NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
20/04/2023
Lượt xem

Hướng dẫn cách thiết lập khóa SSH trên CentOS 7

20/04/2023
14 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (106 bình chọn)

SSH (hay còn gọi là secure shell) là một giao thức được mã hóa để quản trị và giao tiếp với các máy chủ. Khi làm việc với máy chủ CentOS, bạn sẽ dành phần lớn thời gian trong phiên terminal để kết nối với máy chủ thông qua SSH. Trong bài viết này của Vietnix, bạn sẽ được học cách thiết lập khóa SSH trên CentOS 7 để đăng nhập vào máy chủ đơn giản và an toàn. Cùng tìm hiểu ngay.

Bước 1 – Tạo cặp khóa RSA để thiết lập khóa SSH trên CentOS 7

Đầu tiên, bạn cần tạo một cặp khóa trên máy khách (thông thường là máy tính của bạn):

ssh-keygen

ssh-keygen mặc định sẽ tạo một cặp khóa RSA 2048 bit đủ an toàn để sử dụng trong hầu hết trường hợp. Bạn cũng có thể chọn cờ -b 4096 để tạo một khóa 4096 bit.

Sau khi nhập lệnh, bạn sẽ một thấy thông báo như sau:

Output
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/your_home/.ssh/id_rsa):

Nhấn ENTER để lưu cặp khóa vào thư mục con .ssh/ trong thư mục home của bạn. Bạn có thể chỉ định một đường dẫn khác để lưu cặp khóa.

Nếu đã tạo một cặp khóa SSH trước đó thì bạn có thể nhận được thông báo sau:

Output
/home/your_home/.ssh/id_rsa already exists.
Overwrite (y/n)?

Nếu chọn ghi đè khóa trên đĩa thì bạn sẽ không thể xác thực bằng khóa trước đó nữa. Lưu ý rằng khi chọn yes thì khóa cũ sẽ bị vô hiệu hóa nên bạn cần cẩn thận. Sau đó, bạn sẽ thấy thông báo:

Output
Enter passphrase (empty for no passphrase):

Ở đây, bạn có thể tùy chọn nhập mật khẩu an toàn. Đây là lớp bảo mật bổ sung để ngăn chặn đăng nhập của người dùng trái phép.

Sau đó, bạn sẽ thấy output sau đây:

Output
Your identification has been saved in /your_home/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /your_home/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
a9:49:2e:2a:5e:33:3e:a9:de:4e:77:11:58:b6:90:26 username@remote_host
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
|   ..o     |
|  E o= .    |
|  o. o     |
|    ..    |
|   ..S    |
|   o o.    |
|  =o.+.     |
|. =++..     |
|o=++.      |
+-----------------+

Như vậy, bạn đã có một cặp khóa công khai và bí mật sử dụng cho quá trình xác thực. Bước tiếp theo, bạn sẽ tiến hành đặt khóa công khai vào máy chủ để có thể xác thực đăng nhập dựa trên khóa SSH.

Bước 2 – Sao chép khóa công khai đến máy chủ CentOS

Cách nhanh nhất để sao chép khóa công khai đến máy chủ CentOS là sử dụng tiện ích ssh-copy-id. Phương pháp này được khuyến khích vì cách dùng rất đơn giản. Nếu không có ssh-copy-id trên máy, bạn có thể sử dụng một trong hai phương pháp thay thế: Sao chép qua SSH dựa trên mật khẩu hoặc sao chép thủ công.

Sao chép khóa công khai bằng cách sử dụng ssh-copy-id

Công cụ ssh-copy-id đã được cài mặc định trong nhiều hệ điều hành. Để thực hiện phương pháp này, bạn phải đã có quyền truy cập SSH dựa trên mật khẩu vào máy chủ.

Bạn chỉ cần chỉ định máy chủ muốn kết nối từ xa và tài khoản người dùng có quyền truy cập SSH dựa trên mật khẩu. Khóa SSH công khai của bạn sẽ được sao chép đến tài khoản này.

Bạn gõ cú pháp như sau:

ssh-copy-id username@remote_host

Sau đó, bạn có thể nhìn thấy thông báo sau đây:

Output
The authenticity of host '203.0.113.1 (203.0.113.1)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is fd:fd:d4:f9:77:fe:73:84:e1:55:00:ad:d6:6d:22:fe.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Thông báo này có nghĩa là máy tính của bạn không nhận ra máy chủ từ xa. Điều này xảy ra khi bạn kết nối với máy chủ mới lần đầu tiên. Nhập yes và nhấn ENTER để tiếp tục.

Tiếp theo, tiện ích sẽ quét tài khoản của bạn để tìm file khóa công khai id_rsa.pub mà bạn đã tạo trước đó. Khi tìm thấy khóa, tiện ích sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu của tài khoản người dùng từ xa:

Output
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
password của username@203.0.113.1:

Hãy nhập mật khẩu và nhấn ENTER. Mật khẩu sẽ không hiển thị khi nhập nhằm mục đích bảo mật. Tiện ích sẽ kết nối đến tài khoản trên máy chủ từ xa bằng mật khẩu mà bạn đã cung cấp. Sau đó, nội dung của khóa ~/.ssh/id_rsa.pub sẽ được sao chép vào file authorized_keys trong thư mục ~/.ssh của tài khoản từ xa.

Bạn sẽ thấy output sau đây:

Output
Number of key(s) added: 1
Now try logging into the machine, with:  "ssh 'username@203.0.113.1'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

Khóa id_rsa.pub của bạn đã được tải lên tài khoản từ xa. Bạn có thể tiếp tục bước 3.

Sao chép khóa công khai bằng SSH

Trường hợp bạn không có ssh-copy-id nhưng có quyền truy cập vào một tài khoản trên máy chủ qua SSH thì có thể tải lên khóa bằng phương pháp SSH thông thường. Cụ thể, bạn sử dụng lệnh cat để đọc nội dung của khóa SSH công khai trên máy tính, sau đó chuyển những nội dung này qua kết nối SSH đến máy chủ từ xa.

Ngoài ra, bạn cần đảm bảo rằng thư mục ~/.ssh tồn tại và có quyền truy cập dưới tài khoản bạn đang sử dụng. Sau đó, bạn có thể xuất nội dung đã chuyển tới thành file authorized_keys trong thư mục này. Sử dụng ký hiệu chuyển hướng >> để thêm nội dung mới mà không ghi đè lên nội dung cũ. Cách này cho phép bạn thêm khóa mới mà không phá hủy các khóa đã được thêm trước đó.

Bạn hãy gõ câu lệnh như sau:

cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh username@remote_host "mkdir -p ~/.ssh && touch ~/.ssh/authorized_keys && chmod -R go= ~/.ssh && cat >> ~/.ssh/authorized_keys"

Sau đó, bạn sẽ thấy một thông báo:

Output
The authenticity of host '203.0.113.1 (203.0.113.1)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is fd:fd:d4:f9:77:fe:73:84:e1:55:00:ad:d6:6d:22:fe.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Thông báo này cho thấy máy tính của bạn không nhận ra máy chủ từ xa nếu là lần kết nối đầu tiên. Gõ yes và nhấn ENTER để tiếp tục.

Sau đó, bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu tài khoản người dùng từ xa:

Output
username@203.0.113.1's password:

Sau khi nhập mật khẩu, nội dung của khóa id_rsa.pub sẽ được sao chép vào cuối file authorized_keys của tài khoản người dùng từ xa. Nếu thành công, bạn có thể tiếp tục đến Bước 3.

Sao chép khóa công khai theo cách thủ công

Nếu không có quyền truy cập vào máy chủ bằng SSH thì bạn sẽ phải hoàn thành bằng cách thủ công bằng cách thêm nội dung của file id_rsa.pub vào cuối file ~/.ssh/authorized_keys trên máy từ xa.

Thực hiện lệnh để hiển thị nội dung của khóa id_rsa.pub:

cat ~/.ssh/id_rsa.pub

Bạn sẽ thấy nội dung của khóa trông giống như sau:

Output
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAACAQCqql6MzstZYh1TmWWv11q5O3pISj2ZFl9HgH1JLknLLx44+tXfJ7mIrKNxOOwxIxvcBF8PXSYvobFYEZjGIVCEAjrUzLiIxbyCoxVyle7Q+bqgZ8SeeM8wzytsY+dVGcBxF6N4JS+zVk5eMcV385gG3Y6ON3EG112n6d+SMXY0OEBIcO6x+PnUSGHrSgpBgX7Ks1r7xqFa7heJLLt2wWwkARptX7udSq05paBhcpB0pHtA1Rfz3K2B+ZVIpSDfki9UVKzT8JUmwW6NNzSgxUfQHGwnW7kj4jp4AT0VZk3ADw497M2G/12N0PPB5CnhHf7ovgy6nL1ikrygTKRFmNZISvAcywB9GVqNAVE+ZHDSCuURNsAInVzgYo9xgJDW8wUw2o8U77+xiFxgI5QSZX3Iq7YLMgeksaO4rBJEa54k8m5wEiEE1nUhLuJ0X/vh2xPff6SQ1BL/zkOhvJCACK6Vb15mDOeCSq54Cr7kvS46itMosi/uS66+PujOO+xt/2FWYepz6ZlN70bRly57Q06J+ZJoc9FfBCbCyYH7U/ASsmY095ywPsBo1XQ9PqhnN1/YOorJ068foQDNVpm146mUpILVxmq41Cj55YKHEazXGsdBIbXWhcrRf4G2fJLRcGUr9q8/lERo9oxRm5JFX6TCmj6kmiFqv+Ow9gI0x8GvaQ== demo@test

Tiếp theo, bạn cần truy cập tài khoản trên máy chủ từ xa. Sau khi bạn truy cập tài khoản của mình trên máy chủ từ xa, hãy đảm bảo rằng thư mục ~/.ssh đã tồn tại. Nếu thư mục chưa tồn tại, bạn hãy gõ lệnh dưới đây:

mkdir -p ~/.ssh

Bây giờ, bạn có thể tạo hoặc chỉnh sửa file authorized_keys. Bạn có thể thêm nội dung của file id_rsa.pub vào cuối file authorized_keys. Tạo file bằng lệnh sau:

echo public_key_string >> ~/.ssh/authorized_keys

Trong lệnh trên, thay thế public_key_string bằng output từ lệnh cat ~/.ssh/id_rsa.pub. Output phải bắt đầu bằng ssh-rsa AAAA....

Cuối cùng, đảm bảo rằng thư mục ~/.ssh và file authorized_keys được thiết lập các quyền thích hợp:

chmod -R go= ~/.ssh

Bước này sẽ gỡ bỏ tất cả quyền “group” và “other” cho thư mục ~/.ssh/ bằng cách đệ quy.

Nếu bạn sử dụng tài khoản root để cài đặt các khóa cho tài khoản người dùng thì cần đảm bảo thư mục ~/.ssh thuộc về người dùng và không thuộc về root. Trong ví dụ dưới đây, người dùng có tên là sammy nhưng bạn nên thay thế bằng tên người dùng của bạn.

chown -R sammy:sammy ~/.ssh

Bây giờ, bạn có thể thử xác thực không cần mật khẩu với máy chủ CentOS của mình.

Bước 3 – Xác thực máy chủ CentOS bằng cách sử dụng khóa SSH

Nếu đã hoàn thành các bước trên, bạn nên có thể đăng nhập vào máy chủ từ xa mà không cần mật khẩu của tài khoản từ xa.

Quy trình cơ bản là như nhau, bắt đầu với lệnh:

ssh username@remote_host

Nếu đây là lần đầu tiên kết nối với máy chủ (trong trường hợp đã sử dụng phương pháp cuối cùng ở trên) thì bạn có thể thấy thông báo như sau:

Output
The authenticity of host '203.0.113.1 (203.0.113.1)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is fd:fd:d4:f9:77:fe:73:84:e1:55:00:ad:d6:6d:22:fe.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Nhập yes và nhấn ENTER để tiếp tục.

Nếu bạn không cung cấp passphrase cho khóa riêng tư của mình thì sẽ được ngay lập tức. Còn nếu đã cung cấp passphrase cho khóa riêng tư thì bạn sẽ được yêu cầu nhập passphrase ngay bây giờ. Sau khi xác thực, phiên bản shell mới sẽ được mở với tài khoản được cấu hình trên máy chủ CentOS.

Ở bước tiếp theo, hãy cùng tìm hiểu cách bảo mật hệ thống tốt hơn bằng cách vô hiệu hóa xác thực mật khẩu.

Bước 4 – Vô hiệu hóa xác thực mật khẩu trên máy chủ 

Nếu có thể đăng nhập vào tài khoản của mình bằng SSH mà không cần mật khẩu thì bạn đã cấu hình xác thực dựa trên khóa SSH thành công. Tuy nhiên, cơ chế xác thực dựa trên mật khẩu của bạn vẫn hoạt động. Điều đó có nghĩa là máy chủ của bạn có thể bị tiếp cận bởi các cuộc tấn công bằng mật khẩu.

Trước khi hoàn tất các bước trong phần này, hãy đảm bảo đã cấu hình xác thực dựa trên khóa SSH cho tài khoản root trên máy chủ này. Hoặc bạn đã cấu hình xác thực dựa trên khóa SSH cho một tài khoản non-root trên máy chủ với quyền sudo. Lý do là bởi bước này sẽ khóa đăng nhập dựa trên mật khẩu. Vì vậy, việc đảm bảo rằng bạn vẫn có thể truy cập vào hệ thống quản trị là rất quan trọng.

Sau khi xác nhận rằng tài khoản từ xa có quyền quản trị, bạn hãy đăng nhập vào máy chủ từ xa với khóa SSH hoặc là với tài khoản có quyền sudo. Sau đó, mở file cấu hình của dịch vụ SSH:

sudo vi /etc/ssh/sshd_config

Trong file, bạn hãy tìm chỉ thị PasswordAuthentication. Có thể chỉ thị đã bị chú thích. Nhấn i để chèn văn bản và sau đó hủy chú thích bằng cách xóa dấu # phía trước chỉ thị PasswordAuthentication. Khi bạn tìm thấy chỉ thị, hãy thiết lập giá trị là no. Khi làm vậy, khả năng đăng nhập qua SSH bằng mật khẩu sẽ bị vô hiệu hóa:

...

PasswordAuthentication no

...

Khi hoàn thành việc thay đổi, nhấn ESC và sau đó gõ :wq để lưu các thay đổi vào file và thoát. Để thực hiện các thay đổi này, bạn cần khởi động lại dịch vụ sshd:

sudo systemctl restart sshd.service

Hãy mở một cửa sổ terminal mới và kiểm tra xem dịch vụ SSH đang hoạt động đúng trước khi đóng phiên này:

ssh username@remote_host

Sau khi xác minh dịch vụ SSH, bạn có thể đóng tất cả các phiên máy chủ hiện tại một cách an toàn.

Lúc này, dịch vụ SSH trên máy chủ CentOS của bạn chỉ phản hồi SSH keys. Khả năng đăng nhập bằng mật khẩu đã được vô hiệu hóa thành công. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm về việc sử dụng và cài đặt Eclipse Theia Cloud IDE Platform trên CentOS 7, điều này sẽ giúp cho bạn có thể dễ dàng truy cập và làm việc trên các dự án phát triển đa nền tảng, từ đó tăng hiệu suất và tiết kiệm thời gian

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp máy chủ đáng tin cậy và muốn thuê máy chủ VPS cho doanh nghiệp của mình, thì dịch vụ VPS Vietnix có thể là lựa chọn phù hợp với nhu cầu của bạn. Vietnix hiện đang cung cấp các gói VPS tốc độ cao với nhiều tùy chọn hệ điều hành khác nhau, bao gồm cả CentOS 7, Ubuntu và Debian. Hệ thống được tối ưu hóa để đảm bảo tốc độ cao và sự ổn định, giúp bạn tập trung vào công việc kinh doanh của mình một cách hiệu quả hơn.

Với giao diện quản trị dễ dàng sử dụng, bạn có thể quản lý VPS của mình một cách tiện lợi và nhanh chóng. Bên cạnh đó, Vietnix luôn cam kết cung cấp giá cả hợp lý và dịch vụ chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng VPS, hãy liên hệ với đội ngũ Vietnix để được tư vấn nhanh chóng nhất.

Lời kết

Qua bài viết trên, Vietnix đã hướng dẫn bạn cách thiết lập khóa SSH trên Centos 7. Bạn đã có thể cấu hình xác thực bằng khóa SSH trên máy chủ mà không cần cung cấp mật khẩu. Hãy theo dõi những bài viết tiếp theo của Vietnix để tìm hiểu thêm về cách làm việc với SSH. Nếu bạn gặp phải khó khăn gì trong quá trình thực hiện thì hãy để lại bình luận bên dưới để được giải đáp nhé.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tài liệu mới nhất từ Vietnix!
ĐÓNG

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI