NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
31/03/2022
Lượt xem

Prototype là gì? Hướng dẫn cách thiết lập Prototype

31/03/2022
11 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (116 bình chọn)

Prototype là khái niệm cốt lõi trong JavaScript, nhưng đối với lập trình viên mới thì khái niệm này vẫn rất xa lạ. Tuy nhiên, những kiến thức này là kiến thức cốt lõi trong lập trình. Vậy prototype là gì và cách thiết lập như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp câu hỏi này cũng như các thông tin liên quan đến ngôn ngữ này nhé.

Prototype là gì?

Prototype là cơ chế để thực hiện mô hình OOP của ngôn ngữ lập trình JavaScript, mà các object (đối tượng) kế thừa các tính năng từ nhau. Mỗi một object trong Javascript đều có một thuộc tính nội bộ (internal property) gọi là prototype.

Ngôn ngữ này được liên kết với mọi hàm và object theo mặc định, trong đó thuộc tính prototype của hàm (function) có thể truy cập và sửa đổi được. Còn thuộc tính prototype của object thì invisible.

Đó là loại object đặc biệt có thể thể gắn các thuộc tính bổ sung vào, object này sẽ được chia sẻ trên tất cả các phiên bản của hàm khởi tạo.

Nói cách khác, prototype là một object trong JavaScript.

Prototype là gì
Prototype là gì

Prototype của object

Thuộc tính prototype của object là invisible. Để truy cập prototype object thì sử dụng phương thức Object.getPrototypeOf (obj) thay vì proto.

Prototype object bao gồm các thuộc tính và phương thức sau:

Thuộc tínhMô tả
constructorTrả về một hàm đã tạo.
__proto__Đây là thuộc tính invisible của một object, sẽ trả về prototype object của một hàm mà được liên kết đến.
Thuộc tính của prototype object

Phương thức của Prototype Object

Phương thứcMô tả
hasOwnProperty()Trả về một boolean cho biết liệu một object có chứa thuộc tính được chỉ định như một thuộc tính của object đó và không được kế thừa thông qua chuỗi prototype hay không.
isPrototypeOf()Trả về một boolean cho biết liệu object được chỉ định có nằm trong chuỗi prototype của object mà phương thức này được gọi hay không.
propertyIsEnumerable()Trả về một boolean cho biết thuộc tính được chỉ định có thể liệt kê được hay không.
toLocaleString()Trả về string ở định dạng cục bộ.
toString()Trả về string.
valueOfTrả về giá trị của object được chỉ định.
Phương thức của prototype object

Prototype chain

Cơ chế prototype chain rất đơn giản: Khi truy cập một thuộc tính p trên Object obj, JavaScript sẽ tìm kiếm thuộc tính này bên trong đối tượng obj. Nếu engine không tìm kiếm được, thì sẽ tiếp tục tìm kiếm trong nguyên mẫu của đối tượng obj,… cho đến khi đạt đến Object.Prototype. Nếu sau khi tìm kiếm kết thúc, và không có gì đã được tìm thấy kết quả sẽ không xác định. Ví dụ:

var obj1 = {
 a: 1,
 b: 2
};

var obj2 = Object.create(obj1);
obj2.a = 2;

console.log(obj2.a); // 2
console.log(obj2.b); // 2
console.log(obj2.c); // undefined

Trong đoạn code trên, câu lệnh var obj2 = object.create(obj1) sẽ tạo đối tượng obj2 với đối tượng Prototype obj1. Nói cách khác, obj1 trở thành prototype của obj2 thay vì Object.Prototype theo mặc định. Như vậy, b không phải là thuộc tính của obj2, vì vậy vẫn có thể truy cập thông qua prototype chain. Tuy nhiên, đối với thuộc tính c, sẽ có giá trị không xác định vì không thể tìm thấy trong obj1Object.Prototype.

Cách thiết lập Prototype

Có nhiều cách khác nhau để thiết lập prototype của một object trong JavaScript. Có hai cách phổ biến sau: Object.create()constructor.

Sử dụng Object.create

Phương thức Object.create() tạo một object mới và cho phép chỉ định một object sẽ được sử dụng làm nguyên mẫu của đối tượng mới.

Ví dụ:

const personPrototype = {
 greet() {
  console.log('hello!');
 }
}

const carl = Object.create(personPrototype);
carl.greet(); // hello!

Khi tạo một object personPrototype, có phương thức great(). Sau đó, khi sử dụng Object.create() để tạo một đối tượng mới với personPrototype làm prototype của nó. Bây giờ có thể gọi great() trên đối tượng mới và prototype cung cấp việc triển khai nó.

Sử dụng constructor

Trong JavaScript, tất cả các hàm đều có thuộc tính có tên là prototype. Khi gọi một hàm như một constructor, thuộc tính này được đặt làm prototype của object mới được tạo (theo quy ước, trong thuộc tính có tên proto).

Vì vậy, nếu đặt prototype của một consrtructor, chúng ta có thể đảm bảo rằng tất cả các object được tạo bằng constructor tạo đó đều được cung cấp cho prototype đó:

const personPrototype = {
 greet() {
  console.log(`hello, my name is ${this.name}!`);
 }
}

function Person(name) {
 this.name = name;
}

Person.prototype = personPrototype;
Person.prototype.constructor = Person;

Ở đây chúng ta tạo:

 • Một object personProtortype có phương thức great().
 • Một hàm khởi tạo person(), khởi tạo tên của người cần tạo.

Sau đó, đặt thuộc tính prototype của hàm Person trỏ tới personPrototype.

Dòng cuối cùng (Person.prototype.constructor = Person;) đặt thuộc tính constructor của prototype cho hàm được sử dụng để tạo đối tượng Person. Đây là điều bắt buộc vì sau khi đặt Person.prototype = personPrototype;. Thuộc tính này trỏ đến constructor cho personPrototype là Object chứ không phải là Person ( vì personPrtotype được xây dựng như một object literal).

Sau code này, các object được tạo bằng Person() sẽ lấy personPrototype là prototype của mình.

constructor
Constructor

Prototype và sự kế thừa

Đó là một tính năng mạnh mẽ và rất linh hoạt của JavaScript, tính năng này có thể giúp tái sử dụng code và kết hợp các object với nhau.

Đặc biệt, prototype còn hỗ trợ một phiên bản kế thừa. Tính kế thừa là một trong những đặc điểm nổi bật của Prototype.

Kế thừa là một tính năng của ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP), cho phép người lập trình chứng minh ý tưởng “một số object trong hệ thống là phiên bản chuyên biệt hơn của các object khác”.

Ví dụ: Nếu bạn đang lập trình mô hình một trường học, trong trường học có giáo sư và học sinh. Cả hai đều là người, vì vậy đều có những đặc điểm giống nhau như cả hai đều có tên. Tuy nhiên, mỗi người sẽ có thêm các đặc điểm bổ sung như giáo sư thì có thêm bộ môn họ dạy. Trong hệ thống lập trình hướng đối tượng (OOP), chúng ta có thể nói rằng cả giáo sư và học sinh đều có những thuộc tính kế thừa từ mọi người.

Trong JavaScript, nếu các đối tượng Giáo sư và học sinh có thể có prototype Người (Person), thì chúng có thể kế thừa các thuộc tính chung. Đồng thời, thêm và xác định lại những thuộc tính cần khác nhau.

Prototype và sự kế thừa
Prototype và sự kế thừa

Hướng dẫn sử dụng Prototype trong JavaScript

Ngôn ngữ này cho phép người dùng dễ dàng xác định các phương thức cho tất cả các trường hợp của một object. Cái hay ở đây là phương thức được áp dụng cho prototype, vì vậy chỉ được lưu trữ trong bộ nhớ một lần, Tuy nhiên, mọi instance của object đều có quyền truy cập vào.

Ví dụ:

function Pet(name, species){
  this.name = name;
  this.species = species;
}
function view(){
  return this.name + " is a " + this.species + "!";
}
Pet.prototype.view = view;
var pet1 = new Pet('Gabriella', 'Dog');
alert(pet1.view()); //Outputs "Gabriella is a Dog!"

Trong hàm trên, chỉ bằng cách sử dụng prototype khi đính kèm phương thức xem, chúng ta đã đảm bảo rằng tất cả các object Pet đều có quyền truy cập vào phương thức xem. Bên cạnh đó, chúng ta có thể sử dụng phương pháp prototype để tạo ra nhiều hiệu ứng hơn.

Ví dụ: Chúng ta muốn có thêm object Dog, và object này kế thừa từng phương thức và thuộc tính được sử dụng tromg object Pet. Đồng thời, thiết lập một tính năng đặc biệt chỉ có object Dog mới có quyền truy cập.

function Pet(name, species){
  this.name = name;
  this.species = species;
}
function view(){
  return this.name + " is a " + this.species + "!";
}
Pet.prototype.view = view;
function Dog(name){
  Pet.call(this, name, "dog");
}
Dog.prototype = new Pet();
Dog.prototype.bark = function(){
  alert("Woof!");
}

Trong hàm này, chúng ta đã thiết lập object Dog và gọi hàm Pet bằng phương thức call (). Phương thức call cho phép gọi một hàm đích cụ thể bên trong một đối tượng bằng cách truyền vào đối tượng muốn chạy hàm (được tham chiếu bởi ‘this’ ở dòng 10) theo sau là các đối số.

Sau đó, cấp cho object Dog một phương thức là bark (chỉ có các object Dog mới có quyền truy cập).

var pet1 = new Pet('Trudy', 'Bird');
var pet2 = new Dog('Gabriella');
alert(pet2.view()); // Outputs "Gabriella is a Dog!"
pet2.bark(); // Outputs "Woof!"
pet1.bark(); // Error

Ngôn ngữ này hoạt động theo một chuỗi. Khi gọi pet2.view(), trước tiên phải kiểm tra đối tượng Dog Pet đã có phương thức xem nào hay chưa. Vì Dog kế thừa Pet, Pet kế thừa từ Object.prototype.

Object.prototype.whoAmI = function(){
  alert("I am an object!");
}
pet1.whoAmI(); //Outputs 'I am an object!'
pet2.whoAmI(); //Outputs 'I am an object!'
su dung prototype trong javascript
Sử dụng Prototype trong JavaScript

Câu hỏi thường gặp

Tầm quan trọng của nguyên mẫu trong Javascript là gì?

Prototype Javascript hỗ trợ những cơ chế rất hữu ích phục vụ cho công việc lập trình. Dựa vào cơ chế kế thừa và khả năng truy cập những đối tượng, prototype in javascript có khả năng trở nên đa nhiệm và giúp cho lập trình viên trong rất nhiều công đoạn.

Khi nào nên sử dụng Prototype?

Hiện nay, tất cả các ngành nghề đều có thể sử dụng Prototype cho công việc của mình, trong đó đặc biệt là lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc những công việc có thể bỏ ra chi phí thấp để tạo ra Prototype.

Prototype trong mục đích khởi nghiệp là gì?

Tương tự ngôn ngữ JavaScript, Prototype trong khởi nghiệp có thể hiểu là nguyên mẫu. Tuy nhiên, trong khởi nghiệp Prototype được sử dụng để phác thảo, định hình và hình dung những gì người dùng có thể nhìn thấy về sản phẩm.

Lời kết

Bài viết trên là những thông tin tổng hợp về prototype. Hy vọng với bài viêt này giúp bạn hiểu hơn về Prototype là gì? Cũng như hiểu rõ tầm quan trọng của prototype trong Javacript. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại bình luận bên dưới để được hỗ trợ nhé.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tài liệu mới nhất từ Vietnix!
ĐÓNG

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI