NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
23/08/2023
Lượt xem

Hướng dẫn cách chỉnh sửa file wp-config.php trong WordPress đúng chuẩn

23/08/2023
13 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (96 bình chọn)

Bạn đã đọc một hướng dẫn yêu cầu bạn chỉnh sửa file wp-config.php trong WordPress và bạn không biết file đó là gì? Vietnix hiểu được vấn đề đó, cho nên mọi thứ bạn cần sẽ được tổng hợp tất tần tật trong bài viết này. Dĩ nhiên là bài viết bao gồm cả việc hướng dẫn bạn cách chỉnh sửa file wp-config.php chuẩn chỉnh trong WordPress.

File wp-config.php trong WordPress là gì?

Như tên gọi, wp-config.php là một file cấu hình, một phần của tất cả các trang web WordPress tự lưu trữ.

Không giống như các file khác, file wp-config.php không được tích hợp sẵn trong WordPress mà được tạo ra đặc biệt cho trang web của bạn trong quá trình cài đặt.

File wp-config.php là gì? file wp-config.php trong WordPress
File wp-config.php là gì

WordPress lưu trữ thông tin database của bạn trong file wp-config.php. Thiếu thông tin này, trang web WordPress của bạn sẽ không hoạt động và bạn sẽ nhận được thông báo lỗi “error establishing database connection”.

Ngoài thông tin cơ sở dữ liệu, file wp-config.php cũng chứa một số cài đặt cấp cao khác.

Sở dĩ vì file này chứa nhiều thông tin nhạy cảm, nên các developer và chuyên gia khuyến nghị rằng bạn không nên can thiệp vào file này trừ khi bạn thật sự không còn cách nào khác.

Nhưng vì bạn đang đọc bài viết này, điều đó có nghĩa là bạn phải chỉnh sửa file wp-config.php; và cũng đừng quá lo lắng, dưới đây là các bước để làm điều đó mà không làm mọi thứ rối tung lên.

Bắt đầu

Điều đầu tiên bạn cần làm là tạo bản sao lưu hoàn chỉnh cho WordPress. File wp-config.php quan trọng đến mức một sai sót nhỏ có thể làm cho trang web của bạn không thể truy cập được.

Bạn sẽ cần một ứng dụng FTP để kết nối với trang web của mình. Người dùng Windows có thể cài đặt WinSCP hoặc SmartFTP và người dùng Mac có thể thử Transmit hoặc CyberDuck. Đây đều là những ứng dụng FTP cho phép bạn truyền file giữa server và máy tính của bạn.

Kết nối với trang web của bạn bằng ứng dụng FTP thì bạn sẽ cần thông tin đăng nhập FTP. Thông tin này bạn có thể lấy từ nhà cung cấp dịch vụ web hosting của bạn. Nếu bạn không thể đăng nhập hay thực hiện tác thao tác tương tự, hãy liên hệ nhà cung cấp dịch vụ web hosting của bạn để được hỗ trợ.

File wp-config.php thường được đặt trong folder gốc của trang web của bạn cùng với các folder khác như /wp-content/.

File wp-config.php
File wp-config.php

Đơn giản là nhấp chuột phải vào file và sau đó chọn tải xuống từ menu. Ứng dụng FTP của bạn sẽ tải file wp-config.php xuống máy tính của bạn. Bạn có thể mở và chỉnh sửa file bằng chương trình chỉnh sửa văn bản đơn giản như Notepad hoặc Text Edit.

Thực sự hiểu về file wp-config.php trong WordPress

Trước khi bạn bắt đầu, hãy xem code đầy đủ của file wp-config.php mặc định. Bạn cũng có thể xem một mẫu của file này ở đây.

<?php
/**
 * The base configuration for WordPress
 *
 * The wp-config.php creation script uses this file during the
 * installation. You don't have to use the web site, you can
 * copy this file to "wp-config.php" and fill in the values.
 *
 * This file contains the following configurations:
 *
 * * MySQL settings
 * * Secret keys
 * * Database table prefix
 * * ABSPATH
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php
 *
 * @package WordPress
 */
 
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'database_name_here');
 
/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'username_here');
 
/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password_here');
 
/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');
 
/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');
 
/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');
 
/**#@+
 * Authentication Unique Keys and Salts.
 *
 * Change these to different unique phrases!
 * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
 * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define('AUTH_KEY',     'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_KEY',  'put your unique phrase here');
define('NONCE_KEY',    'put your unique phrase here');
define('AUTH_SALT',    'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_SALT',  'put your unique phrase here');
define('NONCE_SALT',    'put your unique phrase here');
 
/**#@-*/
 
/**
 * WordPress Database Table prefix.
 *
 * You can have multiple installations in one database if you give each
 * a unique prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
 */
$table_prefix = 'wp_';
 
/**
 * For developers: WordPress debugging mode.
 *
 * Change this to true to enable the display of notices during development.
 * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
 * in their development environments.
 *
 * For information on other constants that can be used for debugging,
 * visit the Codex.
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Debugging_in_WordPress
 */
define('WP_DEBUG', false);
 
/* That's all, stop editing! Happy blogging. */
 
/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined('ABSPATH') )
  define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');
 
/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

Mỗi phần của file wp-config.php đều được ghi lại rõ ràng trong chính file đó. Hầu như tất cả các cài đặt ở đây được xác định bằng cách sử dụng Hằng số PHP.

define( 'constant_name' , 'value'); 

Bạn có thể xem xét kỹ hơn từng phần trong file wp-config.php.

Cài đặt MySQL vào file wp-config.php

Cài đặt kết nối cơ sở dữ liệu WordPress của bạn xuất hiện trong phần “MySQL Settings” của file wp-config.php. Bạn sẽ cần host MySQL, database name, database username và mật khẩu để điền vào phần này.

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'database_name_here');
 
/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'username_here');
 
/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password_here');
 
/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');
 
/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');
 
/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');

Bạn có thể lấy thông tin cơ sở dữ liệu của bạn từ tài khoản cPanel của dịch vụ web hosting của bạn, trong phần được ghi là “databases”.

MySQL Database trong cPanel
MySQL Database trong cPanel

Nếu bạn không thể tìm thấy cơ sở dữ liệu WordPress hoặc tên người dùng và mật khẩu MySQL của mình, thì bạn cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ web hosting để được hỗ trợ nhanh nhất.

Authentication Keys và Salts

Authentication Keys và Salts là các khóa bảo mật giúp cải thiện tính bảo mật của trang web WordPress của bạn. Những khóa này cung cấp mã hóa mạnh mẽ cho phiên người dùng và cookie được tạo ra bởi WordPress.

/**#@+
 * Authentication Unique Keys and Salts.
 *
 * Change these to different unique phrases!
 * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
 * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define('AUTH_KEY',     'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_KEY',  'put your unique phrase here');
define('NONCE_KEY',    'put your unique phrase here');
define('AUTH_SALT',    'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_SALT',  'put your unique phrase here');
define('NONCE_SALT',    'put your unique phrase here');
 
/**#@-*/

Bạn có thể tạo ra các khóa bảo mật WordPress và dán chúng vào đây. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn nghi ngờ trang web WordPress của bạn có thể đã bị xâm phạm. Thay đổi các khóa bảo mật sẽ đăng xuất tất cả người dùng hiện đã đăng nhập trên trang web WordPress của bạn, buộc họ phải đăng nhập lại.

WordPress database table prefix

Mặc định, WordPress thêm tiền tố “wp_” vào tất cả các bảng được tạo ra bởi WordPress. Điều này được khuyến nghị rằng bạn thay đổi tiền tố bảng cơ sở dữ liệu WordPress của bạn thành ngẫu nhiên. Điều này sẽ làm cho việc đoán các bảng WordPress của bạn trở nên khó khăn đối với các hacker và giúp bạn tránh một số cuộc tấn công SQL thông thường.

/**
 * WordPress Database Table prefix.
 *
 * You can have multiple installations in one database if you give each
 * a unique prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
 */
$table_prefix = 'wp_';

Lưu ý rằng bạn không thể thay đổi giá trị này cho một trang web WordPress hiện có.

WordPress debugging mode

Thiết lập này đặc biệt hữu ích cho người dùng đang cố gắng tìm hiểu phát triển WordPress và người dùng muốn thử các tính năng thử nghiệm. Mặc định, WordPress sẽ ẩn các thông báo được tạo ra bởi PHP khi thực thi code. Nếu bạn cần và muốn nhìn thấy những thông báo ẩn này, bạn chỉ cần đặt chế độ gỡ lỗi thành true sẽ hiển thị các thông báo này một cách cực kỳ đơn giản. Việc này sẽ cung cấp thông tin quan trọng cho developers để xác định lỗi và tìm kiếm giải pháp.

define('WP_DEBUG', false);

Absolute path settings

Phần cuối file wp-config xác định dường dẫn tuyệt đối, được dùng để thiết lập các biến và các file được bao gồm trong WordPress và bạn không cần chỉnh sửa gì ở đây cả.

/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined('ABSPATH') )
  define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');
/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

Các cài đặt và tips hữu ích trong file wp-config.php

Có một số cài đặt khác trong file wp-config.php có thể giúp bạn khắc phục lỗi và giải quyết nhiều lỗi thường gặp trong WordPress.

Thay đổi port và sockets của MySQL trong WordPress

Nếu nhà cung cấp dịch vụ WordPress hosting của bạn sử dụng các port thay thế cho server MySQL, bạn sẽ cần thay đổi giá trị DB_HOST của mình để bao gồm số port. Lưu ý rằng đây không phải là một dòng mới mà bạn cần chỉnh sửa giá trị DB_HOST hiện có.

define( 'DB_HOST', 'localhost:5067' );

Hãy thay đổi số port 5067 thành bất kỳ số port nào do server hosting web của bạn cung cấp.

Nếu server của bạn sử dụng socket và pipe (dạng dường dẫn file) cho MySQL, thì bạn sẽ cần thêm code như sau:

define( 'DB_HOST', 'localhost:/var/run/mysqld/mysqld.sock' );

Thay đổi URL WordPress bằng file wp-config.php

Bạn có thể cần thay đổi URL WordPress khi di chuyển trang web WordPress sang tên miền mới hoặc server hosting web mới. Bạn có thể thay đổi các URL này bằng cách truy cập trang Settings > General.

Thay đổi URL WordPress bằng file wp-config.php
Thay đổi URL WordPress bằng file wp-config.php

Bạn cũng có thể thay đổi các URL này bằng cách sử dụng file wp-config.php. Điều này rất hữu ích nếu bạn không thể truy cập vào area admin WordPress do lỗi Error too many redirects. Đơn giản chỉ cần thêm hai dòng sau vào file wp-config.php của bạn:

define('WP_HOME','http://example.com');
define('WP_SITEURL','http://example.com');

Đừng quên thay thế example.com bằng tên miền của riêng bạn. Bạn cũng cần lưu ý rằng các công cụ tìm kiếm xem www.example.comexample.com là hai vị trí khác nhau. Nếu trang web của bạn được chỉ mục với tiền tố www thì bạn cần thêm tên miền của bạn tương ứng.

Thay đổi folder tải lên sử dụng wp-config.php

Mặc định, WordPress lưu tất cả các file tải lên của bạn trong folder /wp-content/uploads/. Nếu bạn muốn lưu các file media của mình ở một vị trí khác thì bạn có thể làm như vậy bằng cách thêm dòng code này vào file wp-config.php của bạn.

define( 'UPLOADS', 'wp-content/media' );

Lưu ý rằng đường dẫn folder tải lên là tương đối với ABSPATH được tự động thiết lập trong WordPress. Thêm một đường dẫn tuyệt đối ở đây sẽ không hoạt động.

Tắt cập nhật tự động trong WordPress

WordPress giới thiệu cập nhật tự động trong phiên bản 3.7. Bản cập nhật này cho phép các trang web WordPress cập nhật tự động khi có phiên bản cập nhật nhỏ. Mặc dù cập nhật tự động tốt cho bảo mật, nhưng trong một số trường hợp chúng có thể làm hỏng trang web WordPress, làm cho web không thể truy cập được.

Thêm một dòng code này vào file wp-config.php của bạn sẽ tắt tất cả các cập nhật tự động trên trang web WordPress của bạn.

define( 'WP_AUTO_UPDATE_CORE', false );

Xem hướng dẫn của Vietnix về cách tắt cập nhật tự động trong WordPress để biết thêm thông tin.

Giới hạn phiên bản bài viết trong WordPress

WordPress đi kèm với chức năng tự động lưu nháp và phiên bản. Xem hướng dẫn của Vietnix về cách hoàn tác thay đổi trong WordPress với phiên bản bài viết. Tuy nhiên, nếu bạn vận hành một trang web lớn, việc tạo phiên bản có thể làm tăng kích thước sao lưu WordPress của bạn.

Thêm dòng code này vào file wp-config.php của bạn để giới hạn số lượng phiên bản được lưu cho một bài viết.

define( 'WP_POST_REVISIONS', 3 );

Thay thế số 3 bằng số phiên bản bạn muốn lưu trữ. Bây giờ, WordPress sẽ tự động loại bỏ các phiên bản cũ hơn. Tuy nhiên, các phiên bản bài viết cũ hơn vẫn được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của bạn. Xem hướng dẫn của Vietnix về cách xóa các phiên bản bài viết cũ trong WordPress để biết thêm thông tin.

Vietnix hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu cách chỉnh sửa file wp-config.php trong WordPress và tất cả những điều thú vị bạn có thể thực hiện với file này. Bạn cũng có thể muốn xem bài viết của Vietnix về file functions.php wordpress và những thông tin cần biết.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hoàng Vui

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI