Mở cổng trên Windows firewall theo 6 bước đơn giản | Vietnix - Cloud Server Anti DDoS Chuyên Nghiệp

Mở cổng trên Windows firewall theo 6 bước đơn giản

20/02/2021
24 Lượt xem

Bài viết nhằm hướng dẫn mở cổng trên Windows firewall. Trong bài viết sẽ ví dụ mở port 1433 và chỉ cho phép ip 103.90.227.56 kết nối.

Bước 1: Truy cập Windows Firewall with Advanced Security và tạo rules mới

Bước 2: Chọn mode Port (Có thể chọn các mode khác tuỳ theo nhu cầu)

Bước 3: Chọn mode TCP hay UDP và port

Bước 4: Allow the Connection

Bước 5: Next và đặt tên rules

Bước 6: Sau khi rules tạo xong điều chỉnh allow kết nối và allow ip kết nối

Chúc các bạn thành công.

Bài viết nhằm hướng dẫn mở cổng trên Windows firewall. Trong bài viết sẽ ví dụ mở port 1433 và chỉ cho phép ip 103.90.227.56 kết nối.

Bước 1: Truy cập Windows Firewall with Advanced Security và tạo rules mới

Bước 2: Chọn mode Port (Có thể chọn các mode khác tuỳ theo nhu cầu)

Bước 3: Chọn mode TCP hay UDP và port

Bước 4: Allow the Connection

Bước 5: Next và đặt tên rules

Bước 6: Sau khi rules tạo xong điều chỉnh allow kết nối và allow ip kết nối

Chúc các bạn thành công.