Lỗi yum update trên CentOS 6 - Nguyên nhân và cách khắc phục

Lỗi yum update trên CentOS 6 - Nguyên nhân và cách khắc phục

07/04/2021
23 Lượt xem

Đến ngày 30/11/2020 Centos 6 đã kết thúc vòng đời và dừng hỗ trợ update, vì vậy khi chạy yum update sẽ bị lỗi. Vậy chúng ta cùng tìm

Yum là một tiện ích dành cho các bản phân phối dựa trên nền tảng của RedHat và Fedora Core Linux. Nó được sử dụng để cài đặt các package trực tiếp từ Internet bao gồm cả khả năng cập nhật.

File cấu hình YUM có thể được chỉnh sửa để phục vụ cho mọi nhu cầu. Bạn chỉ có thể chọn một số dịch vụ hoặc ứng dụng nhất định để thực hiện việc cập nhật .

Trong RHEL / CentOS 6 / CentOS 7, yum có khả năng khôi phục, cài đặt, cập nhật hoặc xóa các packages.

Như trên tiêu đề, chúng ta sẽ đề cập đến việc xử lí lỗi yum update như

Khi chạy lệnh yum update trên CentOS 6, bạn sẽ gặp lỗi sau

Nguyên nhân do kho lưu trữ Yum đã bị xoá khỏi máy chủ chính của CentOS vì hết chu kỳ phát triển, nên không có các tín năng cập nhật hay bảo mật nào được cung cấp.

Để khắc phục , bạn cần chỉnh sửa như sau:

1. Sao lưu lại Repo cũ

  • Ta cần SSH vào Server/VPS để thao tác, bạn có thể tham khảo Putty nếu đang dùng hệ điều hành Windows.
  • Sao lưu lại repo hiện tại và tạo một file repo mới:
# mv /etc/yum.repos.d/* /tmp
# touch /etc/yum.repos.d/cisp.repo

2. Chỉnh sửa file Repo mới để fix lỗi yum

# vi /etc/yum.repos.d/cisp.repo

[CISP]
name=CISP Repository
baseurl=http://mirror.cisp.com/CentOS/6/os/x86_64/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://mirror.cisp.com/CentOS/6/os/x86_64/RPM-GPG-KEY-CentOS-6

3. Xoá cache và chạy cập nhật

# yum clean all
# yum update

Chúc các bạn khắc phục lỗi yum update thành công!

Tìm hiểu thêm:
>>> Cài đặt WordPress trên VestaCP
>>> Hướng dẫn cài đặt XRDP trên CentOS
>>> Cài đặt CSF CentOS 7