DKIM là gì? & DKIM hoạt động như thế nào?

DKIM là gì? & DKIM hoạt động như thế nào?

19/02/2021

DKIM là một phương pháp để xác thực tính xác thực của thư email. Khi mỗi email được gửi, nó được ký bằng khóa riêng. Và sau đó được xác thực trên máy chủ nhận thư (hoặc ISP) bằng khóa chung trong DNS. Quá trình này xác minh rằng tin nhắn không bị thay đổi trong quá trình vận chuyển.

Hồ sơ DKIM là gì và tại sao tôi nên tạo DKIM?

Mặc dù DKIM không bắt buộc. Nhưng các email được ký với DKIM hợp pháp hơn đối với người nhận của bạn. Và ít có khả năng chuyển đến các thư mục Rác hoặc Thư rác. Giống như SPF, vượt qua DKIM là bắt buộc đối với Xác thực email. Báo cáo & Tuân thủ dựa trên tên miền (DMARC). Một tiêu chuẩn mới hơn để giảm giả mạo email được xây dựng dựa trên SPF và DKIM.

Ngoài việc xác minh tính xác thực của thông báo email. DKIM cũng cung cấp một cách để các ISP theo dõi. Và xây dựng danh tiếng trong lịch sử gửi tên miền của bạn. Đây là lý do tại sao chúng tôi đặc biệt khuyến khích ký DKIM với tên miền của riêng bạn.

Cho phép bạn xây dựng danh tiếng thay vì sử dụng tên miền gửi của chúng tôi. Danh tiếng này là di động và sẽ giúp bạn kiểm soát danh tiếng của mình và gửi thông lệ qua nhiều nguồn.

DKIM hoạt động như thế nào?

Tương tự như SPF, DKIM cũng sử dụng các bản ghi DNS TXT với định dạng đặc biệt. Khi cặp khóa riêng / chung được tạo, khóa chung được thêm vào DNS của tên miền của bạn, ví dụ:

pm._domainkey.domain.com IN TXT “k=rsa\; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDOCTHqIIQhGNISLchxDvv2X8NfkW7MEHGmtawoUgVUb8V1vXhGikCwYNqFR5swP6UCxCutX81B3+5SCDJ3rMYcu3tC/E9hd1phV+cjftSFLeJ+xe+3xwK+V18kM46kBPYvcZ/38USzMBa0XqDYw7LuMGmYf3gA/yJhaexYXa/PYwIDAQAB”

Không giống như SPF, bạn có thể duy trì nhiều bản ghi DKIM cho các nguồn gửi khác nhau. Mỗi bản ghi DKIM được xác định bằng cách sử dụng bộ chọn. Trong trường hợp trên, bộ chọn là pm như một cách để xác định Dấu bưu điện. Bằng cách sử dụng một cặp khóa khác nhau cho mỗi nhà cung cấp, bạn có thể dễ dàng thu hồi hoặc gia hạn các bản ghi DKIM khi cần.

Với những kiến thức mà Vietnix chia sẻ, bạn có thể hiểu được định nghĩa DKIM là gì và cách hoạt động của  DKIM.  Chúc bạn thành công

Theo Postmarkapp

Bài viết liên quan
Không có bài viết liên quan
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments