Tổng hợp 24 đoạn code hay cho WooCommerce trong WordPress

Lượt xem
Home

WooCommerce là một plugin mã nguồn mở miễn phí được sử dụng nhiều trong hỗ trợ thiết kế website bán hàng. Nếu bạn nắm vững các chức năng và cách sử dụng WooCommerce thì chúng sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong việc kinh doanh online. Để dễ dàng xây dựng các tính năng trên Woocommerce, trước tiên bạn cần nắm được 24 đoạn code hay cho WooCommerce hiệu quả dưới đây.

1. Thêm ký hiệu tiền tệ tùy thích

add_filter( ‘woocommerce_currencies’, ‘add_my_currency’ );
function add_my_currency( $currencies ) {
  $currencies[‘VNĐ’] = __( ‘Vietnam Dong’, ‘woocommerce’ );
  return $currencies;
}

add_filter(‘woocommerce_currency_symbol’, ‘add_my_currency_symbol’, 10, 2);
function add_my_currency_symbol( $currency_symbol, $currency ) {
  switch( $currency ) {
    case ‘VNĐ’: $currency_symbol = ‘$’; break;
  }
  return $currency_symbol;
}

2. Thay chữ “Add to Cart” hoặc “Thêm vào giỏ hàng”

/**

* Change the add to cart text on single product pages

*/

function woo_custom_cart_button_text() {
  return __(‘My Button Text’, ‘woocommerce’);
}
add_filter(‘single_add_to_cart_text’, ‘woo_custom_cart_button_text’);

/**

* Change the add to cart text on product archives

*/

function woo_archive_custom_cart_button_text() {
  return __( ‘My Button Text’, ‘woocommerce’ );
}
add_filter( ‘add_to_cart_text’, ‘woo_archive_custom_cart_button_text’ );

3. Xóa hẳn nút Add to cart

/* Code xoa nut Add to cart */

function remove_loop_button(){
  remove_action( ‘woocommerce_after_shop_loop_item’, ‘woocommerce_template_loop_add_to_cart’, 10 );
  remove_action( ‘woocommerce_single_product_summary’, ‘woocommerce_template_single_add_to_cart’, 30 );
}
add_action(‘init’,’remove_loop_button’);

4. Thêm sản phẩm vào giỏ tự động mỗi khi khách truy cập

Thay YOUR_PRODUCT_ID trong đoạn code thành ID sản phẩm mà bạn muốn tự động thêm vào giỏ hàng.

/*

* Add item to cart on visit

*/

function add_product_to_cart() {

  if ( ! is_admin() ) {

    global $woocommerce;
    $product_id = YOUR_PRODUCT_ID;
    $found = false;

//check if product already in cart

    if ( sizeof( $woocommerce->cart->get_cart() ) > 0 ) {
      foreach ( $woocommerce->cart->get_cart() as $cart_item_key => $values ) {
        $_product = $values[‘data’];
        if ( $_product->id == $product_id )
          $found = true;
      }

// if product not found, add it

      if ( ! $found )
        $woocommerce->cart->add_to_cart( $product_id );
    } else {

// if no products in cart, add it
    
        $woocommerce->cart->add_to_cart( $product_id );
    }

  }

}
add_action( ‘init’, ‘add_product_to_cart’ );

5. Xóa mục “Product” thuộc thanh điều hướng

/*

* Hide “Products” in WooCommerce breadcrumb

*/

function woo_custom_filter_breadcrumbs_trail ( $trail ) {
  foreach ( $trail as $k => $v ) {
    if ( strtolower( strip_tags( $v ) ) == ‘products’ ) {
      unset( $trail[$k] );
      break;
    }
  }
  return $trail;
}

add_filter( ‘woo_breadcrumbs_trail’, ‘woo_custom_filter_breadcrumbs_trail’, 10 );

6. Gửi email sau khi sử dụng coupon thanh toán

/**

* WooCommerce Extra Feature

* ————————–

*

* Send an email each time an order with coupon(s) is completed

* The email contains coupon(s) used during checkout process

*

*/

function woo_email_order_coupons( $order_id ) {
  $order = new WC_Order( $order_id );
    if( $order->get_used_coupons() ) {

      $to = ‘youremail@yourcompany.com’;
        $subject = ‘New Order Completed’;
        $headers = ‘From: My Name ‘ . “\r\n”;
        $message = ‘A new order has been completed.\n’;
        $message .= ‘Order ID: ‘.$order_id.’\n’;
        $message .= ‘Coupons used:\n’;

        foreach( $order->get_used_coupons() as $coupon) {
          $message .= $coupon.’\n’;
        }
        @wp_mail( $to, $subject, $message, $headers );
    }
}

add_action( ‘woocommerce_thankyou’, ‘woo_email_order_coupons’ );

7. Thay đổi số lượng sản phẩm liên quan

/**

* WooCommerce Extra Feature

* ————————–

*

* Change number of related products on product page

* Set your own value for ‘posts_per_page’

*

*/

function woo_related_products_limit() {
  global $product;
    $args = array(
      ‘post_type’           => ‘product’,
      ‘no_found_rows’         => 1,
      ‘posts_per_page’        => 6,
      ‘ignore_sticky_posts’  => 1,
      ‘orderby’        => $orderby,
      ‘post__in’       => $related,
      ‘post__not_in’     => array($product->id)
    );
    return $args;
}

add_filter( ‘woocommerce_related_products_args’, ‘woo_related_products_limit’ );

8. Không cho hiển thị sản phẩm trong Category nào đó ở trang Shop

Bạn thay chữ shoes trong đoạn code dưới đây thành slug của category sản phẩm bạn muốn bỏ đi. Bạn cũng có thể thêm nhiều bằng cách sử dụng mảng array(‘shoes’,’computer’)

/**

* Remove products from shop page by category

*

*/

function woo_custom_pre_get_posts_query( $q ) {
  if ( ! $q->is_main_query() ) return;
  if ( ! $q->is_post_type_archive() ) return;
  if ( ! is_admin() && is_shop() ) {

    $q->set( ‘tax_query’, array(array(
      ‘taxonomy’ => ‘product_cat’,
      ‘field’ => ‘slug’,
      ‘terms’ => array( ‘shoes’ ), // Don’t display products in the shoes category on the shop page
      ‘operator’ => ‘NOT IN’
    )));
  }
  remove_action( ‘pre_get_posts’, ‘custom_pre_get_posts_query’ );
}
add_action( ‘pre_get_posts’, ‘woo_custom_pre_get_posts_query’ );

9. Thay chữ “Free” thành chữ bất kỳ

/**

* WooCommerce Extra Feature

* ————————–

*

* Replace “Free!” by a custom string

*

*/

function woo_my_custom_free_message() {
  return “Liên hệ báo giá”;
}
add_filter(‘woocommerce_free_price_html’, ‘woo_my_custom_free_message’);

10. Ẩn các phương thức vận chuyển khác khi kích hoạt phương thức miễn phí

// Hide ALL shipping options when free shipping is available

add_filter( ‘woocommerce_available_shipping_methods’, ‘hide_all_shipping_when_free_is_available’ , 10, 1 );

/**

* Hide ALL Shipping option when free shipping is available

*

* @param array $available_methods

*/

function hide_all_shipping_when_free_is_available( $available_methods ) {
  if( isset( $available_methods[‘free_shipping’] ) ) :

  // Get Free Shipping array into a new array

    $freeshipping = array();
    $freeshipping = $available_methods[‘free_shipping’];

    // Empty the $available_methods array

    unset( $available_methods );

    // Add Free Shipping back into $avaialble_methods
    $available_methods = array();  
    $available_methods[] = $freeshipping;

  endif;

  return $available_methods;

}

11. Thay đổi số lượng ảnh thumbnail sản phẩm

add_filter ( ‘woocommerce_product_thumbnails_columns’, ‘xx_thumb_cols’ );

function xx_thumb_cols() {
  return 4; // .last class applied to every 4th thumbnail
}

12. Sửa đổi đường dẫn điều hướng nút “Add to Cart”

add_filter(‘add_to_cart_redirect’, ‘custom_add_to_cart_redirect’);

function custom_add_to_cart_redirect() {

  /**
  * Replace with the url of your choosing
  * e.g. return ‘http://www.yourshop.com/’
  */

  return get_permalink( get_option(‘woocommerce_checkout_page_id’) );
}

13. Thay đổi số lượng sản phẩm hiển thị ở mỗi trang

// Display 24 products per page. Goes in functions.php

add_filter( ‘loop_shop_per_page’, create_function( ‘$cols’, ‘return 24;’ ), 20 );

14. Thêm mô tả sản phẩm vào dưới ảnh sản phẩm

add_action(‘woocommerce_after_shop_loop_item_title’,’woocommerce_template_single_excerpt’, 5);

15. Đóng các tab như Review, Description trong sản phẩm

/**
 * Remove product tabs
 *
 */
function woo_remove_product_tab($tabs) {
  unset( $tabs[‘description’] );   		// Remove the description tab
  unset( $tabs[‘reviews’] ); 					// Remove the reviews tab
  unset( $tabs[‘additional_information’] ); 	// Remove the additional information tab
 	return $tabs;
}
add_filter( ‘woocommerce_product_tabs’, ‘woo_remove_product_tab’, 98);

16. Tự động thêm tỉnh/thành (States)

/**
 * Code goes in functions.php or a custom plugin. Replace XX with the country code your changing.
 */
add_filter( ‘woocommerce_states’, ‘custom_woocommerce_states’ );
function custom_woocommerce_states( $states ) {
 $states[‘XX’] = array(
  ‘XX1’ => ‘State 1’,
  ‘XX2’ => ‘State 2’
 );
 return $states;
}

17. Thay đổi chiều dài field nhập địa chỉ

add_filter(‘woocommerce_billing_fields’, ‘custom_woocommerce_billing_fields’);
function custom_woocommerce_billing_fields( $fields ) {
  $fields[‘billing_address_1’][‘class’] = array( ‘form-row-wide’ );
  $fields[‘billing_address_2’][‘class’] = array( ‘form-row-wide’ );
  return $fields;
}

18. Vòng lặp hiển thị sản phẩm

<ul class="products">
  <?php $args = array( ‘post_type’ => ‘product’, ‘posts_per_page’ => 12);
		$loop = new WP_Query( $args );
		if ( $loop->have_posts() ) {
			while ( $loop->have_posts() ) : $loop->the_post();
			  woocommerce_get_template_part( ‘content’, ‘product’ );
			endwhile;
		} else {
			echo __( ‘No products found’ );
		}
		wp_reset_postdata();
	?>
</ul>

<!–/.products–>

19. Ẩn các sản phẩm liên quan

/*
 * wc_remove_related_products
 *
 * Clear the query arguments for related products so none show.
 * Add this code to your theme functions.php file.
 */
function wc_remove_related_products( $args ) {
	return array();
}
add_filter(‘woocommerce_related_products_args’,’wc_remove_related_products’, 10);

20. Xóa menu kiểu sắp xếp tùy chỉnh sản phẩm

remove_action( ‘woocommerce_before_shop_loop’, ‘woocommerce_catalog_ordering’, 30 );

21. Bo tròn ảnh sản phẩm

Code này thì thêm vào file style.css trong themes:

.woocommerce .woocommerce-tabs {border: 1px solid #e6e6e6}

22. Thay đổi tiêu đề “Giỏ hàng” thành “Giỏ hàng của bạn”

add_filter('gettext', 'thay_đổi_tên_giỏ_hàng', 20, 3);
function thay_đổi_tên_giỏ_hàng($translated_text, $text, $domain){
  if($text === 'Giỏ hàng' && $domain === 'woocommerce'){
    $translated_text = 'Giỏ hàng của bạn';
  }
  return $translated_text;
}

23. Ẩn giá sản phẩm trên trang danh sách sản phẩm

add_filter('woocommerce_get_price_html', 'ẩn_giá_sản_phẩm');
function ẩn_giá_sản_phẩm($price){
  if(is_shop()){
    $price = '';
  }
  return $price;
}

24. Thêm trường tùy chỉnh vào trang thanh toán

add_action('woocommerce_after_order_notes', 'thêm_trường_tùy_chỉnh_thanh_toán');
function thêm_trường_tùy_chỉnh_thanh_toán($checkout){
  echo '<div id="custom-field-wrapper">';
  woocommerce_form_field('custom_field', array(
    'type' => 'text',
    'class' => array('my-field-class form-row-wide'),
    'label' => __('Trường tùy chỉnh', 'woocommerce'),
    'placeholder' => __('Nhập thông tin', 'woocommerce')
  ), $checkout->get_value('custom_field'));
  echo '</div>';
}

Để thêm các đoạn code trên, bạn cần tìm đến file functions.php đang sử dụng bằng cách vào WP Admin > Appearance > Theme File Editor > tìm file functions.php. Đoạn code tùy chỉnh ở trên sẽ được thêm vào sau phần <?php, tốt nhất nên thêm đoạn code mới vào phần dưới cùng file.

Thêm code vào file functions.php
Thêm code vào file functions.php

Để xây dựng website bán hàng chuyên nghiệp trên nền tảng WordPress, việc hiểu rõ về code hỗ trợ cho WooCommerce là điều rất cần thiết. Tuy nhiên, để tối ưu hóa hiệu quả việc kinh doanh trên website, bạn cần phải tìm kiếm và cài đặt thêm các plugin hỗ trợ cho WooCommerce.

Hiện nay, khi mua các gói hosting, VPS tốc độ cao tại Vietnix, bạn sẽ được tặng miễn phí nhiều theme và plugin WordPress trị giá tới 800 USD, trong đó có những plugin hữu ích cho WooCommerce như plugin Woocommerce Checkout Field, WooCommerce Products Already Added To Cart Or Purchased,… Những plugin này sẽ giúp bạn nâng cao tính năng, cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng trên website của mình. Liên hệ với Vietnix để được tư vấn chi tiết.

Trên đây là 24 đoạn code hay cho Woocommerce trong WordPress, hy vọng sẽ hữu ích với bạn. Chúc các bạn thực hành thành công. Nếu còn bất cứ vấn đề gì thắc mắc, bạn vui lòng để lại bình luận ngay bên dưới để được hỗ trợ thêm.

Chia sẻ lên

Theo dõi trên

Logo Google new

Đánh giá

5/5 - (183 bình chọn)

Hoàng Vui

Kết nối với mình qua

Icon Quote
Icon Quote
Đăng ký nhận tin
Để không bỏ sót bất kỳ tin tức hoặc chương trình khuyến mãi từ Vietnix

Bình luận

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI