NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
10/06/2023
Lượt xem

Hướng dẫn chạy nhiều phiên bản PHP với Apache và PHP-FPM trên CentOS 7

10/06/2023
15 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (56 bình chọn)

Apache và PHP-FPM có thể được kết hợp để lưu trữ nhiều ứng dụng web PHP sử dụng các phiên bản PHP khác nhau trên cùng một máy chủ để tiết kiệm chi phí. Khi sử dụng Apache với PHP-FPM, bạn có thể tùy chỉnh cấu hình để quản lý lưu trữ và triển khai ứng dụng. Để có thể vận hành nhiều phiên bản PHP trên một máy chủ bằng Apache và PHP-FPM trên CentOS 7, hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây của Vietnix nhé.

Yêu cầu để có thể chạy nhiều phiên bản PHP với Apache và PHP-FPM trên CentOS 7

 • Một máy chủ CentOS 7 có ít nhất 1GB RAM, tài khoản user non-root có quyền sudo và tường lửa.
 • Apache web server được thiết lập và cấu hình trên CentOS 7. (Hướng dẫn chi tiết tại đây)
 • Một tên miền được cấu hình để trỏ đến máy chủ CentOS 7. Trong bài viết này sẽ sử dụng hai tên miền phụ, mỗi tên miền được chỉ định với một bản ghi A trong cài đặt DNS: site1.your_domainsite2.your_domain.

Nếu bạn đang tìm kiếm một nhà cung cấp VPS để chạy nhiều ứng dụng web, có thể tham khảo Vietnix. Vietnix hiện đang cung cấp các gói VPS có độ tin cậy cao, đa dạng hệ điều hành, khả năng mở rộng linh hoạt,…. phù hợp với nhu cầu của người dùng gồm: VPS Giá Rẻ, Cloud Server, VPS Cao Cấp, VPS GPU và VPS NVMe.

Đặc biệt, hạ tầng máy chủ ở Vietnix được bảo vệ bởi hệ thống chống tấn công DDoS chuyên nghiệp do chính Vietnix độc quyền phát triển, giúp nâng cao tính ổn định và bảo mật. Liên hệ ngay với Vietnix để được tư vấn chi tiết.

Bước 1: Cài đặt phiên bản PHP 7.0 và PHP 7.2 với PHP-FPM

Tiến hành cài đặt PHP với phiên bản 7.0 và 7.2. Kho lưu trữ SCL (Software Collections) duy trì nhiều phiên bản của PHP trên hệ thống CentOS 7. Nếu bạn muốn phiên bản PHP mới nhất nhưng không có sẵn trên SCL, hãy kiểm tra remi PPA (gói lưu trữ cá nhân).

Cài đặt kho lưu trữ SCL vào hệ thống của bạn với lệnh:

sudo yum install centos-release-scl -y

Xem những phiên bản PHP 7 nào có sẵn trên SCL bằng lệnh:

sudo yum list rh-php7[0-9].x86_64

Bạn sẽ thấy output như sau:

Output
Available Packages
rh-php70.x86_64                 2.3-1.el7                 centos-sclo-rh
rh-php71.x86_64                 1-1.el7                  centos-sclo-rh
rh-php72.x86_64                 1-2.el7                  centos-sclo-rh
rh-php73.x86_64                 1-1.el7                  centos-sclo-rh

Thiết lập phiên bản PHP 7.0 bằng cách cài đặt rh-php70rh-php70-php-fpm:

sudo yum install rh-php70 rh-php70-php-fpm -y
 • rh-php70 là một metapackage chạy các ứng dụng PHP.
 • rh-php70-php-fpm cung cấp trình thông dịch Fast Process Manager chạy dưới dạng daemon và nhận các yêu cầu Fast / CGI.

Tiếp theo đến phiên bản PHP 7.2. Hãy cài đặt rh-php72rh-php72-php-fpm.

sudo yum install rh-php72 rh-php72-php-fpm -y

Kế tiếp, tiến hành chạy các lệnh sau để bắt đầu sử dụng cả hai phiên bản:

sudo scl enable rh-php70 bash
sudo scl enable rh-php72 bash

Theo mặc định, cả hai phiên bản PHP đều listening trên port 9000. Nhưng trong hướng dẫn này sẽ thực hiện chạy hai phiên bản cùng một lúc. Do đó sẽ chỉ định hai port mới:

Để thực hiện thao tác này, bạn có thể mở /etc/opt/rh/rh-php70/php-fpm.d/www.conf trong trình soạn thảo của bạn và thay đổi toàn bộ port từ 9000 thành 9002. Sau đó lưu và đóng file.

Lặp lại thao tác trên cho /etc/opt/rh/rh-php72/php-fpm.d/www.conf, tuy nhiên ở file này bạn sẽ đổi toàn bộ port từ 9000 thành 9003. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng hai lệnh sed này để thay thế 2 thao tác trên:

sudo sed -i 's/:9000/:9002/' /etc/opt/rh/rh-php70/php-fpm.d/www.conf
sudo sed -i 's/:9000/:9003/' /etc/opt/rh/rh-php72/php-fpm.d/www.conf

Đến đây, bạn đã chỉ định một port riêng cho mỗi phiên bản PHP của mình. Tuy nhiên, trước khi áp dụng các thay đổi trên, bạn phải thêm các port vào cấu hình SELinux của mình.

SELinux là từ viết tắt của Security Enhanced Linux và nó được kích hoạt theo mặc định trên CentOS 7. Bạn phải thêm các port 90029003 vào database SELinux và gán vào httpd, nếu không các ứng dụng của bạn sẽ không thể hoạt động. Sử dụng lệnh semanage để thực hiện tác vụ này:

sudo semanage port -a -t http_port_t -p tcp 9002
sudo semanage port -a -t http_port_t -p tcp 9003

-a cho biết rằng bạn đang thêm một đối tượng vào database. -t chỉ định loại đối tượng, trong trường hợp này là http_port_t. Và -p chỉ định giao thức tcp.

Tới đây, bạn có thể bắt đầu và kích hoạt PHP. Bắt đầu với rh-php70-php-fpm và cho phép nó bắt đầu khi khởi động:

sudo systemctl start rh-php70-php-fpm
sudo systemctl enable rh-php70-php-fpm

Tiếp theo, xác định trạng thái của rh-php70-php-fpm:

sudo systemctl status rh-php70-php-fpm

Bạn sẽ nhận được output như sau:

Output
● rh-php70-php-fpm.service - The PHP FastCGI Process Manager
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rh-php70-php-fpm.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Sat 2020-04-18 04:49:59 UTC; 1min 6s ago
 Main PID: 1852 (php-fpm)
  Status: "Processes active: 0, idle: 5, Requests: 0, slow: 0, Traffic: 0req/sec"
  CGroup: /system.slice/rh-php70-php-fpm.service
      ├─1852 php-fpm: master process (/etc/opt/rh/rh-php70/php-fpm.conf)
      ├─1853 php-fpm: pool www
      ├─1854 php-fpm: pool www
      ├─1855 php-fpm: pool www
      ├─1856 php-fpm: pool www
      └─1857 php-fpm: pool www

Apr 18 04:49:59 centos-s-1vcpu-1gb-blr1-01 systemd[1]: Starting The PHP FastCGI Process Manager...
Apr 18 04:49:59 centos-s-1vcpu-1gb-blr1-01 systemd[1]: Started The PHP FastCGI Process Manager.

Thực hiện lại quá trình này đối với phiên bản PHP 7.2, khởi động rh-php72-php-fpm và cho phép nó bắt đầu khi khởi động:

sudo systemctl start rh-php72-php-fpm
sudo systemctl enable rh-php72-php-fpm

Tiếp theo, xác định trạng thái của rh-php72-php-fpm:

sudo systemctl status rh-php72-php-fpm

Bạn cũng sẽ nhận được một output khác:

Output
● rh-php72-php-fpm.service - The PHP FastCGI Process Manager
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rh-php72-php-fpm.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Sat 2020-04-18 04:50:04 UTC; 1min 59s ago
 Main PID: 1876 (php-fpm)
  Status: "Processes active: 0, idle: 5, Requests: 0, slow: 0, Traffic: 0req/sec"
  CGroup: /system.slice/rh-php72-php-fpm.service
      ├─1876 php-fpm: master process (/etc/opt/rh/rh-php72/php-fpm.conf)
      ├─1877 php-fpm: pool www
      ├─1878 php-fpm: pool www
      ├─1879 php-fpm: pool www
      ├─1880 php-fpm: pool www
      └─1881 php-fpm: pool www

Apr 18 04:50:04 centos-s-1vcpu-1gb-blr1-01 systemd[1]: Starting The PHP FastCGI Process Manager...
Apr 18 04:50:04 centos-s-1vcpu-1gb-blr1-01 systemd[1]: Started The PHP FastCGI Process Manager.

Bước 2: Tạo cấu trúc thư mục cho cả hai trang web

Bạn tạo một document root và một trang index cho mỗi trang web trong số hai trang web của bạn.

Đầu tiên, tạo document root cho cả site1.your_domain và site2.your_domain:

sudo mkdir /var/www/site1.your_domain
sudo mkdir /var/www/site2.your_domain

Theo mặc định, Apache web server hoạt động như một apache user và một apache group. Vì vậy, / var / www/ và tất cả các file và thư mục con của nó cũng phải thuộc sở hữu của chúng. Thực thi các lệnh sau để xác minh quyền sở hữu và quyền truy cập ở mỗi thư mục root của từng trang web của bạn:

sudo chown -R apache:apache /var/www/site1.your_domain
sudo chown -R apache:apache /var/www/site2.your_domain
sudo chmod -R 755 /var/www/site1.your_domain
sudo chmod -R 755 /var/www/site2.your_domain

Lệnh chown thay đổi quyền sở hữu hai thư mục thành apache user và apache group. Lệnh chmod thay đổi các quyền truy cập được liên kết với user và group.

Bạn tạo file info.php bên trong mỗi thư mục root của trang web. Việc này sẽ hiển thị thông tin phiên bản PHP của mỗi trang web. Thực hiện với site1:

sudo vi /var/www/site1.your_domain/info.php

Thêm dòng lệnh sau:

<?php phpinfo(); ?>

Lưu và đóng file. Sau đó copy file info.php vào site2:

sudo cp /var/www/site1.your_domain/info.php /var/www/site2.your_domain/info.php

Như vậy web server của bạn đã có các thư mục root để cung cấp data cho khách truy cập.

Bước 3: Cấu hình Apache cho cả hai trang web

Tạo file config cho máy ảo trong thư mục /etc/httpd/conf.d/. Điều này sẽ cho phép hai trang web của bạn hoạt động đồng thời với hai phiên bản PHP khác nhau.

Đầu tiên hãy tạo một file config máy chủ ảo mới cho site1.your_domain. Ở đây bạn sẽ sử dụng phiên bản PHP 7.0 để thực hiện việc cài đặt cấu hình:

sudo vi /etc/httpd/conf.d/site1.your_domain.conf

Thực hiện thêm nội dung như hướng dẫn dưới đây. Đảm bảo đường dẫn thư mục trang web, tên máy chủ, port và phiên bản PHP khớp với các thiết lập của bạn:

<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin admin@site1.your_domain
   ServerName site1.your_domain
   DocumentRoot /var/www/site1.your_domain
   DirectoryIndex info.php
   SetHandler "proxy:fcgi://127.0.0.1:9002
   ScriptAlias /cgi-bin/ "/var/www/cgi-bin/"
   AddHandler php70-fcgi .php
   Action php70-fcgi /cgi-bin/php70.fcgi
   ErrorLog /var/log/httpd/site1.your_domain_error.log
   CustomLog /var/log/httpd/site1.your_domain_access.log combined
</VirtualHost>

Đối với DocumentRoot, bạn đang chỉ định đường dẫn của thư mục root của trang web. Ở mục ServerAdmin, bạn đang thêm một email mà admin trang web your_domain có thể truy cập. Đối với ServerName, bạn đang thêm url cho subdomain đầu tiên. Ở mục SetHandler, bạn chỉ định port 9002. Các cài đặt còn lại cũng cấu hình dịch vụ của bạn để triển khai PHP 7.0.

Sau đó hãy lưu và đóng file.

Tiếp theo, tạo một file config máy chủ ảo mới cho site2.your_domain. Thực hiện thao thác tương tự đối với phiên bản PHP 7.2 :

sudo vi /etc/httpd/conf.d/site2.your_domain.conf

Thêm các nội dung như hướng dẫn dưới đây. Đảm bảo đường dẫn thư mục trang web, tên máy chủ, cổng và phiên bản PHP khớp với thông tin của bạn:

<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin admin@site2.your_domain
   ServerName site2.your_domain
   DocumentRoot /var/www/site2.your_domain
   DirectoryIndex info.php
   SetHandler "proxy:fcgi://127.0.0.1:9003
   ScriptAlias /cgi-bin/ "/var/www/cgi-bin/"
   AddHandler php72-fcgi .php
   Action php72-fcgi /cgi-bin/php72.fcgi
   ErrorLog /var/log/httpd/site2.your_domain_error.log
   CustomLog /var/log/httpd/site2.your_domain_access.log combined
</VirtualHost>

Lưu và đóng file sau khi bạn hoàn tất. Kiểm tra file config Apache có lỗi cú pháp không bằng cách thực hiện lệnh dưới đây:

sudo apachectl configtest

Nếu thực hiện đúng, bạn sẽ nhận được output:

Output
Syntax OK

Cuối cùng, khởi động lại Apache để áp dụng các thay đổi của bạn:

sudo systemctl restart httpd

Bước 4: Kiểm tra cả hai trang web

Đến đây bạn đã config hai trang web để chạy hai phiên bản khác nhau của PHP. Bây giờ, hãy kiểm tra kết quả.

Mở trình duyệt web của bạn và truy cập cả hai trang web http://site1.your_domainhttp://site2.your_domain. Bạn sẽ thấy hai giao diện như thế này:

Giao diện của PHP Ver 7.0.27
Giao diện của PHP Ver 7.0.27
Giao diện của PHP Ver 7.2.24
Giao diện của PHP Ver 7.2.24

Hãy chú ý phần tiêu đề, site1.your_domain triển khai PHP phiên bản 7.0, còn site2.your_domain triển khai phiên bản PHP 7.2.

Bây giờ bạn đã hoàn thành việc kiểm tra các trang web của mình, hãy xóa các file info.php. Vì nó chứa thông tin quan trọng về máy chủ của bạn và có thể bị rò rỉ và gây ra lỗ hổng bảo mật. Thực hiện việc xóa các file như sau:

sudo rm -rf /var/www/site1.your_domain/info.php
sudo rm -rf /var/www/site2.your_domain/info.php

Bây giờ bạn có CentOS 7 server xử lý hai trang web với hai phiên bản PHP khác nhau. Tuy nhiên, PHP-FPM không giới hạn trong một ứng dụng này.

Với 11 năm kinh nghiệm, VPS Vietnix được đông đảo người dùng lựa chọn bởi độ ổn định cao, tốc độ load web nhanh chóng, có hạ tầng Anti DDoS chuyên biệt và đội ngũ support kỹ thuật luôn túc trực sẵn sàng hỗ trợ 24/7.

Vietnix luôn chú trọng đầu tư vào hạ tầng và nhân sự chất lượng nhằm mang đến cho khách hàng một dịch vụ ổn định nhất. Tính đến thời điểm hiện tại Vietnix tự hào vì đã đạt được những con số ấn tượng như sau:

 • 50.000 khách hàng.
 • 97% khách hàng đánh giá 5* và giới thiệu dịch vụ sau khi sử dụng.
 • 89% khách hàng duy trì dịch vụ đến thời điểm hiện tại.
 • 100.000 dịch vụ được kích hoạt.

Nhanh tay đăng ký VPS tốc độ cao Vietnix để trải nghiệm dịch vụ ổn định, tốc độ cao, hỗ trợ nhanh chóng với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 1800 1093.
 • Email: sales@vietnix.com.vn

Lời kết

Như vậy bạn đã kết hợp được virtual hosts và PHP-FPM để phục vụ cho nhiều trang web và nhiều phiên bản PHP trên một máy chủ duy nhất. Nếu máy chủ của bạn có đủ khả năng xử lý thì số lượng trang web PHP và phiên bản PHP mà dịch vụ Apache có thể xử lý là không giới hạn. Cảm ơn các bạn đọc bài hướng dẫn về cách chạy nhiều phiên bản PHP với Apache và PHP-FPM trên CentOS 7, nếu có góp ý hay thắc mắc nào hãy để lại bình luận bên dưới nhé.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI