NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
22/05/2024
Lượt xem

Hướng dẫn sử dụng lệnh Chmod trong Linux

22/05/2024
14 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (123 bình chọn)

Lệnh chmod là một trong các lệnh dùng để phân quyền cho người được phép truy cập, sở hữu file trong Linux. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách sử dụng lệnh chmod trong Linux để quản lý quyền truy cập file vào thư mục hiệu quả.

Quyền truy cập file trong Linux

Trước khi bắt đầu, hãy cùng tìm hiểu sơ qua về mô hình phân quyền cơ bản của Linux. Mỗi file trong Linux được liên kết với một người dùng hay một nhóm chủ sở hữu, đồng thời được chỉ định quyền cho ba lớp người dùng (user class) khác nhau:

 • Chủ sở hữu file.
 • Các thành viên trong group.
 • Những người khác.

Quyền sở hữu file có thể được thay đổi bằng nhóm lệnh chownchgrp trong Linux.

Có ba loại quyền truy cập vào file:

 • Quyền đọc (read).
 • Quyền ghi (write).
 • Quyền thực thi (execute).

Dựa vào những khái niệm trên, ta có thể chỉ định những người dùng cụ thể nào được phép đọc, viết hay thực thi file.

Các quyền truy cập của file có thể được kiểm tra bằng lệnh ls:

ls -l filename.txt

Output:

-rw-r--r-- 12 linuxize users 12.0K Apr 8 20:51 filename.txt
|[-][-][-]-  [------] [---]
| | | | |   |    |
| | | | |   |    +-----------> 7. Group
| | | | |   +-------------------> 6. Owner
| | | | +--------------------------> 5. Alternate Access Method
| | | +----------------------------> 4. Others Permissions
| | +-------------------------------> 3. Group Permissions
| +----------------------------------> 2. Owner Permissions
+------------------------------------> 1. File Type

Trong output, ký tự đầu tiên cho biết kiểu của file, có thể là file thường (-), thư mục (d), symbolic link (l) hay các kiểu file khác. 9 ký tự tiếp theo lần lượt biểu diễn quyền truy cập file, chia thành 3 nhóm (gọi là các bộ ba), mỗi nhóm chứa có 3 ký tự. Nhóm đầu tiên cho biết quyền của chủ sở hữu, nhóm thứ hai là quyền của group, và nhóm còn lại là quyền của những user khác đối với file.

Ở ví dụ trên, rw-r--r-- cho biết chủ sở hữu file có quyền đọc và viết (rw-), group và những người dùng khác chỉ có quyền đọc (r--).

Quyền truy cập file

 1. Quyền đọc:
  • -: File không được được.
  • r: File được phép đọc.
 2. Quyền ghi:
  • -: File không được phép chỉnh sửa.
  • w: Cho phép chỉnh sửa, thay đổi file.
 3. Quyền thực thi:
  • -: File không thực thi được.
  • x: File có thể được thực thi.
  • s: Nếu có trong bộ ba user thì sẽ đặt bit setuid. Nếu tìm thấy trong group thì đặt bit setgid, tức là có đặt cả flag x. Khi flag setuid hay setgid được đặt trong file thực thi được thì file sẽ được thực thi với quyền của chủ sở hữu và/hoặc group.
  • S: Tương tự như s, nhưng không đặt flag x.
  • t: Nếu có trong bộ ba others thì đặt bit sticky và flag x.
  • T: Tương tự như t nhưng không đặt flag x.

Quyền truy cập thư mục (directory/folder)

 1. Quyền đọc:
  • -: Thư mục không được được.
  • r: Thư mục được phép đọc (có thể xem file bên trong bằng lệnh ls).
 2. Quyền ghi:
  • -: Thư mục không được phép chỉnh sửa.
  • w: Cho phép chỉnh sửa, thay đổi thư mục (tạo, xóa file,…).
 3. Quyền thực thi:
  • -: Không thể điều hướng đến thư mục.
  • x: Cho phép điều hướng đến thư mục bằng lệnh cd.
  • s: Nếu có trong bộ ba user thì sẽ đặt bit setuid. Nếu tìm thấy trong group thì đặt bit setgid, tức là có đặt cả flag x. Khi flag setuid hay setgid được đặt trong thư mục, các file mới được tạo bên trong sẽ kế thừa group ID (GID) của thư mục thay vì ID của primary group của người dùng tạo file. setuid không có ảnh hưởng gì đến thư mục.
  • S: Tương tự như s, nhưng không đặt flag x.
  • t: Nếu có trong bộ ba others thì đặt bit sticky và flag x. Khi đặt sticky bit lên thư mục thì chỉ chủ sở hữu file, thư mục hoặc quản trị viên mới có thể xóa và đổi tên file bên trong thư mục.
  • T: Tương tự như t nhưng không đặt flag x.

Cách sử dụng lệnh chmod trong Linux

Lệnh chmod có cú pháp chung như sau:

chmod [OPTIONS] MODE FILE...

Lệnh chmod trong Linux cho phép thay đổi quyền truy cập của file bằng phương pháp (mode) tượng trưng hoặc số học, hoặc sử dụng file tham chiếu. Lệnh này nhận tham số và một hoặc nhiều file/thư mục, mỗi file/thư mục được phân cách nhau bởi một khoảng trắng.

Lưu ý rằng chỉ người dùng root, chủ sở hữu hoặc user có quyền sudo mới có thể thay đổi quyền truy cập của file.

Sử dụng phương pháp tượng trưng

Với chế độ tượng trưng (symbolic/text) thì lệnh chmod có cú pháp như sau:

chmod [OPTIONS] [ugoa…][-+=]perms…[,…] FILE...

Trong đó, nhóm flag [ugoa...] là flag dành cho user, dùng để chỉ định các lớp user nào sẽ thay đổi quyền truy cập file.

 • u: Chủ sở hữu file.
 • g: User thuộc group.
 • o: Mọi user khác.
 • a: Mọi user (tương đương với ugo).

Nếu không truyền flag user vào thì mặc định sẽ là a.

Nhóm flag thứ hai là flag toán tử ([-+=]), định nghĩa xem lệnh cần xóa, thêm hay đặt quyền truy cập của file:

 • -: Xóa quyền được chỉ định.
 • +: Thêm quyền truy cập cho file.
 • =: Thay đổi sang một quyền truy cập cụ thể. Nếu không chỉ định quyền nào sau dấu = thì theo mặc định, mọi quyền từ user class sẽ bị xóa.

Phần quyền truy cập (perms...) có thể được thiết lập cụ thể bằng cách sử dụng các ký tự: r, w, x, X, st. Ngoài ra ta cũng có thể dùng một ký tự (trong nhóm u, g, o) để copy quyền truy cập từ một user class khác.

Khi thiết lập quyền truy cập cho một hay nhiều user class ([, ...]), hãy sử dụng dấu phẩy (không có khoảng trắng) để phân tách các mode tượng trưng.

Dưới đây là một số ví dụ minh họa cho việc sử dụng lệnh chmod trong Linux với phương pháp tượng trưng:

 • Cho phép thành viên trong group có quyền đọc file, nhưng không được ghi và thực thi:
chmod g=r filename
 • Xóa quyền thực thi đối với mọi người dùng:
chmod a-x filename
 • Xóa quyền ghi cho những user còn lại (theo kiểu đệ quy):
chmod -R o-w dirname
 • Xóa quyền đọc, ghi và thực thi cho mọi user, ngoại trừ chủ sở hữu file:
chmod og-rwx filename
# OR
chmod og= filename
 • Cấp quyền đọc, ghi và thực thi cho chủ sở hữu file, cấp quyền đọc cho group và không cấp quyền nào cho mọi user khấc:
chmod u=rwx, g=r, o= filename
 • Thêm quyền truy cập của chủ sở hữu file vào danh sách quyền của các thành viên có trong group:
chmod g+u filename
 • Thêm bit sticky vào directory:
chmod o+t dirname

Phương pháp số

Cú pháp sử dụng lệnh chmod trong Linux theo phương pháp dùng số:

chmod [OPTIONS] NUMBER FILE...

Đối với phương pháp số, ta có thể đặt quyền cập cho cả ba user class (owner, group và những user khác) cùng một lúc. Trong đó, NUMBER có thể là một số có 3 hoặc 4 chữ số.

Nếu sử dụng số có 3 chữ số, thì ký tự đầu tiên dùng để biểu diễn quyền của chủ sở hữu file, các ký tự sau lần lượt biểu diễn quyền của group và các user khác.

Biểu diễn số của các quyền đọc, ghi và thực thi file như sau:

 • r (read) = 4
 • w (write) = 2
 • x (execute) = 1
 • không có quyền (no permission) = 0

Giá trị số cho quyền của một user class được xác định bằng tổng của các giá trị quyền trong group đó. Để xác định được quyền truy cập một file ở dạng số thì ta có thể tính tổng giá trị của mọi user class. Chẳng hạn, để gán quyền đọc, ghi và thực thi cho chủ sở hữu của file, đồng thời gán quyền chỉ đọc cho mọi user khác thì ta có thể tính như sau:

 • Chủ sở hữu file: rwx=4+2+1=7
 • Group: r-x=4+0+1=5
 • Khác: r-x=4+0+0=4

Từ đó ta tính được quyền truy cập vào file có giá trị là 754.

Để đặt các flag setuid, setgid và bit sticky thì ta sẽ sử dụng các số có 4 chữ số. Trong đó ý nghĩa của từng chữ số như sau:

 • setuid = 4
 • setgid = 2
 • sticky = 1
 • không thay đổi (no changes) = 0

Ba chữ số tiếp theo có ý nghĩa tương tự như khi dùng số có 3 chữ số.

Nếu chữ số đầu tiên là 0 thì ta có thể bỏ qua và biểu diễn theo số có 3 chữ số. Chẳng hạn 0775 sẽ có ý nghĩa tương tự như 755.

stat -c "%a" filename

Ví dụ nếu cần kiểm tra quyền truy cập file ở dạng biểu diễn số thì có thể dùng lệnh stat như sau:

Output:

644

Một số ví dụ minh họa việc sử dụng lệnh chmod trong Linux theo phương pháp số:

 • Cấp quyền đọc và ghi cho chủ sở hữu file, cấp quyền chỉ đọc cho thành viên trong group và những user còn lại:
chmod 644 dirname
 • Cấp quyền đọc, ghi và thực thi cho chủ sở hữu, cấp quyền đọc và thực thi cho thành viên group và không cấp quyền cho những user khác:
chmod 750 dirname
 • Cấp quyền đọc, ghi và thực thi, kèm theo một bit sticky cho directory:
chmod 1777 dirname
 • Thiết lập quyền đọc, ghi và thực thi cho chủ sở hữu file, không cấp quyền cho mọi user khác (theo kiểu đệ quy):
chmod -R 700 dirname

Sử dụng file tham chiếu

Option --reference=ref_file cho phép ta thiết lập quyền truy cập file tương tự với file tham chiếu được chỉ định trong ref_file:

chmod --reference=REF_FILE FILE

Giả sử ta cần gán quyền của file1 cho file2:

chmod --reference=file1 file2

Thay đổi quyền truy cập theo kiểu đệ quy

Để xử lý mọi file và directory trong thư mục hiện tại theo phương pháp đệ quy, ta có thể dùng option -R (--recursive) như sau:

chmod -R MODE DIRECTORY

Giả sử ta cần thay đổi quyền của mọi file và thư mục con có trong /var/www thành 755:

chmod -R 755 /var/www

Trong Linux thì các symbolic link (liên kết tượng trưng) luôn có quyền truy cập là 777. Để thay đổi quyền của symlink thì theo mặc định, chmod sẽ thay đổi quyền của file mà link đang trỏ đến:

chmod 755 symlink

Tuy nhiên, ta có thể sẽ gặp lỗi cannot access ‘symlink’: Permisssion denied vì symlink trên hầu hết các bản phân phối đều được bảo vệ, do đó ta không thể thực hiện thay đổi quyền trên các file. Bạn đọc có thể disable tính năng bảo vệ này trong /proc/sys/fs/protected_symlinks, đổi giá trị 1 thành 0. Tuy nhiên việc này không được khuyến khích.

Thay đổi quyền cho nhiều file cùng lúc

Đôi khi ta có thể cần thay đổi quyền truy cập cho nhiều file hay directory cùng một lúc. Trường hợp phổ biến nhất là thay đổi quyền truy cập của file website thành 644 và directory thành 755.

Ta có thể sử dụng lệnh chmod trong Linux theo hai phương pháp như đã đề cập ở trên:

 • Phương pháp số:
find /var/www/my_website -type d -exec chmod 755 {} \;
find /var/www/my_website -type f -exec chmod 644 {} \;
 • Phương pháp tượng trưng:
find /var/www/my_website -type d -exec chmod u=rwx,go=rx {} \;
find /var/www/my_website -type f -exec chmod u=rw,go=r {} \;

Trong đó, lệnh find dùng để tìm các file và thư mục có trong /var/www/my_websites, sau đó truyền từng file và thư mục tìm được vào lệnh chmod để thiết lập quyền truy cập.

Lời kết

Lệnh chmod trong Linux là một lệnh cơ bản để thay đổi quyền truy cập cho file, có thể được sử dụng theo phương pháp tượng trưng hoặc số học. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay góp ý nào, đừng ngần ngại để lại ở phần comment bên dưới nhé!

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Co-Founder
tại

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tài liệu mới nhất từ Vietnix!
ĐÓNG

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI