NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
29/05/2024
Lượt xem

Hướng dẫn cách sử dụng lệnh awk trong Linux

29/05/2024
16 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (184 bình chọn)

Lệnh awk trong Linux là một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt dành cho việc xử lý và phân tích dữ liệu dạng văn bản. Được đặt tên theo ba nhà phát triển ban đầu của nó: Alfred Aho, Peter Weinberger và Brian Kernighan, awk giúp người dùng dễ dàng duyệt, tìm kiếm và thao tác các dòng và cột trong tệp văn bản. Trong bài hướng dẫn này, hãy cùng Vietnix sẽ tìm hiểu cách sử dụng lệnh awk trong Linux để thực hiện các nhiệm vụ cho hệ thống.

Lệnh awk trong Linux hoạt động như thế nào?

HIện nay có một số cách triển khai khác nhau của awk. VIetnix sẽ sử dụng triển khai GNU của awk, được gọi là gawk. Trên hầu hết các hệ thống Linux, trình thông dịch awk chỉ là một liên kết tượng trưng (symlink) đến gawk.

Record và Field

Awk có thể xử ký các file và luồng dữ liệu dạng văn bản. Dữ liệu đầu vào được chia thành các bản ghi (record) và trường (field). Awk hoạt động trên từng bản ghi cho đến khi kết thúc đầu vào. Các bản ghi được phân tách bằng ký tự phân tách bản ghi (record separator – RS), trong đó ký tự mặc định là newline. Khi đó mỗi dòng trong dữ liệu văn bản sẽ được xem là một bản ghi. Các ký tự tách bản ghi có thể được cài đặt bằng biến RS.

Bản ghi chứa các trường và được phân chia bởi ký tự tách trường (field separator). Theo mặc định thì ký tự này là khoảng trắng, trong đó gồm một hay nhiều ký tự tab, space hoặc ký tự newline. Các trường trong một bản ghi được tham chiếu bằng ký hiệu $, theo sau là mã số trường và bắt đầu bằng số 1. Vì vậy, trường đầu tiên được biểu diễn là $1, trường thứ hai là $2,… Trường cuối cùng có tham chiếu đặc biệt là $NF, và toàn bộ bản ghi được tham chiếu bằng mã $0.

Ví dụ về cách tham chiếu bản ghi và trường:

tmpfs   788M 1.8M 786M  1% /run/lock 
/dev/sda1 234G 191G  31G 87% /
|-------| |--| |--|  |--| |-| |--------| 
  $1    $2  $3   $4  $5 $6 ($NF) --> fields
|-----------------------------------------| 
          $0           --> record

Chương trình awk

Để xử lý văn bản bằng awk, bạn có thể viết một chương trình chứa các quy tắc và hàm tự định nghĩa để chỉ dẫn cho lệnh thực hiện. Mỗi quy tắc chứa một mẫu và cặp hành động (action). Các quy tắc được phân tách nhau bằng ký tự newline hoặc dấu “;”. Thường thì một chương trình awk sẽ có dạng như sau:

pattern { action }
pattern { action }
...

Khi awk xử lý dữ liệu, nếu mẫu khớp với bản ghi thì awk sẽ thực hiện action được chỉ định trong bản ghi này. Nếu quy tắc không có mẫu thì toàn bộ bản ghi sẽ được khớp.

Một hành awk action được định nghĩa bởi các câu lệnh đặt trong cặp dấu ngoặc ngọn “{…}”. Một action có thể có nhiều hơn một câu lệnh, các câu lệnh được phân tách nhau bởi ký tự newline hoặc dấu ;. Nếu quy tắc không có action nào thì awk sẽ in toàn bộ bản ghi theo mặc định.

Awk hỗ trợ rất nhiều loại câu lệnh khác nhau, bao gồm cả biểu thức, điều kiện, câu lệnh input/output,… Các lệnh awk phổ biến nhất gồm có:

 • exit – Dừng quá trình thực thi toàn bộ chương trình và thoát.
 • next – Dừng thực thi bản ghi hiện tại và chuyển sang bản ghi tiếp theo trong dữ liệu đầu vào.
 • print – In ra các bản ghi, trường, biến và văn bản.
 • printf – Cho phép người dùng kiểm soát định dạng output tốt hơn, tương tự như C và bash printf.

Khi viết các chương trình awk, mọi thứ đằng sau dấu # cho đến cuối dòng đều được xem là một comment. Các dòng văn bản dài có thể được ngắt xuống dòng bằng ký tự \.

Thực thi chương trình awk

Một chương trình awk có thể chạy theo nhiều phương pháp khác nhau. Nếu chương trình tương đối ngắn và đơn giản, bạn có thể truyền trực tiếp vào trình phiên dịch của awk trong command-line:

awk 'program' input-file...

Khi chạy chương trình trên command-line, bạn nên đặt trong cặp dấu nháy đơn (‘…’) để shell không phiên dịch chương trình.

Nếu cần chạy một chương trình lớn và phức tạp thì bạn nền đặt chương trình này vào một file rồi dùng option -f để truyền file vào lệnh awk trong Linux:

awk -f program-file input-file...

Trong bài viết này, các ví dụ minh họa sẽ xoay quanh file teams.txt có nội dung như sau:

Bucks Milwaukee  60 22 0.732 
Raptors Toronto  58 24 0.707 
76ers Philadelphia 51 31 0.622
Celtics Boston   49 33 0.598
Pacers Indiana   48 34 0.585

Mẫu awk

Mẫu trong awk có nhiệm vụ kiểm soát xem action có nên được thực hiện hay không. Awk hỗ trợ nhiều kiểu khớp mẫu khác nhau như: biểu thức chính quy, biểu thức quan hệ, mẫu biểu thức đặc biệt,…

Nếu quy tắc không định nghĩa mẫu nào thì từng bản ghi sẽ được khớp. Giả sử bạn có một quy tắc chỉ chứa duy nhất một action:

awk '{ print $3 }' teams.txt

Bây giờ chương trình sẽ in ra trường thứ ba cảu mỗi bản ghi:

60
58
51
49
48

Mẫu biểu thức chính quy

Biểu thức chính quy (regular expression/regex) là một mẫu có khả năng khớp một tập hợp các chuỗi. Một mẫu regex của awk được đặt trong cặp dấu //:

/regex pattern/ { action }

Ví dụ bạn muốn hiển thị trường đầu tiên của từng bản ghi có chứa chuỗi 0.5:

awk '/0.5/ { print $1 }' teams.txt

Output:

Celtics
Pacers

Mẫu có thể là bất kỳ kiểu regex nào. Bạn cũng có thể in ra trường đầu tiên nếu bản ghi bắt đầu bằng hai chữ số trở lên:

awk '/^[0-9][0-9]/ { print $1 }' teams.txt

Output:

76ers

Mẫu biểu thức quan hệ

Các mẫu biểu thức quan hệ thường được dùng để khớp nội dung của một trường hay biến nhất định. Theo mặc định, các mẫu regex được khớp dựa trên bản ghi. Để khớp regex theo trường thì bạn cần chỉ định trường và dùng toán tử so sánh contain (~).

Giả sử bạn cần in trường đầu tiên của môi bản ghi, trong đó trường thứ hai chứa chuỗi “ia“:

awk '$2 ~ /ia/ { print $1 }' teams.txt

Output:

76ers
Pacers

Ngược lại, nếu muốn khớp các trường không chứa mẫu thì bạn có thể dùng toán tử !~:

awk '$2 !~ /ia/ { print $1 }' teams.txt

Output:

Bucks
Raptors
Celtics

Ngoài ra bạn cũng có thể so sánh các chuỗi và chữ số với nhau, với các toán tử như: lớn hơn, bằng, nhỏ hơn,…

Ví dụ sau cần in ra trường đầu tiên của mọi bản ghi có trường giá trị trường thứ ba lớn hơn 50:

awk '$3 > 50 { print $1 }' teams.txt

Output:

Bucks
Raptors
76ers

Mẫu theo khoảng

Mẫu theo khoảng (range pattern) gồm hai mẫu phân tách nhau bởi dấu phẩy:

pattern1, pattern2

Mẫu này sẽ khớp mọi bản ghi bắt đầu từ pattern1 đến pattern2. Lấy ví dụ, câu lệnh dưới đây sẽ in ra trường đầu tiên của mọi bản ghi, bắt đầu từ bản ghi chứa chuỗi “Raptors” cho đến bản ghi chứa chuỗi “Celtics”:

awk '/Raptors/,/Celtics/ { print $1 }' teams.txt

Output:

Raptors
76ers
Celtics

Ngoài ra, mẫu cũng có thể là các biểu thức quan hệ. Ví dụ lệnh dưới đây có nhiệm vụ in ra mọi bản ghi, bắt đầu từ bản ghi có giá trị của trường thứ tư là 32, đến bản ghi có trường thứ tư bằng 33:

awk '$4 == 31, $4 == 33 { print $0 }' teams.txt

Output:

76ers Philadelphia 51 31 0.622
Celtics Boston   49 33 0.598

Các mẫu biểu thức đặc biệt

Lệnh awk trong Linux cũng cung cấp một số mẫu đặc biệt như sau:

 • BEGIN – Dùng để thực hiện các action trước khi xử lý bản ghi.
 • END – Dùng để thực hiện action sau khi xử lý bản ghi.

Mẫu BEGIN thường dùng để đặt biến và mẫu END có thể dùng để xử lý dữ liệu từ các bản ghi.

Ví dụ đoạn code sau cần in ra chuỗi “Start Processing”, sau đó in trường thứ ba của mỗi bản ghi rồi kết thúc bằng chuỗi “End Processing”:

awk 'BEGIN { print "Start Processing." }; { print $3 }; END { print "End Processing." }' teams.txt

Output:

Start Processing
60
58
51
49
48
End Processing.

Nếu một chương trình chỉ có mẫu BEGIN thì câu lệnh chỉ thực hiện các action mà không xử lý inout. Ngược lại, nếu chương trình chỉ có mẫu END thì lệnh sẽ xử lý input trước khi thực hiện các action.

Kết hợp các mẫu trong awk

Awk cho phép kết hợp hai hay nhiều mẫu khác nhau bằng toán tử logic AND (&&) và OR (||).

Ví dụ dùng toán tử && để in ra trường đầu tiên của các bản ghi có giá trị của trường thứ ba lớn hơn 50, đồng thời giá trị của trường thứ tư cũng lớn hơn 30:

awk '$3 > 50 && $4 < 30 { print $1 }' teams.txt

Output:

Bucks
Raptors

Các biến có sẵn trong awk

Awk cung cấp một số biến có sẵn chứa các thông tin hữu ích, đồng thời cho phép kiểm soát cách xử lý dữ liệu của chương trình. Một số biến phổ biến trong awk gồm có:

 • NF – Số lượng trường có trong bản ghi.
 • NR – Số lượng bản ghi hiện tại.
 • FILENAME – Tên của file input đang được xử lý.
 • FS – Ký tự phân tách trường (field separator).
 • RS – Ký tự phân tách bản ghi (record separator).
 • OFS – Ký tự phân tách trường đầu ra (output field separator).
 • ORS – Ký tự phân tách bản ghi đầu ra (output record separator).

Ví dụ bạn cần in tên file và số lượng dòng (bản ghi) trong đó:

awk 'END { print "File", FILENAME, "contains", NR, "lines." }' teams.txt

Output:

File teams.txt contains 5 lines.

Các biến trong awk có thể được đặt ở bất kỳ dòng nào trong chương trình. Để định nghĩa một biến cho toàn bộ chương trình, bạn có thể đặt trong mẫu BEGIN.

Thay đổi ký tự phân tách trường và bản ghi

Ký tự phân tách mặc định của trường là tab hoặc space. Bạn có thể thay đổi thông qua biến FS. Giả sử muốn đặt thành dấu .:

File teams.txt contains 5 lines.

Output:

Bucks Milwaukee  60 22 0
Raptors Toronto  58 24 0
76ers Philadelphia 51 31 0
Celtics Boston   49 33 0
Pacers Indiana   48 34 0

Ký tự phân tách trường cũng có thể được đặt thành nhiều ký tự:

awk 'BEGIN { FS = ".." } { print $1 }' teams.txt

Khi chạy các lệnh awk chỉ có một dòng trong command-line, bạn có thể dùng option -F để đổi ký tự phân tách trường:

awk -F "." '{ print $1 }' teams.txt

Theo mặc định thì ký tự phân tách bản ghi là newline, và cũng có thể được đổi qua biến RS.

Tương tự, giả sử bạn muốn đổi thành ký tự .:

awk -F "." '{ print $1 }' teams.txt

Output:

Bucks Milwaukee  60 22 0
732 
Raptors Toronto  58 24 0
707 
76ers Philadelphia 51 31 0
622
Celtics Boston   49 33 0
598
Pacers Indiana   48 34 0
585

Các action trong awk

Các action có thể được đặt trong cặp dấu {} và thực thi khi mẫu được khớp. Một action có thể có 0 hay nhiều câu lệnh. Các câu lệnh được thực hiện lần lượt và phân tách nhau bởi ký tự newline hoặc dấu ;.

Một số loại câu lệnh action trong awk:

 • Biểu thức, chẳng hạn như gán biến, toán tử số học,…
 • Câu lệnh điều khiển (if, for, while, switch,…)
 • Lệnh output (print, printf)
 • Câu lệnh ghép
 • Câu lệnh input
 • Câu lệnh xóa

Lệnh print chắc chắn là một trong những lệnh awk phổ biến nhất, dùng để hiển thị output của văn bản, bản ghi, trường và biến.

Khi in nhiều giá trị khác nhau, bạn cần phân tách nhau bằng dấu phẩy. Ví dụ:

awk '{ print $1, $3, $5 }' teams.txt

Output (mặc định thì các item được tách nhau bởi một khoảng trắng):

Bucks 60 0.732
Raptors 58 0.707
76ers 51 0.622
Celtics 49 0.598
Pacers 48 0.585

Nếu không dùng dấu phẩy thì sẽ không có khoảng trắng giữa các item:

awk '{ print $1 $3 $5 }' teams.txt

Output:

Bucks600.732
Raptors580.707
76ers510.622
Celtics490.598
Pacers480.585

Nếu dùng lệnh print mà không có tham số thì option mặc định sẽ là print $0, tức là in ra bản ghi hiện tại.

Để in một đoạn văn bản, bạn có thể đặt trong cặp dấu ngoặc kép:

awk '{ print "The first field:", $1}' teams.txt

Output:

The first field: Bucks
The first field: Raptors
The first field: 76ers
The first field: Celtics
The first field: Pacers

Bạn cũng có thể in các ký tự đặc biệt như newline:

awk 'BEGIN { print "First line\nSecond line\nThird line" }'

Output:

First line
Second line
Third line

Lệnh printf cho phép kiểm soát định dạng output tốt hơn. Giả sử bạn cần đánh chỉ số dòng khi in ra màn hình:

awk '{ printf "%3d. %s\n", NR, $0 }' teams.txt

Output:

 1. Bucks Milwaukee  60 22 0.732 
 2. Raptors Toronto  58 24 0.707 
 3. 76ers Philadelphia 51 31 0.622
 4. Celtics Boston   49 33 0.598
 5. Pacers Indiana   48 34 0.585

Khi viết các chương trình dài, bạn có thể tạo một file chương trình awk riêng như sau:

BEGIN { 
 i = 1
 while (i < 6) { 
  print "Square of", i, "is", i*i; 
  ++i 
 } 
}

Chạy chương trình bằng cách truyền tên file vào trình phiên dịch của awk:

awk -f prg.awk

Sử dụng biến Shell trong chương trình awk

Nếu đang dùng lệnh awk trong shell script thì có thể bạn sẽ cần chuyển một biến shell cho chương trình awk. Khi đó, bạn có thể đặt chương trình trong cặp dấu nháy kép (thay vì nháy đơn) rồi thay tên biến trong chương trình. Tuy nhiên, việc này lại vô tình khiến chương trình awk trở nên phức tạp hơn.

Mặt khác, bạn có thể dùng các biến shell trong chương trình awk bằng cách gán các biến này vào một biến awk. Ví dụ:

awk -v n="$num" 'BEGIN {print n}'

Output:

51

Lời kết

Awk là một trong những công cụ xử lý văn bản mạnh mẽ nhất trong Linux. Bài viết này đã cung cấp những kiến thức và cách sử dụng lệnh awk trong Linux cơ bản nhất. Bạn đọc có thể khảo thêm tài liệu hướng dẫn của awk để hiểu rõ hơn về công cụ này. Chúc các bạn thành công!

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Co-Founder
tại

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tài liệu mới nhất từ Vietnix!
ĐÓNG

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI