NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
25/04/2024
Lượt xem

Cách kiểm tra port đang mở trên Linux nhanh chóng

25/04/2024
13 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (132 bình chọn)

Kiểm tra port đang mở trên Linux là một trong những công việc đầu tiên cần làm khi ta muốn sửa lỗi kết nối mạng hay cấu hình firewall cho hệ thống. Bài viết này sẽ hướng dẫn các cách kiểm tra port đang mở trên Linux nhanh nhất.

Port đang mở trên Linux là gì?

Port (cổng) đang mở là một cổng mạng mà ứng dụng lắng nghe, đóng vai trò là điểm cuối giao tiếp. Ta có thể xem danh sách port đang mở trên hệ thống bằng cách truy vấn stack mạng với các câu lệnh như ss, netstat hoặc lsof. Mỗi port đang nghe có thể được mở hoặc đóng (lọc) bằng một tường lửa.

Port (cổng) đang mở là một cổng mạng mà ứng dụng lắng nghe
Port (cổng) đang mở là một cổng mạng mà ứng dụng lắng nghe

Nói chung, port đang mở là một cổng mạng chấp nhận những gói tin (packet) đi đến từ các vị trí ở xa. Chẳng hạn ta có một web server nghe trên port 80 và port 443, thì những port này sẽ được mở trên tưởng lửa, bất kỳ ai (ngoại trừ các ip bị chặn) đều có quyền truy cập vào trang web host trên web server này thông qua trình duyệt web. Khi đó, ta nói 80 và 443 là các port đang mở.

Các port đang mở có thể bị lợi dụng bởi các hacker để khai thác lỗ hổng bảo mật, vì vậy chúng có thể dẫn đến những rủi ro bảo mật nghiêm trọng. Đây cũng là lý do ta chỉ nên mở những port cần thiết cho các chức năng của ứng dụng, và luôn đóng những port khác khi không sử dụng.

Cách kiểm tra port đang mở trên Linux

Kiểm tra bằng nmap

Nmap là một công cụ quét mạng vô cùng mạnh mẽ, có khả năng quét các host đơn lẻ hoặc cả những mạng lớn. Nmap chủ yếu được sử dụng để kiểm tra bảo mật hoặc pen test. Đây cũng là lý do nmap nên là ưu tiên hàng đầu khi bạn cần kiểm tra port đang mở trên Linux. Bên cạnh đó, nmap còn có thể phát hiện địa chỉ Mac, loại hệ điều hành, phiên bản kernel,…

Câu lệnh dưới đây giúp xác định port nào đang lắng nghe các kết nối TCP từ mạng:

sudo nmap -sT -p- 10.10.8.8

Trong đó, -sT yêu cầu nmap quét các port TCP và -p- có nhiệm vụ scan mọi port (tổng cộng là 65535 cổng). Nếu không dùng -p- thì nmap sẽ chỉ scan 1000 port phổ biến nhất.

Output:

Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2019-07-09 23:10 CEST
Nmap scan report for 10.10.8.8
Host is up (0.0012s latency).
Not shown: 998 closed ports
PORT  STATE SERVICE
22/tcp open ssh
80/tcp open http
MAC Address: 08:00:27:05:49:23 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.41 seconds

Dựa vào output, có thể thấy rằng port 22, 80 và 8069 là những cổng đang mở trên hệ thống.

Để quét cổng UDP, ta có thể dùng -sU thay cho -sT:

sudo nmap -sU -p- 10.10.8.8

Kiểm tra bằng netcat

Netcat (nc) là một công cụ command-line có khả năng đọc và viết dữ liệu thông qua kết nối mạng bằng giao thức TCP hoặc UDP. Netcat cũng cho phép scan một cổng duy nhất hoặc một nhóm cổng.

Chẳng hạn bây giờ ta muốn scan các port TCP đang mở trên một máy ở xa, có địa chỉ IP 10.10.8.8, ở khoảng 20-80 thì có thể sử dụng lệnh như dưới đây:

nc -z -v 10.10.8.8 20-80

Trong đó, -z yêu cầu nc chỉ scan những port đang mở mà không gửi bất kỳ dữ liệu nào. Còn -v để hiển thị thông tin ở dạng đầy đủ (verbose).

Output:

nc: connect to 10.10.8.8 port 20 (tcp) failed: Connection refused
nc: connect to 10.10.8.8 port 21 (tcp) failed: Connection refused
Connection to 10.10.8.8 22 port [tcp/ssh] succeeded!
...
Connection to 10.10.8.8 80 port [tcp/http] succeeded!

Nếu chỉ muốn xem các dòng hiển thị những port đang mở thì bạn có thể lọc kết quả bằng lệnh grep như sau:

nc -z -v 10.10.8.8 20-80 2>&1 | grep succeeded

Output:

Connection to 10.10.8.8 22 port [tcp/ssh] succeeded!
Connection to 10.10.8.8 80 port [tcp/http] succeeded!

Để quét các port UDP, hãy truyền option -u vào lệnh nc như sau:

nc -z -v -u 10.10.8.8 20-80 2>&1 | grep succeeded

Kiểm tra bằng Bash Pseudo Device

Một cách khác để kiểm tra port đang mở trên Linux là sử dụng pseudo-device (giả thiết bị) Bash shell /developer/tcp/.. hoặc /developer/udp/..

Khi thực thi một lệnh trên pseudo-device /developer/$PROTOCOL/$HOST/$IP thì Bash sẽ mở một kết nối TCP hoặc UDP đến host được chỉ định trên một port cho sẵn.

Câu lệnh if..else dưới đây được dùng để kiểm tra xem port 443 trên kernel.org có đang mở hay không:

if timeout 5 bash -c '</dev/tcp/kernel.org/443 &>/dev/null'
then
 echo "Port is open"
else
 echo "Port is closed"
fi

Output:

Port is open

Ở đoạn code trên, khi thực hiện kết nối đến một cổng bằng pseudo-device thì thời gian timeout mặc định sẽ rất lớn. Do đó ta dùng lệnh timeout để tự động dừng lệnh sau 5 giây. Nếu kết nối được thiết lập đến kernel.org trên cổng 443 thì câu lệnh sẽ trả về kết quả true.

Để kiểm tra một khoảng port xem có đang mở không, ta cót thể dùng vòng lặp for như sau:

for PORT in {20..80}; do
 timeout 1 bash -c "</dev/tcp/10.10.8.8/$PORT &>/dev/null" && echo "port $PORT is open"
done

Output:

port 22 is open
port 80 is open

Kiểm tra port đang mở trên Ubuntu

Đối với Ubuntu, người dùng còn có thể dùng lệnh ss hoặc ufw firerwall để kiểm tra port đang mở trên Linux.

Kiểm tra bằng lệnh ss

Lệnh ss được dùng để hiển thị những port đang lắng nghe kết nối, đồng thời còn hiển thị những mạng đang chấp nhận kết nối đến.

Vietnix khuyến khích bạn đọc nên sử dụng option -ltn trong lệnh để xem kết quả đầy đủ trên hệ thống:

sudo ss -ltn

Output:

State   Recv-Q   Send-Q     Local Address:Port      Peer Address:Port   Process   
LISTEN   0     4096      127.0.0.53%lo:53          0.0.0.0:*          
LISTEN   0     5         127.0.0.1:631         0.0.0.0:*          
LISTEN   0     70         127.0.0.1:33060        0.0.0.0:*          
LISTEN   0     151        127.0.0.1:3306         0.0.0.0:*          
LISTEN   0     5           [::1]:631           [::]:*          
LISTEN   0     511            *:80             *:* 

Có thể thấy rằng server đang nghe kết nối trên port 80, 3306 và 33060. Đây là những port phổ biến liên quan đến HTTP và MySQL.

Ngoài ra, output cũng cho bết rằng port 53 và 631 cũng đang ở trạng thái nghe, đây là hai cổng dành cho DNS và Internet Printing Protocol.

Để kiểm tra xem các port này thuộc tiến trình (process) nào, chèn thêm option -p vào lệnh như sau:

sudo ss -ltnp

Output:

State  Recv-Q  Send-Q   Local Address:Port    Peer Address:Port  Process                   
LISTEN  0    4096    127.0.0.53%lo:53        0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=530,fd=13))  
LISTEN  0    5        127.0.0.1:631       0.0.0.0:*    users:(("cupsd",pid=572,fd=7))       
LISTEN  0    70       127.0.0.1:33060      0.0.0.0:*    users:(("mysqld",pid=2320,fd=32))      
LISTEN  0    151       127.0.0.1:3306       0.0.0.0:*    users:(("mysqld",pid=2320,fd=34))      
LISTEN  0    5          [::1]:631         [::]:*    users:(("cupsd",pid=572,fd=6))       
LISTEN  0    511           *:80           *:*    users:(("apache2",pid=2728,fd=4),("apache2",pid=2727,fd=4),("apache2",pid=2725,fd=4))

Kiểm tra bằng ufw firewall

Khi sử dụng lệnh ss hoặc nmap trên hệ thống thì về cơ bản là ta đang bypass tường lửa. Bởi vì những lệnh này chỉ hiển thị xem port nào đang ở trạng thái lắng nghe, và điều này không đồng nghĩa với việc port này đang được mở trên internet vì tường lửa có thể đang chặn kết nối.

Do đó, bạn có thể kiểm tra trạng thái của tường lửa ufw như sau:

sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

Có thể thấy rằng ufw đang từ chối kết nối đến. Port 80 và 3306 chưa được thêm vào ngoại lệ, nên HTTP và MySQL cũng không thể nhận được kết nối mặc dù lệnh ss cho biết nó đang ở trạng thái lắng nghe.

Bây giờ ta có thể thêm ngoại lệ cho những port này như sau:

sudo ufw allow 80/tcp

Output:

Rule added
Rule added (v6)
$ sudo ufw allow 3306/tcp
Rule added
Rule added (v6)

Kiểm tra lại:

$ sudo ufw status verbose
# output
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To             Action   From
--             ------   ----
80/tcp           ALLOW IN  Anywhere         
3306/tcp          ALLOW IN  Anywhere         
80/tcp (v6)        ALLOW IN  Anywhere (v6)       
3306/tcp (v6)       ALLOW IN  Anywhere (v6)

Lời kết

Qua bài viết này, Vietnix đã cung cấp một số công cụ phổ biến nhất để kiểm tra port đang mở trên Linux, và cụ thể có cả Ubuntu. Ngoài ra vẫn còn nhiều công cụ khác hỗ trợ kiểm tra port như module socket của Python, curl, telnet hay wget.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI