Firewall Anti DDoS
SSL
5
5

Hướng dẫn cách chỉnh sửa file wp-config.php trong WordPress đúng chuẩn

87
Lượt xem
Home WordPress Hướng dẫn cách chỉnh sửa file wp-config.php trong WordPress đúng chuẩn

Bạn đã đọc một hướng dẫn yêu cầu bạn chỉnh sửa file wp-config.php trong WordPress và bạn không biết file đó là gì? Vietnix hiểu được vấn đề đó, cho nên mọi thứ bạn cần sẽ được tổng hợp tất tần tật trong bài viết này. Dĩ nhiên là bài viết bao gồm cả việc hướng dẫn bạn cách chỉnh sửa file wp-config.php chuẩn chỉnh trong WordPress.

File wp-config.php trong WordPress là gì?

Như tên gọi, wp-config.php là một file cấu hình, một phần của tất cả các trang web WordPress tự lưu trữ.

Không giống như các file khác, file wp-config.php không được tích hợp sẵn trong WordPress mà được tạo ra đặc biệt cho trang web của bạn trong quá trình cài đặt.

File wp-config.php là gì? file wp-config.php trong WordPress
File wp-config.php là gì

WordPress lưu trữ thông tin database của bạn trong file wp-config.php. Thiếu thông tin này, trang web WordPress của bạn sẽ không hoạt động và bạn sẽ nhận được thông báo lỗi “error establishing database connection”.

Ngoài thông tin cơ sở dữ liệu, file wp-config.php cũng chứa một số cài đặt cấp cao khác.

Sở dĩ vì file này chứa nhiều thông tin nhạy cảm, nên các developer và chuyên gia khuyến nghị rằng bạn không nên can thiệp vào file này trừ khi bạn thật sự không còn cách nào khác.

Nhưng vì bạn đang đọc bài viết này, điều đó có nghĩa là bạn phải chỉnh sửa file wp-config.php; và cũng đừng quá lo lắng, dưới đây là các bước để làm điều đó mà không làm mọi thứ rối tung lên.

Bắt đầu

Điều đầu tiên bạn cần làm là tạo bản sao lưu hoàn chỉnh cho WordPress. File wp-config.php quan trọng đến mức một sai sót nhỏ có thể làm cho trang web của bạn không thể truy cập được.

Bạn sẽ cần một ứng dụng FTP để kết nối với trang web của mình. Người dùng Windows có thể cài đặt WinSCP hoặc SmartFTP và người dùng Mac có thể thử Transmit hoặc CyberDuck. Đây đều là những ứng dụng FTP cho phép bạn truyền file giữa server và máy tính của bạn.

Kết nối với trang web của bạn bằng ứng dụng FTP thì bạn sẽ cần thông tin đăng nhập FTP. Thông tin này bạn có thể lấy từ nhà cung cấp dịch vụ web hosting của bạn. Nếu bạn không thể đăng nhập hay thực hiện tác thao tác tương tự, hãy liên hệ nhà cung cấp dịch vụ web hosting của bạn để được hỗ trợ.

File wp-config.php thường được đặt trong folder gốc của trang web của bạn cùng với các folder khác như /wp-content/.

File wp-config.php
File wp-config.php

Đơn giản là nhấp chuột phải vào file và sau đó chọn tải xuống từ menu. Ứng dụng FTP của bạn sẽ tải file wp-config.php xuống máy tính của bạn. Bạn có thể mở và chỉnh sửa file bằng chương trình chỉnh sửa văn bản đơn giản như Notepad hoặc Text Edit.

Banner WordPress Hosting Singlepost

Chương trình ra mắt dịch vụ WordPress Hosting miễn phí 500 mẫu website

Thực sự hiểu về file wp-config.php trong WordPress

Trước khi bạn bắt đầu, hãy xem code đầy đủ của file wp-config.php mặc định. Bạn cũng có thể xem một mẫu của file này ở đây.

<?php
/**
 * The base configuration for WordPress
 *
 * The wp-config.php creation script uses this file during the
 * installation. You don't have to use the web site, you can
 * copy this file to "wp-config.php" and fill in the values.
 *
 * This file contains the following configurations:
 *
 * * MySQL settings
 * * Secret keys
 * * Database table prefix
 * * ABSPATH
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php
 *
 * @package WordPress
 */
 
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'database_name_here');
 
/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'username_here');
 
/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password_here');
 
/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');
 
/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');
 
/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');
 
/**#@+
 * Authentication Unique Keys and Salts.
 *
 * Change these to different unique phrases!
 * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
 * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define('AUTH_KEY',     'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_KEY',  'put your unique phrase here');
define('NONCE_KEY',    'put your unique phrase here');
define('AUTH_SALT',    'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_SALT',  'put your unique phrase here');
define('NONCE_SALT',    'put your unique phrase here');
 
/**#@-*/
 
/**
 * WordPress Database Table prefix.
 *
 * You can have multiple installations in one database if you give each
 * a unique prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
 */
$table_prefix = 'wp_';
 
/**
 * For developers: WordPress debugging mode.
 *
 * Change this to true to enable the display of notices during development.
 * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
 * in their development environments.
 *
 * For information on other constants that can be used for debugging,
 * visit the Codex.
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Debugging_in_WordPress
 */
define('WP_DEBUG', false);
 
/* That's all, stop editing! Happy blogging. */
 
/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined('ABSPATH') )
  define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');
 
/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

Mỗi phần của file wp-config.php đều được ghi lại rõ ràng trong chính file đó. Hầu như tất cả các cài đặt ở đây được xác định bằng cách sử dụng Hằng số PHP.

define( 'constant_name' , 'value'); 

Bạn có thể xem xét kỹ hơn từng phần trong file wp-config.php.

Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp lưu trữ tối ưu cho website WordPress, bạn có thể tham khảo sử dụng dịch vụ WordPress Hosting tại Vietnix. Các gói hosting này được thiết kế chuyên biệt cho website dùng mã nguồn WordPress, đảm bảo website của bạn luôn tải nhanh và hoạt động ổn định, tăng cường hiệu quả kinh doanh trực tuyến.

Dịch vụ WordPress Hosting tại Vietnix
Dịch vụ WordPress Hosting tại Vietnix

Sử dụng WordPress Hosting, bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích như:

 • Website tải nhanh dưới 1 giây nhờ sử dụng ổ cứng NVMe siêu tốc cùng công nghệ LiteSpeed Enterprise tiên tiến.
 • Website hoạt động ổn định, đứng vững trước các cuộc tấn công DDoS nhờ tích hợp công nghệ chống DDoS toàn diện do Vietnix phát triển.
 • Được hỗ trợ trực tiếp bởi các chuyên gia, giúp bạn tối ưu tốc độ và xử lý các vấn đề liên quan đến WordPress nhanh chóng.
 • Được tặng bộ theme và plugin WordPress bản quyền trị giá đến 26.000.000 VND như WP Rocket, Rank Math SEO Pro, Elementor Pro, WP Astra Growth Bundle, Divi,… giúp xây dựng và tối ưu website WordPress dễ dàng, tiết kiệm chi phí.
 • Cài đặt WordPress chỉ với 1 cú nhấp chuột nhờ công cụ WordPress Toolkit.

Liên hệ ngay với Vietnix để được tư vấn gói dịch vụ phù hợp với bạn!

Cài đặt MySQL vào file wp-config.php

Cài đặt kết nối cơ sở dữ liệu WordPress của bạn xuất hiện trong phần “MySQL Settings” của file wp-config.php. Bạn sẽ cần host MySQL, database name, database username và mật khẩu để điền vào phần này.

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'database_name_here');
 
/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'username_here');
 
/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password_here');
 
/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');
 
/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');
 
/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');

Bạn có thể lấy thông tin cơ sở dữ liệu của bạn từ tài khoản cPanel của dịch vụ web hosting của bạn, trong phần được ghi là “databases”.

MySQL Database trong cPanel
MySQL Database trong cPanel

Nếu bạn không thể tìm thấy cơ sở dữ liệu WordPress hoặc tên người dùng và mật khẩu MySQL của mình, thì bạn cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ web hosting để được hỗ trợ nhanh nhất.

Authentication Keys và Salts

Authentication Keys và Salts là các khóa bảo mật giúp cải thiện tính bảo mật của trang web WordPress của bạn. Những khóa này cung cấp mã hóa mạnh mẽ cho phiên người dùng và cookie được tạo ra bởi WordPress.

/**#@+
 * Authentication Unique Keys and Salts.
 *
 * Change these to different unique phrases!
 * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
 * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define('AUTH_KEY',     'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_KEY',  'put your unique phrase here');
define('NONCE_KEY',    'put your unique phrase here');
define('AUTH_SALT',    'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_SALT',  'put your unique phrase here');
define('NONCE_SALT',    'put your unique phrase here');
 
/**#@-*/

Bạn có thể tạo ra các khóa bảo mật WordPress và dán chúng vào đây. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn nghi ngờ trang web WordPress của bạn có thể đã bị xâm phạm. Thay đổi các khóa bảo mật sẽ đăng xuất tất cả người dùng hiện đã đăng nhập trên trang web WordPress của bạn, buộc họ phải đăng nhập lại.

WordPress database table prefix

Mặc định, WordPress thêm tiền tố “wp_” vào tất cả các bảng được tạo ra bởi WordPress. Điều này được khuyến nghị rằng bạn thay đổi tiền tố bảng cơ sở dữ liệu WordPress của bạn thành ngẫu nhiên. Điều này sẽ làm cho việc đoán các bảng WordPress của bạn trở nên khó khăn đối với các hacker và giúp bạn tránh một số cuộc tấn công SQL thông thường.

/**
 * WordPress Database Table prefix.
 *
 * You can have multiple installations in one database if you give each
 * a unique prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
 */
$table_prefix = 'wp_';

Lưu ý rằng bạn không thể thay đổi giá trị này cho một trang web WordPress hiện có.

WordPress debugging mode

Thiết lập này đặc biệt hữu ích cho người dùng đang cố gắng tìm hiểu phát triển WordPress và người dùng muốn thử các tính năng thử nghiệm. Mặc định, WordPress sẽ ẩn các thông báo được tạo ra bởi PHP khi thực thi code. Nếu bạn cần và muốn nhìn thấy những thông báo ẩn này, bạn chỉ cần đặt chế độ gỡ lỗi thành true sẽ hiển thị các thông báo này một cách cực kỳ đơn giản. Việc này sẽ cung cấp thông tin quan trọng cho developers để xác định lỗi và tìm kiếm giải pháp.

define('WP_DEBUG', false);

Absolute path settings

Phần cuối file wp-config xác định dường dẫn tuyệt đối, được dùng để thiết lập các biến và các file được bao gồm trong WordPress và bạn không cần chỉnh sửa gì ở đây cả.

/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined('ABSPATH') )
  define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');
/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

Các cài đặt và tips hữu ích trong file wp-config.php

Có một số cài đặt khác trong file wp-config.php có thể giúp bạn khắc phục lỗi và giải quyết nhiều lỗi thường gặp trong WordPress.

Thay đổi port và sockets của MySQL trong WordPress

Nếu nhà cung cấp dịch vụ WordPress hosting của bạn sử dụng các port thay thế cho server MySQL, bạn sẽ cần thay đổi giá trị DB_HOST của mình để bao gồm số port. Lưu ý rằng đây không phải là một dòng mới mà bạn cần chỉnh sửa giá trị DB_HOST hiện có.

define( 'DB_HOST', 'localhost:5067' );

Hãy thay đổi số port 5067 thành bất kỳ số port nào do server hosting web của bạn cung cấp.

Nếu server của bạn sử dụng socket và pipe (dạng dường dẫn file) cho MySQL, thì bạn sẽ cần thêm code như sau:

define( 'DB_HOST', 'localhost:/var/run/mysqld/mysqld.sock' );

Thay đổi URL WordPress bằng file wp-config.php

Bạn có thể cần thay đổi URL WordPress khi di chuyển trang web WordPress sang tên miền mới hoặc server hosting web mới. Bạn có thể thay đổi các URL này bằng cách truy cập trang Settings > General.

Thay đổi URL WordPress bằng file wp-config.php
Thay đổi URL WordPress bằng file wp-config.php

Bạn cũng có thể thay đổi các URL này bằng cách sử dụng file wp-config.php. Điều này rất hữu ích nếu bạn không thể truy cập vào area admin WordPress do lỗi Error too many redirects. Đơn giản chỉ cần thêm hai dòng sau vào file wp-config.php của bạn:

define('WP_HOME','http://example.com');
define('WP_SITEURL','http://example.com');

Đừng quên thay thế example.com bằng tên miền của riêng bạn. Bạn cũng cần lưu ý rằng các công cụ tìm kiếm xem www.example.comexample.com là hai vị trí khác nhau. Nếu trang web của bạn được chỉ mục với tiền tố www thì bạn cần thêm tên miền của bạn tương ứng.

Thay đổi folder tải lên sử dụng wp-config.php

Mặc định, WordPress lưu tất cả các file tải lên của bạn trong folder /wp-content/uploads/. Nếu bạn muốn lưu các file media của mình ở một vị trí khác thì bạn có thể làm như vậy bằng cách thêm dòng code này vào file wp-config.php của bạn.

define( 'UPLOADS', 'wp-content/media' );

Lưu ý rằng đường dẫn folder tải lên là tương đối với ABSPATH được tự động thiết lập trong WordPress. Thêm một đường dẫn tuyệt đối ở đây sẽ không hoạt động.

Tắt cập nhật tự động trong WordPress

WordPress giới thiệu cập nhật tự động trong phiên bản 3.7. Bản cập nhật này cho phép các trang web WordPress cập nhật tự động khi có phiên bản cập nhật nhỏ. Mặc dù cập nhật tự động tốt cho bảo mật, nhưng trong một số trường hợp chúng có thể làm hỏng trang web WordPress, làm cho web không thể truy cập được.

Thêm một dòng code này vào file wp-config.php của bạn sẽ tắt tất cả các cập nhật tự động trên trang web WordPress của bạn.

define( 'WP_AUTO_UPDATE_CORE', false );

Xem hướng dẫn của Vietnix về cách tắt cập nhật tự động trong WordPress để biết thêm thông tin.

Giới hạn phiên bản bài viết trong WordPress

WordPress đi kèm với chức năng tự động lưu nháp và phiên bản. Xem hướng dẫn của Vietnix về cách hoàn tác thay đổi trong WordPress với phiên bản bài viết. Tuy nhiên, nếu bạn vận hành một trang web lớn, việc tạo phiên bản có thể làm tăng kích thước sao lưu WordPress của bạn.

Thêm dòng code này vào file wp-config.php của bạn để giới hạn số lượng phiên bản được lưu cho một bài viết.

define( 'WP_POST_REVISIONS', 3 );

Thay thế số 3 bằng số phiên bản bạn muốn lưu trữ. Bây giờ, WordPress sẽ tự động loại bỏ các phiên bản cũ hơn. Tuy nhiên, các phiên bản bài viết cũ hơn vẫn được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của bạn. Xem hướng dẫn của Vietnix về cách xóa các phiên bản bài viết cũ trong WordPress để biết thêm thông tin.

Vietnix là nhà cung cấp hosting, VPS tốc độ cao uy tín hàng đầu Việt Nam với hơn 11 năm kinh nghiệm. Nhờ mang đến những giải pháp vượt trội, đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng và hỗ trợ tận tâm, Vietnix đã được hơn 50,000 khách hàng tin chọn sử dụng. Trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn như iVIVU.com, Vietnamwork, KINGFOOD, UBGroup, GTV,… Sau quá trình trải nghiệm sử dụng, có đến 97% khách hàng đánh giá 5 sao cho Vietnix và giới thiệu cho người khác. Càng minh chứng về chất lượng dịch vụ tại Vietnix.

Vietnix - Dịch vụ hosting, VPS tốc độ cao
Vietnix – Dịch vụ hosting, VPS tốc độ cao

Bên cạnh đó, uy tín của Vietnix còn được giới chuyên môn công nhận khi vinh dự nhận giải thưởng Thương hiệu Việt Nam xuất sắc năm 2022. Do đó, nếu cần giải pháp lưu trữ web tốc độ cao và ổn định cho website WordPress, bạn hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn Vietnix.

Liên hệ ngay với Vietnix để được tư vấn chi tiết về dịch vụ:

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 1800 1093.
 • Email: sales@vietnix.com.vn.

Vietnix hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu cách chỉnh sửa file wp-config.php trong WordPress và tất cả những điều thú vị bạn có thể thực hiện với file này. Bạn cũng có thể muốn xem bài viết của Vietnix về file functions.php wordpress và những thông tin cần biết.

Chia sẻ lên
Theo dõi trên
Đánh giá
5/5 - (131 bình chọn)
Kết nối với mình qua
Mình là Trường - hiện đang phụ trách một số mảng trong chiến lược Marketing của Vietnix và đặc biệt là SEO. Ngoài ra, mình còn thích sử dụng WordPress để xây dựng website trong nhiều năm qua. Mình mong muốn có thể dùng trải nghiệm thực tế khi làm việc tại Vietnix để đem lại những chia sẻ hữu ích cho các bạn.
Đăng ký nhận tin
Để không bỏ sót bất kỳ tin tức hoặc chương trình khuyến mãi từ Vietnix
Bài viết liên quan
Bình luận