NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
24/05/2024
Lượt xem

Hướng dẫn cài đặt OpenVPN server trên Linux

24/05/2024
12 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (64 bình chọn)

Cài đặt OpenVPN server trên Linux giúp bạn tạo mạng riêng ảo (VPN) an toàn để truy cập internet và tài nguyên mạng cục bộ từ xa. Các kết nối sẽ được mã hoá tăng bộ bảo mật, tránh rò rỉ dữ liệu không mong muốn. Hãy cùng Vietnix tìm hiểu thêm về cách cài đặt OpenVPN server trên Linux qua bài viết sau đây.

Sơ lược về OpenVPN

OpenVPN là một SSL VPN có đầy đủ tính năng, với phần mở rộng mạng OSI layer 2 hoặc 3 dựa trên giao thức SSL/TLS. Đây là một phần mềm mã nguồn mở, được phân phối theo GNU GPL. Một VPN cho phép người dùng kết nối an toàn đến mạng các mạng công cộng có bảo mật thấp, chẳng hạn như ở quán cafe hay sân bay. Bên cạnh đó, VPN cũng thường được dùng để truy cập tài nguyên công ty hoặc server gia đình. VPN còn cho giúp người dùng truy cập vào các website bị chặn theo vị trí địa lý, đồng thời tăng khả năng bảo mật khi sử dụng Internet.

Trong bài viết này, ta sẽ cùng tìm hiểu cách cài đặt tự động OpenVPN server trên Linux Ubuntu 18.04, 20.04 LTS và cấu hình firewall ufw/iptables.

Các bước thực hiện cài đặt OpenVPN server trên Linux

Lưu ý: Bạn cần tối thiểu sử dụng Ubuntu phiên bản 18.04 LTS trở lên để thực hiện bài hướng dẫn này. Các phiên bản cũ hơn đã không còn được hỗ trợ.

Bước 1: Kiểm tra địa chỉ IP public

Sử dụng một trong các lệnh dưới đây để tìm địa chỉ IPv4 public của máy, tùy vào việc tên interface là eth0 hay eth1:

ip addr show eth0 

Hoặc

ip addr show eth1

Ngoài ra ta cũng có thể sử dụng lệnh host hoặc dig như sau:

host myip.opendns.com resolver1.opendns.com
## get IPv4 ##
host -4 myip.opendns.com resolver1.opendns.com

Hoặc

dig TXT +short o-o.myaddr.l.google.com @ns1.google.com
## see IPv4 instead of default IPv6 ##
dig -4 TXT +short o-o.myaddr.l.google.com @ns1.google.com
Hướng dẫn cài đặt OpenVPN server trên Linux
Cách kiểm tra IP public của máy tính

Sau khi có được IP4 hoặc IPv6 thì bạn hãy ghi chú lại 2 giá trị này sẽ cần dùng đến sau đó để thiết lập OpenVPN server trên Ubuntu.

Ví dụ: bạn ghi lại địa chỉ IPv4 public là 172.105.102.90 (hoặc IPv6 2600:3c04::f03c:92ff:fe42:3d72), tức là địa chỉ IP public của OpenVPN server được cung cấp bởi Ubuntu Linux.

Bước 2: Tải về script openvpn-install.sh

Nhập lệnh dưới đây để download script:

wget https://git.io/vpn -O openvpn-install.sh

Để xác thực xem quá trình download đã hoàn tất hay chưa, ta có thể dùng một text editor bất kỳ:

nano openvpn-install.sh

Bước 3: Chạy file script để cài đặt OpenVPN server

Nhập các lệnh dưới đây để cài đặt server từ script openvpn-install.sh:

sudo chmod +x openvpn-install.sh
sudo bash openvpn-install.sh

Hãy đảm bảo rằng ta đã cung cấp đủ thông tin:

Welcome to this OpenVPN road warrior installer!

Which protocol should OpenVPN use?
1) UDP (recommended)
2) TCP
Protocol [1]: 1

What port should OpenVPN listen to?
Port [1194]:

Select a DNS server for the clients:
1) Current system resolvers
2) Google
3) 1.1.1.1
4) OpenDNS
5) Quad9
6) AdGuard
DNS server [1]: 2

Enter a name for the first client:
Name [client]: iphone

OpenVPN installation is ready to begin.
Press any key to continue...

Nhấn bất kỳ phím nào trên bàn phím, màn hình sẽ hiển thị thông tin như sau:

writing new private key to '/etc/openvpn/server/easy-rsa/pki/easy-rsa-1768.FjG9Gr/tmp.vQL9q8'
-----
Using configuration from /etc/openvpn/server/easy-rsa/pki/easy-rsa-1768.FjG9Gr/tmp.FiauWW
Check that the request matches the signature
Signature ok
The Subject's Distinguished Name is as follows
commonName :ASN.1 12:'server'
Certificate is to be certified until Dec 7 09:22:17 2030 GMT (3650 days)

Write out database with 1 new entries
Data Base Updated

Using SSL: openssl OpenSSL 1.1.1f 31 Mar 2020
Generating a RSA private key
....................................+++++
...................+++++
writing new private key to '/etc/openvpn/server/easy-rsa/pki/easy-rsa-1843.4USwJm/tmp.lOecLW'
-----
Using configuration from /etc/openvpn/server/easy-rsa/pki/easy-rsa-1843.4USwJm/tmp.5j0n6q
Check that the request matches the signature
Signature ok
The Subject's Distinguished Name is as follows
commonName :ASN.1 12:'iphone'
Certificate is to be certified until Dec 7 09:22:17 2030 GMT (3650 days)

Write out database with 1 new entries
Data Base Updated

Using SSL: openssl OpenSSL 1.1.1f 31 Mar 2020
Using configuration from /etc/openvpn/server/easy-rsa/pki/easy-rsa-1899.k6zZtP/tmp.riZi2R

An updated CRL has been created.
CRL file: /etc/openvpn/server/easy-rsa/pki/crl.pem


Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/openvpn-iptables.service → /etc/systemd/system/openvpn-iptables.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/openvpn-server@server.service → /lib/systemd/system/openvpn-server@.service.

Finished!

The client configuration is available in: /root/iphone.ovpn
New clients can be added by running this script again.

Bước 4: Kiểm tra và thiết lập server OpenVPN trên Ubuntu Firewall Rules

Bây giờ server OpenVPN đã được thiết lập thành công và sẵn sàng để sử dụng. Ta có thể xem các quy tắc firewall đã được thêm trong file sau:

/etc/systemd/system/openvpn-iptables.service

sudo systemctl cat openvpn-iptables.service

Output:

[Unit]
Before=network.target
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 ! -d 10.8.0.0/24 -j SNAT --to 172.105.102.90
ExecStart=/usr/sbin/iptables -I INPUT -p udp --dport 1194 -j ACCEPT
ExecStart=/usr/sbin/iptables -I FORWARD -s 10.8.0.0/24 -j ACCEPT
ExecStart=/usr/sbin/iptables -I FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
ExecStop=/usr/sbin/iptables -t nat -D POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 ! -d 10.8.0.0/24 -j SNAT --to 172.105.102.90
ExecStop=/usr/sbin/iptables -D INPUT -p udp --dport 1194 -j ACCEPT
ExecStop=/usr/sbin/iptables -D FORWARD -s 10.8.0.0/24 -j ACCEPT
ExecStop=/usr/sbin/iptables -D FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
ExecStart=/usr/sbin/ip6tables -t nat -A POSTROUTING -s fddd:1194:1194:1194::/64 ! -d fddd:1194:1194:1194::/64 -j SNAT --to 2600:3c04::f03c:92ff:fe42:3d72
ExecStart=/usr/sbin/ip6tables -I FORWARD -s fddd:1194:1194:1194::/64 -j ACCEPT
ExecStart=/usr/sbin/ip6tables -I FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
ExecStop=/usr/sbin/ip6tables -t nat -D POSTROUTING -s fddd:1194:1194:1194::/64 ! -d fddd:1194:1194:1194::/64 -j SNAT --to 2600:3c04::f03c:92ff:fe42:3d72
ExecStop=/usr/sbin/ip6tables -D FORWARD -s fddd:1194:1194:1194::/64 -j ACCEPT
ExecStop=/usr/sbin/ip6tables -D FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
RemainAfterExit=yes
[Install]
WantedBy=multi-user.target

Bạn có thể xem file cấu hình của server openvpn được tạo bởi script:

sudo more /etc/openvpn/server/server.conf

Output như sau:

local 172.105.102.90
port 1194
proto udp
dev tun
ca ca.crt
cert server.crt
key server.key
dh dh.pem
auth SHA512
tls-crypt tc.key
topology subnet
server 10.8.0.0 255.255.255.0
server-ipv6 fddd:1194:1194:1194::/64
push "redirect-gateway def1 ipv6 bypass-dhcp"
ifconfig-pool-persist ipp.txt
push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"
push "dhcp-option DNS 8.8.4.4"
keepalive 10 120
cipher AES-256-CBC
user nobody
group nogroup
persist-key
persist-tun
status openvpn-status.log
verb 3
crl-verify crl.pem
explicit-exit-notify

Các thao tác với server OpenVPN trên Ubuntu Linux

Dừng – chạy – khởi động lại server OpenVPN

Chạy lệnh sau để dừng dịch vụ OpenVPN trên máy:

sudo systemctl stop openvpn-server@server.service

Khởi động lại server:

sudo systemctl start openvpn-server@server.service

Restart dịch vụ:

sudo systemctl restart openvpn-server@server.service

Kiểm tra trạng thái:

sudo systemctl status openvpn-server@server.service

Cấu hình client OpenVPN

Trên server sẽ có một file config client có tên ~iphone.ovpn (tên có thể khác tùy vào quá trình cài đặt). Ta có thể tìm file config này như sau:

sudo find / -type f -name "iphone.ovpn"
sudo find / -type f -name "*.ovpn" -ls

Bây giờ ta có thể copy file này vào desktop cục bộ bằng lệnh scp rồi đưa file này cho client OpenVPN để kết nối (lưu ý thay iphone.ovpn và root username bằng tên tương ứng như khi cài đặt):

scp root@172.105.102.90:~/iphone.ovpn .

Nếu không chạy được lệnh scp bằng quyền root thì hãy thử đăng nhập theo user thường:

ssh {user}@172.105.102.90<br>ssh vietnix@172.105.102.90

Tìm vị trí file opvn:

sudo find / -type f -name "*.ovpn" -ls

Sau đó copy file bằng lệnh cp trong home directory (trong ví dụ này là /home/vietnix):

sudo cp /root/desktopclient.ovpn /home/vietnix/

Sau đó nhập lệnh scp từ desktop:

scp vivek@172.105.102.90:/home/vivek/desktopclient.ovpn .

Bây giờ ta cần download client OpenVPN theo hệ thống hoặc thiết bị di động:

Cấu hình cho OpenVPN macOS/OS X

Click đúp vào file iphone.ovpn rồi mở trong client tunnelblick, sau đó chọn vào Only Me để cài đặt.

Cấu hình MacOS / OS X openvpn client
Cấu hình MacOS / OS X openvpn client

Sau khi cài đặt xong, nhấn vào nút Connect để kết nối. Bạn có thể dùng lệnh sau để xác thực xem địa chỉ IP public đã được đổi sang IP của server VPN hay chưa:

dig TXT +short o-o.myaddr.l.google.com @ns1.google.com

Ping địa chỉ IP private của server:

ping 10.8.0.1

Cấu hình Linux OpenVPN client

Trước tiên, cài đặt client openvpn:

sudo yum install openvpn

Hoặc:

sudo apt install openvpn

Sau đó copy iphone.ovpn bằng lệnh cp:

sudo cp iphone.ovpn /etc/openvpn/client.conf

Kiểm tra khả năng kết nối:

sudo openvpn --client --config /etc/openvpn/client.conf

Bây giờ Linux sẽ tự động kết nối khi restart máy bằng script:

/etc/init.d/openvpn

sudo /etc/init.d/openvpn start

Đối với các hệ thống dựa trên systemd thì hãy dùng lệnh dưới đây:

sudo systemctl start openvpn@client

Kiểm tra kết nối:

ping 10.8.0.1 #Ping đến server OpenVPN server 
ip route # Kiểm tra xem có phải 10.8.0.1 hay không
# Kiểm tra xem public IP đã được đặt thành địa chỉ server OpenVPN chưa
dig TXT +short o-o.myaddr.l.google.com @ns1.google.com

Cấu hình client FreeBSD OpenVPN

Trước tiên, cài đặt client openvpn bằng lệnh pkg:

sudo pkg install openvpn

Sau đó copy iphone.ovpn:

mkdir -p /usr/local/etc/openvpn/
sudo cp iphone.ovpn /usr/local/etc/openvpn/client.conf

Chỉnh /etc/rc.conf rồi thêm dòng sau:

openvpn_enable="YES"
openvpn_configfile="/usr/local/etc/openvpn/client.conf"

Sau đó khởi động OpenVPN:

sudo /usr/local/etc/rc.d/openvpn start

Tiến hành xác thực lại:

# Ping đến server OpenVPN 
ping 10.8.0.1
# Kiểm tra cài đặt routing
netstat -nr
# Kiểm tra public IP
dig +short myip.opendns.com @resolver1.opendns.com

Cách thêm client mới

Bây giờ giả sử ta cần thêm một thiết bị mới có tên googlephone. Ta có thể thêm thiết bị bằng lệnh sau:

sudo bash openvpn-install.sh

Output:

Looks like OpenVPN is already installed

What do you want to do?
1) Add a cert for a new user
2) Revoke existing user cert
3) Remove OpenVPN
4) Exit
Select an option [1-4]:

Chọn vào option số 1 rồi nhập tên client là googlephone:

Tell me a name for the client cert
Please, use one word only, no special characters
Client name: googlephone
Generating a 2048 bit RSA private key
.........+++
.................................................................................................+++
writing new private key to '/etc/openvpn/easy-rsa/pki/private/googlephone.key.FNaDMaP56c'
-----
Using configuration from /etc/openvpn/easy-rsa/openssl-1.0.cnf
Check that the request matches the signature
Signature ok
The Subject's Distinguished Name is as follows
commonName :ASN.1 12:'googlephone'
Certificate is to be certified until Sep 25 07:31:46 2027 GMT (3650 days)

Write out database with 1 new entries
Data Base Updated

Client googlephone added, certs available at ~/googlephone.ovpn

Bây giờ ta có thể dùng googlephone.ovpn với thiết bị Google Android. Cũng bằng cách này, ta hoàn toàn có thể thêm bao nhiêu user nữa tùy thích.

Cách xóa/thu hồi certificate của user

Trước tiên, chạy lệnh dưới đây:

sudo bash openvpn-install.sh

Output:

Looks like OpenVPN is already installed

What do you want to do?
1) Add a cert for a new user
2) Revoke existing user cert
3) Remove OpenVPN
4) Exit
Select an option [1-4]:

Chọn vào option 2, bây giờ ta sẽ xem được danh sách các certificate (chứng chỉ) hiện có để thu hồi. Giả sử ta thu hồi lại certificate của googlephone thì kết quả sẽ như dưới đây:

Using configuration from /etc/openvpn/easy-rsa/openssl-1.0.cnf
Revoking Certificate 09.
Data Base Updated
Using configuration from /etc/openvpn/easy-rsa/openssl-1.0.cnf

An updated CRL has been created.
CRL file: /etc/openvpn/easy-rsa/pki/crl.pem


Certificate for client googlephone revoked

Lời kết

Trong bài viết này, ta đã biết được cách cài đặt OpenVPN server trên Linux chỉ với vài câu lệnh đơn giản. Vietnix khuyến khích mọi bạn đọc nên cài đặt OpenVPN để cải thiện bảo mật khi kết nối đến các hệ thống khác. Nếu gặp bất kỳ vấn đề nào trong quá trình cài đặt thì hãy để lại comment ở ngay bên dưới để được hỗ trợ nhé!

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Co-Founder
tại

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tài liệu mới nhất từ Vietnix!
ĐÓNG

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

  1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
  2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
  3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI