngày càng phát triển, bạn sẽ tiếp tục khám phá ra cách mới để phong cách các bài viết sử dụng các điều kiện khác nhau.

Lời kết

Vietnix hy vọng bài viết này đã giúp bạn tìm hiểu cách phong cách mỗi bài viết WordPress một cách khác biệt. Bạn cũng có thể muốn xem danh sách cách sửa lỗi WordPress cho người mới bắt đầu.

Chia sẻ lên

Theo dõi trên

Logo Google new

Đánh giá

5/5 - (88 bình chọn)

Hoàng Vui

Kết nối với mình qua

Icon Quote
Icon Quote
Đăng ký nhận tin
Để không bỏ sót bất kỳ tin tức hoặc chương trình khuyến mãi từ Vietnix

Bình luận

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI