NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
01/05/2024
Lượt xem

Hướng dẫn các cách kiểm tra RAM trong Linux nhanh chóng

01/05/2024
17 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (86 bình chọn)

RAM là một thành phần vô cùng quan trọng trong mọi hệ thống Linux và luôn cần được giám sát chặt chẽ vì việc hết bộ nhớ có thể khiến server phản hồi rất chậm hay thậm chí không phản hồi. Cùng Vietnix tham khảo qua bài viết dưới đây để tìm hiểu rõ hơn bạn nhé.

Kiểm tra bằng lệnh free

Lệnh phổ biến nhất để kiểm tra RAM trên Linux là lệnh free:

$ free
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:    4039588   3475216   137584    39596   426788   287580
Swap:       0      0      0

Output của lệnh được chia thành 2 mục: bộ nhớ (RAM thực/memory) và swap (bộ nhớ ảo). Một số thông tin ta có được từ lệnh là:

 • total: tổng bộ nhớ được cài đặt trên hệ thống, tính theo đơn vị kilobyte.
 • used: tổng RAM được dùng trên hệ thống, đơn vị kilobyte.
 • free: tổng bộ nhớ còn trống và khả dụng trên hệ thống (kilobyte).
 • shared: phần bộ nhớ được dùng bởi tmpfs – một filesystem ảo.
 • buffer: bộ nhớ dùng bởi kernel buffer.
 • cache: tổng bộ nhớ dùng bởi trang cache – nơi lưu trữ dữ liệu trước khi ghi vào đĩa.
 • available: tổng bộ nhớ khả dụng trên hệ thống (kilobyte).

Trong đó, phần bộ nhớ được dùng bởi cache hoặc buffer đều có thể được giải phóng bởi Kernel mỗi khi hệ thống cần.

Bên cạnh đó, ta cũng có thể thêm option -h vào lệnh free để hiển thị kết quả ở định dạng dễ đọc hơn:

       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      3.9G    3.3G    127M     38M    400M    256M
Swap:      0B     0B     0B

Tương tự, ta cũng có thể hiển thị thêm cột Total bằng option -t:

$ free -t
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:    4039588   3499392   128828    39596   411368   263292
Swap:       0      0      0
Total:   4039588   3499392   128828

Kết hợp -t-h:

$ free -th
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      3.9G    3.3G    125M     38M    402M    257M
Swap:      0B     0B     0B
Total:     3.9G    3.3G    125M

Bạn đọc có thể tham khảo qua một số bài viết cùng chủ để Linu mà Vietnix đã tổng hợp:

Kiểm tra RAM trong Linux bằng lệnh vmstat

Lệnh vmstat cũng có phép kiểm tra phần bộ nhớ ảo trên hệ thống:

$ vmstat
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa st
 1 0   0 149720 49080 371348  0  0  125  121  1  1 2 1 96 0 0

Output sẽ hơi khó hiểu hơn một chút, với các thông tin như sau:

 • r: số lượng process chạy được có ở trên hệ thống.
 • b: số lượng process trong trạng thái sleep liên tục.
 • swpd: lượng RAM đang được sử dụng.
 • free: bộ nhớ còn trống.
 • buff, cache: RAM được dùng bởi kernel buffer và cache trang.
 • inactive, active: số lượng bộ nhớ đang ở trang thái hoạt động và không hoạt động.
 • si: swap được dùng bởi đĩa.
 • so: tổng bộ nhớ swap được swap sang đĩa.

Các cột khác là những thông tin liên quan đến CPU và I/O, vì ta chỉ cần kiểm tra RAM trong Linux nên có thể bỏ qua những thông số này.

$ vmstat -s
   4039588 K total memory     
   3460532 K used memory     
   3398428 K active memory    
    198356 K inactive memory   
    162648 K free memory     
    48904 K buffer memory    
    367504 K swap cache      
      0 K total swap      
      0 K used swap      
      0 K free swap 

Ở các dòng đầu tiên của output, bạn có thể biết được thông tin khá giống với lệnh free bao gồm:

 • Tổng bộ nhớ
 • Bộ nhớ đã được sử dụng,
 • Bộ nhớ đang ở trạng thái hoạt động,
 • Bộ nhớ ở trạng thái không hoạt động
 • Bộ nhớ còn trống.

Kiểm tra RAM trong Linux bằng file /proc/meminfo

Kernel chính là thành phần ảo hóa filesystem và cung cấp các điểm truy cập cho một số thiết bị trên hệ thống. Trong đó, thư mục /proc thường sẽ lưu trữ các tham chiếu đến những process trên hệ thống, còn /dev lưu trữ tham chiếu đến các thiết bị ảo. Bên cạnh đó, trong thư mục /proc còn có file meminfo cũng có thể được dùng để kiểm tra RAM trong Linux

$ cat /proc/meminfo

MemTotal:    4039588 kB
MemFree:     142400 kB
MemAvailable:   267144 kB
Buffers:      39216 kB
Cached:      292508 kB
SwapCached:      0 kB
Active:     3436724 kB
Inactive:     180432 kB
Active(anon):  3285468 kB
Inactive(anon):  38960 kB
Active(file):   151256 kB
Inactive(file):  141472 kB
Unevictable:     36 kB
Mlocked:       36 kB
SwapTotal:       0 kB
SwapFree:       0 kB
Dirty:        708 kB

Thông tin được cung cấp cũng khớp với kết quả trả về từ lệnh freevmstat. File /proc/meminfo cho biết thông tin về tổng bộ nhớ trên hệ thống, bộ nhớ còn trống, bộ nhớ khả dụng và buffer, page cache.

Kiểm tra bằng demidecode

Cần lưu ý rằng các lệnh trên chỉ dùng để kiểm tra RAM trong Linux tại một thời điểm nhất định.

Nếu muốn kiểm tra phần cứng RAM thì ta có thể dùng lệnh dmidecode (chạy bằng quyền sudo):

$ sudo dmidecode

# dmidecode 3.1
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 2.4 present.
13 structures occupying 405 bytes.
Table at 0x000F10D0.

Handle 0x0000, DMI type 0, 24 bytes
BIOS Information
    Vendor: Private
    Version: 20171212
    Release Date: 12/12/2017
    Address: 0xE8000
    Runtime Size: 96 kB
    ROM Size: 64 kB
    Characteristics:
        BIOS characteristics not supported
        Targeted content 

Theo mặc định thì lệnh dmidecode được dùng để dump (kết xuất) tất cả phần cứng có trên hệ thống. Nếu muốn xem thông tin gần cứng riêng của bộ nhớ thì ta cần chỉ định thêm loại phần cứng như sau:

$ sudo dmidecode --type memory

# dmidecode 3.1                
Getting SMBIOS data from sysfs.        
SMBIOS 2.4 present.              
                       
Handle 0x1000, DMI type 16, 15 bytes     
Physical Memory Array             
    Location: Other            
    Use: System Memory          
    Error Correction Type: Multi-bit ECC 
    Maximum Capacity: 4 GB        
    Error Information Handle: Not Provided
    Number Of Devices: 1         
                       
Handle 0x1100, DMI type 17, 21 bytes     
Memory Device                 
    Array Handle: 0x1000         
    Error Information Handle: 0x0000   
    Total Width: 64 bits         
    Data Width: 64 bits          
    Size: 4096 MB             
    Form Factor: DIMM           
    Set: None               
    Locator: DIMM 0            
    Bank Locator: Not Specified      
    Type: RAM               
    Type Detail: None    

Kiểm tra RAM bằng Prometheus

Bên cạnh cách sử dụng lệnh truyền thống, bạn có thể sử dụng những công cụ giám sát hiện đại như Prometheus và Grafana. Prometheus cho phép sử dụng công cụ Node Exporter để thu thập các chỉ số host, chẳng hạn như chỉ số về bộ nhớ trong file /proc/meminfo.

Sau khi thu thập xong, bạn import một dashboard có sẵn vào Grafana để giám sát thông số bộ nhớ trong thời gian thực.

Kiểm tra Ram bằng Prometheus
Kiểm tra Ram bằng Prometheus

Kiểm tra RAM bằng lệnh top/htop

Một cách phổ biến nữa để kiểm tra RAM trong Linux là dùng lệnh top hay htop. Trong đó top đã được cài đặt sẵn trên hệ thống:

$ top

top - 12:16:27 up 306 days, 7:11, 2 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 256 total,  1 running, 214 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
%Cpu(s): 1.3 us, 0.7 sy, 0.0 ni, 97.8 id, 0.2 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem : 4039588 total,  314884 free, 3436960 used,  287744 buff/cache
KiB Swap:    0 total,    0 free,    0 used.  325952 avail Mem

 PID USER   PR NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM   TIME+ COMMAND
23616 telegraf 20  0 1201168 19808  4944 S  1.3 0.5  1051:02 telegraf
23120 influxdb 20  0 2043020 250208  9956 S  0.7 6.2 715:58.34 influxd
 3688 root   20  0 1031632 43296   0 S  0.3 1.1 497:27.81 mongod

Bên cạnh thông tin về CPU thì lệnh top còn cho phép kiểm tra RAM có trên hệ thống.

Lệnh htop cũng cho phép kiểm tra bộ nhớ trên server, nhưng có thể chưa có sẵn trên máy. Ta có thể cài đặt qua yum hoặc apt như sau:

$ sudo apt-get install htop
$ sudo yum install htop

Kiểm tra RAM bằng lệnh htop:

$ htop


 1 [|                    2.0%]  Tasks: 192, 608 thr; 1 running
 2 [|                    0.7%]  Load average: 0.16 0.07 0.02
 Mem[||||||||||||||||||||||||||||||||||3.32G/3.85G]  Uptime: 306 days(!), 07:16:02
 Swp[                    0K/0K]

 PID USER   PRI NI VIRT  RES  SHR S CPU% MEM%  TIME+ Command
29728 user   20  0 26336 4520 3148 R 1.3 0.1 0:01.11 htop                      328872 logstash  39 19 3679M 721M   0 S 0.7 18.3 11h58:46 /usr/bin/java -Xms1g -Xmx1g -

Lệnh htop cũng cho ra kết quả tương tự, nhưng ở định dạng thân thiện hơn với người dùng.

Lời kết

Trong bài viết này, Vietnix đã hướng dẫn nhiều cách khác nhau để kiểm tra RAM trong Linux thông qua việc sử dụng lệnh và cả những công cụ giám sát hiện đại như Prometheus hặc Grafana. Việc giám sát RAM thường xuyên là vô cùng quan trọng đối với mọi quản trị viên của hệ thống, nếu bạn đọc hứng thú với chủ đề quản trị hệ thống Linux thì đừng bỏ lỡ những bài viết sắp tới của Vietnix nhé!

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI